Fővárosi Lapok 1888. július (181-211. szám)

1888-07-16 / 196. szám

, ^ jpppppppip?» .....- ­m mm, mely szintén fölverte a falu szokott éjjeli csöndjét. Társas vacsora volt s utána 25—30 pár járta tűzzel a csárdást. Ott voltak: Torkos Lászlóné, özv. Sztrokay Böldizsárné, Apátliy Lászlóné, Jelűnek Lajosné, Hegyi Lajosné, özv. Balinkovicsné, Tóth Gerőné, Mészöly Gyuláné, Virágh Lajosné, Nagy Dezsőné, özv. Fleischerne, Késői Ferencné, özv. Landau Ala- josné, özv. Wlaka Jánosné, Thold Dánielné, Kolla- csics Józsefné úrnők; továbbá: Torkos Irén és Mar­git, Czorda Etel, Janka és Mariska, Brody Margit és Aranka, Sztrokay Gizella és Irén, Szánoky Etel, Fleischer Olga, Yecsey Ilonka, Virágh Gizella, Móné Mariska, Landau Jolán, Tóth Mariska, Bobula Ma­riska, Késői Paula, Radány Margit, Malmosi Magda, Mészöly Margit kisasszonyok, sat. ** Deési hál. A Deésen időző egyetemi ifjúság augusztus 5-dikén nyári táncvigalmat rendez az »An­gol szállóház« nagytermében. A rendezés gr. Kornis Viktor és Voith Gergely védnökségük alatt áll. A tiszta jövedelmet, a kolozsvári Mátyás szobor alapnak adják át. ** Hymen. Ger j en községben Péczely Ceza kisasszonyt eljegyezte Kogelbauer Lajos, a szeg- szárdi közalapitványi uradalom ellenőre. — Sikló aradmegyei faluban Kodreán Jerencia kisasszonyt, az ottani görög keleti lelkész leányát, élj egyezte Fer- kán János zarándi lelkész. — Kassán szerdán lesz a Braunfeld Paula k. a. esküvője Keleti Izsóval, az egri államépitészeti hivatal kir. mérnökével. ** A váci elöljáróság most ugyanolyan kala- mitással küzd mint a budapesti elöljáróságok. Az állati veszettség ad gondot ott is ; csak hogy a ve­szedelmes kór nem macskákon, hanem kutyákon fe­nyeget. A napokban történt, hogy egy kutya össze­marta több társát s aztán megmarta egy fegybázi őr négy éves leánykájának a karját is. A szülők nem vitték azonnal orvoshoz a lánykát, az anya előbb holmi füstölgetéssel, babonával próbált szerencsét. Másnap neszét vette a dolognak a rendőrség is, a harapós kutyát lelőtték, az állatorvos fölboncolta s konstatálta, hogy veszett volt. A megmart kis leány­kát azonnal orvosi kezelés alá vették, de aggódnak, hogy talán már későn. A rendőrség aztán hajszát inditott a kutyák ellen. Nem alkalmazott ugyan olyan radikális orvoslást mint Budapesten a veszett macskák ellen; de a megmart kutyákra halált mond­tak Vácott is, a többi kutyákat pedig a tulajdono­soknak kötve kell tartaniok. A ki nem teszi meg, arra szigorú bírságot rónak. ** Vidéki liirek. Sopronban augusztus 22-én kezdődik a dunántúli evang. egyházkerület évi közgyii- ] lése. —• Kolozsvártt a süket-néma intézet berendezése ! most foly a monostor-utcai gr. Kuun-féle házban. — j Abauj-megyében nehány évvel ezelőtt még 42 tót tanitómű- j ködött; mos tmár egy sincs ; az utolsót Bubics Zsigmond | püspök a napokban helyezte nyugalomba.— Szepsin teg­napelőtt közebédet rendeztek a Kassától Somodiig épi- { tendő helyi érdekű vasút közigazgatási bejárását esz­közölt bizottság részére ; Baross miniszterre Münnich Aurél képviselő emelt poharat, nagy éljenzés mellett. — Ó-Becsén tizenöt szerb tag kilépett a kerékpár-egylet­ből, mivel indítványukat, a nemzeti zászló használatá­nak mellőzését, az egylet elvetette. — Pozsony-lvánka vidékén kedden jégeső volt, mely sok kárt okozott. — Herkules-fürdőben e hó 6-ig 2144, Balaton-Füreden e hó 11-ig 828 fürdővendég volt.— Szeged népe szép kegye­letet tanusitott az elhunyt Tóth János népiskolai fel­ügyelő emléke iránt abban is, hogy siremlékére 570 frt 22 krt adtak össze. — Sárospatakon a malomkő-gyár részvénytársasága törvényszéki engedélyt kért arra, hogy alaptőkéjét 93,000 írtról 80,000 írtra szállíthassa. — A székesfehérvári törvényszék három hónap alatti je­lentkezésre hivja fel mindazokat, kik a vád alatt álló Nyíri Aladár volt közjegyzőnek e törvényszéknél kezelt kétezer forintnyi készpénz biztosítékára törvényes zá­logjoggal birnak. Ausztriai hírek. *** A bécsi népszínház építése annyira haladt, hogy e napokban már tető alá kerül. A plafond- és függöny- festményekre hirdetett pályázat fölött is döntött a jury. Három jutalmat szavaztak meg. Az elsőt Veith Ede nyerte, a ki a prágai német színház művészi díszítésében is tevékeny részt vett. Az elő­függöny a Niebelung-mondáhól ügyesen összeállított csoportozatot mutat. A közfüggöny Schiller. Grill­parzer és Raimund allegoriáját'ábrázolja. Aplafond- kép a bécsi nép hódolatát jelképezi a művészet ge- niusa előtt. A csoportozatok elrendezését s a bennük kifejezett gondolatokat, a képek hatását igen dicsérik. *** Natália királynéról azt hiszik, hogy Becsben legmagasb helyen tanácsot fog kérni: mit tegyen, Németországba nem tér vissza, bár a Wies- badeni Clementine-villa az övé, mert ott »kegyetle­nül« bántak. Gróf Bismarck Herbert is, (nem hiába a vaskancellár fia,) midőn Morussi hercegnő azt mondta neki, hogy a királyné nem adja oda önként a fiát, azt kérdezé keményen: »Hát azt akarja, hogy lövessünk?« A nagynéni tele is van panaszszal Né­metország ellen, mely rendőri hatalmat használt gyönge nők ellen, s kiutasitá a királynét, mint egy _ 1440 — i gonosztevőt. Terjesztik a hirt, hogy mikor a rendőr­főnig^ .kijelenté Natáliának fia elvitelét s hogy az anya nem kisérheti a pályaházhoz, a kis trónörökös a lábával haragosan dobbantott s felkiáltott volna: »Szégyen, gyalázat! Sohasem fogok többé német földre lépni!* De a királyné húga, herceg Ghika Györgyné láthatta Bécsig az utón, hogy szerb tisz­tekkel mily vidáman beszélt. Azóta a »papa«, a tá­bornokok kézszoritása, a fáklyászene és sok egyéb megvigasztalta a trónörököst, a ki szintén csak kis fiú. De a királyné nő és anya; az nem vigasztalódik meg könnyen. Azt se tudja, hová menjen? Bécs- ben nem maradhat sokáig. Alkalmasint déli orosz­földi birtokaira utazik. Hallottuk, hogy egy üzér déli magyarországi jószág megvételét igyekszik felajánlani neki. Ez azonban rossz terv. Elég volt már Magyarországnak az, hogy a trónvesztett Karagyorgyevics herceg Bokszegre jött lakni. Min­den malcontent szerb Natália közelében lézengene, ha közelben laknék s őt okvetetlenül összeesküvő hírébe kevernék. Eshetőleges kellemetlenségekből nem kíván sem nemzetünk, sem kormányunk. Tisz­teljük a feddhetlen nőt, sajnáljuk a bánkódó anyát, de arra nincs szükségünk, hogy Adria és a Kárpátok közt valahol orosz-baráti levegőjű kastély kerekedjék. *** TTj Operette. Készülő bécsi operetteket eddig csak Strausstól jelentettek. Most írják, hogy Czibulka Alfonz, a »Pünkösd Floreneben« és »Sze­rencsevadász« népszerű szerzője is ir uj operettet. Szöveget West és Genée írtak számára a kalandor »Gil Blas« történetéből. *** A hangverseny-rendezők. Említettük annak idején, hogy Bécsben letartóztatták Stern szí­nészt és Geissler rendezőt, a kik »jótékony célú« hangversenyeket hirdettek — a maguk zsebe javára. Az volt rendes szokásuk, hogy a hangversenyig be­folyt összegeket, a költségek lerovásával, megküldték a jótékony cél javára; mig a busásabb jövedelmet, a felíilfizetéseket és utólagos befizetéseket megtartot­ták. De semmi számadás sem lévén a hangversenyek­ről, nem büntethették őket. Csak Geisslert utasiták ki az országból, lévén ő tulajdonkép Vodkievicz Fe­renc brombergi háztulajdonos s adósságok hátraha­gyásával hazulról megszökött. *** Akadály. Schroll János bécsi gazdag pa­mutgyáros fia, Schroll József úgy belebolondult egy orfeumi hírhedt énekesnőbe, Rother Bertába, hogy el akarta venni. A menyasszony az, kinek Berlinben hírhedt modell-pöre volt egy festővel, s ki a bécsi és pesti orpheumban ledéren énekelgetett. Az ifjabb Schroll miüt nyáron több hetet töltött Tátrafüreden imádottjával, de ott minden-közhelyről tisztességesen kinézték. A bécsi könnyelmű ember havonként vagy harmincötezer forintot vert el, mióta e nőt ismeri s fél millió adósságot csinált. Most pedig el akarta az énekesnőt venni s mára volt kitűzve az esküvője. Az apa azonban ezt megakadályozta. A törvényszékkel mondatta ki rá, mint tékozlóra, a gondnokság alá helyezést. Gondnoka a saját apja lett. Eddig cégtár­sak voltak. *** Ausztriai hirelc. Krakóba, a jövő havi hadgyakorlatokra Rudolf trónörököst is várják. — Albrecht főherceg fél millióért megvette a báró Strad- nitzkyné palotahölgy fraini és neuhäuseli (morvaországi) birtokait. — Bécs kiváncsi népe, mely szombat este a pá­lyaházba és »Imperial« elé gyűlt, hiába ácsorgott, nem lát­hatta meg a szerb királynét, ki észrevétlenül szállt be és szállt ki kocsijából; a szerb követségtől senki sem volt künn a pályaházban. — Karlsbadban e hó 22-én Ney Dávid énekelni fog a társaival adandó hangversenyen. — Lem- bergben, a rendőrség erélyes föllépése következtében, a pék-strike végét járja ; sokan már szombaton jelentkez­tek a munkára. K ü 1 f ö 1 d. *** A brüsszeli kiállítás magyar osztá­lyának külön katalógusa megjelent francia nyelven. Nagyon praktikus és sok gonddal csinált munka, jó szolgálatokat tehet külföldön a magyar iparnak s gazdaságnak. Mert több mint egyszerű ka­talógus. A 222 magyar kiállító tárgyainak felsoro­lása s a közbeszőtt hirdetések a kötetnek csak egy részét képezik. Az előtt szakértelemmel irt cikkek ismertetik hazánk gazdasági s ipari viszonyait. Kü • lön fejezetekben tárgyalvák: mezőgazdaságunk, ipa­runk, háziiparunk és ásványvizeink. Függelékül pe­dig bortermelőink tabelláris kimutatása, a melyben az egyes termelők lakhelye, a borok tulajdonsága, ára, stb. van kitüntetve. A katalógus szerkesztői: dr. Léderer Sándor min. osztálytanácsos és dr. Man- dello Károly derék munkát végeztek s méltán halla­nak mindenfelől dicséretet értté. A könyv nyomdai kiállítása csinos és ízléses; szintén kiállítási tárgy számba mehet, a magyar nyomdászati ipar fejlettsé­géről téve tanúságot. A franciára fordítás munkáját Sasvári Ármin végezte. *** A belgrádi szent zsinat a múlt hét végén összeült, ítélni a király válópörében. A zsinat a bel­grádi érsekből s a nisi és zajcsári püspökökből áll. Előre ki volt mondva, hogy a zsinatnak alárendelt konzisztórium ez ügyben dönteni nem illetékes. Arra a zsinat van hivatva. Lehetőnek tartották, hogy a tanácskozmány már tegnap (vasárnap) eredményre vezet, mely esetben Theodozius belgrádi érsek kihir­deti az ítéletet s maga megy arról értesitni a királyt. *** Szójáték. Hiába nevezte Hugó Viktor »a szellem szemetének«, Páris igen szereti a szójátékot. A szombati nemzeti ünnepen is a boulangisták azt kiabálták: »I ive Laguerre!« (Egy boulangista kép­viselő neve, de azt is teszi: éljen a háború.) A felelet az volt rá: »Vive la paix!« (Éljen a béke.) *** Dr. Mackenzie közelebb hozzá fog a Fri­gyes császár betegségének és gyógykezelésének leírá­sához. Viktória özvegy császárné szólitá föl, hogy írja meg annak igaz történetét az ő számára. Hogy mit tesz a császárné vele, nem tudható. Ha szüksé­gét fogja látni, kiadja. *** A feltűnési viszketeg mire ragad némely embert. A legutóbbi saint-queni lóversenyen a má­zsáié helyen egy csinos nő, Laurentné, járt fel s alá. Egyszerre revolvert rántott elő s a tribune felé lőtt. De egy előtte álló fa felfogta a golyókat. Laurentnét rögtön letartóztatták s a vizsgálatból kiderült, hogy pusztán feltűnési viszketegből cselekedett igy. *** Találd megjegyzés. Engelről a Kroll- szinház nemrég elhunyt tulajdonosáról írják: Nehány évvel ezelőtt egy fiatal bécsi énekes próbált szeren­csét a Kroll-szinházban. Engel egy zene-kritikus vé­leményét kérte ki, ki azt mondta: »A fiatal em­bernek még tanulnia kell.« — »Kitől?«, viszonzá Engel; »mikor mi fiatalok voltunk, Bécsben csak egyetlenegy jó mester létezett: Cicimarra, de volt vagy busz jó énekes. Jelenleg van ott talán huszonöt hires mester, de azok közül, a kiket énekelni hallunk, egyik sem tanult semmit; ha már kiénekelték magu­kat, akkor kezdenek el tanulni.« *** A bivalyok Észak-Amerikában kivesző­ben vannak. A washingtoni természettudomány mú­zeum kiküldte egy őrét, hogy szerezzen be nehány példányt. A kiküldött jelentése szerint a bivaly a nyugati fensikokon már kiveszett. Ma már mindössze alig van belőle nehány száz. A legutolsó nagyobb csorda 1883-ban ment át Kanadába s azóta nyoma veszett. Nyugati Texasban is barangolhat még vagy száz. A múzeumi expedíció két hónapig vadászott rá­juk és mindössze 20—30 állatot ejhetett el. *** Fodrász mint tenorista. A berlini Kroll- szinházban közelébb Bennent ismert aacheni teno­rista tett kísérletet. A »Márthá«-ban fellépett mint Lyonéi. Azt Írják róla, hogy évekkel ezelőtt érdemes lett volna hangját kiművelni, de most már vesztett friseségéből és egyenletességéből. *** KUK öleli tiiroU. Saint-Saens közelébb Ritt operaházi igazgató s barátai előtt bemutatta uj dalműve: a »Benvenuto Cellini« vezérkönyvének ze­néjét; tetszett. — Níkifa, montenegrói fejedelem tegnap Parisba érkezett. — Auguszta özvegy német császárné e napokban Koblenzbe megy Baden-Badenből. — Berlin­ben szombaton lefoglalták a »Danziger Zeitung« ama számát, melyben a császár egésségéről le volt nyomva a müncheni »Allgemeine« cikke. — A »Life« szerkesztő tulajdonosai, a Felbermann testvérek buzdítására, Lon­donban nagy jelmezes ünnep lesz, az ottani magyar­egylet javára. — Wegeleben, németországi faluban, egy kertész kaszálás közben fölfedezett egy fészket, mely­ben ázsiai pusztai tyúknak négy csirkéje volt; tehát az uj állatfaj már költ is itten ; baj, hogy a kasza mind a négy csirkét megölte. — A római nagy dijat a francia zenészek közül Erlanger nyerte el, ki Delibes tanít­ványa. — Boulanger sebbaja javul; az utolsó orvosi je­lentés szerint az éjt meglehetős jól töltötte és állapota kielégitő; a párisi lapok majd mind azt Írják róla, hogy sorsával nőm igen lehet rokonszenvezni. — Belgiumban Fix ezredest kinevezték tábornoknak ; ő az első zsidó vallásu tábornok a belga hadseregben. Szerkesztői üzenetek. Debrecenbe. (Dr. Z.) Nagyon fogunk örvendeni, ha megkapjuk a tátrafüredi vándorgyűlésről Írandó ér— tesitéseket. Kürthy Emil ur címére levél van szerkesztősé­günkben. L. J. (Gy—tt.) Tátrafüredről készséggel ad felvi­lágosítást Tettey Nándor fürdőigazgató, ha oda kérdő levelet intézni tetszik hozzá. Budai színkör. Julius 16-án : A tiszt urak a zárdában. Operette 3 felv. írták P. Per­rier és Prével. Zenéjét szer­zetté Lous Varney. Személyek: Gróf Poncurle Bognár Louisl , , .S.-VadnaiV. Mari | unokahuSai Prank B. Gontran de Solans Zajonghi Narciss de Brissac Kiss Bridén abbé Balassa Rigober, muskétás Czakó Pichard, fogadós Tollagi Simone Lietzenmaier S'z. Pejedelemasszony Gönczy T. Opportuna,nővér A.-Zombori I, Lanlois ) , . , Sólyom Párén ) P0,8arok Kádas 1- ső ) 2- ik ) zarándok Végh Szentes Kezdete 7 órakor. Műsor: Kedd: Cifra Juci. Szerda : Stern Izsák. Csütörtök : A csii'kefogó. Péntek : A párisi élet. Szombat: ugyanez. Vasárnap : A pók, vagy a sze­gedi menyecske. Felelős szerkesztő: Vadnai Károly. A kiadótulajdonos Athenaeum irodalmi s nyomdai r. társulat betűivel. Budapest, harátok-tere, Athenaeum-épülot

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék