Fővárosi Közlöny, 1948 (59. évfolyam, 1-54. szám)

1948-03-11 / 11. szám

496/1948. szám. i Versenytárgyalási hirdetmény. Nyilvános versenytárgyalást hirdetek a székesfőváros háztartása részére szükséges kályhák szállítására. Bánatpénzül a vállalati végösszeg 2%-át kell letenni. Az ajánlati és költségvetési űrlap, a feltételek, tervek, rajzok és áruminták a megrendelő hivatal helyiségében (Szföv. AnyaggazdaságL Intézet) VII. ker., Nagydiófa-utca 14. sz., I. em. 4. ajtószám alatt a hiva­talos órák alatt megtekinthetők és díjtalanul megszerezhetők. I Az ajánlatokat a megrendelő hivatalnál (Székesfővárosi Anyag­gazdasági Intézet) VII. ker., Nagydiófa-utca 14. sz., 1. em. 4. ajtószám alatt 1948. évi március hó 22. napjáig délelőtt 9—10 óra között; időben kell benyújtani. Budapest, 1948. évi március hó 2-án. A székesfőváros polgármestere. 495/AOI—1948. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. Nyilvános versenytárgyalást hirdetek a székesfőváros háztartása részére szükséges hivatali írótinta és bélyegzőfesték szállítására. Az ajánlati és költségvetési űrlap, a feltételek, tervek, rajzok és áruminták a megrendelő hivatal helyiségében (Szfőv. Anyaggazdasági Intézet), VII. ker., Nagydiófa-utca 14., II. lépcső I. 5. ajtószám alatt a hivatalos órák alatt megtekinthetők és díjtalanul megszerezhetők. Az ajánlatokat a megrendelő hivatalnál (Ajánlat »hjivatali írótinta és bélyegzőfesték« felirattal) VII., Nagydiófa-utca 14. sz., I. em. 4. ajtószám alatt 1948. évi március hó 22. napján délelőtt 9—10 óra közötti időben kell benyújtani. Budapest, 1948. évi március hó 2-án. A székesfőváros polgármestere. 45.345/1948—XIII. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. 1. Nyilvános versenytárgyalást hirdetek a' XIII. kerület, angyalföldi kislakásépítkezés Béke-úti telepén a h4, b4, b8, e2, e4, g4 és g8 jelű épületek mázoló munkálataira. 2. Az egyes épületekre külön kell ajánlatot tenni, külön borí­tékban, épületenként megjelölve. A munkálatokat epületenként fogom vállalatba adni, vagy annak csak egy részét rendelem meg. 3. Bánatpénz letétele kötelező. A letéti nyugtát az ajánlat felbontását követő 48 órán belül csatolni kell az ajánlathoz. Ennek elmulasztása esetén az ajánlatot nem veszem figyelembe. 4. Az ajánlati és költségvetési űrlap, a feltételek a megrendelő hivatál helyiségében (Polgármesteri XIII. ügyosztály, IV. kerület, Városház-utca 9—11. szám, III. emelet 322., a tervrajzok pedig a III. emelet 330 ajtószám alatt) a hivatalos órák alatt megtekinthetők és 4 forint 80 fillér (az I. h4 épüieté 8 forintos) áron megszerezhetők. 5. A közszállitássa! kapcsolatban felmerülhető kérdésekre a szükséges felvilágosítások az előző bekezdésben említett hivatalos helyiségben nyerhetők. 6. Az ajánlatokat a megrendelő hivatalnál (Polgármesteri XIII. ügyosztály, IV. kerület, Városház utca 9—11. szám, III. emelet 349. ajtószám alatt) 1948. évi március hó 17. napján délelőtt 10—11 óra közötti időben személyese" vagy megbízott útján kell benyújtani. A benyújtott ajánlatok ugyanaznap délelőtt 12 órakor a 111. emelet 352. számú helyiségben kerülnek nyilvános felbontásra. Budapest, 1948 február 17. Budapest székesfőváros polgármestere. 245.494/1948—XIII. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. Az alább megjelölt munkálatra 1948. évi má,rcíus hó 30-án nyil­vános versenytárgyalást tartatok. Az ajánlatokat ugyanezen a napon 10—11 óra között kell a Központi Városháza III. emelet ,349/a sz. alatt benyújtani. Az ajánlat mintáját és mellékleteit (költségvetési űrlap, műszaki leírás, áruminták, versenytárgyalási feltételek) a III. emelet 322. számú helyiségben a hivatalos órák alatt lehet megtekinteni és 2-40 forint térjtésért megszerezni. Kisiparosok ezeket a nyomtatványokat díjtalanul kapják. A közszállításokkal kapcsolatos kérdésekre a III. em. 348/a ajtó­szám alatt Borsos Béla főmérnök ad a hivatalos órák alatt felvilágosítást. Ugyanitt tekinthetők meg a tervek, rajzok stb. is. A közszállítás tárgya: az I., Attila-utca 111. számú iskolaépület ácsmunkálatai. Bánatpénz letétele kötelező. Az ajánlattevők a bánatpénzt az ajánlatok bizottsági felbontásától számított 48 órán belül is letehetik. Budapest, 1948. évi március hó 6-án. A polgármester helyett : Fodor s. k., alpolgármester. 245.488/1948—XIII. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. • Az alább megjelölt munkálatra 1948. évi március hó 24-én 12 órakor nyilvános versenytárgyalást tartatok. Az ajánlatokat ugyanezen a napon 10—11 óra között kell a Központi városháza, III. emelet 349/a ajtószám alatt benyújtani. Az ajánlat mintáját és mellékleteit (költség­vetési űrlap, műszaki leírás, áruminták, versenytárgyalási feltételek) ugyancsak a III. emelet 322. számú helyiségben a hivatalos órák alatt ehet megtekinteni és 4 forint térítésért megszerezni. A közszállításokkal. kapcsolatos kérdésekre a III. emelet 349/c. ajtószám alatt Bajtay Lajos műszaki felügyelő ad, a hivatalos órák alatt felvilágosítást. Ugyanitt tekinthetők meg a tervek,-rajzok stb. is. A közszállítás tárgya : A Budapest IX., Gubacsi-út 6. szám alatt levő sertésközvágóhídi húsvásárcsarnok vasszerkezetének újjáépítése. Bánatpénz letétele kötelező. Budapest, 1948. évi március ITÓ 1-én. A polgármester helyett : Fodor s. k., alpolgármester. 245.453/1948—XIII. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. Az alább megjelölt munkálatra 1948. évi március hó 23.-án 12 órakor nyilvános versenytárgyalást tartatok. Az ajánlatokat ugyanezen a napon 10—11 óra között kell a Központi városháza III. emelet 349/a ajtószám alatt benyújtani. Az ajánlat mintáját és mellékleteit (költség­vetési űrlap, műszaki Ieirás, áruminták, versenytárgyalási feltételek) ugyancsak a III. emelet 322. sz. helyiségben a hivatalos órák alatt lehet megtekinteni és 4 forint térítésért megszerezni. A közszállításokkal kap­csolatos kérdésekre a III. emelet 309. ajtószám alatt Bolváry Béla mérnök ad a hivatalos órák alatt felvilágosítást. Ugyanitt tekinthetők meg a tervek, rajzok stb. is. A közszállítás tárgya: a Köztisztasági, Hivatal IX., Ecseri-úti gépkocsiszín központi fűtési kazánházának bontási, föld- és kőműves munkái. Bánatpénz letétele kötelező. Budapest 1948. évi március hó 2. A polgármester helyett : Fodor s. k., alpolgármester. 245:464/1948. XIII. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. Az alább megjelölt munkálatra 1948. évi március hó 23-án 12 órakor n 111. em. 352. sz. helyiségben nyilvános versenytárgyalást tartatok. Az aján­latok ugyanezen a. napon 10—11 óra között adardók be a Központi városháza III. em. 349/a ajtószám alatt. Az ajánlat mintáját és mellék­leteit (költségvetési űrlap, műszaki leírás, áruminták, versenytárgyalási feltételek) a polgármesteri XIII. ügyosztályban ugyancsak a III. em. 322. számú helyiségben a hivatalos órák alatt lehet megtekinteni és 5.60 Ft térítésért megszerezni. A közszállításokkal kapcsolatos kérdésekre a III. emelet 336. ajtószám alatt Kovács főmérnök ad a hivatalos órák alatt felvilágosításokat. Ugyanitt tekinthetők meg a tervek, rajzok stb. is. A közszállítás tárgya : II. ker., Batthyány-utcai iskola helyreállí­tásával kapcsolatos kőmüvesmunkálat. Bánatpénz letétele kötelező. Budapest, 1948 március hó 1-én. A polgármester helyett : Fodor s. k., alpolgármester. 305.366/1947. XIV. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. Nyilvános versenytárgyalást hirdetek a II. ker., Mártírok-útja 64/a—b számú székesfővárosi kislakásos bérház helyreállítandó romlakásai részére szükséges 52 darab cserépkályha szállítására és felépítési munká­lataira. Ez a közszállitás az 50.000/1934. K. M. sz. Közszállítási Szabályzat 51. §-a értelmében kisiparosok, kisiparosok szövetkezete, alkalmi egyesü­lése, szállítócsoportja részére van fenntartva, másnak csak akkor lehet odaítélni, ha elfogadható kisipari ajánlat nincs. Bánatpénzt le kell tenni. A közszállitással kapcsolatban felmerülhető kérdésekre a szükséges felvilágosítások az előző bekezdésben említett hivatalos helyiségben nyerhetők. (Kőhegyi Lajos főm., III. em. 332. sz.) Az ajánlatokat a megrendelő . hivatalnál (polgármesteri XIV. ügyosztály, IV. ker., Központi városháza, III. em. 314. ajtószám alatt) 1948. évi március hó 23. napján délelőtt 9—10 óra közötti időben kell benyújtani. Budapest, 1948 február 23-án. A polgármester helyett : Fodor s. k., alpolgármester 305.367/1948. XIV. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. Nyilvános versenytárgyalást hirdetek a XIII. ker., Angyalföldi-úti kislakásos telép első tervévében épülő kislakások részére szükséges 228 darab, nehézkivitelű takaréktűzhely készítési és felszerelési munkálataira. Ez a közszállítás az 50.000/1934. K- M. sz. Közszálütási Szabályzat 51. §-a értelmében kisiparosok, kisiparosok szövetkezete, alkalmi egyesü­lése, szállítócsoDortja részére van fenntartva, másnak csak akkor lehet odaítélni, ha elfogadható kisipari ajánlat nincs. Bánatpénzt lé kell tenni. A közszállítással kapcsolatban felmerülhető kérdésekre a szükséges felvilágosítások az előző bekezdésben említett hivatalos tielyiségbeji nyerhetők. (Kőhegyi Lajos főmérnök, III. em. 332.) Az elkészített ajánlatokat a megrendelő hivatalnál (Polgármesteri XIV. ügyosztály. IV. ker., Központi városháza, III. em. 314. ajtószám alatt) 1948. évi március hó 23. napján délelőtt 9—10 óra közötti időben kell benyújtani. Budapest, 1948 február 23-ár. A polgármester helyett: Fodor s. k., alpolgármester

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék