Film Színház Muzsika, 1985. január-június (29. évfolyam, 1-26. szám)

1985-04-06 / 14. szám

ja: „Ha nemzeti klassziciz­mus annyi, mint egy nem­zet lelkét tökéletes formá­ban kifejezni: akkor eddig klasszikus magyar zenét másban, mint a néphagyo­mány néhány ezer dallamá­ban, nem találunk. Ez egye­lőre a legtökéletesebb zenei kifejezése a nemzeti lélek­nek. Nemzeti és nemcsak népi, mert valaha az egész nemzete volt, és ha szerves zenekultúrát akarunk, mi­nél előbb újra azzá kell lennie." Igen, de ő maga sokszor figyelmeztet, milyen bonyo­lult kérdés a népdal elő­adása, zenei megjelenítése, az interpretáció. Mármost nézve a műsort olykor rossz ízeket véltem kihallani, amolyan cigányzenés du­hajkodás allűrjeit. Megkoc­káztatom a kijelentést: ezekben az interpretálások­ban az a veszély, hogy meg­szűnik a népdal azonossága önmagával. Megfordulnak a hajdani folyamatok, és a népdalból műdal lesz, aho­gyan valamikor a gregori­ánból gazdagodott a nép­dalkincs. Nem ítélet ez, mindössze aggály. Az ítélet megfogalmazására a szak­ember tarthat jogot. De ese­tenként az aggályoskodó fi­gyelmeztetésében is rejlik pozitívum. Csütörtökön egy angol té­véfilm is belefért a máso­dik műsorba, noha nem ár­tott volna kevéske rugal­masság, hogy ne essen egy­be az első műsor vezető programjával. Ámbár ha a színvonal felől közelítek, ta­lán nem is olyan nagy baj. Dickens novella volt az alapja Gordon Clark A pá­lyaőr című horrorjának. Mert ezt a filmet a féle­lem, a csaknem megfogha­tatlan szorongás mozgatja. Sajnos, nem igazán jól, he­lyenként pedig legíöllebb a gyönge idegzetűek rémiszt- getésére alkalmas. Hiszi a piszi azonban, hogy egyet­len vasúti őrháznál ennyi minden összejön, ha inog mégis, annál rosszabb. A! ig- ha műalkotásba való. A szorongás, amely szigorúan a bensőben, a lélekben ját­szódó folyamat, nem jele­níthető meg külsőségekkel. Természetesen lehet ravasz maszkokat csinálni, lehet meghökkentő hangeffektu­sokat kelteni, mindez azon­ban kevés. A lélekállapot marad ki belőle. Akik pedig nem szeret­nek szorongani, viszont ked­velik a kalandot, a humort, mi több, az iróniát, azok alighanem hívéül szegődtek az angol Richard Lester- nek, aki talán az egyik leg­elegánsabb rendező a vilá­gon. Könnyű keze, szelle­messége szintúgy párját rit­kítja. Immáron sokadszor is hozzá mert nyúlni (na, nem most, jó évtizeddel ez­előtt) Dumas halhatatlan lektűrjéhez, A három test­őrhöz. Ez még hagyján! De ahogyan hozzányúlt, az mindenképpen megérdemel néhány jó szót. Megőrizte romantikus fordulatosságát, ugyanakkor azonban olyan szerkezetben mozgatja hő­seit, amely minduntalan ellene dolgozik ennek a ro­mantikának. Kontrapoenjai minden bizonnyal közhe­lyekké válnak (váltak is már) a filmes szótárakban. Példáivá annak, hogy a lá­tás- és láttatásmód a leg- lerágottabb csontot is cse­megeként képes elfogadtat­ni. Hőseinek voltaképpen a szokvány kalandfilmek agyonismételt fordulataival is meg kell küzdeniük. Et­től igazán jelentős hősök. Máskülönben inkább ellen­hősökre gyanakodnánk: a nem éppen szálfatermetű Michael York D’Artagnanja jobban illenék egy kópére­génybe (teszem azt Mendo­za modorában), semmint a francia testőrségbe. De hát a partnerei is ilyen irány­ba hangolják a filmet: Ge­raldine Chaplin vagy a gyönyörű Faye Dunaway méltó társai. Ismétlem: Lester filmje jóval több, mint könnyed szórakozás,; meditáció is a filmről, mű­vészeti lehetőségeiről. Hát ilyen egy hét a te­levízióban, amikor a főmű­sor szerkeszti a napi prog­ramot. Fábián László • HÉTFŐ: 9.05: Tévétorna. 9.10: Szép tájak. Szovjet kisfilm. 9.30: Kisasszony az ablakban. Lengyel kalandfilm. II2. rész: A szökte- tés. 10.35: Love Story. A Thames Televi­sion műsora. 11.00: Bors néni. Zenés játék gyerekeknek.. 14.45: Hírek. 14.50: Skatu- lyácska királykisasszony. Mesejáték. 16.15: Elil rózsája. Angol mesefilm. 17.55: Sztá­rok a gyermekekért. Jótékonysági gála­műsor. 19.40: Tévétorna. 19.45: Esti mese. 20.00: Hírek. 20.05: Megvirágzott a diófa. Húsvétolunk. 20.45: Kaviár és lencse. Té­véjáték. 22.05: Műteremben. Kurucz D. István. 22.45: Hírek. 22.50: Himnusz. 2. mű­sor: 19.05: Rákóczi nyomában. Rodostó, Nagypéntek 1735. április 8. 20.00: A nagy­mama receptjei. Csenszlovák komédia. • KEDD: 18.30: Diagnózis. 19.05: Mini Stúdió ’85. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: A halál archívuma. NDK tévéfilmsorozat. XIII/2. rész: A halál ár­nyékában. 21.00: Stúdió ’85. 22.00: Tv-Ttl- kör. 22.10: Tv-híradó. 22.20: Himnusz. 2. műsor: 18.30: Regionális adások. Buda­pest, Szeged, Pécs. 19.00: A barokk Latin- Amerikában. Olasz dokumentumfilm. 20.00: Az áldozat ára. Dokumentumfilm. 20.50: Autó-motor sport. 21.10: Tv-híradó. 21,30: Nyolc halálos lövés. Finn film. • SZERDA: 16.35: Kisfilm. 17.00: simándy József ope­rettdalokat énekel. 17.55: Videoton—Zsel- jeznyiesar labdarúgó UEFA Kupa mérkő­zés. A szünetben: Esti mese. 19.45: Tv- híradó. 20.15: Kék fény. 21.20: Szó — ze­ne — kép. 22.00: Gondolkodó. 22.40: Tv-híradó. 22.50: Himnusz. 2. műsor: 17.00: Zsebtévé. 17.30: Mi és a számítógép. Számítógép-kedvelők műsora. 18.00: Fó­kusz. 18.35: Nas Ekran. 18.55 : Tévé BASIC- tanfolyam. XVI, 13. rész: Grafikai lehe­tőségek. 19.25: A Spyro Gyra együttes a Pori Jazz-1984. fesztiválon. 20.00: Mocsár Gábor: Illetlenek. Tévéfiim. A TELEVÍZIÓ MUSOKAIiOL április 8-tól 14-ig • CSÜTÖRTÖK: 8.55: Tévétorna. 9.00: Iskolatévé. 9.15: Az isztambuli vonat. Magyar—olasz filmso­rozat. IV/3. rész. 10.20: Csodálatos madár — a pelikán. Angol rövidfilm. 16.40: Hírek. 16.45: Kisfilm. 17.05: Perpetuum mobile. Ikrek — Ikerkutatás. 17.45: Apák a kis- padon. 18.30: Telesport. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Szíves kalauz József Attilához születésé­nek 80. évfordulója alkalmából. 20.50: A négy szépség. Angol tévéfilm. 21.40: Hír- háttér. 22.30: Tv-híradó. 22.40: Himnusz. 2. műsor: 18.40: A nagyeszű sündisznócs­ka. Bábfilmsorozat. IV,2. rész: Nagyha­talmú sündisznócska. 19.10: Egy méreg portréja. Angol rövidfilm. 20.00: Gyümöl­csöző életút. Spanyol tévékomédia. 20.35: Arany Prága. Csehszlovák film. • PÉNTEK: 8.55: Tévétorna. 9.00: Iskolatévé. 9.20: A fényképezés úttörői. Angol filmsorozat. VIII,3. rész: Papírképek. 9.45: Az isztam­buli vonat. Magyar—olasz filmsorozat. IV/4. rész. 15.45: Iskolatévé. 15.55: Adni, kapni jó. Zenélő szerszámok. 16.15: Hí­rek. 16.20: Hét történet az első szerelem­ről. Szovjet tévéfilm. 17.25: Postafiók 250. Takács Mária műsora. 17.25: §záz híres festmény. Angol rövidfilm. 18.00: Oj Ref­lektor Magazin. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Jane munkát keres. Angol tévéfilm. 20.55: Nép­dalkórusok. 21.00: Magukra hagyva — Auschwitz és a szövetségesek. Angol do­kumentumfilm. 22.30: Tv-híradó 3. 22.40: Himnusz. 2. műsor: 18.20: Csörgősipka. X/3. rész: És hogy vagy? 18.35: Don Quijo­te. Spanyol rajzfilmsorozat. XXXIX/27. rész: A bűvös sajka. 19.00: Keresztkérdés. 19.30: Paul Young és a Royal Family az Esseni Rockpalota március 30-i koncert­jén. 20.00: Péntek esti randevú. 20.50: Ma­gellan. 21.00: Tv-híradó. 21.20: Rougonék szerencséje. Francia filmsorozat. • SZOMBAT: 8.15: Tévétorna. 8.20: Nas Ekran. 8.40: Is­kolatévé. 9.10: perpetuum mobile. 9.45: ökölvívó Úttörő Olimpia. 10.25: Tüskevár. Ifjúsági tévéjáték-sorozat. VIII5. rész: Hárman a berekben. 10.55: A halál árnyé­kában. 11.50: Autó-motor sport. 12.10: Ke­resztkérdés. 15.20: Hírek. 15.25: Cimbo­ra. 16.15: Leg... leg... leg... 17.10: A Nemzetközi Tévészakácskönyv angol mű­sora. A farmok étke. 17.30: Módi 1985. Ze­nés divatkalauz. 18.05: Objektív. 19.05: Té­vétorna. 19.10: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Vers — mindenkinek. 20.05 : A Tele­pódium bemutatója. Csak ne jósoljunk . . . Kabaré. 21.20: A hét műtárgya. 21.25: Po­koljárás. Tv-balett. 21.40: A hetedik ke­reszt. Amerikai film. 23.30: Tv-híradó. 23.40: Himnusz. 2. műsor: 16.30: Tv-Egye- tem. Az ókori Hellász. VIII5. rész: A perzsa háborúk. 16.55: Vorwärts Frank­furt—Vasas IHF Kupa női kézilabda dön­tő mérkőzés. 18.15: MAFILM-magazin. 18.25: Kék fény. 19.25: Angol nyelv. 19.40: Német nyelv. 20.00: Petra. NDK tévéfilm. 21.30: Tv-híradó. 21.50: Moses Pendleton. Amerikai film. • VASÁRNAP: 8.25: Tévétorna. 8.30: Óvodások filmmű­sora. 8.55: Egy osztályba járunk. Kisisko­lások az NDK-ban. 9.20: Csillagok küldöt­te. Csehszlovák filmsorozat. xm/6. rész: Apa mindent rendbe hoz. 9.45: Arany Üst Üszókupa. 14.10: A fogadósnő. Olasz filmvígjáték. 16.00: Műsorainkat ajánljuk! 16.30: Emlékek, barátságok, kívánságok . . . 17.55: Hírek. 18.00: Delta. 18.40: Tévétorna. 18.45: Esti mese. 19.00: A Hét. 20.00: Hírek. 20.05: Derrick. NSZK bűnügyi filmsorozat. Egy éjszaka titka. 21.10: Legyen szeren­csénk! Társasjáték. 21 Cseke Péter és Sára Bernadette volt Rátonyi vendége

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék