Fővárosi Közlöny, 1915 (26. évfolyam, 23-44. szám)

1915-07-09 / 35. szám

érdekes adatokkal, nagyszerű megtisztelésekkel, amelyekből messzenéző perspektíváját kapjuk annak, hogy a naiv gyermeklélek mint reagál, az új, eddig ismeretlen behatásokra, hogyan alkalmazkodik a gyermek elméje a világháború szülte viszonyokhoz, miképen hajlik a gondolkodása és lesz a gyermek lelki világa részesévé az egész ország szive dob­banásának. Ez az utolsó fejezet egy nagy lélektani tanulmány, amik egészen új adatokat szolgáltat a mai kor megfigyelőinek. Adomány. Krausz Simon Kerényi Húgó városi köz­gyám közbenjárására 30 koronát adományozott W. D. reál­iskolai tanuló tandíjhátralékának kiegyenlítésére. A II. kerületi Polgári Népkonyha műkö­dése. Kovács Béláné úrhölgy a II. kerületi polgári Népkonyha kilencedik havi működéséről a követ­kezőket jelenti: Népkonyhánk működésének 9-ik hónapjáról szóló jelen kimutatásunk kiemelkedő pontját a Székesfőváros 1200 koronás segélyezése képezi, már azért is, mert elismerése akar lenni azon közhasznú tevékenységnek és áldozatkészség­nek, mellyel egyesületünk minden egyes tagja a kerület szegény polgártársai és különösen a gyer­mekek ellátása körül résztvett. Amint számadatainkból kitűnik, a kiosztott ebédek száma ezen hónapban 9638 adagra szapo­rodott fel, amelyek közül 2086 adagot felnőttek részére június 15-én természetben szolgáltattunk ki olyformán, hogy 14 napra egyszerre kiadtunk 149 egyénnek zsírt, rizst, árpakását, darát, babot és cukrot, 647 korona 41 fillér értékben ; július elején ismét két hétre osztjuk szét raktárkészletünk arányában a jelentkező felnőttek részére szükséges élelmi­szereket és ez folytatni kívánjuk az egész nyáron át, vagyis mindaddig, míg ezen rendkívüli drágaság tart és ezért kérjük igen tisztelt tagjaink további szíves támogatását. A gyermekeknek kiosztandó ebédek száma most már állandóan 190—210 között ingadozik, de ez tekintettel a Gyermekbarát egyesület hozzájáru­lására, nem ró reánk nagyobb anyagi áldozatot. A jelentés számadatai a következők: Bevétel: Pénztári áthozat . Ajándékok . . . . Székesfőváros segélyezése Gyermekbarát Havi járulékok . . 407-64 K . 92-83 „ . 1200 — „ . 402-84 „ . 1181-— „ 328431 K Kiadás: 9638 adag ebédre kiadtunk Új beszerzésekre Készpénz .... . 2536 42 K . 521-10 „ . 226 79 „ 3284-31 K Heti kimutatások a jótékony egyesületek működéséről. A polgármester rendeletének meg­felelően a gyűjtési engedéllyel bíró egyesületek közül a következők küldték el az elmúlt héten kimutatásaikat: „Ahavasz Reim Felebaráti Szeretet Egyesület" 1915. júl. l-ig: készpénzben gyűjtött 6326 K 40 f-t; ellátott 14.750 esetben betegeket és sebesülteket rituális élelemmel, természetben segélyezett azonkívül 210 szegényt. „Bikur Cholim Beteglátogató és Segélyző Egyesület" 1915. július l-ig: készpénzben gyűjtött 8334 K 41 f-t; ellátott 2012 beteget és sebesültet a fővárosi kórházak­ban és a katonai kórházakban rituális élelemmel. „Budapesti Koma Egylet" 1915. július l-ig: készpénzben gyűjtött 2251 K 32 f-t; kiadott 457 szegénynek összesen 2456 K 80 f segélyt természetben való segéllyel segélyezett 94 szegényt. „Budapesti aut. orth. izr. Chevra Kadisa" 1915. július l-ig: készpénzben gyűjtött 3370 K 14 f-t; kiadott 1150 szegénynek 4831 K — f segélyt. „Szent Margit" nevelőintézet 1915. június 30-ig: készpénzben gyűjtött 8559 K 53 f-t; természetben gyűjtött 266 kg. húsfélét, 222 kg. főzeléket és zöldséget, 620 liter tejet, 100 üveg ásványvizet; intézetében ellátott 8559 sebesültet. „Uránia országos nővédő egyesület" 1915. július l-ig: készpénzben gyűjtött 59.588 K 06 f-t; kiadott 584 szegénynek 4864 K 33 f segélyt ; kará­csonykor 2040 gyermek felruházására és megven­dégelésére kiadott 10.458 K 94 f-t; az V. honvédlovasosztálynak karácsonyi ajándékul halina lábvédőkre kiadott 1500 K-t. (foglalkoztatót és népkonyhát tart fent.) „Zuglói Polgárok Hadsegélyző Bizottsága" 1915. július l-ig: készpénzben gyűjtött 8445 K 90 f-t, kiadott 288 szegénynek 6383 K 10 f segélyt; természetben való segéllyel segélyezett 4Ö28 szegényt. Ebédkiosztás: június első felében 4542, vagyis napi 303 átlagadag. „ második „ 5096, „ „ 339 kilenc hónap alatt összesen 56.864 adag. A Hernád-utcai élelemosztó-telep. Közöltük egyik utóbbi számunkban a VII. ker. Közjótékonysági Egyesület Hernád-utcai ételosztó-telepének vezetőit. Ebből a névsorból tévedésből kimaradt Hermán Ödönné neve, aki pedig buzgó működésével résztvett szintén e telep vezetésében. A Budapesti Szünidei Gyermektelep-Egyesület beszámolója. Most jelent meg a Budapesti Szünidei Gyermek­telep-Egyesület 31-ik értesítője, amely megelőzi az e hó 11-én tartandó rendes közgyűlést. Az értesítő mindenekelőtt megemlékszik az egyesület mult évi halottairól: báró Herzog Péter elnökről és Gaát Bertalanról, az egyesület építészeti és műszaki bizott­ságának volt elnökéről, szép és meleg szavakban méltatva az elhunytak érdemeit. A választmány az egyesület működéséről a következőket jelenti a köz­gyűlésnek : „A mult év nagy szünidejében három telepen összesen 351 gyermeket helyeztünk el 27—27 napi üdülésre; 230 leány- és 121 fiúgyermeket. Ez a szám 425-tel kevesebb, mint az elmúlt évben kitelepítettek száma. A közben beállott hadiállapot ugyanis lehetetlenné telte az augusztusi csopor­tok elküldését. A 351 gyermek kitelepítésének összes költségei 15.222 K 16 fillért tettek ki, egy gyermeknek egy napi ellátása tehát 1-60 koronába, vagyis 26 fillérrel többe került, mint az elmúlt esztendőben. Ennek az oka a telepek hirtelen föloszlatásával járó nagyobb költség és különösen az idén a telepítés ideje mindössze 27 nap volt, s így azok a kiadások, amelyek a telepítés egész idejére szólnak kedvezőtlenebbül oszlanak meg. Az év 326 K 75 f vagyonszaporoclással zárult. Egyesületünk vagyona ez idő szerint 290.210 K 7 fillér, mely összegben "az alapok 230.796 K 4 fillérrel, a szabad rendelkezésre álló vagyon pedig 59.914 K 3 fillérrel szerepelnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék