Film Színház Muzsika, 1975. január-június (19. évfolyam, 1-26. szám)

1975-05-24 / 21. szám

I TELEVÍZIÓ TELEVÍZIÓ MIN DOLGOZIK Horváth Z. Gergely Horváth Z. Gergely rendező felhúzza Molnár Piroska ujjá- ra a zöldköves gyűrűt Báró Ősz és Deborah: Mensáros László és Molnár Piroska T irök Gyula 1912-ben írt A zöldköves gyűrű cí­mű regényének tévéfelvéte­lén minden valódinak hat a stílusosan berendezett bárói lakásban: a báró, aki már halott-mereven fekszik ágyában, a zöldköves gyűrű, mely még az ujján van, a festmények a falon, a szépí­tőszeres tégelyek a toalett­asztalon ; Deborah zokogá­sa, mellyel hosszú, magá­nyos lányságát felváltó, ég­ből pottyant házasságát el­siratja, és a család egykori fényének, tekintélyének visszaállítását szolgáló poros akták (melyektől még a haldoklót játszó Mensáros László is eltüsszentette ma­gát, úgy, hogy a felvételt meg kellett ismételni). Török Gyula önéletrajzi fogantatású regényében ma is sok helytálló pszicholó­giai megfigyelés van, külö­nösen ami a gyermeklélek­tant és a magányos ember lelkiállapotát illeti — mondja Horváth Z. Ger­gely rendező, aki a darab­hoz szükséges kellékek kiválogatásában talán a szokottnál is nagyobb részt vállalt. — Ezt a művet egyébként az egyik legszebb magyar realista regénynek tartom. Ezért is esett ra a választásom. A fiatalon el­hunyt Török Gyula nevét ma már kevesen ismerik, hiszen ugyanolyan hálá- datlan sorsú író lett ő is, mint Cholnoki László, Csáth Géza vagy Papp Dániel. Mensáros László, Lado- merszky Margit, Molnár Piroska, Káldi Nóra, No- vák István, Olsavszky Éva, Kádár Flóra játékát irá­nyítja Horváth Z. Gergely, aki nemrég végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát, Szinetár Miklós osztályában tanult, az első olyan osztályban, amelyben televíziós képzés is folyt. Főiskolás korában már több Nyitott könyvet is rendezett, valamint Hu- nyady Sándor Három affér­ját. A fiatal rendező neve hamarosan ismert lett a nézők körében, s ehhez hoz­zájárult, hogy diplomamun­káját, Anatole France Lúd- láb királynö-jét, majd Kassák Lajos Egy ember meg a többiek című művé­nek adaptációját a televízió sikerrel mutatta be. — Eddigi munkáimban irodalmi élményeimhez nyúltam vissza. A Krúdy csodálatos világát megele­venítő Napraforgó című té­véfilmet nemrég fejeztük be olasz—magyar koprodukció­ban. Most, hogy a Napra­forgó olasz nyelvű szinkro­nizálása is befejeződött, re­mélem Krúdy rendkívül gazdag írói nyelve eljut sok más ország nézőihez is. Egyébként szeretek mai tárgyú művekkel is foglal­kozni, hiszen rendkívül fontosnak tartom — a töb­bi magyar rendezővel együtt — a mai magyar drámák bemutatását. — Azok közé a rendezők közé tartozik, aki a forga­tókönyvét is saját maga ír­ja ... — Ez azért van, mert rendezői szemmel választom ki a témát. S a televíziós művek készítésének egyik legfontosabb munkastádiu­ma a forgatókönyv megírá­sa és csak ezután a televí­ziós módszerek keresése. Különösen vonatkozik ez az elektronikus tévéjáté­kokra, vagyis, amikor a fel­vétel nem filmre, hanem képmagnóra készül. Mint minden rendező, magam is sajátos, egyéni stílusra törekszem. Hogy ez meny­nyire sikerül, az elkövet­kező néhány év mutat­ja meg. A zöldköves gyű­rű forgatókönyvén egyéb­ként Mészöly Miklóssal kö­zösen dolgoztunk. — Milyen további tervek, feladatok foglalkoztatják? — Illés Endre örvények között című írásának Nyi­tott könyvre alkalmazása, melynek felvételeire már készülök. S néhány más be­fejezett forgatókönyv: Kc­A báró gyermekei mény Zsigmond Gyulai Pál című regényéből kétrészes tévédrámát szeretnék for­gatni, s Kassák Egy ember élete című művének fel­dolgozása is távlati terveim közé tartozik. Az előbb há- ládatlan sorsú íróként em­lített Papp Dániel Rá fótiak című kisregényéből Muzsi­ka az éjszakában címmel készül a forgatókönyv. S ha időnként még elábrán­dozom, előbukkan egy tit­kos vágyam is: talán egy­szer majd színházban is rendezhetek. Szénási Éva (Kende Tamás felv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék