Fővárosi Lapok 1868. január (1-25. szám)

1868-01-22 / 17. szám

egyik philosophfá lett volna, nem törődtek sem­mit velünk, a külvilággal, hanem magukba mélyed- tek, s csak az elszántak maradtak ébren. De minden dolognak van vége , s igy volt a Horváth Ciryll tartalmas értekezésének is. Utána a titkár olvasott föl az archeológiái bi­zottság jegyzőkönyvéből néhány pontot, melyek kö­zül egy különös figyelmet érdemel. Kilátásba helye­zik ugyanis, hogy a földmunkálatok a vasutaknál nemsokára megkezdődnek. Az archeológiái bizott­ság tehát figyelmezteti a kormányt, hogy tegye tör- vénynyé: beküldetni mind ama tárgyakat, melyeket ily alkalmakkor fölásnak. E célra kéri a miniszteri beavatkozást. Fölolvas még egy levelet Detier úrtól, ki meg­küldi Konsantinápolyból Critobulosz első könyvét francia fordításban, s sürgeti az akadémiát, hogy mielébb adja ki, mert értesült, hogy valami Müllner nevű geograph titkon lemásolta Critabulosz e nagy­szerű könyvét, s nagyon tart tőle, hogy elébb jő napvilágra Párisban , mint itt , ha nem sietnek vele. Ezután föláll Henszlmann Imre — egyetlen baloldali régész — s előadja röviden ama nagybecsű ajándokok történetét, melyeket a francia kultuszminiszter: Duruy küldött a magyar régészeti bizottságnak. Végül kéri az akadémiát, hogy viszon­zásul szintén küldjön a francia régészeti bizottság­nak valamit, s fölhívja nagy éljenek közt az elnököt: a m agyar kultuszminisztert, hogy e megtisztelte­tést ö köszönje meg az akadémia nevében a francia kultuszminiszternek, a mit b. Eötvös nagy készség gél el is fogadott. Henszlmann arca egészen földe­rül, s örömében mindenkinek megbocsát., még a böl­csészet apostolainak is. Ezzel a gyűlés szétoszlott. A jövő hétfőre még nincs bejelentve fölolvasás. Fővárosi hírek. * Régibb festészetük egyike, Kiss Bá­lint, a múzeum képtárőre 65 éves korában elhunyt s tegnap délelőtt temették a nemzeti múzeum épü­letéből. Mindenesetre voltak érdemei a hazai festé­szet terén, melynek buzgó művelője volt, s melyen az ö működési korában nem,foglalkozott még anyi kiváló tehetség, mint most. Áldás hamvaira ! * A nemzeti színházban holnaputá a fognak föllépni a zongorázó Thern-testvérek, s ez alkalommal a hangverseny előtt Bérezik „Szellem­dús hölgy“-ét adják elő. Toper ezer ilka k. a a „Lohengrin“ Elzájában 28-án lép föl Huszonki- lencedikére pedig „Hamlet“ van kitűzve, Arany for­dítása szerint. Két újabb német dráma is ki van tűzve „további“ előkészületre: „A bengáli helytar­tó“ és „Howard Katalin.“ Ez utóbbit, mely igen ha­tásod, s Felekmé asszony is igen dicsérőleg emlité lapunk nyári folyamában közölt „külföldi levelei­ben,“ Szigligeti forditá le versekben. Megem­lítjük még, hogy a nemzeti színház belső szervez-’ A nél folynak az újítási munkálatok A sz in ész- rendezők már a jövő hó elején átveszik tiszt­jüket. Az új drámabirálók pedig tegnap tartottak tanácskozást az ügykezelés megállapítása végett. * M 0 S 0 n j i „S Z é p 11 0 n“ dalművének mo­tívumai fölött Liszt Ferenc egy ábrándot irt, mely nemsokára Rózsavölgyinél fog megjeleni1'’. — Jövő nyáron Liszt két hónapot fog Szekszárdon b. Augusz Antalnál tölteni. Egy új misét ir az ottani új templom fölszentelésére, mely ünnepélyt Haynald érsek maga fogja vezetni a jövő szeptemberben. * Erdélyi János — mint halljuk — lekö­szönt a s.-pataki tanári pályáról, s fővárosunkba fog jőni. A pataki anyaiskola sokat veszt ugyan ez által, de az irodalmi körök a központban épen anyit nyernek. * A b u (1 il i dalárda nem rendelkezhetvén oly tágas helyiséggel, melybe minden működő és pártoló tagja beférhetne, táncvigalommal összekö­tött dalestélyt jelenleg nem tart. Hanem e hó 28-di- kán csupán egyleti tagok számára táncestélyt ren­dez a budai „Fácán“-nál. Február közepén pedig „farsangi dalestélyt“ ad a népszínházban, s egy vig operettet is — „Incognito“ cimmel — fölvesz műsorába, melyet a tagok adnak elő zenekai kísé­rettel. Megemlítjük, hogy e derék dalárda elöljáró­sága választás útján ez évre igy alakúit meg: elnök lett Nagy Ágoston, alelnök Madarassy Pál, karmes­ter Knahl Antal, jegyzők Schmidt Ferenc és Nagy Jenő, levéltárnok Tiller József, pénztárnok Paldt Ferenc, r:azda Titl István, bizalmi férfiak: Do- lánszky Antal, Fischer István, Hartmann István és Hognigy József, — A dalárda újabban ajándokban is részesült Atzél Péter aradi polgármester által, ki az aradi dalárünnepély emlékéül, saját arcképét (ko­ronázási díszruhájában.) s az aradi dalárda elnökeét megküldé szívélyes sorokban, melyben az egylet érdemeit elismerőleg emeli ki. Atzél Pétert a köz­gyűlés a dalárda tiszteleti tagjai közé választó. * A japániak csúfúl búcsúztak el Buda­pestről, melynek közönsége pedig folyvást jól láto­gatta mutatványaikat. Vasárnapra két búcsúelöadást rendeztek, de imkor jött a négy óra, s együtt ült a közönség: a japániak nem jelentek meg. Ki kellett jelenteni a színpadról, hogy „megbetegültek“, de a jegyek érvényesek az esti hét órai előadásra. Ez elég kellemetlen volt, kivált azoknak, kik Pestről men­tek át. Három órahosszat átcsorogni, vagy hazatérni és újra visszamenni — egyformán bajos. Az esti elő­adásnál pedig sokan nem is kaptak helyet, s áHni kényszerültek olyanok is, kik délutánba zártszéket váltottak. Ezúttal a japániak igen röviden végzek mutatványaikat, s más nap elindúltak Szentpéter­várra. Utánok a szitkok özöne. De mit bánják — nem érheti őket utói. Annál több kárát vallhatja Molnár György, miután ez eset miatt a népszínházra sokan megnehezteltek. De vájjon tehetett é róla ? ^ Kilián György bizományában most je­lent meg a Zsilinszky Mihály által összeállított köl­teményfüzér, melynek cime: „Kossuth a magyar nép szivében és költészetéber “ A költeményeket egy másfél Ívre terjedő életrajz előzi meg. Az antho- logiát részint népdalok, részint különböző időbül származó müköltemények képezik. Érdekes gyűj­temény, s igen csinosan van kiállítva. * Dr. Schneider-nek, Bem egykori orvosá­nak muzulmán gyeunekeit a herceg-pi imás nagy népség jelenlétében keresztelte meg. Fatimából lett Stefánia, Semillából Krisztina, Lucsából Mária, Iz- mailból István, Riklóbúl László, Carlo Albertobúl Simon. Keresztszülék valónak: Maj.uth Györgyné, gr. Wenkheim Krisztina, gr. Cziráky Constanca, gr. Károlyi István, gr. Györy László és b. Révay Simon. * A fővárosi kereskedelmi testületek által a redout-termeiben febr. 4Mikén tartandó bálra az előkészületek nagy buzgalommal folynak. A jegy-aláirások eddigi számából ítélve, szép ered­ményt várhatni. Egyébiránt gondoskodnak, hogy e bál ép oly fesztelen, mint fényes legyen Tavaly is az volt. * A z Eggenberger könyvkereskedé­sé t Molnár és Hoffmann urak veszik át, de az Eg- genberger-céget, mely 1768-ban keletkezett, s igy ez évben tölti be egy százados életét, kegyeletből meg fogják tartani. * A z angol hölgyekről azt a hirt tudaták velünk, hogy a praeparandista kisasszonyokkal rosz- szú! bánnak Ez a hir meg is jelent. A beküldő azon­ban tudatja velünk, hogy jobban utána járván a do­lognak, úgy találta, hogy ez a hir valótlan, minél fogva azt visszavontnak kéri tekintetni. Mi ped’g arra kérjük a beküldőket, hogy igyekezzenek eleve meggyőződni a hírek alaposságáról. *RŐVÍd hírek. — A pesti zenebará tok egylete Mosonyitól, a böjt első vasárnapján, egy nagyobb zenekölteménj fc fog elöadatni, mely Ka­zinczy Ferenc „A magyarok Ungnál“ cimü költe­ményére van írva. — A „Zen Lapok“ egész ter­jedelmében átvette lapunkból Petendi Gézának „Bü- low Beethowen-estélyeiről“ irt tárcáját, mint „sok alapos ismertet és zenészeti készültséget tanúsító, cikket.“ — Rupp Imre városi törvényszéki jegyző Fölsinger Alojzia kisasszonyt szómbalon ve- zete oltárhoz. — Nagy viccet csinált a „Hírnök,“ mondván, hogy b. Beustnem szász, hanem ezer-mes­ter. —- Kossuth Ferenc magán levélben köszönte meg Tóvölgyinek hogy regényét neki és testvéré­nek ajánlotta. A B e e t h o v e n-estélyen Kffch- lehner számára 45 frtnyi felülfizetés történt —Az „Unio-dalárda“ febr. 13-dikán zártkörű táncestélyt rendez a Széchenyi sétány kioszkjában. — A kép­zőművészeti társulat is szándékozik jelmezbált rendezni. — A kereskedelmi ifjak társulatá­nak közgyűlésén Weninger Vince igen ha isos be szédet mondott, s megjegyezzük ezúttal hogy e de­rék egylet évenkint 50 irtot szavazott meg a keresk. kórház részére — A honvédbál febr. 19-dikén lesz s t’szta jövedelmét rögtön ki fogják osztani sze gény honvédeknek. — L i n d 1 e y Vilmos angol mérnök a pesti viz vezetés érdekében megérkezett, s azonnal megkezdé a terület szemügyre vételét * Népszínház. Szerda: „Kié a 40,000 fo­rint, vagy egy halott küldeménye az élőhöz“ vígjá­ték 5 felvonásban. P é n t e k en (jan. 24.) először: „A rablóvezér“ vígjáték 2 felvonásban, franciából szabadon átdolgozta:Bulyovszki Lilla. Y i ű é k. A szent-endrei „beszeda.“ (Sz. J.) A fővárostól két órányira fekszik egy ódon kinézésű város, mely -— többi között — arról is nevezetes, hogyhét görög nem egyesült templommal, jó borral és szép hölgyekkel bir. Ez utóbbiak kiváló tulajdonsága a minden szépért és nemesért lelkesülő szív és a mosolygó derült kedv. A fölirat már el­árulta, hogy Szent-Endréröl beszélek. A budapesti szerb ifjúság egy jelentékeny része folyó hó 19 dikén „beszedát“ rendezett, melyre nem­csak a város, de a környék szépei is összejöttek, meghozandók Karnevál herceg vonzó cége alatt a jótékonyság oltárára is áldozatukat. A mulatság esti 7 órakor vette kezdetét, de már fél órával előbb a Princz-báz báltermei a legdísze­sebb közönséggel teltek meg, s csak Sztojkovits Arzénre (a legnépszerűbb szerb püspök) vártak, ki pontban hétkor papi kiséret mellett jelent meg. Lel­kes „éljenekkel és zsiviókkal“ fogadták, mit ő ba­rátságos mosolylyal köszönt meg. A „beszeda“ első része „hangverseny“ volt, a második „tánc“, mely tartott reggeli hat óráig. Az ifjúság dalköre — Gánits ügyes vezetése mellett — három dalt énekelt. Gyor- gyevits Milos és Szredoje jogászok értekezéseket olvastak föl, az előbbi a nemzetiséget fejtegette tár­gyilagosan, a nemzetiség eszméje és elve történeti fejlődését adván elő; az utóbbi „a szerb nő fölada­táról“ szólt. Átalános tetszés követte fölolvasásukat. Bakits Szvetozár egy szerb népdalt énekelt, szép tenorhangon és helyes intonatióval. Mitrits István a Schulhoff „Galoppe de bravoure“-ját és Liszt Fe­renc „Rapsodies Hongrois“-ját játszá zongorán. Ügyesen zongorázott, kihívásban részesült. S kiket legelébb kellett volna emlitnem :Paulovits Eu­phemia kisasszony szerb népdalokat, Mitrits-tsel négy kézre „Zampa“ nyitányát, s közkívánatra a „kólót“ játszotta. Örömest tapsoltunk az ifjú mü- kedvelönönek, ki igen kedves jelenség. Koszorút is kapott. J oannovits Zsófia k. a. meg Joanno- vits Jánostól szavalt egy költeményt, melynek má­sodik felét a sok tapsra ismételni is szíveskedett. S ezzel az első rész be volt fejezve. A tánc kezdődött egy „kóló“-val. Szent-endrei, pomázi, iz- begi, bogdáni magyar, szerb, tót, német egyaránt táncolta, ép úgy, mint a csárdást, melyet háromszor is ismételtettek. A francia négyeseket 35—40 pár Iejté. Ritka jókedv és derült hangulat uralkodott, melyet nem egyhamar fogunk feledni. A hölgyek egyszerű, de ízletes, könnyű bálöltözékben jelentek meg. Az egyik táncfüzérben ott látjuk : Dimsitsnét, Despinitsnét, a Milinkovits nővéreket, Pomázról Fáy Irént, Draskóczi Jolánt, Gyura Jankát, Bozda Irént; Aposztolovits Helén, Rimski Mari, Bobits Paulina, Ovetkovits Emilia, és Milutinovits Vilma kisasszo­nyokat stb­Felköszöntésekben sem volt hiány. Éltettük a magyar és szerb testvériséget, Obrenovits fejedel­met, mint a szerbek első katonáját, Sztojkovits püs­pököt. — Bugórski György szerb iró pedig Szent- Endre polgárságára mondott egy talpraesett toasz- tot. Másnap Sztojkovits Arzén vendégelte meg a „beszédút“ rendező bizottmányt. ** t kolozsvári philharmoniai hangver­senyek női dalkaraban — mint a „Zen. Lapok“ írja — mágnáshölgyek is részt vesznek , mint báró Bornemisszáné s a Bethlen gróf kisasszonyok ** Puszia-Szent-Laszlón Deák Ferenc sógorát Oszterhuber Józsefet megint fegyveres csa­vargók látogatták meg. Pénzt követeltek. A házi úr 15 ltot küldött ki nekik, de ezek nem elégedtek meg. A zajra azonban a falusi nép is talpra állt, a haran­gokat félreverték, s a gazemberek elillantak. ** B.-F Ü rede n keserű forrásra találtak, mely ismét nagy előnyére lesz e hires fürdőnek. „Deák- forrásának nevezték el. ** Kolozsvár tt b. RadákIstvánné (szül. gr. Rhédey Klára) temetése belátbatiau tömeg kíséreté­ben történt meg. A gyászbeszédet Nagy Péter ref. püspök tai á. A nemeslelkíí nő tetemes Összegeket hagyott a ref. egyháznak és iskolának, szegény öz­vegy lelkésznéknek és környezetének is. ** Kalocsái! egy igen miveit ifjú magyar hölgy halt meg: GajáriAntalné szül. Milassin Vilma. Minden ismerőse fájlalni fogja kora elhúnytát. ** A putQ0ki kaszinó-egyletnek jókedve van, s e hó 26-dikán a „Vám“ vendéglőnél „álar­cos táncvigalroat“ rendez — k ö n y v t á r a javára. Bohókásan „kőiszerű“ táncrendet nyomatott, s van benne „hevesmegyei érzelgö, delegátió légy es, mo­nopol-csárdás, Kopfstsuer-polka, s végre „königrätzi induló.“ A ki egy negyedét végig táncolja: Bach- kalucsnit kap jutalmúl; a ki felét: Schmerling-frak- kot, s a ki az egészet, megkapja mind a kettőt, sat. Óhajtjuk, hogy a vidorság komoly eredménye — szép összeg legyen a könyvtár gyarapítására. Bécsihírek. *** .Miksa császár temetése. A szeren­csétlen fejedelem ravatala e hó 18-dikán az udvari plébánia templomban volt elhelyezve, hova a kö­zönség reggeli 8 órától d. u. 2 óráig nagy tömegben tolongott. A koporsó mellett fekete bársonyvánkoso­kon a mexikói császárkorona, az osztrák főhercegi korona és kalap, továbbá több rendjel volt elhe­lyezve. Császári testőrök és tengerésztisztek álltak diszörséget a ravatal körül. A rézkoporsó, melybe Miksa császár holttestét a mexikói koporsóval együtt helyezték, sötétbarnára van befestve. Födelének or­mait aranyozott boros.yánlevelek díszítik, az arany- szegélyzet pedig különféle rajzú ékitmény. Felső ré szén aranyozott feszület áll; szintén a födélen két

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék