Fogorvosi szemle, 1966 (59. évfolyam, 1-12. szám)

1966-01-01 / 1. szám

AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZERVEZET FOGORVOS SZAKCSOPORTJÁNAK HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkesztő bizottsági tagok: HUSZÄR GYÖRGY dr., SÁRKÁNY TIBOR dr., SCHRANZ DÉNES dr., SÖMJÉN IVAN dr., SUGAR LÁSZLÓ dr., TAMASY LENKE dr. Szerkesztőség: Budapest, V., Múzeum krt. 39. Telefon: 185-429. TARTALOM Tóth Károly dr.: A processus alveolaris állapota az avar­és Árpád-kori koponyák vizsgálata alapján .. .. 1 Mészáros Béla dr.: A mandibula fracturájának gyógyí­tása extraoralis szegezéssel ...................................... 11 Sándor István dr.: Teleszkópos koronás elhorganyzású alsó protézis esete .................................................... 15 Űj János dr.: Szimmetrikusan kettőzött felső nagymet­szők esete .............................................................................. 17 Szőke Ágnes dr.—Zelles Tivadar dr.: Vizsgálatok a man­dibula nyugalmi helyzetének meghatározására .. .. 19 Tudományos ülések ........................................................... 23 . Könyvismertetés ........................................................... 25 Lapszemle ......................................................................... 27 Hírek ............................................................................................... 28 A szerkesztésért felel: Prof. dr. Varga István, helyettese: Huszár György dr. Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, Bp., VI., Révay utca 16. Felelős kiadó: Tóth László. Telefon: 116-660. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlapirodánál (Bp., V., József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál. Csekkszámlaszám: egyéni 61.299; közületi 61.066 vagy átutalás az MNB 8. sz. folyószámlájára. Megjelenik havonként. Előfizetési díj negyed évre 15,— Ft. Egyes szám eladási ára 5,50 Ft. Példányszám: 1800. Index; 25.292 66.1., 24717 - Révai Nyomda, Budapest, V., Vadász utca 16.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék