Fővárosi Lapok 1887. november (300-329. szám)

1887-11-18 / 317. szám

— 2340 ­== GRIMAULT és Társ. gyógyszerésztől Párisban. Ezen szörp chinát és vasat, a vér alkatrészeinek egyik fő-főtényezőjét, tartalmaz. Orvosi tekintélyek által úgy a vérszegénység és sápkor ellen, mint a fiatal leányok kifejlő­dését elősegítő szerül rendeltelik. A vérsze­génység és más bajok által előidézett borzasztó gyomorfájások ezen szörp által a legrövidebb idő alatt eltá­volíttatnak. Elősegíti és szabályozza a Vérforgást s a sápadt és görvélyes gyermekeknél a legjobb sikerrel alkalmaztatik. — A siker sohasem marad el. Chinasziirp ára 2 frt, 0 üveg ára 10 frt 50 kr. Kapható Budapesten TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél ______________Király-utcza 12. sz.____________619 Hol keressük a legjobb POPPERT? Kérjünk-féle Müller J. L. „BlahaSerailPoudert“ Blaha Luiza (háró Splényiné) színművésznő legkedven­­czebb arezrizspora. Valamennyi arezpor legjelesebbje úgy nappalra, mint estére, tekintélyek által megvizsgáltatván, vegy­tisztának és tökéletesen ártalmatlannak találtatott. Mint pipere-czikk nélkülözbetlen, az arezbőrnek a leggyön­­gédebb fehérséget, ifjúkori üdeséget, szépséget és rózsa­­pirt kölcsönöz. Egy doboz ára 60 kr, nagyobb 1 frt. ^sr CRÉME POMPADOUR. Az illatászat terén jelentékeny párisi kitűnőségekkel való összeköttetéseim folytán sikerült, a világhírű és fölötte hatásos „Créme Pompadonrt<( egész eredeti tisztaságában ós erejé­ben előállítanom. Ez azon szer, melylyel a hírneves Pompadour asszony egész agg koráig fenn tudta tartani csodaszópsógót, anél­kül, hogy az egészségének ártott volna; azért nem mulaszthatom el a tisztelt hölgyvilágnak azt a leghathatósabban ajánlani. E kitű­nő szer jóval felülmúl minden eddigi e nemű gyártmányt. „Créme Pompadour“ este és reggel alkalmaztatik, arezot és kezet bedörzsölve; aztán egy kissé behinteni a „Pondre de Serail4‘-jal. Egy tégely ára X frt 60 kr, Kapható a készítőnél: MÜLLE« J. L., illatmrta és pipereszappan gyári raktárában: Budapest, Koronaherczeg-utcza 2. Továbbá kapható a következő előkelő czégeknél: gyógyszerész, Ná-Kertész Tődor, Dorottya-u. Xernda Nándor, Hatvani­­utcza. Maiéter Géza, Koronaher­czeg-utcza 9. Unger V. F. fia, Bécsi-utcza. Füstig Kde, Kerepesi-ut. Urban .Tőzsef, gyógyszerész, Király-utcza 98. A vifléta valamennyi hírneves gyógyszerész és Kereskedő urainál. SV* Óvakodjunk a bamisitásoktór s határozottan csak Müller J. L.-féle „Blaha Serail Ponder<í-t kér­­jünk,mely a budapesti országos kiállításon a legnagyobb kitüntetésben részesült. 513 Török .Tőzsef, Király-utcza. Thallmayer és Seitz, dor-uteza. Kochmeister utóda, Fö-út. Kirehknopf és Ádám, (Oszwald), Hatvani-utcza. Sigmmid József, Városház­­utcza 2. sz. RIGOLLOT MUSTÁR PAPÍR MOUTARDE EN FEUILLES POUR SINAPISMES 35-W Válhat-Óvakodjatok őrizkedjetek [Tartózkodjatok hamisítvá­nyoktól Nélkü­­lözhetlen csalá­dokban és utazásoknál. ""iíuaapest.TORÖK üÓSZEFgyógjsiertariP»n __________Kráy-Utcza 12 -z. 489 GTOUOR betegségek, gyomorgyengeség , emésztetlenség, huzamo; ideig tartó felböfögések, — bélgörcs, bőrbántalmak, aranyér, kiváltkép azonban a gyomor meghütése stb. a leg övidebb idő alatt meggyógyítható a 20 év óta legjobbnak elismeit, kipróbált és egyedül valódi „Universal gyomor-elixir“ által, Schneid gyógyszerésztől a »Szt. György «-hoz czimzett gyógytárban Bécs, V., Wimmergasse 33. Ára 1 frt és 1 ft 80 kr, postán 25 krral több. Főraktár Budapesten, Király-utcza 12. Török József gyógyszertárában. 506 A mi fém- és lámpa: . részvénytársaság gyári raktára Budapesten, Bécsi-utcza 7. sz.. ajánlja gyártmányait a nagyérdemű közönség szives figyelmébe: Pompás csillárok, asztali és fug-gő­­lámpákat, valamint egyszerű lám­pákat közönséges használatra. Bronze-disztárgyakat: állványok, íróasztali berende­zések, gyertyatartókat stb. a legmérsékeltebb gyári árak mellett. Ugyanitt kapható valódi amerikai 480 „Király-olaj44 mely kizárólag e gyár számára gyártatik, tiszta, szagtalan és robbanhatatlan. Helyben minden mennyiség házhoz szállittatik. ló kereset. Bizalmas személyeket ke­resünk sorsjegyek eladására részlet fizetés mellett az 1883. évi XXXI. t.-tízikk ér­telmében. Magas jutalékot, esetleg havi fizetést is adunk. Tövárosl váltóüzlet-társasáe ADLER és társa. ______Budapesten. 536 m Az A t li c n a e u m könyv­kiadő-hivatalában Buda­pest, Ferencziek-tere,( A'henaeum­­épület) megjelent és minden könyvárusnál kapható : KÉPEK. Bem honvéd - altábornagy diadala 1849. ápril ha­vában. Festette Böhm Pál .................... 1 frt. Bonaparte Viese Adél (Türr István tábornok neje). Kőnyomat .... 1 frt zálogházban. Munkácsy Mihály eredetije után kőre rajzolta Kollár Fe­rencz ................ 1 frt. Dobozy. 1525. Székely Ber­talantól. Szinnyomat 1 frt] Egri nők. 1552. Festette Szé­kely Bertalan. Színes kőnyomat........... 1 frt. Guyon Rikárd honvédtábor­nok a n.-szombati csa­tában 1848. decz. 18-án. Festette O r 1 a i P e t­­r i c b Samu. Színes kő ­nyomat................1 frt. Parasztok lóversenye. Wág­­ner Sándor eredetije után kőre rajzolták és nyomták Reiffenstein és Rösch .................2 frt. Huszár Bravúr. Festette W á g n e r Sándor. Szí­nes kőnyomat ... 1 frt. Kont. Kőre rajzolta Grimm Rudolf ................. 1 frt. Kossuth Lajos arczképe.Un­ger William tanár réz­­karcza. Nyomatta Pi­­sani. 1879. Kis ivrétü uiűlap vastag rajzpa­piron..................... 1 frt Rákóczy Rodostóban. Kőre. rajzolta Grimm R. 1 ft. Eddig még utol nem éretett hatására nézve az emésztés és vértisztitás terén, test táplálása és erősítésére nézve. Naponkint kétszeri és sokáig folytatott használat mellet! valódi gyógyszerré válik számos, még makacs betegségekben is, mint p. o. emésztési gyen­geség, gyomorhurut, gyomorégés, a gyomor túlterhelése, ideggyengeség, mindennemű arany eres bajok, sárgaságban, időszakos főfájások, férges és köves betegségek, tulnyálkásodás­­ban Stb. Ásványvizgyógymódnál úgy az előtti, mint annak használata alatt, valamint utó­lagosan gyógyszerül is kitűnő szolgálatot tesz. Bevételi módja : Étkezés után egy kávés kanállal, gyermekeknek is adható. Egy nagy doboz ára 1.26., egy kis doboz 84 kr. Főraktár Budapesten TÖKÖK JÓZSEF gyógyszertárában A h.amisitástóli megóvás czéljából figyelmeztetek mindenkit, hogy a valódi egyetemes emésztőpor dr. Gölis pecsétjével van elzárva s min­den doboz a védbélyeggel s kívülről ily czimmel van ellátva : K. k. ooncess. Unlv.-Spelsen-Pnlver des Dr. Gölls In Wien. 492 Vegytani készítmények SF a háztartáshoz. 5 Wischin V. szobapadló-fénymáza könnyű bánásmóddal kefélés nélkül egy darabka szövettel dörzsölve bárki a puhafa padlót is kifényesítheti, többf-le színben, egy közép nagyságú szobára elegendő egy doboz 70 kr. — ButOrfényesitŐ gyorspo­­litura 85 kr. Üvegtisztitó-pép, az üveg össze nem karezolódik 10 kr. Moravián-kályha, tüzhelyfényeútő 4 kr. Gumpoldt. tisz'itó-szappan konyha-edények, aczél, réz, ezüst tisztításához 25 kr. — Büliler brillantine franczia tisztitó por so kr. Aranyozó szer képkeretek s más aranyozott tárgyak kijavításához 1 doboz 50 kr. Angol késtisztitó és élesitő-deszka, praeparált lemezzel behúzva 50 kr. Smirgl-por a késtisztitó deszkához 50 kr. Őzbör ezüst evőeszközök takarításához l —1.30. CoaCUÜne kitűnő cement törött üveg, porczellán, márvány ö-szeragasztásához 50 kr. Nad­ler folyékony enyve 42 kr. Wischin V. angol pecsét-essen- Cia kellemetlen szag nélkül 7 0 kr. Ruhatnztitó epe-szap­pan 20 kr. Müller bőrpuhító szer 45 kr. — Nubian bla­cking valódi angol bőrnemü és czipőlakk, mely a bőrt egy­szersmind puhán tartja 90 kr. Rusz Károly vízhatlan bőr­kenőcse 50 kr, 1.—1.50. Ribbon Of brilggeS szobafüstölő szalag 1 doboz 90 kr. Schwarzwaldi fenyő-kivonat, levegő­­tisztitó erdeifenyves illatszer 1 frt. Illatszer szétfuvó, bar­­motszerü parányokra osztja szét az illatszert 50 kr, — 3 frt. Mouson-féle kitűnő szappan, kellemes illatú és igen tartós i doboz báiom darabbal 70 kr. — rehérnemii jelző-ténta Blakwood letolme X doboz l frt. Divatos hosszú monogram fehérneműre 60 krtól egész 2 írtig. Előnyomó festék 35 kr. Háztartási czikkek: Orosz samo' ar sárga réz 8 személyre frt 16.50,1 Osze­­mélyre frr 20.—, 12 sze­­mélyrefrt22.50. — Tom­pák érczből 8 személyié frt 24.—, 12 személyre frt 30.— Angol theaüst állványon nikl 2 sze­mélyre frt 9.—, 4 sze­mélyre frt 10 80, 6 sz# mélyre frt 12.50, 8 sze mélyre frt 14.—, *»•_­mélyre frt 15.80. Angol theaüst állványon vörös rézből 2 személyre forint 12.—, 4 személyre forint 13.50, 6 -zemélyre forint 1 5.50, 8 személyre forint 18.50. — Britannia-ércz thea-kanna frt 2.70-tői 6 írtig. Theakanna angol kőedényből forint 1.75 — 2.40. Théaszürő 40 kr., forint 2. — Diófa thea­­táleza asztalon forint, 17.-25.—Tölgyfából frt 9.—15.— Theaszekré­­nyek frt 2.—20.—Gyors­­forraló-lámpa frt 1.50. Kávéfőző gép frt 5.60— 12.— Tálak alá kerekes táleza frt 1.20 — 2.40. Reszelőgép fentebbi rajz szerint, minden rendes háztartásnál nélkülözhetlen konyhaeszköz, időmegtakarítás mellett könnyű bánásmóddal reszelhető azzal ezukor, mandola, dió, zsemlye, torma, retek, répa, zeller, burgonya stb. darabja 3 frt. Dió- és mogyTorotörő 60 kr., frt 2. Kési üvegdugaszoló frt 1.40. Biztonsági borlehuzó gummi CSŐ 2.70. Önműködő erős dugaszhuzó 60 kr. frt 2.— Palaczk mosókefe 85 fcr Legjobb egérfogó 70 kr. Csinos éjjeli mées, különféle színű üveg hararggal frt 8.— Legjobbnak elismert Wangerow-féle éjjeli mécs-bél do­boza 20, 30 és 40 kr. Fa-és széukosarak Írt 3.—15.— Kályhaelőtálcza frt 1.50-10.— Fütökésziet frt 1.50—10— Tuzfuvó 75 kr, frt 3.— Légvonat elzáró pamut-henger iblak és ajtóhoz 6, 9, 15 kr. darabja. Meghűlés ellen ezipőbe talpak 40—85 kr. Rumi sár-CZÍpŐ fiuk és leányoknak frt 1.80, hölgyeknek frt 2.—3.—, uraknak frt 2.50 — 3.5" Esernyő-állványok előszobák számára öntött vasból frt 4. —10. — Lábtörlők lépcső­házak, előszobákba tengeri fűből ós nádfonadékból 80 kr, frt 2.— Uj am. lábtörlő keÍ3 «•rigóval frt 6.80. Kézi gyertyatartó 60 kr, frt 3. Asztali gyert.yatartók párja frt l.f 0— 10 — Zongorához való lcettőságu gvertyatartó, párja frt 4.80—30.— Gyertyaellenz.. i.i5—3.50. Zsebben hordható kézilámpák so krtól 3 írtig. Kívánatra 850 ábrás árjegyzéket bérmentve küld, meg nem fe­lelő tárgyakat vissza vesz Dorottya-utcza 1. szám. HSi A kiadótulajdonos Athenaeum irodalmi s nyomdai r. társulat betűivel. Budapest, barátok-tere, Athenaeum-épület.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék