Fővárosi Közlöny, 1941 (52. évfolyam, 1-30. szám)

1941-01-24 / 4. szám

való szavazás ezért külön szavazólappal történik és a szavazatokat a szavazatszedő küldöttség elnöke a többi szavazatoktól elkülönítve, külön urnában gyűjti össze. Mindezek különös figyelembevételével felkérem az újonnan kiküldött szavazatszedő küldöttségi elnök urat, hogy a közgyűlési meghívó második részének 1—25. és 35. pontja alatt kitűzött titkos szavazási eljárást most mindjárt megkezdeni, azt X/{1 órakor berekeszteni és az eredményről jelentést tenni szíveskedjék. A 26—34. pontok alatt felvett titkos szavazási eljárást ugyanis a mai napirendről levettem. A szavazatszedő küldöttség jelentésének be­érkeztéig a közgyűlést felfüggesztem. Szünet után : (Az elnöki széket ismét Kar a f iát h Jenő m. kir. titkos tanácsos, főpolgármester foglalja el.) Elnök : A felfüggesztett közgyűlést újból meg­nyitom, egyben bejelentem a tisztelt közgyűlés­nek, hogy a szavazatszedő küldöttség jelentése időközben beérkezett. Felkérem a közgyűlési jegyző urat, hogy mind a két jelentést olvassa fel. Orbay Dénes főjegyző (Olvassa): »Jegyzőkönyv, felvétetett Budapesten, 1940. január 17.-én az Újvárosháza közgyűlési terméhez tartozó szavazó­helyiségben, az alább részletezett — szavazó­lapokkal történő — titkos szavazási eljárás alkal­mából. Az elrendelt titkos szavazási eljárás 17 óra 20 perckor vette kezdetét és 18 óra 30 percig folyt. Ez alatt az idő alatt a törvényhatósági bizottság tagjai beadtak összesen 127, azaz Százhuszonhét érvényes szavazatot, melyből : 1. Az elnöki szakbizottság 15 tagsági helyére: Baján Ferenc dr. 125, Bényi Károly dr. 125, Dongó Orbán 125, Gál Benő 125, Gyürey Rudolf 125, Hatolkay Kázmér 125, Hencz Lajos dr. 125, Lévai Sándor 125, Lotz Antal dr. 125, Mihalovics Zsigmond 125, Mohay Gyula dr. 125, Nagy Ferenc 125, Nagy Iván dr.' 125, Petzrik Jenő dr. 125, Vörösváry Miklós dr. 125 ; 2. az út- és csatornaépítési szakbizottság 15 tagsági helyére : Bechtler Péter 125, Bényi Károly dr. 125, K. Császár Feren-c 125, Csorna Zsigmond 125, Dorner Gyula 125, Halter Károly 125, Hegedűs Bertalan dr. 125, Kövesligethy Miklós dr. 125, Miklós Ferenc dr. 125, Müller Antal 125, Nagy Ferenc 125, Németh Gyula 125, Pásztor Imre 125, Scheuer Róbert 125, Schmarilla Géza 125; 3. a városrendezési és magánépítési szak­bizottság 15 tagsági helyére: Brózik Bódog dr. 125, Büchler Józseí 125, K. Császár Ferenc 125, Hüttl Károly dr. 125, Kronberg József 125, Kuncze Lajos dr. 125, Mandl Oszkár dr. 125, Paulheim Ferenc 125, Rassay Károly dr. 125, Schoditsch Lajos 125, Szakasits Antal 125, Szántay István 125, Vály Ferenc dr. 125, Vörösváry Miklós dr. 125, Wellisch Andor 125 ; 4. a közjogi és illetőségi szakbizottság 15 tag­sági helyére : Aichner Albert dr. 125, Divényi Károly dr. 125, Farkas Zoltán dr. 125, Hedry Aladár dr. 125, Hegedűs Bertalan dr. 125, Kartsoke Alajos dr. 125, Miklós Ferenc dr. 125, Nyári Miklós dr. 125, Petracsek Lajos dr. 125, Révész Mihály dr. 124, Rupert Rezső dr. 125, Szakái Antal dr. 125, Szepessy Albert 125, Viczián István dr. 125, Wenczel Árpád dr. 125; 5. a közlekedési szakbizottság 15 tagsági helyére: Aichner Albert dr. 125, Bechtler Péter 125, Botzenhardt János dr. 125, Halter Károly 125, Homonnay Tivadar dr. 125, Kronberg József 125, Kuncze Lajos dr. 125, Lázár Ferenc dr. 125, Lévai Sándor 124, Magyar Miklós 125, Miliők Sándor 125, Scheuer Róbert 125, Szakái Antal dr. 125, Szentesi József 124, Nagy Ferenc 125 ; 6. a pénzügyi szakbizottság 25 tagsági helyére : Bánóczi László dr. 125, Bessenyey Zénó dr. 125, Bényi Károly dr. 125, Bocsáry Kálmán dr. 124, Bródy Ernő dr. 125, Brózik Bódog dr. 125, Büchler József 124, Cselényi Pál dr. 124, Hajnóczy Béla dr. 125, Homonnay Tivadar dr. 125, Kertész Elemér 125, Kozma Jenő dr. 125, Ilovszky János 125, Láng Lajos dr. 125, Lázár Ferenc dr. 125, Müller Antal 125, Paulheim Ferenc 125, Párkány Frigyes dr. 125, Petrovácz Gyula 125, Peyer Károly 125, Raffay Sándor dr. 125, Rassay Károly-dr. 125, Révész Mihály dr. 124, Vály Ferenc dr. 125, Zsitvay Tibor dr. 125 ; 7. a közoktatási szakbizottság 15 tagsági helyére : Apponyi György gróf 125, Bánóczi László dr. 125, Csorna Zsigmond 125, Dongó Orbán 125, Drégely Dezső 125, Gáldy Béla 125, Kasics Margit 125, Kertész Elemér 125, Kozma Jenő dr. 125, Mihalovics Zsigmond 125, Nagy Ferenc 125, Nagy Iván dr. 125, Raffay Sándor dr. 125, Szakasits Antal 125, Szepessy Alber-t 125; 8. a közélelmezési szakbizottság 15 tagsági helyére : vitéz Balonyi Ágoston 125, Deutsch Jenő 125, Esterházy Móric gróf 125, Laczkó Sándor 125, Magyar Miklós 125, Pakányi Ferenc 124, Reisz Móric 124, Schinidt Richárd 124, Struczky Sándor 125, Szentjóby-Staub Elemér 125, Temes­váry László 125, Tóth Gábor 125, Usetty Béla dr. 125, Vály Ferenc dr. 125, Viczián István dr. 125, vitéz nemes Juhász Jenő 1 ; 9. a társadalompolitikai szakbizottság 15 tag­sági helyére : Aichner Albert dr. 125, Bechtler Péter 125, Gál Benő 125, Hatolkay Kázmér 125, Hegedűs Bertalan dr. 125, Hencz Lajos dr. 125, Hüttl Károly dr. 125, Kasics Margit 125, Mihalovics Zsigmond 125, Molnár László 125, Révész Mihály dr. 124, Szabó Imre 125, Toperczer Ákosné 125, Ugrón Gábor dr. 125, Vörösváry Miklós dr. 125; 10. a közegészségügyi és köztisztasági szak­bizottság 15 tagsági helyére : Bechtler Péter 125, Berkes Jenő dr. 125, Csilléry András dr. 125, Csorna Zsigmond 125, Darányi Gyula dr. 125, Drégely Dezső 125, Franki Kornél 125, Halász Alfréd 125, Kasics Margit 125, Krizs Árpád dr. 125, Nyáry Miklós dr. 125, Pollatschek Elemér dr. 125, Szabó Géza dr. 125, Szentesi József 124, Windisch Ödön dr. 125 ; 11. a városgazdasági, idegenforgalmi és köz­művelődési szakbizottság 15 tagsági helyére: Bánóczi László dr. 124, Cselényi Pál dr. 125, Dongó Orbán 125, Gazdy Jenő 125, Halász Alfréd 125, Kabakovits József dr. 125, Kartsoke Alajos dr. 125, Kuncze Lajos dr. 125, Lázár Ferenc dr. 125,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék