Földrajzi közlemények 1929.

MAGYAR FÖLDRAJZI TARSASAG — 1872 ­Védnök : József kir. herceg Őfensége. Tiszteletbeli elnök : Erődi­Harr ach Béla dr, udv. tan., ny. főigazgató. Elnök : Cholnoky Jenő dr. egyetemi tanár. Alelnökök; gr. Teleki Pál dr. egyetemi tanár, Thirring Gusztáv dr. a Főv. Statisztikai Hív. ny- igazgatója, Milleker Rezső dr. egyetemi tanár (Debrecen) Főtitkár: Réthly Antal dr. egyetemi m. tanár, főmeteorologus. Titkár : Koch Ferenc dr, egyetemi tanársegéd­Pénztáros: Marczell György a Meteorológiai Intézet aligazgatója. Könyvtáros : Dubovitz István főgimnáziumi tanár. Ellenőr: Czakó István a Magy. Földrajzi Intézet műszaki vezetője. Ügyész : Erődi-Harrach Tihamér dr. ügyvéd, orsz. gyűl. képv. Választmányi tagok: Bátky Zsigmond dr. muzeumi igazg. Kogutovicz Károly dr. egyet, tanár. Dékány István dr egyetemi m. tanár. Kovács Alajos dr. All. Stat. Hiv. ig, Ecsedi István dr. muzeumi igazgató. Körösi Albin kegyesr. főgimn. c. ig. Erődi Kálmán dr. reálisk. igazgató. Lóczy Lajos dr. egyetemi tanár. Fest Aladár kir. tan., ny. főigazgató. Németh József reálisk. tanár. Fodor Ferenc dr. egyet c. rk. tanár. Báró Nopcsa Ferenc dr. Geszti Lajos leánygimn. tanár. Papp Károlyné dr. leánygimn tanár Györffy István dr. muzeumi igazgatóőr. Pécsi Albert dr. f. keresk. isk. tanár. Halász Gyula szerkesztő. Prinz Gyula dr. egyetemi tanár. Hézser Aurél dr egyetemi m. ianár. Róna Zsigmond dr. Met Int. ny. ig. Hille Alfréd dr. légügyi főfelügyelő. Steiner Lajos dr Met. Int. igazgató. Horváth Károly dr. főgimn, tanár. Strömpl Gábor dr. Áll. Térk. Int. főt. Ilosvay Lajos dr műegyetemi tanár. Schwalm Amadé dr. f. keresk. isk. t. Kari János dr. kegyesr. főgimn. tanár Temesi Győző dr. főgimn. tanár. Kéz Andor dr. egyetemi tanársegéd Vargha György dr. főv. szakfelügy. Társulati tudnivalók : 1. A „Földrajzi Közlemények" évi előfizetési dija 10 P. A tagok az évi tagsági illetmény fejében kapják, amely ez idő szerint 8 P. Mindenféle pénzkül­demény a Földrajzi Társaság címére küldendő: (Budapest, VIII., Főherceg Sán­dor-utca 8), Csekkszámlánk száma : 23.604. 2. A titkár és a pénztáros (ünnepnapok kivételével) minden csütörtökön 17—18óraközött tartanak hivatalos órát. Júliusban és augusztusban azonban csak a hónap első csütörtökén. A Társaság könyvtára csütörtökön 16—18 és szombaton 16— 1Э óráig áll a tagok rendelkezésére A könyvtárat csak a tagsági dijukat rendesen fizető tagok használhatják. Földrajzi szakfolyóirat gyűjteményünk az országban a leggazdagabb. 3. Lakás és cimváltozást kérjük a titkársággal azonnal tudatni. 4. A „Földrajzi Közleményekének szánt kéziratokat Hézser Aurél dr. szerkesztő cimére kérjük küldeni (Budapest, l.. Budabki-ut 10/c.). A szerkesz­tőség készséggel válaszol minden földrajzi vonatkozású kérdésre, ha az ér­deklődők válaszbélyeget mellékelnek. 5. A Társaság címére két példányban beküldött földrajzi tárgyú, vagy a földrajz tárgykörébe eső könyveket ismertetjük. 6. „A Földrajzi Társaság Könyvtára" a Franklin-Társulat kiadásában jelenik meg. Tagtársaink tagsági igazolványuk felmutatása mellett a kiadó­tól (IV. Egyetem-utca 4 ) 25 u/o engedményt kapnak 7. Kérjük tagtársainkat, hogy Társaságunk működésének biztosítása és annak fejlesztése érdekében szerezzenek legalább egy tagot.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék