Fővárosi Közlöny, 1941 (52. évfolyam, 31-59. szám)

1941-12-30 / 59. szám

oldalra. A többi kocsin a szükséges átalakítások folyamatban vannak. A munkálatok közül sokat csak a november 8.-áról 9.-ére virradó éjszakán lehetett elvégezni. A BHÉV-vel kapcsolatban is többrendbeli munkálatot kellett elvégezni. Ilyen munkálatok voltak a megállóhelytáblák átszerelése, az elágazás­nál vágánykeresztezés átépítése, váltók behelyezése, kitérők építése és vágánykeresztezés bekötése. A jobbrahajtás első hetében a forgalmi sze­mélyzet a kapott utasításnak megfelelően az óva­tosság érdekében nem ragaszkodott az előírt menet­idők betartásához. A forgalom ezért átmenetien meglassult, a menetidők betartására azonban foko­zatosan vissza kell térni. A forgalmi balesetek száma a fokozott óvatosság ellenére megnövekedett. Az előzetes jelentésekből kitűnik, hogy a balesetek oka túlnyomórészben az utazóközönség magatar­tása volt. A BSzKRt az utazóközönség figyelmét különböző módon ismételten felhívta a szükséges óvatosságra. A forgalmi alkalmazottakat is fokozott figyelemre utasította. Az irányváltozással kapcsolatban a villamos-, autóbusz- és helyiérdekű vasúti megállóhelyeket felül kellett vizsgálni, hogy az áttérés során régi helyükön maradhatnak-e. A vasúti hálózatnak azon a részén, amelyen a menetirány megváltozott, 726, az autobuszhálózaton pedig 569 volt a régi helyén megtartható. A változások nagy számára tekintettel célszerűnek látszott egyidejűen végre­hajtani azokat a megállóhelyváltoztatásokat is, amelyek ugyan nem kapcsolatosak kifejezetten a jobbrahajtással, hanem a forgalom biztonságának és az utazási sebesség fokozásának a célját szol­gálják. Ehhezképest a villamosvasúti hálózaton áthelyezésre került 395 megállóhely, újonnan léte­sült 34 és megszűnt 120 megállóhely. Az autobusz­hálózaton — a korlátozások figyelembevételével — át kellett helyezni 120 megállóhelyet, újonnan létesült 44 és megszűnt 55. A közlekedési vállalatok a jobbirányú hajtásra áttéréshez szükséges munkálatokból eddig csak azokat végezték el, amelyek a közlekedés új rendjének életbeléptetéséhez nélkülözhetetlenül szükségesek voltak. Ezeknek a munkálatoknak az értéke a BSzKRt-nál és a BHÉV-nél együttesen mintegy 3 millió pengő. A még hátralévő munkák elvégzésére — tekintettel a szükséges anyagok szállítására és a gyártási folyamatokra — előre­láthatóan két év szükséges. A székesfőváros közlekedési rendje a balirányú forgalmi rendszerben sok évtizedes állandó fejlődés végeredményének volt tekinthető. Ennek a rend­szernek egyetlen éjszakán keresztül végrehajtott teljes megváltoztatása természetszerűen nem volt úgy megvalósítható, hogy abban bizonyos hibák ne mutatkoznának és hogy minden igényt kielégít­senek. Erre való tekintettel mind a székesfőváros, mind a BSzKRt állandóan figyelemmel kíséri az átalakítással kapcsolatosan mutatkozó hibákat és hiányosságokat, s amennyiben azok javítása vagy pótlása a nyersanyaghiányra tekintettel elvégez­hető, a szükséges intézkedéseket folyamatosan végrehajtja. A BSzKRt előterjesztésére a m. kir. rendőrség budapesti főkapitányával egyetértésben és a közle­kedési szakbizottság véleményének meghallgatása után megállapítottam a közúti villamosvasutak 1941—1942. évi téli menetrendjét. Az új menetrend szerint a BSzKRt a Horthy Miklós-úton tapasztalt kocsitorlódások enyhítése, valamint a budai Duna­parton mutatkozó kocsihiány pótlása céljából vi­szonylatvezetési módosítást hajtott végre olyképen, hogy a 17-es villamosok menetsűrűsége lényegesen csökkent és az ennek következtében felszabaduló kocsik 69-es jelzéssel a Bosnyák-tér — Thököly-út — Rákóczi-út — Erzsébet-híd — Attila-utca — Krisztina-körút — Déli p. u. útvonalon közleked­nek, a 18-as villamosok pedig az Erzsébet-híd — Déli p. u. közötti útvonalrész helyett az Erzsébet­hídtól kezdve a budai Dunaparton járnak. Az új viszonylatvezetés november 24.-én lépett életbe. A BSzKRt november hó 9.-étől, tekintettel az autobuszforgalom délelőtti és esti szünetelésére, a villamosjáratok kocsiszámát erre az időre fel­emelte. November hó 10.-től a 2-es autobuszok út­iránya módosult és a járat pesti végállomása a Vörösmarty-tér helyett a Szabadság-térre került. November hó 15.-étől a budai hegypálya üzeme éjjel 12 óra helyett éjjel 1 óráig tart. A m. kir. Folyam- és Tengerhajózási Rt. bejelentette, hogy a m. kir. kereskedelem- és közle­kedésügyi miniszter úr utasításához képest a buda­pesti közforgalom lebonyolításának előmozdítása érdekében átkelési hajójáratokat indít a Vigadó-tér — budai Lánchídfő, a budai Lánchídfő — Árpád-utca, valamint az Árpád-utca és a Batthyány-tér között. E vonalakon a hajók 15 percenkint közlekednek 7-30-tól 15 óráig, majd 17-től 20 óráig. A viteldíj minden egyes vonalra 10 fillér, amelyet a hajókon elhelyezett perselyekbe kell bedobni. A hajó­állomások céljára szükséges partterületeket díj­mentesen bocsátottam rendelkezésre és a kikötő­helyek megfelelő kivilágításáról is gondoskodtam. Az átkelési hajójáratok november hó 22.-én meg­indultak. A BSzKRt előterjesztést tett arra, hogy az érdekeltség kérésére a kisszakaszos jegyrendszert a Szarvas-csárda—vecsési végállomás közötti útvonalrészen bevezethesse olyképen, hogy a vonal­részt a pestszentlőrinci temetőnél két kisszakaszra osztja. Á BSzKRt kérelmét, amelyhez a közlekedési szakbizottság is hozzájárult, felterjesztettem a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter úrhoz, aki az említett vonalrészen a kisszakaszrend­szer bevezetéséhez hozzájárult. A hó folyamán a BSzKRt átvett további 3 négytengelyes motoroskocsit és forgalomba helyezett újabb 4 korszerűsített, sínfékkel ellátott motoros­kocsit. Ezekkel együtt forgalomban van a beruházó munkatervben előirányzott 75 új négytengelyes motoroskocsi közül 30, az újítási munkatervben előirányzott 60 korszerűsített, sínfékkel ellátott motoroskocsi közül pedig 45.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék