Fővárosi Közlöny, 1893 (4. évfolyam, 1-104. szám)

1893-07-11 / 61. szám

6 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 61. szám. alakjában ékelve van, mert folyamodó épen moat építkezik a e terjedéket, melynek csak ó veheti hasznát, beváltani kivánja.*) 12. a) A tanács előterjesztése, a VII. ker. kis-zuglóban létesítendő elemi is­kolai és óvoda-ház részére alkalmas telek vétele iránt. (Előadó Faller F. jegyző.) A közgytilés már 1891-ben utasította a tanácsot, hogy a zuglói tanköteles gyermekek folytonos szaporodása miatt mielőbb gondos­kodjék egy elemi iskola épitésére alkalmas telekről, hogy mire az elemi iskola czéljára kibérelt ház bérlete lejár, az iskolaház föl­épülhessen. A tanács ennek folytán utasította a tanUgyi osztályt, hogy a kültelki iskolák czéljának megfelelő, vagyis a gazdasági ágak tanítására szolgáló kerttel is biró elemi iskola és óvoda elhelyezésére alkalmas nagyságú tel­ket szemeljen ki. A helyszíni szemle alkalmá­val, melyben az iskolaszék is részt vett, leg­alkalmasabbnak mutatkozott özv. Tóth Mihály­nénak a csömöri-úton fekvő 1666 O-öl telke, mely a mai szükségletnek megfelelő 1150 n-öl térfogatúéi nagyobb s a tulajdonosnő által eleinte 13 írtjával ajánltatott, mikor is a vé­telár 21.658 frt lett volna, de legújabban a tulajdonosnő •-ölenként már csak 12 frtot kér. A pénzügyi bizottság telekeledó albizott­sága sz ntén tartott helyszíni szemlét 8 ennek eredményeül a pénzügyi bizottsággal egye­temben azt ajánlja, hogy ne Tóth Mihályné telke vétessék meg, mely nagy is, drága is, hanem az angol- és zugló-utcza sarkán Baint­ner Imre és özv. Mutschenbacher Alajosné két telke, melyek együttvéve 1201-71 Q-ölet tesz­nek ki s átlag •-ölenkint alig 11 frtba ke­rülnek.*) b) Tanácsi előterjesztés, az I. ker. Krisztinavárosban felállítandó polgári leányiskola részére, alkalmas helyiségek kibérelése iránt. (Előadó Faller F. jegyző.) A közgyűlés elrendelte, hogy a várbeli polgári leányiskola felsőbb leányiskolává fej­lesztetvén, a polg. leányiskolái osztályok foko­zatosan a Krisztinavárosba helyeztessenek le, még pedig az I. ós II. osztály már a f. évi szeptemberben kezdődő tanévre. E czélból he­lyiségek bérléséről kell gondoskodni. A köz­oktatási bizottmány megfelelőknek találja azon helyiségeket, a melyeket a Erisztina-utczai 4—6. sz. a. házban Meixner Emil ügyvéd ajánlott fel f. é. aug. 1-től 1894. május l-ig évi 920 frtért, 1894. május 1-től pedig 1020 frtért. A f. évre eső 460 frt bérösszeg fede­zetéül a pénzügyi bizottság a tanUgyi kiadá­soknál várható megtakarításokat jelöli ki, a jövő évre eső összeg pedig a költségvetésbe lesz fölveendő.*) 13. a) Bizottmányi ós tanácsi előterjesztés a III. ker. szinpártoló egyesület kér­vényére Rakodczay Pál szini igazgató segélyezése iránt. (Előadó Faller F. jegyző.) Az ó-budai szinpártoló egyesület kérel­mére, a közoktatási bizottság javasolja, hogy Rakodczay Pál szinigazgató, ki május 21-ike óta igen jó társulattal működik az ó-budai színkörben, a folyó saisoDra 3000 frtnyi se­gélyben részesittessék. A III. kerületben a magyar színészetnek missiója van, s Rakodczay működésénél fogva a nagyobb mérvű segélye­zést is megérdemelné. Egyúttal azonban a bi­zottság felhivandónak tartaná az ó-budai szin­pártoló egyesületet, hogy az ó-budai színészet érdekében más kerületek bevonásával is szé­lesebb körre kiterjedő élénkebb és intensivebb mozgalmat indítván, arra törekedjék, hogy az oltalmába vett ügyet az erkölcsi támogatáson kivül anyagilag a maga részéről is elősegit­•) E tárgy a tanac* julius 11-iki Qléaén for­dul elő. hesse, ugy, hogy az illető színigazgatók ne mindig kizárólag csak a főváros áldozatkész­ségére legyenek utalva. A pénzügyi bizottság hozzájárul a segély megszavazásához, de külö­nösen kiemelendőnek tartja, hogy az összeg megszavazásából a jövőre nézve semmi követ­keztetés avagy jogigény le nem vonható, s másrészt az összeg három 1000—1000 forintos részletben julius, augusztus és szept. 15-ikén kerüljön kifizetésre. A fedezetet illetőleg a segély most rendkivüli hitel utján lenne enge­délyezendő azzal, hogy a megkívántató fede­zeti alap kijelölése iránt a tőszámvevő által legkésőbb f. é. november hóban tétessék ja­vaslat. A tanács a bizottmányok javaslatait pártolólag terjeszti a közgyűlés elé. b) Bizottmányi és tanácsi előterjesz­tés a II. ker. országúti Kapisztráni Szt.­Jánosról nevezett ferenczrendiek zárdájá­ban eszközlendő vízvezeték berendezési munkákra 700 forint segélyösszeg en­gedélyezése iránt. (Előadó Faller F. jegyző.) A tanács a Kapisztráni Szt.-Jánosról ne­vezett ferenczrendiek 11-ik kerületi országúti zárdája részére a zárdafőnök kérelme folytán javaslatba hozza, hogy a vízvezeték berende­zésének 700 frtnyi költségeit a főváros viselje, különösen azért, mert a szerzetesrend is a stá­czió kápolna részére díjtalanul engedett át a fővárosnak egy telekrészt, mi által a főváros közönségét nem csekély költségtől kímélte meg. A tanács ezen előterjesztését a pénzügyi bizottság is támogatja. Mivel pedig e munkálat, a melynek végrehaj tá-ára a ker. elöljáróság záros határidőt tűzött ki, halaszthatatlan, a kért 700 frtnyi összeg rendkivüli hitel utján lenne engedélyezendő. A fedezet iránt a fő­számvevő novemberben fog előterjesztést tenni. c) Bizottmányi ós tanácsi előterjesz­tés özv. Luksay Györgyné nyugdíjazása ügyében. (Előadó Faller F. jegyző.) A tanács a jogügyi bizottmánynyal egye­temben javasolja, hogy néhai Luksay György volt elemi iskolai szolga özvegye az elhunyt férj 12 évet meghaladt szolgálata után évi 147 frt nyugdíjban, a hátramaradt 4 kiskorú árva pedig egyenként 26 frt 25 kr. neveltetési pótlékban részesüljön. 14. a) A tanács előterjesztése az épü­lőben levő vízművekre vonatkozó mun­kálatok állásáról (Előadó I^osiís jegyző.) * b) Tanácsi előterjesztés a főváros területén fölállítandó nyilvános árnyék­székek ügyében. (Előadó Vosits jegyző.) Többfelől régóta hangoztatják már annak szükségét, hogy fővárosunkban is történjék gondoskodás a nagyobb forgalmú utczákon és tereken nyilvános illemhelyekről. E tárgyban már régebben több ajánlat is érkezett be, mi­nélfogva megindultak a tárgyalások a felett, hogy ezen illemhelyek felállítása Budapesten minő feltételek alatt legyen engedélyezhető. A tárgyalások, a melyek úgy a főváros, mint a közmunkatanács által is folytattattak, immár befejezést nyertek s a helyek, hol ily illem­helyek felállitandók lennének, vegyes bizott­ságilag kijelöltettek ; kimondatott, hogy e vál­lalat nyilvános pályázat utján adassék ki s az engedélyidő akkor járjon le, mikor a hirdetési oszlopok engedélyideje lejár s kidolgoztattak a részletes pályázati feltételek, a melyek úgy a középitési, mint a pénzügyi bizottság helyes­lésével is találkoztak. E feltételek értelmében a nyilvános pályázat utján kiadandó vállalat engedélyideje 1918. julius végével járand le, a főváros szabványtervet készit, egész és fél­szabványos építményekre, az illemhelyek vas­ból építendők és fúthetőknek kell lenniök, minden ily il'emhely pissoirrral és árnyék­székkel egyaránt biijon. Az első évben 56 ily épűletkét tartozik az engedélyes létesíteni és pedig 20-at már az első három hónapban. A •) E jelentés lap zártóig még nem kéazUlt el. további években a tanács a vállalkozót újab­bak létesítésére szoríthatja, a vállalkozó maga is szaporíthatja ezeket, de a helyhez a tanács­nak előzetesen hozzá kell járulnia. Az első 56 a következő helyeken lenne emelendő: I. ker. A Rudasfürdói parkban, tabáni csavar­gőzös kikötőjénél, alaguti lépcsőnél, Szent­háromság-utcza ós bástya-sétány sarkán, a bécsi kapu közelében, a várszínháznál. II. ker. A Lánczhidfő környékén kettő, Albrecht-ut alsó végén, a Corvin-téren, fazekas­téren, bombatéren, primás-utczában, széna­téren. IV. ker. A ferencziek terén, a megyeház­téren, a tővámház közelében a Ferencz-József­rakparton, a Petőfi-téren. V. ker. A József-téren, Erzsébet-téren, Deák Ferencz-téren, Ferencz József-téren, a Báthory-utczában. a váczi-körúton a Kálmán­utczánál és a »Fonciére« előtt. VI. ker. A Teréz-körut és gyár-utcza közt, a váczi-köruton az uj-utczánál, a nagy­mező-utczában, a próféta-utczában, a gyár­utczai gyermekparkban, a kör-téren kettő. VII. ker. A Károly-körut és dob-utcza sarkán, a lövölde-téren, az Erzsébet-körut és kertés/.-utcza sarkán. VIII. ker. A muzeum-kertben, a kerepesi­uton a vas-utcza sarkán, a Sándor-téren, a József-körut és József-utcza sarkán, a kőbányai­uton az Orczy-utnál, a Mária Terézia-téren, a József- és Szentkirályi-utc/.a sarkán, a köz­temető-ut és kerepesi-ut sarkán. IX. ker. a Bakács-téren, a Ferencz-kör­uton. X. kei. a Liget-téren. Továbbá a város­ligetben öt, a Gellérthegyen, a városmajorban és az ellypseu egy-egy. Az illemhelyeknek a viszonyokhoz képest több helyen ingyenes osztálylyal is el kell látva lenni. A már meglevő ily helyek a vál­lalkozó által legnagyobb részben átvétetnek és fentartatnak. A mérnöki hivatal az első évben létesítendő 56 illemhely s a hozzáveendő mos­tani 59 db, tehát összesen 115 db illemhely­ből 33-at 'ngyenes osztályúnak kiván megje­lölni. Az illemhelyeket a téli hónapokban reg­gel 6-tól este 10-ig, a nyáriakban pedig (má­jus—okt.) reggel 5-től este 11-ig köteles a vállalkozó nyitva tartani s télen fűteni is. A szedendő dijak mennyisége verseny tárgyát ké­pezi. A vállalkozó az ajánlat benyújtásakor 5.000 frt biztosítékot tesz le, melynek fele az 56 illemhely felállítása után neki vissza­adatik.*) 15. a) Bizottmányi és tanácsi előterjesz­tés a soroksári-úti főgyűjtő csatornának folytatólagos kiépítésére szükséges 285.102 frt 48 kr. költség fedezete kér­désében. (Előadó Vosits jegyző.) Az általános csatornázás I. munkacsoport­jának végrehajtása befejezéséhez közeledvén, szükséges, hogy a közös főgyűjtő eddig árlej­tés alá nem bocsájtott része a IX. védgát­utczától a Boráros-térig szintén munkába vé­tessék, illetőleg erre nézve az előintézkedések megtörténjenek. Minthogy itt csupán a munka folytatásáról van szó, egészen hasonló feltéte­lekkel lesz az árlejtés kiírandó. E csatorna­szakasz, valamint a két oldalon épitendő mel­lékcsatornák és felszerelések költségei 285.102 frt 48 krral vannak előirányozva. A pénzügyi bizottság javasolja, hogy a mérnöki hivatal által készített s az általános csatornázás ter­veivel már jóváhagyott tervek kivitelére szükséges ezen költség fedezetéül a 25 milliós kölcsön, illetve az önnek felhasználása után felveendő újabb törlesztési kölcsön [jelöltes­sék ki.*) b) A tanács előterjesztése a VII. ker. Garay-utczai vizvezeték kiterjesztésével járó költség fedezete iránt. (Előadó Vosits jegyző.,) A VII. ker. Garay-utc/.ában a vízvezetéki cső lefektetése ugy a Rottebiller- és nefelejts­*) A tantes e tárgygyal julius 11-iki Qléaén fog­lalkozik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék