Földrajzi közlemények 1928.

MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG. Védnök: József kir. herceg Őfensége. TISZTIKAR: Tiszteletbeli elnök : Erődi-Harrach Béla dr. udv. tan., nyug. főigazgató. Elnök: Cholnoky Jenő dr. egyetemi tanár. Alelnökök: Bátky Zsigmond dr. múz. igazgató, gr. Teleki Pál dr. egyet, tanár, Thirring Gusztáv dr. a Főv. Statisztikai Hivatal nyug. igazgatója. Főtitkár: Pécsi Albert dr. keresk. iek. tanár. Titkár: Kéz Andor dr. egyet, tanársegéd. Pénztáros: Marczell György Meteor. Int. aligazgató. Könyvtáros: Dubovitz István gimnáziumi tanár. Ellenőr: Czakó István A Magy, Földr. Int. műszaki vezetője. Ügyész: Erődi-Harrach Tihamér dr. ügyvéd, országgyűlési képviselő. Választmányi tagok: Dékány István dr. egyet. m. tanár, Littke Aurél dr. főisk. tanár, Ecsedi István dr. egyetemi m. tanár, Lóczy Lajos dr. egyet, tanár, Erődi Kálmán dr. reálisk. igazgató, Németh József reálisk. tanár, Fest Aladár kir. tan., ву. főigazgató, Br. Nopcsa Ferenc dr. M. Földtani Fodor Ferenc dr. egyet. m. tanár, Int. igazgatója, Geszti Lajos leánygimn. tanár, Papp Károlyné dr. leánygimn. tanár, Győrffy István dr. múzeumi igazgató, Prinz Gyula dr. egyet, tanár, Halász Gyula szerkesztő, Réthly Antal dr. egyet. m. tanár, Hézser Aurél dr. egyet. m. tanár, Róna Zsigmond dr. Met. Int. ny.igazg., Hille Alfréd dr. légügyi felügyelő. Steiner Lajos dr. Met. Int. igazgató, Horváth Károly dr. gimn. tanár, Strömpl Gábor dr. Áll. Térkép. Int. Ilosvay Lajos dr. műegyet. tanár, főtisztviselő, Kari János dr. gimn. tanár, Schwalm Amadé dr. tanár, Kogutowicz Károly dr. egyet, tanár, Sztankovics Ödön Áll. Térkép. Int. Kovács Alajos dr. Stat. Hiv. igazgató, főtisztviselő, Körösi Albin gimn. c. igazgató, Temesi Győző dr. gimn. tanár, Vargha György dr. szakfelügyelő. Tudnivalók. 1. A Földrajzi Társaság Könyvtárában megjelent munkák a Frank­lin-Társulatnál kaphatók (IV, Egyetem-utca). Tagtársaink f. é. tagsági igazol­ványuk felmutatása esetén 25°/ 0-os árengedményt kapnak. 2. A Földrajzi Közlemények szerkesztőségének szánt kéziratokat tessék a Földrajzi Társaság elmére küldeni (VIII, Főherceg Sándor-utca 8).^ 3. A szerkesztőség szívesen válaszol a földrajz körébe tartozó minden kér­désre, ha az érdeklődők válaszbélyeget küldenek. 4. Pénzküldeményeket csak a Földrajzi Társaság címére küldjünk és hasz­náljuk fel a küldött csekklapot! . 5. A titkár és a pénztáros (ünnepeket, július és augusztus honapokat kiveveJ minden csütörtökön 17—18-ig tart hivatalos órát. A Társaság könyvtára csütör­tökön 17—18, szombaton 16—19 óráig áll a tagok rendelkezésére. A könyvtárat csak a tagdíjat rendesen fizető tagok használhatják. Földrajzi szakfolyóirat­gyüjteményünk a leggazdagabb az országban! 6. Lakás- és címváltozást tessék tudatni a titkarral. 7. A Társaság címére két példányban beküldött földrajzi vonat­kozású könyveket ismertetjük.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék