Friss Ujság, 1935. december (40. évfolyam, 274-297. szám)

1935-12-20 / 290. szám

1935 december 20, péntek FRISS ÚJSÁG 1* AAAAAA a A A ^ A ^ ^ J± -k A A ül A Jb A A .dftA ^ A ^ ^ ^ A a. „A A A _ ^ Ab A^AA AA A - - ­TOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)OOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)OOOCXXXXy j Budapest rádióműsora december 22-től december 28-ig ' |f<YYyY5íY¥WWYYYYYYY¥WYYVYWVWVWVvwwwwvwv>wvww' *• iw\i^wjww#%^Aw«wfWVbAcvvvvvvvwvwvv^AAíVVVvvv'* *r WVW* Tegye ezt az oldalt rádiója alá és akkor a heti műsor mindennap a szeme előtt van. y*~**~» inr»rt«ixCTyrm>3cxjjJ*j *»»w /Koa^AKiüUjuxxo budapesti rádió mindennap 9.15; — 12.30; — 1.15; — 4J5 és este 9.20 és 9.45 közötti időben híreket ad. 12.00; — 1.15; — 4.45 és 10.20~-10.50 közötti időben pontos időjelzés, idő járásjelentést ad. Vasárnap kivételével reggelenként 6 óra 45 perckor tornát közvetít. Az egyes napok műsorában ezeket tehát nem ismételjük meg. A zárójelek között az előadóművé­szek nevet, vagy a zenekarok elneve­zését közöljük, iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiimnii December 22, vasárnap: 9.30: Hírek. 10.00—11.10: Egy­házi ének és szentbeszéd a teréz­városi plébániatemplomból. A be­szédet mise közben P. Badalik Bertalan szentdomokosrendi tar­tományfőnök mondja. Énekel a templom énekkara. 11.15—12.15: Evangélikus istentisztelet a Deák téri templomból. Prédikál Raffay Sándor dr. püspök. 12.20: Időjelzés, időjárás- és vízállás jelentés. 12.30: Az Operaház zenekara. 1. C*moll passacaglia. 2. Karácsonyi szim­fónia, d-moll. 3. Notre Dame, köz­zene és karneváli zene. 4. IV. szim­fónia. d-moll. Délután 2.00: Hanglemezek. 3.00: „Gyermekkori emlékek. Buday Barna gazdasági főtaná­csos karácsonyi előadása. 3.50: Rácz Béla cigányzenekara. 6.30: Gvadányi „Peleskei nótáriu­sa". Rexa Dezső előadása. 5.00: Bertha István szalonzene- kara. Költő és paraszt, nyitány. Keleti mesék, keringő. Notturno. Nápolyi szerenád. Kis szvit három tételben. Lisszaboni éjszaka, bar- karola. 6.10: „Titkos hírszolgálat Rá­kóczi alatt." Markó Árpád elő­adása. 6.35: Lngossy István tárogató­zik. Magos a rutafa. Nem arról hajnallik. A Csanádi legények. A cseroldalt összejártam. Mit bú­sulsz kenyeres. Amott kerekedik. Sárgul a falevél. Rákóczi-nóta er­délyi változata. Furulya-nóta. 6.55: „Csajkovszkij." Szép Ernő csevegése. 7.25: Rigó Magda énekel. Ernani, Elvira áriája. Manón Lescout, ária. Karenina Anna, ária. Utolsó tavasz. Fönt a mezők felett. Fo­hász. Olasz népdal. Őszi hangulat. 8.00: Sport- és ügetőversenyered­mények. 8.10: Nyugdíjas színészek rádió- szinpada. „A három testőr." Víg­játék 3 felvonásban. Irta: Herezeg Ferenc. Személyek: Pollaesek, borkereskedő: Pintér Imre. Róza, a felesége: Szendrő Gyuláné. Rát- ky, szerkesztő: Falussy István. Flóris, színész: Barna Andor, Hor- tovay: Tury Elemér. Kosiczky, lengyel: Pataki Ferenc. Latorka üzletvezető: Szalóki Dezső. Bálint, tisztviselő: Iványi Antal. Csernay, újságíró: Árkossy Vilmos. Rigó, újságíró: Békefi Lajos. • 10.00: Hírek. 10.29: Guttenberg György jazz­zenekara. 11.10: Farkas Jenő cigányzene- kara. December 23, hétfő: 7.00: Hanglemezek. 10.00: Hirek. 10.20: „Utazás Kamcsatka félszi­getén a XVIII. században." (Fel­olvasás.) 10.45: „Beszédes számok." (Felolvasás.) 12.00: Déli harangszó. Időjárásjelentés. 12.05: Saskó Hil­da énekel. Albert Ferenc hegedül. 1. a) La fólia, b) Ordögkacagás. 2. a) Változatok, b) Rég volt, c) Har­mónia (Saskó). 8. Introduction és Rondo (Albert). 4. a) Ária a „Lin­da c. operából, b) I. Margit a rokkánál, II. A türelmetlen, c) Villanelle (Saskó). 12.30: Hirek. Délután 1.20: Pontos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. I. 30: Weidinger Ede szalonzene- kara. 1. Nizzai karnevál, nyitány. 2. Svéd szvit. 3. Romantikus ke­ringő. 4. Jancsi-szerenád. 5. Ga- vott. 6. Rajkó álma. 7. Induló. 2.40: Hirek. élelmiszerárak, piaci árak, árfolyaméirok. 4.10: „Asszonyok tanácsadója." 4.45: Időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 5.00: „Mire ügyeljünk a háztelek vételnél?" Bierbauer Virgil dr. előadása. 5.30: Suki Tóni cigányzenekara. 6.30: „Márton és György kolozs­vári szobrászok." Balogh Jolán dr. előadása. 7.00: Lászlóffy Margit zongorá­zik. 7.45: Benedek Marcell Petőfi „János vitéziéről beszél. 8.05: Az Operaház zenekara. 1. Euryanthe, nyitány. 2. Csongor és Tünde, bevezetés és scherzo. 3. F- dur vonós-szerenád. 4. Prelude. 5. Suite Romantica. 6. E-moll scher­zo. 7. Elégia. 8. 1848, régi magyar tánesorozat. 9.30: Hirek, időjárás jelentés. 9-50: Vajda Sándor—Pártos Ernő jazz-zenekara. Rózsika, foxtrot. Magának köszönhetem, keringő. Tangó. Yira. tangó. Csitt, a kis- babácska, slowfox. Egy szivhez szív kell. tangó. Én el nem mond­hatom, tangó. Mondja, volt-e már, slowfox. Keringő. Tangó. Jó éjsza­kát, iwlulófox. 10.40: André Ödeuté francia­nyelvű előadása: Válság Közép­európában és Franciaországban. II. 00: Hanglemezek. December 24, kedd: 7.00: Hanglemezek. 10.00: Hirek. 10.20: „Ahol nyáron van kará­csony." (Felolvasás.) 10.45: „Téli sportruhák." (Felolvasás.) 12.00: Déli harangszó. Időjárásjelentés. 12.05: Inselt Kató zongorázik. 12.45: Hirek. Délután 1.00—2.20: Hédervári Ferenc és Hédervári Béla cigány- zenekara. 1.20: Időjelzés, időjárás- és víz­állásjelentés. 2.40: Hirek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek. 4.00: „Mindenki karácsonyfája." Közvetítés a Nemzeti Muzeum előtt a Magyar Távirati Iroda és a magyar Rádió által felállított karácsonyfa mellől. Beszédet mond Hell Imre dr. hittanár. Be­szélő Budinszky Sándor és Tur- chányi István. Közreműködik a Rendőrzenekar. 4.45: Időjelzés, időjárásjelentés, hirek. 5.05: „Enyedi bethlehemi ének." Személyek: 'Hírmondó: Juhász József. Gazda: Szőke Sándor. Gaz­dáné: Harsányi Gizi. Gáspár: Ko- wách Ernő. Heródes: Tasnády András. Szent József: Laczkó Jó­zsef. 1. pásztor: Ross Jenő. 2. pász­tor és Fiatal pásztor: Lázár Gida. 3. pásztor: Radány Dezső. Gyerek­hang: Dévényi Gyuri. 5.45: Odry Árpád karácsonyi ver­seket mond. 6.05: Kerpely Jenő gordonkázik. 1. G-dur szonáta. '2. a) Magyar ka­rácsony. b) Pastorale. 6.30: „Üzenet Bethl éhemből." Tóth Tihamér dr. előadása. 7.00: Harangszó az Egyetemi­templomból. 7.15: Szakolczay-Riegler Ernő or­g onahangversenye. Liszt-müvek: 1. loria, Sanctus, Benedictus az Or­gonára irott miséből. 2. Adagio, Desz-dur. 3. Fantázia és fuga az „Ad nos, ad salutarem undarn" koráira. 8.10—11.00: Hanglemezek*, 12.00: Egyházi ének és szentbe­széd a Regnum Marianum kápol­nából. A beszédet mise közben Jandik József hittanár mondja. December 25, szerda: 8.30: Hirek. 9.00—9.55: Reformá­tus istentisztelet a kálvintéri templomból. Prédikál Ravasz László dr. püspök. 10.00—11.25: Egyházi ének és szentbeszéd a bel­városi plébánia-templomból. A bő­szedet mise közben P. Bangha Bé­la dr. jézus társasági házfőnök mondja. Énekel a templom ének­kara. Mozart: F-dur mise; Introi- tus: Gregorián koráiig; Graduale: Harmat Artúr: Viderunt omnes; Alleluja; Dies sanctificatus; Of- fertorium: Tűi sünt coeli; Offer- torium után: Adeste fideles (ős­keresztény dallam); Communio: Gregorián korális. 11.30—12.30: Evangélikus istentisztelet a bécsi- kaputéri templomból. Prédikál Varsányi _ Mátyás dr. budai-vári lelkész. Énekel a budai egyházi énekkar. 12.35: Időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 12.40: Az Opera­ház zenekara. Stradella, nyitány. Capriccio Italien. Öregcsertő, ma­gyar szvit. Capriccio. Úalse triste. Kaukázusi vázlatok. Akvarellek, keringő. Délután 2.10: Hanglemezek. 2.55: Az Operaház előadásának ismertetése és közvetítése. 1. Jan­csi és Juliska." Mese 3 képben. Zenéjét szerezte Humperdinck. 2. „A babatündér." Látványos balett egy felvonásban. Zenéjét szerezte Bayer. 5.50: „Csillagok tánca." Irta: Ta­más István. Uram" c. miséjét énekli. Ünnepi betétek: Magasztalás: „Idegen és felfoghatatlan", majd karácsonyi énekek. Magánszólamokat énekli: Szunyoghné, Körmendy Júlia, Stencel Valéria, Sándor Mihály és dr. Witkowsky Endre. 12.20: Idő­jelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 12.30: Bura Sándor cigányzene­kara. Délután 1.45: Hanglemezek. 2.00: Harsányi Gizi mesél. 3.30: Katonazenekar. 5.00: „A magyar erdészet." Nagy- szalánczy Brúnó miniszteri ta­nácsos előadása. 5.30: „Karácsonyi énekek." Elő­adja a Központi Papnevelő Inté­zet énekkara. Bevezetőt mond és vezényel Koudela Géza dr. I. La tin énekek. II. Liszt Ferenc „Ka­rácsonyfa" c. müvéből. Angyali énekszó. Oh szentséges éjszaka. Pásztorok a szent jászolnál. Há­rom királyok indulója. III. Régi magyar énekek: örüljetek, vigad: RÁDIÓGYÁRAK r BODNÁR összes hirdetett típusait díjtalanul bemutatja;»—I nuiiet-csara. viimoa csfezárut eo 6.20: Kiss Lajos cigányzenekara. 7.10: „Berlin, Hamburg, Helgo- land." Clementis Ervin dr. előadá­sa (hanglemezekkel). 7.50: Kamarazene két hegedűre és cimbalomra. Előadja D. Dor- theimer Stella, E. Sultson Ina és Láng Erzsébet. 1. Concerto, a-moll. 2. Szonáta. E-duf. 8.25: Hangjátékelőadás a Stú­dióban. „Műsorrészlet 1986-ból." Helyszíni közvetítés a Mars-Föld bolygóközi éterpóló mérkőzésről. Személyek: Feltaláló: Tímár Jó­zsef. Titkár: Abonyi Tivadar. Igaz­gató: Vándory Gusztáv. Bemondó: Sztankovics Viktor. Sportbemon­dó: Pluhár István. 9.10: Hirek, sport- és iigetőver- senyeredmények. 9.25: Az Erőss—Sovinszki jazz- zenekar műsora. Csárdás-induló. La cucarácha. Tiltsa meg, tangó. Kedvesem, tangó. Pardon szép asszonyom. Magyaroska. Ma utol­jára kérem. Pariami d‘amore, ke­ringő. Barcelonában, keringő. Miss'Otis, slowfox. Jó éjszakát, foxtrot. 10.30: Bertha István szalonzene- kara. December 26, csütörtök: 9.45: Hirek. 10.00-11.10: Egyházi ének és szentbészéd a budavári ko­ronázó főtemplomból. A beszédet mise közben P. Böle Kornél szent­domokosrendi atya mondja. Elő­adásra kerül: Karácsonyi Him­nusz, Exsultandi tempus est. Har­sonajelek, Karácsonyi mise, Vál­tozó részek Graduale Romanum szerint: Szt. István első vértanú ünnepe. Mise után: Csendes éj, Himnusz. Énekel a templom ének­kara. 11.15—12.15: Görögkatholikus istentisztelet a Rózsák terén lévő magyar plébániatemplomból. A szentbeszédet mise közben Kraj- nyák Gábor dr. tb. kanopok plé­bános mondja. A plébánia vegyes­kara Szvoboda „.Dicsőség Néked jatok! Mostan kinyílt egy szép virág. Óh gyönyörű szép. A ve Maria! Szép violácska. Dicsőség légyen, glória! 6.15: „Időszerű közgazdasági kér­désekről." Varga István dr. elő­adása. 6.40: „Halló" tánczenekar Wey- gand Tibor énekszámaival, ügy-e. hogy gondolsz rám, keringő (ének). Tagadja le, tangó (ének). Ma éjjel még boldog vagyok, slowfox. Foxtrot. Én mindig csak, slowfox (ének). Az, én rózsám vasúti, foxtrot (ének). KongoniUa- carioca a „Csókparádé" c. revü- ből. Slowfóx. Rumbafox. 7.40: Sportközlemények. 7.50: „Karácsony." Drámai mese 3 részben. Dickens „Karácsonyi ének" c. elbeszélésből. Személyek: Scrooge Ádám, tőkepénzes és ifj. Serooge: Gellert Lajos. dr. Ströng Orvos és ifj. Strong: Vértes La­jos. Fridrik, Serooge unokaöccse: Gellert Endre. Cratcbit Róbert, Serooge írnoka: Fehér Gyula. Betb Józsi ügynök és néhai Mar-' ley Jakab, Serooge társa: Faragó Ödön. 9.35: Hirek. sporteredmények. 9.55: Budapesti Hangverseny Zenekar. 11.00: Pertis Jenő cigányzene- kara. FERRO-DUPLEX detektoros készülék, vasmagos te­kerccsel, Budapest I és II vételére Uj típus! Nagy hangerejü! Szelektív! 4!sL1 [QJ& lH Podmaniczky ucea 88. Fióküzlet: Rákáczi ut 30. (Nagydiófa u. sírok) Képes irléméküBÜit, számos kapcsolási rajzzal díjtalanul küldjük I I Untatod a világiéi, meri rádiója felmondhatja a 1 szolgálatot, ha karácsonyra R nem vásárol anódteiepet (Zseblámpaelem, rudelem) Sav- és ssalmiákmentes

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék