Föld és Szabadság, 1931 (2. évfolyam, 1-10. szám)

1931-01-01 / 1. szám

(rm 11. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM. Seregszemlét tartunk. Csapataink fölvonul­nak sorban, egymásután. Az első állomások! Debrecen, Békéscsaba, Győr. Ezeken a góc­pontokon a Ha jdúság, a Tiszántúl és a felső Dunántúl népe gyülekezett össze az elmúlt hetekben, hogy tanúságot tegyen szociál­demokrata meggyőződése mellett. Mert azok a derék küldöttek, akik ott megjelentek, egy­től egyig meggyőződött és hűséges katonái a szociáldemokráciának. De nemcsak ők, ha­nem az otthonmaradtak százai és ezrei is, akiknek képviseletében megjelentek. Hasonlítsuk csak össze a mi gyűléseinket a kormánypárt vagy a kormány által dédel­getett alakulatok által összehívott gyűlések­kel. Azoknak összejöveteleit kedvezményes, sőt gyakran potyautazással segítik elő. A mi elvtársaink közül sokan gyalog tesznek meg 20—30 kilométeres utakat, mert nincs pénzük vonat költségre. Amazok gyűléseit hatósági segédlettel hozzák össze, A mi küldötteink közül most is többeket a hatóság akadályo­zott meg az elutazásban. Még nagyon sok ilyen ellentétre tudnánk rámutatni. De legyen ez elég annak igazolá­sára, hogy a mi tömegeink nemcsak öntuda­tosak és meggyőződöttek, hanem a tőlük tel­hető minden áldozat meghozatalára képesek, lia arról van szó, hogy az eszméért áldozni, cselekedni és harcolni kell. A három város­ban lezajlott kerületi gyűlések nagyszerű bizonyítékai annak, hogy a föld népe velünk van és készen áll a küzdelemre, mert érzi és tudja, hogy jogáról, szabadságáról és kenye­réről van szó. S ha igaz, amit itt megállapítottunk, akkor most már eljött az ideje, hogy tovább men­jünk egy lépéssel. Szükség van a meggyőző- désre és öntudatosságra, épúgy, mint a lelke­sedésre. Ezek a nemes emberi tulajdonságok azonban eredmény, nélkül fognak elpazaro- lódni, ha nem használjuk föl idejében és cél­szerűen. Ezért vetjük föl a kérdést: ml lcü­vetkezzék a kerületi gyűlések után? Ha azt akarjuk, hogy komoly eredmények fakadja­nak az eddigi tevékenység nyomában, akko» első és legfontosabb föladatként álljon előt­tünk a szervezés munkája. A kerületi gyűléseken szó volt a pártszer­vezetek kiépítéséről. Ezt minden fölszólalj sürgette és a jelenlévők egyhangúlag szük­ségesnek tartották. Ezt. tehát vegyük úgy, mint mindnyájunkra köteled) határozatot. Ahol nincs még pártszervezet, ott haladék­talanul meg kell alakítani. Ahol már meg­van, ott újabb logokat kell behozni so­rainkba. Ha ebből a munkából minden elv­társ kiveszi a részét, kevés jut egyre, mégi* nagy, lesz az eredmény. Ugyancsak beszéltünk a gazdasági szerve­zet kiépítésének fontosságáról is. Nem elő­ször beszéltünk róla, de nem is utoljára, Mindaddig beszélnünk Is kell róla, amíg min­den földmunkás tagja nem lesz a földmun- kásszövetségnek. Ezirányban is sok tenni­való van még előttünk. A téli hónapok alkal­masak arra, hogy. ezt a munkát a sa ját érde­künkben lelkesedéssel végezzük. Ezek lesznek a legértékesebb eredményei' annak a seregszemlének, amely december há­rom vasárnapján lezajlott. Es ezt vállaljuk, mert mi vagyunk az „Új hadsereg a Hadak Útján“, amelyről a leg­nagyobb magyar költő — Ady, Endre — írt*» Ez az ezer évig nyomorgói; Százszor lesújtott, hús csapatja. Oe az erő, a friss Erő S vigságát a nagy élet adja. Agyú, gy'dok, úri bitang rág Nem fog a mi dús ereinken: Ha meghalunk, hát meghalunk S ha meghalunk, meghűlt itt minden. Mi vagyunk Jövő és Igazság, Engesztelés és vagy ítélet, lí's ml vagyunk, csak mi vagyunk ló Sors, la leli, i M vem keik Végiéi,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék