Fővárosi Közlöny, 1942 (53. évfolyam, 1-22. szám)

1942-02-13 / 7. szám

elsősorban pedig a magyar közigazgatást érte (A közgyűlés tagjai felállnak.) Némethy Károly belső titkos tanácsos, örökös felsőházi tag, ny. belügyi államtitkár őnagyméltósága elhunytával. Munkában és eredményekben gazdag életét a közigazgatás szolgálatában töltötte el. A kodifi­káció terén a szakember gyakorlati érzékével készí­tette elő a betegápolásról, a gyermekvédelemről, a közigazgatási eljárás egyszerűsítéséről szóló és még számtalan más közigazgatási törvénynek javas­latát. Felismerve a tisztviselői továbbképzés álta­lános nemzeti jelentőségét, szívós és törhetetlen akaraterejével végzett munkával 1934-ben életre hívta az »Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsga Bizottságot«, melynek haláláig elnöke volt. Mint belügyi államtitkár, mint a Fővárosi Közmunkák Tanácsának alelnöke, majd elnöke, később, mint a székesfőváros üzemvizsgáló bizott­ságának elnöke, mindenkor törvényhatóságunk őszinte barátjának bizonyult. Sírhantjára magam helyeztem el a törvény­hatósági bizottság koszorúját, személyesen tolmá­csolva családjának bensőséges részvétünket. Javasolom, hogy Némethy Károly soha el nem múló nemes emlékét örökítsük meg. (Helyeslés. A közgyűlés tagjai elfoglalják helyüket.) Bejelentem a t. Közgyűlésnek, hogy a m. kir. belügyminiszter az üresedésben lévő felsőházi tag­sági, illetve póttagsági helyek betöltése ügyében 1941. december 4.-én 109.249/1941—11. a szám alatt leiratot intézett a székesfőváros közönségéhez. Felkérem Orbay Dénes főjegyző urat, hogy ezt a leiratot — amely 1941. december 12.-én érkezett hozzánk — felolvasni szíveskedjék. Orbay Dénes főjegyző (Olvassa): »Budapest székesfőváros közönségének, Budapest. Botzenhardt János, Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága részéről megválasztott felsőházi tag 1941. évi június hó 21.-én elhalálozván, megüresedett felsőházi tagsági helyét póttag behívásával kellene betölteni. Tekintettel azonban arra, hogy az elhalálozás­sal Budapest székesfőváros felsőházi tagjainak sorában bekövetkezett hiány pótlására behívható póttag nem áll rendelkezésre, az országgyűlés felső­házáról szóló 1926 : XXII. t.-c. 9. §-ának utolsó bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazásával kell a székesfőváros felsőházi képviseletének ki­egészítésről gondoskodni s ehhez képest a törvény­hatóságnak egy felsőházi tagot és három felsőházi póttagot kell választania. A felsőház elnöke az 1941. évi október hó 16.-án kelt 755/1941. számú átiratában felkért arra, hogy a szükségessé vált választás elrendelése iránt intézkedjem. Felhívom ennélfogva a törvényhatóság közön­ségét, hogy a felsőház elnöke átiratának e rendeletem útján való tudomásulvételétől számított három hónapon belül az 1926: XXII. t.-c. 9. §-a alapján az ugyanezen törvény 10. §-ában megállapított módozatok mellett egy felsőházi tagot és három felsőházi póttagot válasszon és e választásról készült jegyzőkönyv két példányát annakidején hozzám terjessze fel. A választás tekintetében egyébként utalok az 1926. évi november hó 17.-én kelt 266.030/1926. számú itteni rendeletben foglaltakra. Felhívom végül a törvényhatóság közönségét, hogy a választás napját hozzám jelentse be. Budapest, 1941. évi december hó 4.-én. A minisz­ter helyett: Bonczos Miklós államtitkári. Elnök: Bejelentem a t. Közgyűlésnek, hogy a székesfőváros törvényhatóságának igazolóválaszt­mánya 1942. január 7.-Í ülésében hozott határo­zatával Bánóczi László, Berkes Jenő, Bródy Ernő, Biichler József, Deményi Aladár, Deutsch Jenő, Dési Géza, Farkas Zoltán, Fábián Béla, Franki Kornél, Gál Benő, Halász Alfréd, Láng Lajos, Lévai Sándor, Mandl Oszkár, Nagy Andor, Orova Zsigmond, Párkány Frigyes, Pollatschek Elemér, Reisz Mór, Révész Mihály, Sárkány Ferenc, Vitéz Aladár és Vörösváry Miklós törvényhatósági bizott­sági tagságát az 1941 : XIX. t.-c. 2. §-a alapján megszüntette. Az igazolóválasztmány elnökének hozzám inté­zett 1942. január 26.-án kelt átirata szerint a meg­szüntető határozatok — Lévai Sándor és Nagy Andor bizottsági tagságának megszűnése ügyében hozott határozat kivételével, akik panaszt nyújtot­tak be a m. kir. közigazgatási bírósághoz — jogerőre emelkedtek. Az 1942. január 29.-én kelt újabb igazoló­választmányi átirat szerint a m. kir. közigazgatási bíróság Lévai Sándor és Nagy Andor panaszát elutasította, ennek folytán ezek a megszüntető határozatok is már jogerőssé váltak. Elnök : Felkérem Orbay Dénes főjegyző urat, tegye meg bejelentéseit. Orbay Dénes főjegyző bemutatja Janda Richárd hirdetővállalati igazgató szolgálati szerződését és bejelenti a kormányhatósági jóváhagyásokat. Elnök : Megállapítom, hogy a szolgálati szer­ződést az 1934: XII. t.-c. 22. §. (1) bekezdésének megfelelően a polgármester úr a törvényhatósági bizottságnak szabályszerűen bemutatta. Bejelentem, hogy a tárgysorozat 1., 2. és 3. pontjait mai ülésünk napirendjéről levettem. Következik a tárgysorozat 4. pontja. Felkérem Dörre Endre tanácsnok urat, hogy a polgármester úr nevében az előterjesztést ismer­tetni szíveskedjék. Dörre Endre tanácsnok ismerteti az előtejesz­tést a Hazai Fésűsfonó és Szövőgyár Rt. tulajdoná­ban lévő és a XI. ker., Gubacsi-út mentén fekvő 38224/4. hrszámú teleknek az ugyanott fekvő 38223. hrszámú székesfővárosi telek egy részével való elcserélése tárgyában. Elnök: Kíván valaki felszólalni? (Nem!) Ha senki szólni nem kíván, akkor a törvény értelmében a névszerinti szavazást elrendelem. A határozathozatal akként történik, hogy a polgármester úr javaslata mellett szavazók igennel, ellene pedig nemmel szavaznak. Az igennel szava­zókat dr. Salamon Géza fogalmazó, a nemmel szavazókat pedig dr. Fajth Tibor segédfogalmazó úr jegyzi. Felkérem a soros jegyző urat, hogy a névsort felolvasni szíveskedjék. Orbay Dénes főjegyző felolvassa a névsort, miközben a közgyűlés tagjai leadják szavazatukat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék