Friss Ujság, 1933. május (38. évfolyam, 98-122. szám)

1933-05-27 / 120. szám

FRISS ÚJSÁG 5 Négyezer pécsi munka- nélküli vár az ínség­munkákra Ki kell bővíteni a bevált vándorszállást Pécs, május 27. ; (A Fris Újság tudósilójától.) A májusi szép idő nem hozta meg a pécsi munkapiacon azt a javu­lást, amire hosszú hónapok óta várt az inségakciók bojtos, mun­kanélküli támogatottja. Pécs város íalai között ma is több mint négy­ezer munkanélküli szorong, csupán elenyészően kicsiny százaléka tu­dott elhelyezkedést kapni a pécsi egyetemi építkezésnél és alig te­hető kétszáz emberre azoknak a száma, akik a mezőgazdasági mun­kák megindulásakor a falvakba, uradalmakba szivárogtak ki. Négyezer emberről, erről a ha­talmas tömegről, azok hozzátarto­zóiról kell gondoskodni a varos ve­zetőségének, éppen ezért Pécsett a legtöbb várostól eltérően a nyáron sem szüntetik meg az inségakciót, hanem utépités, csatornamunka és a városi foglalkoztató utján kí­vánnak a négyezer Ínséges és azok hozzátartozóiról gondoskodni. A vándorszállás tovább is mű­ködik. Az egész országban egye­dülálló, hézagpótló intézménynek az elmúlt héten több mint hal száz lakója volt, közülük négyszáz férfi és kétszáz nő. A munkakeresők vándorlása most a nyár idején még csak megkétszereződött. Es- ténkint igen sokan érkeznek a vá­rosba, akiknek , 6cm éjjeli szállásuk, sem élel­mezésük nincs. Ezeket a vándorszállásra utalják be. A vándorok mindenekelőtt élel­miszert kapnak az inségakció konyháján, azután beutalják őket a vándorszállás külön fürdőjébe és miutn ruhájukat is fertőtlení­tették, kiutalnak számukra egy szekrényt és egy ágyat a hálóte­remben. A vándorszállás igen szép intéz­mény, csupán egy hibája van: ki­csi. A városba érkező vándorlók nem egyszer kinnrekednek és éj­nek idején éhezve, fázva kódorog- nak az ucákon. A hálótermek és az ágyak számát.mielőbb szaporí­tani kell. »X\VVXXVXV,XXVVVVVVVk.VVVVV^ Kézrekerüitek a doboz-gerléi főerdész támadói Három orvvadász ütötte le Tokaji Sándort Néhány nappal ezelőtt a békés­megyei Wenckheim-uradalom do- bozgerlei erdejében vérében fekve, eszméletlenül találták Tokaji Sán­dort, az uradalom főerdészát. leje össze volt verve, arcát_ több ütés éktelenitette el. A főerdész kutyája a támadás után hazaszaladt és a család tagjaival visszatért, a me­rénylet színhelyére. Tokaji hozzá­tartozói így tudták meg, hogy főerdész merénylet áldozata lett. Tokajit bevitték a gyulai kórház­ba, ahol már negyedik napja fek­szik eszméletlenül. Úgy a csendőr­ség, mint a rendőrség széleskörű nyomozást indított és szombaton sikerült, elfognia az erdőőr támadóit. Tokajit Tuska Antal 28 éves, Zsi- lák Mihály 31) éves és Veszellca András 22 éves békési földműve­sek támadták meg. Tuskáék orv- vadászatra indultak a Wenck- heim-erdőbe, közben találkoztak Tokajival, aki megállásra szólí­totta fel őket. Az orvvadászok háromfelé szaladtak. mire az utolsó, aki legkésőbb szaladt el, fegyverével leütötte az erdészt. A merénylőket _ kihallgatták, de egyik sem akarja bevallani, hogy a támadta vo-lna meg Tokajit. Mindhármukat letartóztatták. Budapest két arca Luxusparkok cs lombtalan játszóterek — A szegény- fertály gyermekei levegőre sem juthatnak A fellendülő magyar idegenfor­galom a májusban pompázó Bu­dapestet ya}db.au a világ." egyik legszebb városának találja. Hiszen a főváros.kertészeti hivatala gyö­nyörű, mesébe illő parkká fejlesz­tette a Gellérthegyet. A hegy gyomrába barlangot: fúrtak a..hő­forrásokig, szines lámpákkal vi­lágítják a barlangot s külön al­ték felszerelni. Csak az elmúlt hé­ten jelentek meg a munkások és állították helyükre a köteUiintú- kat és csúszdákat. No de hát, eze­ket a tereket gondosan elkerülik a főváros idegenvezető autói. Né­hány ilyen esupa-kavícs „park- nak“ csúfolt játszótéren igen he­lyesen kis kutakat állított fel- a fő­város, : amelyeket ; télre elzártak. Budapest egyik arca: A vatlvirágos Gellérthegy, ahol rendőrök vigyáz­nak a pompás virágágyakra. kalmazottat tartanak, aki több nyelven mondja az idegeneknek, hogy a meleg forrás vize 40 fokos. A Gellérthegy hatalmas virágerdő lett, alacsony, lejtős, gondosan ka- viosozott sétautakkal, kényelmes padokkal és a szomszédos várhegy oldalára hódító illatban vezet az ut sürii vadrózsalugasok között, mintha nem is városban, hanem valami nagyon nagy ur előkelő parkjába vetődött volna a járó­kelő. A Duna közepén, á Margit­szigeten .pedig önműködő zápor- gépek pótoljál^ az esőt és füvá-gó gépek bérét váljék simára minden reggel a zöld gyepet, —• de har­minc fillér beléptidij ellenére. A Károlyi-pari- se marad el a többi mögött a Belváros Közepén. Egyi­ke lett a város legszebb közterei­nek, közepén gyönyörű tulipán­Most, hogy itt a tavasz, egy né­mely helyen, igy például az Erzsé- bet-téren is a kút. zárva maradt. Ellenben a kuttól pár lépésnyire az Országos Magyar Tejszövetke­zeti Központ tejárusitó helyét ál­lították fel, ahol tizennégy fillérért kapható egy pohár tej, vagy lefö­lözött tejből készült kakaó. A tej iidit s táplálóbb, mint a víz, de vi­szont drágább. Akinek nincs 14 fil­lérje, az ne igyon semmit —■ talán ezt gondolja a főváros? Séta a tereken, ahol még fű som nő Érdemes lenne egyszer ezekre a helyekre is elkalauzolni a Buda­pestre érkező és a -természetadta csodákban gyönyörködő idegene­ket; lássák meg Budapest másik Budapest másik arca: A lombtalan, kavicsos Mátyás tér, ahol még az ivóvizet is elfödik a gyermekek elöl. mező virit, festeni sem lehetne szebbet. Viszont kilakoltatták in­nen a homokkal felszórt játszó­teret. A Margit Ilidtől Újpest felé most fejezték be a parkírozást^ s aki az uj Lipótváros drága bér­palotáiban lakik, igazán nem ki- vánkozhatik el nyaralni Buda­pestről. A másik oldalon Ezze.1 szemben a keskeny és fül­ledt uccák rengetegében por, füst üli meg a tüdőt. Akad ugyan né; hány gyatra tér, de a kertészeti hivatal emberei már nem dolgoz­nak olyan gondosan. A Hunyadi- téren, Klauzál-téren, Mátyás-téren, Almássy-téren, Mária Terézia-té- ren, Ludovika-kertben alig van valami zöld. Három évvel ezelőtt gyermek-játszótereket építettek itt. A homokot azonban kifelejtették belőlük. A tornaszereket ősszel le­szerelték s a tavasszal elfelejlct­arcát is és csodálkozzanak azon az ellentéten, amely Budapest két ábrázatja között van. Talán akkor elszégyenlik magukat a főváros urai. akik egyik oldalon két kézzel szórják a kincseket, másfelé pe­dig a filléreket is nehezen adják. Itt van a főváros közepén a Hu­nyadi téri park és játszótér, amely jóformán csak két hosszú kiköve­zett útból áll. A teret pár méter széles füsáv övezi, a középen pe­dig sivár kavicsos térség. A hato­dik kerületi gyerekek „eldorádójá“- nak készült ez a hely. A padokon munkanélküliek ülnek, kártyáznak és malmoznak unalmukban, a parkban pedig alig lehet látni gyereket. Mert tudja Isten miért, itt futballozni tilos és a gyerekek inkább leszorultak a parkból az uccára, ahol a közlekedés ezernyi veszélye leselkedik rájuk. A szomszédos Almássy téren már felszerelték a tornaszereket, Harminc év óta állandóan fejlődő villatelepen, fensikon, kitűnő leve gővel. gyümölcsfatermő kerti földe­ken; Budapesttől 13 kilométernyire elterülő, Rákosszentmihály és Cin- kota között fekvő Árpádtelepen olcsón, részletfizetésre telkek eladók. Ha a családfő elhal, a telek minden további fizetés nélkül met-y utódai tulajdonába. Hely­színen az állomás mellett FieiszerPál építész­mérnök vagy Haas Albeu adnak felvilágosítást Prospektust küld . Építtetett Köz- gazdasági részvénytársasága, Budapest. iV.. Haris köz 4. Telefon : 88-7-43. de homok még mindig hiányzik. a tornaszerek alól. Itt még fogócs-t kázni sem lehet, mert ha valaki elesik a kavicsos talajon, hát az bizony nagyon megüti magát. A- szomszédos Klauzál téren ugyanez" a helyzet, két hosszú kövezett ut-| rész, sok kavics, por, de semmi zöld. A Mária Terézia téren is ezt tapasztaltuk. Egy kivétel van csak: a Tisza Kálmán tér, ahol: valóban kitünően felszerelt játszó-’ tér van és üde zöld park tisztítja a környék levegőjét. Szinte csodál­kozik az ember, hogy hogyan lehet ez? A ferencvárosi gyerekeknek parkokból és jótszóterekből jófor­mán semmi sem jut. Nem jutnak szabad levegőhöz a gyerekek A Mátyás uccuban egy kétség-; beesett anya kiáltoz az uccán lab- dázó gyermekei után. Épp akkor robogott el egy autó, amely elől éppen hogy félreugorliatott az egyik kisfiú. — Kétségbe vagyok esve a gye­rekek miatt, mert még egy ökölnyi tér sincs a közelben, ahová kien­gedjem őket —- panaszolja az asz-; szoliy. — Szegény kicsikék még le­vegőt sem tudnak szívni. Állan­dóan a szobában tartom őket, mert tetszik látni, most is majdnem el­gázolta őket egy autó. Ha elme­gyek dolgozni, bezárom a gyereke­ket a lakásba. Milyen más lenne a helyzet, ha valami lombos kert lenne a közelben, ahová nyugodtan elengedhetném őket. Rengeteg kisember mondja ugyanezt a panaszt, hogy nem jut­nak levegőhöz gyermeket. Füst­ben, koromban élnek és amikor az éltető meleg napsugár kiesalja őket az Uccura, minden pillanat­ban ott leselkedik mögöttük a ve­szély. íme Budapest másik arca. Így él napfény és levegő nélkül a pesti gyerek ugyanakkor, amikor luxusparkok létesítésére és fejlesz­tésére áldoz a főváros. Ez nagyon helyes is, de jusson a szegény fer­tály szegény embereinek is egy kis zöld, egy kis virágillat és egy kis levegő. Stób Zoltán. — Lassan terjed a kisszakasz. Miután a Beszkúrt vezetősége meg­állapította, hogy a közönség szí­vesen fogadja a kisszakasz refor­mot, amely a mai viszonyok kö­zött igen megbecsülendő jövede­lemtöbbletet is nyújt a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalatnak, mindenki azt remélte, hogy ezt a célszerűnek bizonyult újítást a le­hetőség szerint kiterjesztik. Ezt ígérték is, azonban nem tudni mi okból, az Ígéretet csak nagyon las­san és igen apró részletekben kez­dik teljesíteni. Ez az apiró rő-zlet abból áll. hogy május 29-én. hétfőn a Nagykörúton a ^középbejáratu. 6-os kocsikan is életbeléptetik a kisszakaszt. Ezeknek a kocsiknak lánccal elzárt elülső í-észén lellet majd kisszakaszcs jeggyel utazni. Eladó földbirtok! Szalmái* megyében, Cseaiger melleit az országúinál 223 magyar hold, príma, teljesen sík szántó, igen kedvező amor­tizációs kölcsönnel, kedvező fizetési fel­tételekkel. nagyon méltányos áron el- íidatlk, egé&zöen vagy kisebb-nagyobb parcellákban. Részletes felvilágosítás­sal készséggel szolgál Mészáros Ferenc mérnök, Nagygéc, Szaln**r megye. T 1933 május 28, vasárnap DP. KfiJBflCSY s‘“ Vili., Jói séf-körút 2 Rendel 10-4 és 7-8

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék