Fővárosi Közlöny, 1941 (52. évfolyam, 31-59. szám)

1941-07-04 / 31. szám

: budapest Székesfőváros hivatalos lapja ^ MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városház, 1 y2 emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész, földszint 8. szám. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 42 P, félévre 22 P, negyedévre 12 P, havonta 4 P. Egyes szám ára ívenként 30 fillér. TARTALOM Oldal Polgármesteri rendeletek: A szegények által igényelt okirati illetékmentesség feltételének igazolására szolgáló hatósági (szegény­ségi) bizonyítvány kezelése 727 Selejt- és hulladék-papíranyagok gyűjtésének ellen­őrzése 728 A hadkötelezettséget teljesítő alkalmazottak érde­keinek megvédése 728 A székesfőváros hivatalaitól, intézeteitől, intézmé­nyeitől és üzemeitől rendkívüli fegyvergyakorlatra bevonult munkások pótlása 728 Személyi ügyek: Középiskolai felügyelő-igazgató kiküldése 729 Megbízatások 729 Oldal Áthelyezések 729 Tanügyi nyugdíjazások 729 Altiszti nyugdíjazások 730 Általános rész : Több ügyvéd ügyvédi gyakorlatának felfüggesztése 730 Géperejű társaskocsijáratra kiadott engedélyokirat .érvényének meghosszabbítása 730 Újfajta válaszfaltéglák és hőszigetelő lemezek alkal­mazási engedélye 731 • Építési engedélyek 731 Adománygyűjtési engedélyek 732 Ingatlanforgalom 732 Hivatalos hirdetések 737 Polgármesteri rendeletek. A szegények által igényelt okirati illetékmentesség feltételének igazolására szolgáló hatósági (szegény­ségi) bizonyítvány kezeiése. A polgármester f. évi június hó 16.-án 10.983/1941—I. szám alatt a következő rendeletet adta ki: A székesfővárosi m. kir. pénzügyigazgatóság folyó évi június hó 9.-én kelt 166.644/1941—IV/a. számú átiratában felkért, hogy a pénzügyminiszter úrnak 86.488/1941 évi P. M. körrendeletét (meg­jelent a Pénzügyi Közlöny 1941. évi 9. számában) a székesfőváros valamennyi hivatalával, intézetével, intézményével közöljem. A m. kir. pénzügyigazgatóság felkérésének eleget téve, a 86.488/1941. P. M. számú pénzügy­miniszteri körrendeletet tudomásulvétel és mihez­tartás céljából másolatban közlöm a székesfőváros valamennyi hivatalával, intézetével, intézményével és a magam részéről is meghagyom, hogy az okirati illetékmentesség kiállítása céljára kiadott szegény­ségi bizonyítványokat az iratokhoz való csatolás végett visszatartani nem szabad, hanem azokat, — felhasználás után — a feleknek ki kell adni. A körrendelet szószerinti szövege a következő: Az illetékdíjjegyzék 85. tétel 12/a pontja a következő rendelkezéseket tartalmazza: »Az elsőfolyamodású bíróság, illetőleg köz­igazgatási hatóság a szegénységi bizonyítványt az iratok közt megőrzi. Általában az ilyen bélyegmentes-E szám ára séget megállapító szegénységi bizonyítványok csak azon különös esetre érvényesek, melyre kiállíttattak és a feleknek többé vissza nem adandók.« Tudomásomra jutott, hogy a most idézett jog­szabályt egyes hatóságok olyan esetben is irány­adónak tekintik, amikor a szegénységi bizonyít­ványt a 129.129/1940. számú pénzügyminiszteri rendelet 2. §-ában felsorolt okiratok illetékmentes kiadásához, az ugyanazon rendelet 1. §-a szerint megkívánt feltétel fennállásának igazolása céljából mutatják fel s a felmutatott bizonyítványt az iratokhoz csatolás végett visszatartják. Az elől idézett jogszabály csak a polgári per­rendtartással nem szabályozott bírói eljárásban ieróvandó törvénykezési, illetőleg a közigazgatási eljárásban lerovandó közigazgatási illetékek alól személyes mentességet biztosító rendelkezéseket (illetékdíjjegyzék 85. tétel 12. pont első bekezdés) egészíti ki. Az okirati illetékek alól személyes illetékmentességet biztosító 129.129/1940. számú pénzügyminiszteri rendelet hasonló rendelkezést nem tartalmaz. Nyilvánvaló ennélfogva, hogy az illetékdíjjegyzék 85. tételének 12/e pontjában fog­lalt rendelkezéseket a 129.129/1940. számú pénz­ügyminiszteri rendelet alkalmazása során irány­adónak tekinteni nem lehet. Erre tekintettel, továbbá; mert egyugyanazon közigazgatási eljáráshoz esetleg több olyan okirat szükséges, amelynek kiállítását a szegény illeték­mentesen igényelheti, s nem célszerű, hogy minden okirat illetékmentes kiállításának kéréséhez új szegénységi bizonyítvány csatolása kívántassék meg, meghagyom a Címnek, tájékoztassa az érde­: 60 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék