Földrajzi közlemények 1938.

FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG SZAKFOLYÓIRATA Megjelenik évenként négyszer: március, június, szeptember és december hónapban. A Magyar Földrajzi Társaság tagjai „A Földgömb" c. népszerű folyóirattal együtt tagsági illetményként kapják. Előfizetési ára egy évre 10 pengő. Egy-egy füzet ára &50 pengő. A szerkesztőség címe: Budapest, Magyar Földrajzi Társaság. VIII., Sándor u. 8. sz. Tudnivalók. 1. Hivatalos helyiség: VIII., Sándor-utca 8. 2. Hivatalos órák: minden csütörtökön 4—6, szombaton 4—7. Ugyan­akkor a könyvtár is használható. (Ünnepnapok, valamint júl. és aug. kivé­telével.) 3. Tagilletmény: „A Földgömb" népszerű és a „Földrajzi Közlemé­nyek?' szakszerű folyóirat. Tagdij évi 10 P. Esedékes az első negyedévben. 4. Csekkszámla: 23604. 5. Telefon (csak csütörtökön és szombaton d. u. 4—7-ig): 143—357. 6. Tagajánlások és felszólamlások VIII., Sándor-utca 8. alá küldendők. 7. Szaküléseinket és estélyeinket a Társaság tagjai és az általok beve­zetett vendégek ingyen látogathatják. 8. Minden hónap első csütörtökén tart a Társaság választmányi ülést. Tagfelvétel. 9. Minden hónap második csütörtökén d. u. 6 órakor szakülés (VIII., Múzeum-körűt 6—8. Egyetemi Földrajzi Intézet). 10. Minden hónap harmadik csütörtökén d. u. 6 órakor a Didaktikai Szakosztály ülése (u. o.). 11. Minden hónap negyedik csütörtökén d. u. 6 órakor a Gazdaság­földrajzi Szakosztály ülése (IV., Szerb-utca 23. Egyetemi Gazdaságföldrajzi Intézet). 12. Estélyeink és Szaküléseink tárgyát, pontos időpontját, valamint he­lyét rendszerint „A Földgömb''-Ъеп, valamint a napilapokban meghirdetjük. A kiadásért és szerkesztésért felelős Hézser Aurél dr. >

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék