Földmivelési Érdekeink, 1876 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1876-01-03 / 1. szám

FÖLD1TELÉSI ÉRDEKEIM MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI KERES НЕЖА? A MAGYARORSZÁGI ÖSSZES LÓIEN1'ÉSZBIZOTTSÁGOK HIVATALOS KÖZLÖNYE. 1876 - i К évi foly a m. MUNKATÁRSAK: Br. Ambrózy Béla, Balás Árpád, Barkassy Kálmán, Barabás Pál, Bedö Albert, Bende Miklós, Berzeviczy Egyed, Békessy László, Benkovich Ernő, Biró Pál, Bokross László, Baesa Ferenez. Bálintffy Pál, Boronkay Károly, Békefy Sándor, Bérezy Sándor, Buzáth István, Balogh Kátmán, Bartók János, Bartók Béla, Bereczky Máté, Bornemissza Zoltán, Bleuer Béla, Dr. Csanády Gusztáv, Cserháty Kálmán, Dr, Czakó Kálmán, Cselley Gusztáv, Dely Mátyás, Deininger Imre, Domoszlay József, Dobner Radó, Duka Marozel, Dr. Ekkert József, Emieh Gnsztáv, Dr. Entz Ferenez, Eösz Ferenez, Evva Andor, Ebner Sándor, Farkas Ábrahám. Dr. Farkas Mihály, Fazekas Károly, Fábián Ferenez, Fehér Antal, Fehér Sándor, Fendt Antal, Friedrieh György, Galgóezy János, Gábor József, Girókuti Fe­renez, Góbóezy Károly, Gonda Béla, Graesányi Gyula, Grubiczy Géza, Gyuris Pál, Hajnik János Hazslinszky Gyula, Hegyessy Kálmán. Hegyessy József, Horváth Ferenez. Hensch Árpád. Herrman Otto, Hegedűs Ká­roly, Héthalmy T~^oert, Horthy István, Horváth János, Hoffmann Sándo ÍHofer Adolf, Illés Nándor, Janko­­vich József, Jane vies István, Ihász Lajos, Jurenák Aurél, Kégli Sándor, Kenessey Kálmán. Keresztény Gyula, Kiss László) Keith. Klein Samu, Kasztl László, Koritsánszky János, Kodolányi Antal, Kormoss Ödön, Kovácsy Miklós, Kósoh A, Körösy József, Dr. Koós Gábor, Kotzó Pál, Kozma Ferenez, Kuncze Imre, Kún István, Kvassay Jenő, Ladányi László, Lehóczky Dá­niel, Liebald Béni, Lovassy Sándor, Lávay Jenő, Lip­­thay István, Linhart György. Löcherer Andor, Mauth­­ner Ödön, Maár József, Mattyók Beneze Molnár Ala­dár, Melozer Gyula, Major Pál, Mosdósy József, Dr. Matlekovies Sándor, Molnár Lajos, Molnár István, Máthé Sándor, Maró Fereoz, Mioskey Imre, Méhely Nándor, Matkovich László, Mokry Sámuel, yécsei Nagy Zsigmond, Nagy Elek, Dr. Nyáry Ferenez, báró Nyáry Gyula, Nagy Zoltán, Nagy Vinoze. Noszlopy Emil, Obláth Béni, Országh Nándor, Pázmány Danó, s többek közreműködése mnllett. SZERKESZTI : MÁD AY IZIDOR. KIADJÁK : LÉ GR Á D Y TESTVÉREK. BUDAPEST. LÉGRÁDY TESTVÉREK. I Pékár Imre, Peterdy Gábor, Petrieh Lajos, b. Podma niezky Géza, Pulay Kornél, Ráoz Vilmos, Razgha I Richon Ágoston, Dr, Rodiczky Jenő, Roboz István, : Rottler József, Reoli Károly. Rósa Imre, Salamon László, Szájbely Árpád Szabó János, (Ürögd) Sissovies Károly, Stollár Gyula, Székács István, Szentkirály Ákos, Ságváry, Somogyi György, Szolesányi, Szilágyi I Gáspár, báró Skerleez Károly, Schröder István, Szák­­szon Jézsef, Szunyoghy Zoltán, Székely Mihály, Ste­­j tina Ferenez, Tallián Lajos, Tanárky Gyula, Tanfl Gusztáv, Thallmayer Vietor, Thaly Zsigmond, Dr, Thanhoffer Lajos, Thót Kálmán, Thót Móricz, Timáry j Béla, Tormay Béla, Trsztyánszky Lajos, Dr. Ulbricht, I Várady Antal, Vásárhelyi Géza, Virág Elek, Vörös J Sándor, Vuchetich András Sándor, Vásárhelyi László, Villásy Pál, Winterstein Lipót, Dr. "Wagner László, Vcjnits Dávid, Walter Lajos. Dr. Zlamál Vilmos, Zlinszky István, Zadubánszky Gyula, Zsótér Andor 1876.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék