Földrajzi közlemények 1943.

FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG SZAKFOLYÓIRATA Megjelenik évenként négyszer: március, június, szeptember és december hónapban. A Magyar Földrajzi Társaság tagjai „A Földgömb" c. népszerű folyóirattal együtt tagsági illetményként kapják. Előfizetési ára egy évre 10 pengő. Egy-egy füzet ára 2.50 pengő. A szerkesztőség címe: Budapest, Magyar Földrajzi Társaság. VIII., Esterházy-u, 30. Tudnivalók. 1. Hivatalos helyiség: VIII., Esterházy-utca 30. 2. Hivatalos órák: minden csütörtökön 4—6, szombaton 4—7. (Ünnep­napok, valamint júl. és aug. kivételével.) A könyvtár egyelőre nem hasz­nálható. 2. Tagilletmény: „A Földgömb" népszerű és a „Földrajzi Közlemények" szakszerű folyóirat. Tagdíj évi 10 P. Esedékes az első negyedévben. 4. Csekkszámla: 23604. 5. Telefon (csak csütörtökön és szombaton d. u. 4—7-ig): 143—357. 6. Tagajánlások és felszólamlások VIII., Esterházy-u. 30. alá küldendők. 7. Szaküléseinket és estélyeinket a Társaság tagjai és az általok beve­zetett vendégek ingyen látogathatják. 8. Minden hónap első csütörtökén tart a Társaság választmányi ülést. Tagfelvétel. 9. Minden hónap második csütörtökén d. u. 6 órakor szakülés (VIII., Múzeum-körút 6—8. Egyetemi Földrajzi Intézet). 10. Minden hónap harmadik csütörtökén d. u. 6 órakor a Didaktikai Szakosztály ülése (u. o.). 11. Estélyeink és Szaküléseink tárgyát, pontos időpontját, valamint he­lyét rendszerint „A Földgömb''-Ъъп, valamint a napilapokban meghirdetjük.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék