Fővárosi Közlöny, 2003 (53. évfolyam, 11-19. szám)

2003-09-19 / 12. szám

A napirend 68. pontja: Javaslat a főváros honlapjá­nak látássérültek szániára történő hozzáférhetőségére. Eléíadó: Katona Kálmán Határozat a Fővárosi Közgyűlés 1371/2003. (VI. 26.) Főv. Kgy. h. a főváros honlapjának látássérültek számára tör­ténő hozzáférhetőségére vonatkozó javaslatban foglaltakkal egyetért. A napirend 69. pontja: Beszámoló a Budapesti In­formáció-gazdálkodási A lap felhasználásáról. Eléíadó: Katona Kálmán Határozat a Fővárosi Közgyűlés 1372/2003. (VI. 26.) Főv. Kgy. h. az Információgazdálkodás! Alapról szóló beszá­molóban foglaltakkal egyetért. Határidő: azonnal Felelős: dr. Demszky Gábor A napirend 70. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor­mányzat. valamint a Gyermek-. Ifjúsági és Sportminiszté­rium között 2003. évi diák- és szabadidősport támogatá­sáról szóló együttműködési megállapodás megkötésére. Eléíadó: Bakonyi Tibor Határozat a Fővárosi Közgyűlés 1373/2003. (VI. 26.) Főv. Kgy. h. jóváhagyja és megköti jelen előterjesztés tárgyát képező, a Fővárosi Önkormányzat 2003. évi diák­és szabadidősport támogatását rögzítő - a Gyer­rnek-, Ifjúsági és Sportminisztériummal kötendő ­együttműködési megállapodást (1. számú mellék­let). Egyben felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Demszky Gábor A napirend 71/a. pontja: Jelentés a lejárt határide­jű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Eléíadó: dr. Demszky Gábor Határozat a Fővárosi Közgyűlés 1374/2003. (VI. 26.) Főv. Kgy. h. - a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja; - a 2397-2398/2000. (XI. 30.) sz. határozat vég­rehajtási határidejét 2003. december 3l-re mó­dosítja; - a 2400-2401/2000. (XI. 3.) sz. határozat végre­hajtási határidejét 2003. december 3l-re módo­sítja; - a 1830/2001. (X. 25.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi - a 754. és 758/2002. (IV. 25.) sz. határozat vég­rehajtási határidejét 2004. június 30-ra módo­sítja; - a 760/2002. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2004. június 30-ra módosítja; - a 915/2002. (V. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2003. december 3l-re módosítja; - a 2014/2002. (XII. 19.) sz. határozat végrehaj­tási határidejét 2004. január 31 -re módosítja; - a 38/2003. (I. 30.) sz. határozat végrehajtási ha­táridejét 2004. január 3l-re módosítja; Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2003. június 26-i ülésén. dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k. főjegyző főpolgármester

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék