Föld és Szabadság, 1932 (3. évfolyam, 1-9. szám)

1932-01-01 / 1. szám

A fűid mindennek a kezdete Végre eljutottunk odáig, hogy észreveszik a szegényember baját és sorsát. Mindig hirdet­jük és hirdettük, hogy a magyar nép szegény­ségének, elnyomottságának és jogfosztottságá- nak az az eredendő oka, hogy a nálunk még mindig megmaradt a nagybirtok változatla­nul. Megmaradtak a hitbizományok és az egy­házi birtokok és mindez együttvéve a szegény­ség fölött való uralom. Amíg csak mi mond­tuk ezt, addig izgatóknak, futóbolondoknak kiáltottak ki bennünket, akikről azt mondot­ták, begy osztozkodni akarunk. Ma sem ritka­ság, hogy papi szószékről, újságban és agi- tációhan azt hirdetik, hogy a szocialisták osz­tozkodni akarnak, tehát a kisbirtokosoknak, a kisgazdáknak, akiknek van valamijük, azok­nak nincs közöttünk a helye. Ez szemensze- 'dett valótlanság. Mi, szocialislák, nem akarunk osztozkodni. Mi csak azt akarjuk, hogy a föld, amely csalt akitor ér valamit, ha megmunkáljuk, mind- annyiunknak nyújtson megélhetést. Mi azt akarjuk, hogy végre lássák meg, hogy nem lehet továbbra is nagybirtokokat, liilbízomá- nyokot, egyházi birtokokat fönntartani, ami­kor annyi millió uinesetlen él az országban. Amit mi hirdetünk, az színigazság. Olyan igazság, amit másutt már meg is valósítottak. Kérdezzük: van-e nagybirtok Lengyelország­ban, Romániában, Csehszlovákiában, Ausztriá­ban (ott csak a nyugatmagyarországi részen vau, amelyik volt magyar terület)? Vau-e nagybirtok, olyan, mint nálunk, más orszá­gokban? Nincs. Azért nincs, mert minden or­szágiam megszüntették. A föld a kisbirtoko­sok kezébe jutott. Ök művelik, ők élnek belőle Amit mi hirdetünk és követelünk, tehát meg is valósítható. A románok nemcsak a volt ma­gyar területen, lianem Ö-Romániában is végre­hajtották a földreformot. Más kérdés, hogy hogyan hajtották végre. Hogy nem adtak Pénzt, fölszerelést, segítséget a kisembernek és hogy most súlyos adósságaik vannak, ez csak azt bizonyítja, hogy nagyon rosszul hajtották végre a földreformot. Mégis csak végrehajtot­ták és csak jó kormányzat, amelyet a nép al­kot és ellenőriz, kell ahhoz, hogy a földhöz Jutott kisgazdák helyzete egyszeriben meg- .változzék. Hogy Magyarországon a mostani nagyon súlyos gazdasági helyzetnek egyik oka a nagy­birtok és a hitbizomány, azt már nemcsak mi. szocialisták hirdetjük. Fölismerte mar ezt a< igazságot egy magyar gróf is. Már megírtuk, hogy gróf Károlyi Imre is korellenes külőa* legességnek tartja, hogy Magyarországon még megvannak a hitbizományok és egyházi birtokok. Most egy másik oldalról is megérő* sitik a mi igazságainkat. Fenyő Miksa kép* viselő, igazgatója a Gyáriparosok Szövetségé­nek, írja egy napilapban, hogy „az ország sorsán nem is lehet másként segíteni, mint egy az eddiginél jobb szívvel csinált, álgon* doltabb, átfogóbb áj földbirtokpolitikával, mert ennek a föltételei most sokkal inkább! adva vannak, mint liz évvel ezelőtt“. Bizony igaz, hogy alapos, igazi, mélyreható földbir­tok reformra van szükség, olyanra, amelyik megszüntetné a liitbizományokat, az egyházak birtoklását és ezt a földet a uinesetlenekuek, a törpebirtokosoknak és a földműves-szövet­kezeteknek juttatná. Amit mi kívánunk, az nem olyan dolog, hogy az ember összecsapja fölötte a kezét és ügyészért kiáltson. Éppen itt, a „Föld és Szabadságiban irtuk meg, hogy nemes Hajdú vármegye milyen határozatot hozott a szekularizáció melleit. Minden józa­nul gondolkodó ember önmaga is megállapít­hatja, hogy a búzafrontot Magyarországon tovább fönntartani nem lehet. Akármennyi áldozatot is hoznak ennek érdekében. Hiába termel Magyarország sokmillió métermázsa gabonát, ezt csak olyan áron tudja eladni, mint amilyen árat a kanadai és argentínai búza diktál, mert egyetlen ország se hajlandó a mi szép szemünkért nagyobb árat fizetni egy. métermázsa gabonáért, mint amennyiért ezt Kanadából szállítva kaphatja. A kanadai, argentínai búza azért olyan olcsó, meri ott arató- és cséplőgépekkel, traktorokkal dolgoz­nak, rengeteg műtrágyát használnak, úgy­hogy náluk valóságos gabonagyárat létesítőt* lek. így azután versenyezni tudnak az egész világ gabonatermelésével. Nálunk hiába próbálták meg bolettávai kár­talanítani a gazdákat, az is megbukott és min­den kísérlet meg fog bukni — előre megmond*, hatjuk — amelyik továbbra is fönn akarja tartani a búzafrontot. Magyarországon nincs más választás, mint egy alapos földbirtok­reform. Meg kelt szüntetni a nagybirtok, a hit* hizomány túlsúlyát és a földet a kisemberek' kezébe keN juttatni, akik alaposan és jói meg­művelik és azt termőinek rajta, amit el lehet

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék