Film Színház Muzsika, 1985. január-június (29. évfolyam, 1-26. szám)

1985-06-01 / 22. szám

Sinke László és Szilágyi Tibor a Holt lelkek tévéváltozatá ban konfliktusokkal számolni kell...” — mondta az utolsó mondatban az adás, és ezzel nem mondott se többet, se kevesebbet, mint amit kell. Lesz-e ettől több lakás? Kell, hogy legyen. Mert az „új” konfliktusok, ha elfajulnak, többnyire la­káspusztítással járnak együtt, sajnos. A Magyar Televízió, mint a közélet legszélesebb fóru­ma, sokat tehet azért, hogy a növekvő társadalmi de­mokrácia számára legyen fórum, egyáltalán. Nagy György, Téglásy Ferenc — és gyaníthatóan Balogh Má­ria — jó irányba mentei­nek. FÉLHOLT LELKEK Havas Péter sokadik munkáját láthattuk a do­bozban. A Holt lelkek majd’ két évig volt egy másik do­bozban, ismereteim szerint; nem fakult meg, nem rom­lott el. Szakonyi Károly dolgozta át — csakúgy, mint a Madách Színházban — Gogol remekét a televízió számára. Csodálom Havas Pétert és Szakonyi Károlyt, hogy ily gonddal, szeretet­tel, aprólékos nagyvonalú­sággal változtatták át az orosz regényt magyar tévé­játékká. Csicsikov történe­te — szerencsére — eléggé közismert nálunk ahhoz, hogy ne tananyagként, tör- ténelmies képeskönyvként, merő okulásért vigyük be a lakásunkba; ehhez az kell, hogy a rendező láttató ere­je, a színészi játék inten­zitása és némi mába szóló üzenet erősítse föl a fél­holt klasszikusokat. Ez a munka minden ízé­ben dicsérhető. Pontos je- lenetezés, előkelő és átgon­dolt színészválasztás, érzé­keny, tiszta, hangulatterem­tő, egységes stílusú fényké­pezés: csupa olyan dolog, ami tulajdonképpen szak­mai minimum. Dicsérni az ilyesmit illetlenség volna, ha a dolog általános lenne. Nem az. Havas Péter az a rendező, aki pontosan tud­ja, hogy mekkora a képer­nyő, s hogy hol áll a ké­szülék; s mindez nem za­varja abban, hogy hangu­latos természeti képeket —- is — komponáljon. Fő eré­nye mégis a színészválasz­tás és -vezetés. Szilágyi Ti­bor megdöbbentő eleven­séggel lubickol a raffinált hízelgő, a nagyvonalú vál­lalkozó, az alkudozó kuper. az önzetlen társalgó- a „delejes” ember szereDkö- rében. Furcsa félmosolvai sejtetőek és fenvegetőek, kedvesek és taszítóak a pil­lanat és a szituáció drama­turgiája szerint. Noha nem veszek részt a televíziós és színházi szavazásokban ar év legjobb alakítóia cínnrt neki juttatnám. De hát me­lyik évét? Az ideit? Vaov a forgatás é'f“ét? Az már rég elmúlt. Talán ’86-ban majd kap valamit, ha sza­bad jósolnom. De itt vannak, itt sor­jáznak a hajdani orosz élet zseniális figurái: a turbé- koló házaspár — Rajhona Adám és Kútvölgyi Erzsé­bet —, a magányát bóvli szeszekkel űző kártyás föld- birtokos — Hégi István —, a fukarságában ijesztően magára maradt vidéki job­bágytulajdonos — Horváth Sándor —, a szolgálóból embert csináló Koltai Ró­bert, önteltségében az ál­landó h ízel'k ed és t igénylő kormányzó Raksányi Gel­lert alakításában, Bencze Ferenc libazabálója har­sány komikusi erőt muta­tó figura; Herceg Csilla. akit a televízió makacsul Herczeg Csillaként jegyez, jó, mint mindig énnekem, vagy itt van Temessy Hédi aki egyszerűen nem tud rossz lenni: itt légies, fi­nom, angyalira koreogra- fált, nem csak a mozgása, de mondatai, sóhajai, szü- netjei is. Színészparádé, egy jól megírt, egy jól megrende­zett tévéjátékban: nekem ennél több nem kell. Csak hát szomorú: „Semmi sem változik, utazunk tovább ” Értsd: jönnek az új „vál­lalkozók”, akik apró csalá­saikkal talán ügyesebben kerekednek fölénk, mint akik megbuktak, adnak- vesznek holt és eleven lel­keket, miközben azt hite­tik el velünk, hogy jót tesz­nek. A kormánynak, a nép­nek, s nekünk, tévénézők­nek is. Ügy kell nekünk. • kedd: 8.55: Tévétorna. 8.00: Iskolatévé. 10.05: Kivágások. Amerikai tévéfilm. 10.20: Don Sebastlen alkui. Spanyol tévékomédia. 15.55: Autók és emberek. 18.45: Csehszlo­vák rövldíllm. 17.15: Hangverseny a Pes­ti Vigadóban II. 17.55: Egy új világ kez­dete. 19.30: Tv-hlradó. 20.00: A halál ar­chívuma. 21.05: Stúdió ,85. 22.05: Amor rabjai. Angol tévéfllmsorozat. 22.30: Tv- hlradó 3. 22.40: Himnusz. 2. műsor: 18.00: Zsebtévé. 18.30: Körzeti adások. 19.05: Sakk-matt. 19.25: S. O. S. Gyermekfalu. 20.00: A fekete macska. Tévéjáték. 21.30: Tv-hlradó 2. 21.50: Képmagnósok, figye­lem! • SZERDA: 8.05: Tévétorna. 8.10: Iskolatévé. 8.55: Delta. 9.20: Ki lesz a hunyó? Csehszlovák film. 10.30: Amerikai burleszkparádé. 16.00: A nyelv világa. 16.55: Labdarúgó MNK-döntő. 19.30: Tv-hlradó. 20.00: Kék fény. 21.10: Ámor rabjai. 21.40: Gondol­kodó. 22.30: Tv-hlradó 3. 22.40: Himnusz. 2. műsor: 17.55: A holdnak háza van. 18.30: Fókusz. 19.30: Mozart: C-dúr Jupi­ter szimfónia. 20.00: „Pori Jazz 1984”. 20.35: írók, vendégségben. 22.05: A Scrup­les Divatház. • CSÜTÖRTÖK: 8.05: Tévétorna. 8.10: Iskolatévé. 9.45: Hungária kávéház. 15.30: Iskolatévé. 16.10: A rövidfilmstúdiók műhelyéből. 17.00: Ti­zen Túliak Társasága. 18.05: Foglalkozá­sa: szülő. 19.30: Tv-hlradó. 20.00: Zenés A TELEVÍZIÓ MIJS011AIML Június 4-től 9-ig film. 20.35: Amor rabjai. 21.10: Hirháttér. 22.00: Major Tamás műsora. 22.45: Tv- hlradó 3. 22.55: Himnusz. 2. műsor: 16.00: Az öreg bánya titka. 16.30: Francia nem­zetközi teniszverseny. 19.30: Az MRT Szimfonikus Zenekara Varsóban. 20.00: A barokk világa. 20.50: Tv-hlradó 2. 21.10: Semmi gond. Holland tévéfilm. • PÉNTEK: 8.10: Tévétorna. 8.15: Iskolatévé. 10.20: Perui képek. 10.30: A kardszárnyú delfi­nek nyomában. 1^.15: Odessza mosolya. 16.35: Madárfészek. 16.55: Kis szemtelen. 18.00: Űj Reflektor Magazin. 19.30: Tv- hlradó. 20.05: A szembesítés eredményte­len. Tévéjáték. 21.55: Péntek esti rande­vú. 23.00: Tv-hlradó 3. 23.10: Himnusz. 2. műsor: 15.55: Don Quijote. 16.20: Puló­ver. 16.30: Francia nemzetközi teniszver­seny. 19.00: Keresztkérdés. 19.30: Évsza­kok. 20.00: Moses Pendleton. Amerikai film. 20.55: Tv-hlradó 2. 21.15: Száz híres festmény. Angol rövidfilm. 21.30: Szov­jetunió—Jugoszlávia EB-mérkőzés. • SZOMBAT: 8.00: választunk... 9.30: A mi udvarunk. 9.55: Szélkötő Kalamona. Mesejáték. 11.00: Választunk... 11.20: A halál archívuma. 12.30: Keresztkérdés. 14.55: Pop-shop. 15.35: Marco Polo. 16.50: Választunk . . . 17.15: Magyar tájak. 17.50: Bolmányi Fe­renc festészete. 18.25: Hidászok. 19.30: Tv- hlradó. 20.00: Vers — mindenkinek. 20.05: Tetthely. 21.30: Éjféli operabemutató. Ze­nés tréfa. 22.00: Amor rabjai. 22.25: Ez a Maxim. 23.00: Tv-hlradó 3. 23.10: Him­nusz. 2. műsor: 13.55: Francia nemzetközi teniszverseny. 18.45: Gólyavári esték. 20.00: Fiatal japán művészek koncertje. 20.50: Tv-hlradó 2. 21.15: Szovjetunió— Spanyolország EB-mérkőzés. • Vasárnap: 8.30: Óvodások filmműsora. 8.55: Drága- ' látosok. 9.05: Cigánykerék. 9.30: Tizen Túliak Társasága. 10.20: Jazz-hangver- seny. II. rész. 11.25: A kazamaták titka. 14.40: Utazz velünk! Az aranygyapjú nyo­mában. 15.15: Alfa Holdbázis. Angol tévé- filmsorozat. 16.10: Műsorainkat ajánljuk! 16.40: Noteszlapok a barátság történeté­ből. Riportfilm. 17.15: Legyen szeren­csénk! Társasjáték. 18.00: Delta. 19.00: A Hét. 20.05: Csináljátok, de nélkülem. Amerikai filmvígjáték. 21.35: A magyar dal ünnepe. 5. rész. 22.40: Himnusz. 2. műsor: 13.55: Salakmotor Világbajnokság. 14.55: Francia nemzetközi teniszverseny. 19.05: Cziffra György zongoraestje. 20.00: Mephisto. Magyar film. 22.20: Telesport. 21

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék