Fővárosi Lapok 1887. november (300-329. szám)

1887-11-18 / 317. szám

2338 vendéglők villamos csöngettyü-hálózata; a mikor a váltót beigazitják, az iroda tábláján előtűnik a megfe­lelő szám. Sőt a mint az őr megérinti a váltó fogan­tyúját, az irodában azonnal megszólal a csöngettyű, mely akár álmából is felkölti a hivatalnokot. Tekin­tetbe véve, hogy a vasúti szerencsétlenségek forrása leggyakrabban a hibás váltó állítás, az uj találmány­nak jövője s nagy becse lehet. Csak az a kérdés: meg- állja-e helyét a gyakorlat terén is. A föltaláló Jänisch Oszkár szabadalmat kér találmányára. ** Zörög a hai’asztj de nem tudjuk, milyen szél fújja. A nagyváradi »Szabadság« cimű lap (kor­mánypárti közlöny) sok olyat újságol, a mi már hir- nek nem is uj, mert sokszor fölmerült, s valószinüsége meg van. Abból áll a hirfüzér, hogy b. Orczy Béla'a miniszteri tárcáról lemond, s utódja a király mellett gr. Széchenyi Pál lesz. A belügyi tárcát gr. Tisza Lajos veszi át, miután gr. Csáky Albin szepesi főis­pán, kinek e tárcát fölajánlották, nem fogadta el, or­vosai ellenezvén, hogy a fővárosban lakjék. Mind e hírekhez járul még, hogy a kereskedelmi tárcát gr. Bánífy Béla venné át. A belügyi tárca államtitkári állomásában is személyi változás lenne, mivel Beniczky Ferenc az operaház és nemzeti színház élére volna kiszemelve, mint miniszteri biztos. Minderről volt már szó a lapokban, de igy bokrétába szedve elég érdekes hirfüzér. ** Műkedvelői hangverseny. A kisújszállási fiatalság a városi nagy vendéglő dísztermében hang­versenyt rendezett a gimnáziumi könyvtár javára. Niki Róza k. a. a »Cserebogár« ábrándot adta elő, Kerek Margit és Polgár Irma kisasszony pedig Wag­ner »Tannhäuser« és »Lohengrin«-jéböl játszottak zongorán négy kézre s úgy ők, mint Korik Berta k. a. zajos tetszést arattak ügyes zongorajátékukkal. A da­lárda népdalokat, Weiss Mórné asszony __ pedig az »Ördög Róbert«-ből énekelt áriát csinosan. Elénk ér­deklődéssel kisérte a közönség Atzél József gimná­ziumi tanár »Hatodik érzék« cimü beszélyének felol­vasását s a dr. Both István gimnáziumi tanár által el­szavalt »Farsangi prédikáció«-t Bartók Lajostól. A hangversenyt hajnalig tartó táncmulatság követte a város és vidékének szép számú intelligenciája részvé­tele mellett. Az első négyest 40 pár táncolta. A jóté­kony célra mintegy 170 frt gyűlt be. ** Hymen. Kis-Unyomon sárfeői Sárffy Károly körmendi kir. aljárásbiró jegyet váltott Nyúl Ilona kisasszonynyal, özv. Nyúl Ferencné földbirto­kosnő leányával. — Miglécen, Zemplénmegyében, Pekáry Ferenc fővárosi államrendőrségi fogalmazó oltárhoz vezette Kiss Anna kisasszonyt, Kiss Ferenc földbirtokos leányát. ** Hunyadmegyei családok levéltárai. Ör­vendetes érdeklődés kezd a hunyadmegyei történelmi s régészeti társulat iránt mutatkozni a megye ősi csa- ládainál, még pedig a történelmi társulat múlt nyári vándorgyűlése óta. Dr. Sólyom Fekete Ferenc a megye levéltárait kutatva, igen sok helyen nehézségekbe üt­között, mig újabban több család önként felajánlja le­véltárát. így közelebbről a Kenderessyekből Mihály és Ernő és az ősi Tudor-családból Tudor Dénes bácsii birtokos. Hunyadmegyéből sok remélni valója van még a hazai történetnek. ** 1700 éves koporsó. A szentendrei vasúti töltések földhányásánál a napokban római sírok ma­radványaira bukkantak a munkások s Szelvényi Imre városi kapitány elrendelte, hogy mélyebbre ássanak le. Az ásatást siker koronázta, a mennyiben a város közvetlen közelében egy teljesen ép lezárt koporsót leltek. A leletről azonnal táviratilag tudósitották a múzeumot s ennek kiküldöttei felbontották az ólom­mal légmentesen összeöntött koporsót. Ritka ép em­beri csontvázat s három darab régi pénzt találtak benne, melyek egyikén Septimius Severus római csá­szár képe s uralkodásának évszáma látható. A halott tehát körülbelül 1700 éves lehet s tekintettel hiány­talan épségére, a ritkábbak közé tartozik. Már beszál­lították a múzeumba s a 40 métermázsás koporsót is nemsokára beszállítják. ** Víg tábori élet pezsgő zaja fogja betölteni jövő héten ismét Vörösvár határát. A budapesti hon­véd-újoncok fogják ott tartani lövögyakorlataikat. Vasárnap kezdik s szombaton végzik. Hét tiszt ve­zénylete alatt háromszáz újonc fog a gyakorlatokban részt venni. Elszálásolásukra már megtörténtek az intézkedések s a falu lakói örömmel várják a — magyar bakákat. ** Medve-vadászat volt a napokban a szádvári uradalmon. Gróf Andrássv Manó rendezte mint házi­gazda, főúri vendégei számára. A szádvári főerdész azt jelentette a grófnak, hogy a szádvári erdőségben másfél tucat medvét nyomoztak ki s köztök van az a nyomorék mackó is, a mely már három embert mar­cangolt össze. Átrándúltak tehát a vadászatra öten: gróf Andrássy Manó, Géza és Sándor, meg herceg Odescalchy Géza s gróf Kaunitz Albert. Kivált a ve­szedelmes sánta medvét kerestek, de azt nem találták ták föl. Pedig a hajtok ezúttal nem a szokott módon botokkal s fokosokkal vonultak ki ellene, hanem fej­székkel, vasvillákkal. A hajtok [közt volt egy bátor szilicei legény is, kinek veszedelmes találkozása volt már a keresett fenevaddal. Még most is viseli nyomait, sebei csak hegedőben vannak, de azért félvilágért sem akart elmaradni a vadászatról. Két héttel ezelőtt történt, hogy egy hajtóvadászaton a most keresett medve megtámadta a legényt, ki futás közben meg­botlott s a vad prédájává esett. A mackó húsz helyen is megharapta s csak akkor cammogott három lábon odébb, mikor a legény halottnak tetette magát s meg sem sziszszent többé a harapásokra. A gonosz mackót mint említők, ezúttal nem tudták fölhajszolni. De lö­vésre került egy másik hatalmas medve. Előbb her­ceg Odescalchy Géza lőtt rá, a vad le is rogyott, de csakhamar összeszedte magát s irányt változtatva, menekülni akart. A szomszéd puskás: gróf Andrássy Géza aztán megadta neki a kegyelemlövést. Az elej­tett vad hossza 230 centimeter, súlya negyedfélmázsa. Herceg Odescalchy Géza ezúttal lőtt először medvét s a tréfás vadász-fölavatást nem is kerülhette el. ** Halálozások. T á 11 y á n múlt vasárnap el­hunyt özv. Bártfai Szabó Józsefné szül. Molnár Klára asszony, köztiszteletben állott nemes lelkű nő, élete 76-dik évében, hosszas szenvedés után. Két fia: dr. Szabó Gyula és Szabó József nyug. ezredes, továbbá menye özv. Szabó Gáborné úrnő, két unoka s számos rokon gyászolja. — Debrecenben e hó 15-én elhunyt id. Bánkv István, a város egyik legnépsze­rűbb, derék polgára, élete 72-dik évében. »Bánky bácsi« volt az ö neve általánosan, ritka becsületessé­gének, kedélyességének pedig elvitték hírét szerte az országban, a kik az ő vendégszeretetét élvezték. Egy­szerű polgár és hentesmester volt, ki polgári bormé­rést és nyílt konyhát is tartott s kinek házát országos hirü emberek is fölkeresték. A szabadságharcban mint honvéd vitézül harcolt s huszonnégy sebtől borítva tért haza, folytatva mesterségét. Urak, polgárok, diá­kok kedves találkozó helye volt a Bánky bácsi háza, az ő debreceni kolbásza pedig a kolbászok királyának hí­rében állt. Kossuth Lajos is kapott belőle évenként egy ládával. Az abszolutizmus ideje alatt Bánky meg­látogatta az olmützi várban senyvedő hazafiakat s ott K. Tóth Kálmán debreceni lelkésztől vette föl az úr­vacsoráját. Mindvégig rendületlen hive volt a függet­lenségi pártnak, nyílt, őszinte, nemes jellemű férfiú, külső megjelenésében is: ezüst gombos, prémes dol­mányával, tősgyökeres alak. Az utóbbi időkben sok csapás érte, elvesztette nejét és két kedves leányát, jó­hiszeműségével sokan visszaéltek s anyagilag megron­tották helyzetét; de népszerűsége megmaradt mind­végig s clhunytának hire általános részvétet keltett. Két leánya és egy fia gyászolja. — Lg 1 ó n tegnap­előtt meghalt Kalmár Bertalan gyógyszerész. — Ne- b o j s z á n özv. Eibel Antalné szül. Kellner Erzsébet asszony, 82 éves korában. ** Földesy Sáudor temetése előtt testületileg jelent meg Kolozsvár város tanácsa a halottas háznál. Albach Géza polgármester meleg szavakban adott ki­fejezést a város részvétének és a tanács díszes fekete szalagos koszorúját a ravatalra tette. A rokonok ko­szorúi már ott voltak, de a család nem tett koszorút a koporsóra. A gyászlapot az özvegy szül. Gyulai Anto­nia asszony adta ki hat gyermeke, testvére és unoka- testvérei nevében. Gyulai Pál, az elhuny sógora, csak a temetés után érkezett le. Ottléte alatt egész csönd­ben tartják meg Földesy Ida k. a. esküvőjét Vásár­helyi Boldizsár szamosujvár-vidéki körlelkészszel. ** Furcsa statisztika. Kolozsvártt a siketné­mákat írták össze kerületenként. Az ily munkálato­kat a kerületek érdemes kapitányai szokták végezni. Egyik kerületbeli negyedkapitány hivatalos buzgóság- gal fogott hozzá e munkához és egész sereg siketné­mát irt össze, elanynyira, hogy Szvacsina tanácsos, a kinek ez adatokra szüksége volt, megdöbbent, mikor azt az aránytalanul nagy számot megtudta. Utána járt a dolognak és kisült, hogy a negyedkapitányaz összes megsiketült öregembereket is felvette a lajstromba, azzal a teljesen alaptalan és igaztalan váddal illetve a nagyot halló asszonyságokat, hogy némák is. ** Vidéki hírek A homoród oklándi kerület­ben a fiiggetlense’gi párt kikiáltotta Bartha Miklós jelölt­ségét ; a szabadelvű párt Heltai Ferencet léptette föl. — Nagy Sárén közelébb nagy vadászat volt gr. Hunyady Kál­mán főszertartásmester birtokán s részt vettek benne a gr. és fia, báró Hoeller, Kazy Lázár és László s mások, össze­sen 571 db. vadat ejtve zsákmányul. — Karánsebesen szí­vélyes ovációkkal fogadták az oda érkezett Jakabbffy Imre főispánt, kinek tiszteletére zeneestélyt, bankettet és fáklyás menetet is rendeztek. — A veszprémi uj megyeháza meg­nyitásánál gr. Esterházy Móric főispán mond elnöki meg­nyitó beszédet, aztán Véghely Dezső beszél a régi megye­háza történetéről; a bankett 500 teritékü lesz. — Hlogová- con jövő vasárnap Németh József püspök szenteli fól a csi­nos uj templomot, melynek építési költségeire Bonnaz Sán­dor Csanádi püspök újabban 5000 irtot ajándékozott. — Aradvárosa törvényhatósági bizottsága jövő hétfőn tart rendkívüli közgyűlést a Kolovratnik főhadnagy véres affai- reje miatt; a megvagdalt Bodnár József már javulóban van. — Erzsébetvárosban megalakult a rabsegélyző egylet el­nöke Nagy Lajos törvényszéki elnök; van 22 alapitó, 23 rendes és 7 3 pártoló tagja. — Nagyváradon szerdán lefoglal­ták a Mcrkl cirkusz egész berendezését és összes állatait, úgy hogy az előadás elmaradt. — Eperjesen a napokban állí­tólag megfordult Imtnik Fülöp, ki Hamburgból 30,000 márka elsikkasztása után szökött meg; mire az eper­jesi rendőrség utána látott, Immik persze eltűnt. — Szeged­városa közgyűlése elhatározta, hogy második artézi kutat is furat; a kormánytól 10,000 frtnyi segélyt kér, mert az uj kút nagyon érdekében van az ottani állami fogháznak és kaszárnyának is. — Ó-Becsén sok a panasz a községi ügyek vezetése ellen s azt állítják, hogy a községi árvatár­ból 10,000 frt hiányzik, nagyon szükséges volna a szigorú vizsgálat. — Temesvárról véres eset hire érkezik : Németh József zittbergi lakos tegnap rálőtt fiatal feleségére aztán öngyilkosságot követett el; a nő csak könnyű sérülést szenvedett. Ausztriai hire k. *** A bécsi udv. operában szorgalmasan foly­tatják Massenet »Cid«-jének próbáit, bár a megnyitás napját még mindig homály födi. A központi villamos- sági állomáson e napokban ugyan elhelyezhetni re­mélik a második uj gépet és igy talán a jövő héten újra megnyílhat az operaház. »Cid«-ben Lucca Paulina asszony aligha vesz részt s Ximena szerepét Schläger k. a. tanulja. *** Egy báró operette-je. Grácban sikerrel adtak elő egy »Colombine«cimü három felvonásos ope­rettet, melynek zenéjét b. Zois János szerzé. A zene tetszetős, könnyű, francia modorú. A fiatal szerzőt s a főbb szereplőket ismételten kihívták. Az operette al- . kalmasint színre kerül a bécsi »an der Wien« szín­házban is. *** A prágai cseh színház veszedelmes pénz­ügyi helyzetbe jutott. Már három első rendű tagjának kellett fizetéseit redukálni. Attól tartanak, hogy az uj német színház megnagyitásával, a színházlátoga­tók száma még inkább megfogy. Csak a tartományi szubvenció emelésétől várnak javulást. Hir szerint a tartománygyülésen indítványozni is fogják, hogy a cseh és német színházak egyenkint 50,000 frt szub­venciót kapjanak. *** Fratricsevics Ignác lovassági tábornok, a magyar testőrség elhunyt parancsnoka iránt impozán­sul nyilatkozott a részvét. Koporsója pompásnál pompásabb koszorúk közt feküdt a ravatalon, a mely körül mindig volt egy-egy előkelő résztvevő. A ma­gyar testőrség nemzeti szin szalagos koszorút küldött »nagyra becsült kapitányának« ; s a családtagokon s nagyszámú tisztelőkön kívül koszorút küldött még az arciere testőrség s a 12-ik huszárezred is, melynek az elhunyt tulajdonosa volt., A Zomborba szállított ko­porsó beszentelésénél pedig fényes közönség volt jelen, élén a király ő felségével, ki végig várta a nagy egy­házi pompával végzett szertartást. Körében voltak a Bécsben időző főhercegek, valamint a miniszterek s a diplomáciai kar több tagja és sok magas állású katona­tiszt. Ott voltak: Tisza Kálmán, báró Fejérváry Géza s gróf Széchenyi Pál magyar miniszterek is. Ä kato­nai diszkiséret herceg Thurn-Taxis vezénylete alatt vonult ki s a vasúti pályaházig kisérte ki a koporsót. Mint hasonló esetekben rendesen lenni szokott, emle­getik már az elhunyt utódját is. Azt rebesgetik, hogy a magyar testörség parancsnokává gróf Pejacsevics Miklós budapesti hadtestparancsnok van kiszemelve s az ö helyét Budapesten vagy gróf Dégenfeld-Schom- burg temesvári vagy báró Schönfeld nagyszebeni had­testparancsnok foglalja el. *** A közös háztartás számadásai 1885-ről nem igen kedvező eredményeket mutatnak. Mint He­gedűs Sándor előadó a delegáció nyilvános ülésén ki­fejté, az említett évben 105,292,886 frtot kellett volna a monarchia államának a közös kiadásokra fizetni, ha az előirányzat pontosan beválik. A tényleges kiadás azonban 119,654,071 ft. volt, vagyis közel tizenötöd- fél millióval több, a mi onnan eredt, hogy fogyasztási adók visszatérítésére az előirányzottnál sokkal többet kellett fizetni s igy a vámból 18,434,740 ft. helyett csak 4,836,169 ft. tiszta jövedelem maradt. Kisebb tulkiadás az egyes minisztériumoknál is történt, de az előadó konstatálta, hogy a közös kormány általában igyekszik a budget megtartására ; csak a tengerészeti hatóság ellen volt az előadónak kifogása, mert a dele­gáció világos határozata ellenére két torpedo-sajkát építtetett olyan pénzen, mely nem erre a célra volt szánva. Ennek helytelenségét ki is mondták, de a szá­madásokat aztán jóvá hagyták. *** Kathoiikus nagygyűlés van alakulóban Bécsben. A mozgalom élén gróf Pergen Antal áll s a rendezőség nagyobbára kathoiikus főurakból alakult. Szétküldték már a meghívókat is, a gyűlés napjául december 8-ikát tűzve ki. Az értekezlet bevallott fő­célja az volna, hogy tétessék meg minden előkészület a pápa jubileumának fényes megünneplésére s hogy tavaszszal nagy osztrák zarándokmenet induljon Ró­mába. De úgy látszik a gyűlésnek e mellett egyház- politikai célzata is lesz. Állítólag annyiban már meg­állapodtak, hogy az egyik ünnepi beszéd a keresztény­szociális kérdést fogja fejtegetni. Az osztrák főpapság több tekintélyes tagja megígérte, hogy az értekezlet­ben részt vesz. Ellenben Galimberti nuncius, kit szin­tén meghívtak, nem fog megjelenni; akkorra elutazik Bécsből.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék