Földrajzi értesítő, 1951

A FÖLDRAJZI KÖNYV- ÉS TÉRKÉPTÁR ÉRTESÍTŐJE TI. ÉVFOLYAM /l95l/ CIKK-TARTALOMJEGYZÉKE szám oldal BACSÓ NÁNDOR, KAKAS JÓZSEF, TAKÁCS LAJOS: Magyarország éghajlata j X » !t*G S Z . / «в_®»в0.О»еве®Э«®.9.®».в»ЭО»<»0вО0»®9в.е.»»»е4вв»е [ 4 / BACSÓ NÁNDOR, KAKAS JÓZSEF, TAKÁCS L AJQS: Magyarország éghajlata j II .rész/ « * e • • о о • » • э о • О о » о ® о » о о о в » в « s » • » в в о о î о о в о о * о е с о в • 10™12 Beszámoló MARKOS GYÖRGY "A népi demokratikus országok gazdasági földrajza" с» könyvének megvitatásara rendezett ankétról Pótfüzet BíJLLA BÉLA : A Kis-Kunsá. kialakulása és fel 8 z in i formái 10-12 101 BULLA BÉLA: A magyar föld geomorfológiai kutatásának fő kérdései . ». 1-3 55 t ' ' A.A.GR IGORJEV: A természeti földrajz néhány kérdéséről ............. 4-6 111 ' HORVÁT A. OLIVÉR: Délkelet-Dunántúl növény földrajza ................ 7-9 121 I « I. IVA NOV-OMSZKIJ: Hogyan változik a földrajzi környezet befolyásá­nak forrná je és foka a társadalom fejlődése folyamán ...... 7-9 95 KÁDÁR LÁSZLÓ: A Nyírség geomorfológiai problémái .... 10-12 117 KRSYBIG LAJOS: Az általános talajtan és Magyarország talajföldrajza­nak vazxata .»>»'**«. «*•»*».»«•»•«»««•••••«»••»»»•«»•»••* • « 4-—6 1 Lev Szemjonovics Berg emlékére . 4-6 105 MARKOS GYÖRGY: Ötéves tervünk földrajzi kihatásai 4-6 139 К .K »MARKOV : A geomorfológia alapvető problémái és a Szovjetunió népgazdasaga ....................... 1-3 76 K.K.MARKOV: A.A. Grigorjev tévedései 1-3 29 T.R. MIKEL ADZE: Grúzia gazdasági fejlődése a termelő erők elosztá­sának lenini- sztálini elvei alapján ................ 10-12 1 MOSONYI MIHÁLY: Mezőgazdasági termelésünk a Berényi féle éghajlat­ingadozási térképek tükrében 4-6 159 Néhány földrajzi vonatkozású részlet Lenin és Sztálin müveiből « Összeállítót ta : MARKOS GYÖRGY 1-3 1 SÜMEGHY JÓZSEF: A Duna-Tisza közének földtani vázlata 10-12 75 SZABÓ PÁL ZOLTÁN: A Mecsek-hegység vizrajzi kutatása. A pécsi Tettye karsztforrása .... ...<>...................... ............. 1-3 102 A.M.SZMTKNOVs Téves szempontok a földrajz elméleti kérdéseiben 7-9 37 A természeti földrajz néhány elméleti kérdéséről /a szovjet termé­szeti földrajzi osztály ülésének rövid jegyzőkönyve 7-9 1 WEIN GYÖRGY : A mecseki szénvagyon keletkezé se 10-12 133 Rota 17/165

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék