Friss Ujság, 1947. október (78-104. szám)

1947-10-31 / 104. szám

Ma: Rádióműsor, Hadifogolynévsor Budapest, 1947 Ára 30 fillér Október 31, péntek Előfizetési ára havonként--------7 forint ne gyedévenként — 20 forint Postatakarékpénztárt csekkszámla: 17.611. FRISS ÚJSÁG Szerkesztését) és kiadóhivatal g BUDAPEST, Vk, NAOYMEz3>UTCA 1 Telefont 929 063, 225*064, 225-OS** Kivégezték a Jánoshalmi kettős rablógyilkost Negyedmilliót zsákmányolt egy betörőbanda Ruha Mindenszentek-napi virágvásár feszi az embert — mondották a régi világban és ezzel a meg­állapítással is különbséget lakar­tak vonni a szegényesen öltö­zött dolgozó kisember és a di­vatosan kicsípett úrhatnám lo­vagok között. Hogy a ruha nem tesz emberré, azt éppen & pi- perkőc földesurak, szolgabírák, Horthy-tisztek népnyúzó em­bertelensége bizonyította, de az is bizonyos, hogy a ruhátlanság nem méltó a dolgozó ember éle­téhez. A háború alatt és után a nép lerongyolódott. A felszaba­dulás * után textilmunkásaink nehéz körülmények között fog­tak a munkához. A kevés anyag és a hiányzó termelőeszközök miatt a vászonárunak éa a posztónak azonban olyan ma­gas ára volt, amit a kisember nem tudott megfizetni. Éppen az ő érdekükben kellett megte­remteni az olcsó típusárut. Mégis a típusáruk egyáltalán nem, vagy pedig nem a ha­tóságilag megjelölt áron, ha­nem annál sokkal drágábban kerültek vidékre. Túlméretezett közvetítő kereskedelem furako- dott a termelő és a fogyasztó közé és ma is az a helyzet, hogy 55 ezer textilmunkás munká­ját 12 ezer kereskedő közvetíti. Az olcsó és jó textilellátás érdekében a feltétlen szükséges méretre kell leépíteni a közve­títő kereskedelmet és felemelni a termelést. A vászon, karton, flanell és más pamutáru terme­lése érdekében 15 százalékkal emelik a fonódák termelését és ennek megvalósítására a textil­munkások pihenőnapjuk egy részét is feláldozzák. A vászon mellett azonban posztó, szövet is kell a ruházkodáshoz, de ezeknek ára elérhetetlen a kis­pénzű ember számára. Decem­berre ígérik illetékesek az olcsó és jóminőségű típusszövetet. Vigyázni kell azonban, hogy egyes textilgyárosok felelőtlen és kapzsi mesterkedése miatt a feldolgozott anyagba ne kever­jenek silányabb minőségei En­nek azonban a néphez és nem a spekulánsokhoz kell kerülni. A textilmunkások nem azért vál­lalnak rendkívüli munkát, hogy a gyárosokat és a kereskedőket hizlalják, hanem, hogy a köl­csönös segítség elve alapján ru­hához segítsék a város és falu kisembereit, akiknek összefo­gott, együttes munkája hozza meg az ország és a nép boldo­gulását. Mindenszentek ünnepén és Ha­lottak napján szegény és gazdag egyaránt elviszi a temetőbe virá­gait szerettei sírjára. Az elköltö- zötitek idei ünnepére már napok­kal ezelőtt megkezdődött a virág­vásár s a hét közepétől viszik a virágokat a temetőkbe országszer­te. A virágárusok megjelentek a temetők környékén is és eláraszt­ják őszi virágaikkal a temetőláto­gatókat. Virág van bőven, de az ára kissé maga* s Így a halottak idei ünnepnapján bizony gondot okos a kevéspénzű kisembernek, hogy letegye néhány szál virágját hozzátartozóinak sirhanijára. Hova tűnt Budapestről 86 fiatal leány? Leánycsempészbandák kezét gyanítják a ezSmyű csepeli bűntény hátterében Nyomozók tömege hajszolja az állatias gyilkost A oeopeli Ehinaágból vasárnap kifogott, vadállatias kegyetlenség­gel összeszabdalt női holttest sze­mélyazonosságát még mindig nem silzerült megállapítani. A főkapi­tányság gyiíkossági csoportjainak minden nyomozóba a csepeli holt­test titkát kutatja napok óta. Na­gyon megnehezíti a személyazo­nosság megállapítását az. hogy a holttest egyes darabjairól még a hozzátartozók sem fa­merhetnek rá határozottan ax áldozatra. A rendőrség első feltevése, hogy az október 2-án eltűnt Bíró Irén lenne az áldozat, megdőlt, vagy legalábbis ennek a feltevésnek sincs nagyobb valószínűsége, mint annak, hogy az áldozat bármelyike lehet az utolsó négy hétben eltűnt leányoknak. Támpont véthőt A gyilkosság nyilvánosságra kerülése óta tömegesen jelentkez­nek szülők a rendőrségen, akik leányuk eltüné ét jelentik be. Az elmúlt három hétben 88 leány tűst el Budapesten, eaék közül SS jöhet számításba, mint a gyilkosság áldozata. A rendőrnyomozók az összes eltűntek eltűnésének körülményeit lenyo­mozzák. A rendőri nyomozás egyelőre támpont nélkül, pusztán feltevé­sekre támaszkodik. Minden nyo­mozást két alapon indít meg a rendőrség. Egyik támpont az dk dozat, akinek személyes körülmé­nyei többnyire elvezetik a nyomo­zókat a gyilkosig, másik támpont a gyilkosság színhelye, ahol a gyilkos vigyázatlanságból olyan jeleket hagy hátra, melyekből a rendőrség következtetéseket tnd licvonnL A csepeli Dunaágból ki­fogott holttestnek sem személy azonosságát nem ismerik, sem á gyilkosság színhelyét nem tudták eddig megállapítani. isméi Lencsés Emerenciő gyilkosa működött, A rendőrnyomozók feltevései Hfe zött felbukkant az a lehetőség1, hogy a gyilkosságot Lencsés Etas*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék