Friss Ujság, 1949. június (54. évfolyam, 126-149. szám)

1949-06-30 / 149. szám

2 FRISS ÚJSÁG 19Í3 június 30. csütörtök Végítélet Szurdokvelgyben A VÉDŐNŐKÉPZŐ INTÉZETEK demokráciánk komoly nevelőintézményei Beiktatták a szegedi intézet új igazgatónőjét Bensőséges ünnepség keretében iktatta be Ratkó Anna népjóléti miniszter Ör­­dögli Piroskát, a Póló cipőgyár élmun­kását a Szegedi Állami Védőnőképző Intézet igazgatói állásába. A népjóléti miniszter beszédében hangsúlyozta, hogy a védőnőképző intézetek ma már demokráciánk komoly nevelő intézmé­nyei, amelyek öntudatos, bátor, harcos, haladószellemű, jó szakképesítésű védő­nőket nevelnek, akik nem egy szűk osz­tályból, hanem a dolgozó nép gyerme-' kei közül kerülnek ki. — Politikai és gazdasági eredményeink tették lehetővé — mondotta Ratkó Anna —, hogy alapjaiban megváltozott a védőnők munkájának tartalma is, ami nagyban hozzájárul egészségügyi szín­vonalunk emelkedéséhez. Ifj. Komócsin Mihály, az MDP nagy­szegedi pártbizottsága nevében üdvö­zölte a Védőnőképző Intézet új igazga­tóját. Csehszlovákiában, Romániában, Lengyel­­országban és Bulgáriában is nyaralnak az idén magyar dolgozók Száz munkás és munkásnö utazik kéthetes nyaralásra a csehszlovák Spin­­derovo Mlynbe. Ugyanakkor száztagú csehszlovák munkáscsoport érkezik két hétre Balalonlcllére. Románia legszebb feketetengeri üdü­lőjébe, Kodstancába is indul egy ma­gyar munkáscsoport huszöntnapos nya­ralásra. Ezzel egyidejűleg ötven román dolgozót látunk vendégül Balatonlellén. Július 11-én a Keleti-tenger lengyel­országi partszakaszára utazik, cl egy magyar munkáscsoport. A két hét le­telte után Lengyelország legnagyobb üzeiráL látogatják meg. A Szakszervezeti Tanács külföldi üdültetése során további harminc dol­gozó utazik július 17-én Bulgáriába. Július 30-án ismét száz dolgozó megy Csehszlovákiába, augusztus 6-án pedig 50 munkás és munkásnő indul Lengyel­­országba, a Keleti-tenger partjára. A hidfestő Vörös Brigád munkahőstette ÉG ÉS VÍZ KÖZÖTT (Folytatás az első oldalról) honvédek igazi hazaszeretetének, akik tudják, hogv a Szovjetunió és az általa vezetett békefront biz­tosítéka füqqetlenséaünknek és szo­cialista jövőnknek. A honvédelmi miniszter helyette­se ezekkel a szavakkal fejezte be beszédét: — Honvédéin!;. tiszthelyetiescink 'és fiatal tisztjeink. Önöktől okta­tást és példamutatást várnak. Az alakulatok kiváló kiképzési ered­ményeit, politikai és erkölcsi cqy­­séqét. Pártunkhoz, dolqozó né­pünkhöz. a katonaeskühöz való Itü­­séqét a parancsnokokkal együtt önöknek kell biztosílaniok. Meg­vagyok győződve róla. hogy érzik a felelősséget Pártunk és dolgozó népünk iránt és feladatukat a mi dicső nagy Pártunk fiaihoz méltóan fogják megoldani. ... mint szemünk fényére Nógrádi Sándor altábornagy l>e­­szédére a fiatal tisztek nevében V árkon yi László válaszolt: — Köszönjük Pártunknak ős bölcs vezetőjének. Rákosi Mátyás­nak — mondotta —. hogy szabad­ságunkon és békés építőmunkán­kon egyre erősödő hadsereg áll őrt és hogy mi ennek a hadseregnek fiai lehetünk. Néphadseregünk har­ci szellemére, erkölcsi tisztaságára, egységére úgy vigyázunk, mint szemünk fényére. A gyönyörű ünnepséget díszme­net zárta ‘be. Amikor az új tisztek a díszemelvény előtt elvonultak, hosszantartó lelkes tapssal üdvö­zölték a vendégek néphadseregünk új politikai tisztjeit, egyre fejlődő és erősödő néphadseregünk ne­velőit. Huszonnégy soros fűmagvetőgép gyár­tását kezdte meg a szibériai mezőgaz­dasági gépgyár. Az újfajta gépek a földművelés füves vetésforgó rendszeré­nek bevezetéséhez szükségesek. A hidak festési munkálataihoz eddig állványzatokat szereltek fel Az állvány­zat fel- és leszerelése sok időt és mun­kát vett igénybe. Az Állami Közúti Hídfenntartási Üzem „Vörös brigádja" tagjainak: Met­­testts József, Mészáros József rés Lévai János festőmunkásoknak sikerült az Er­­zsébet-hid kapujának tartóláncait áll­vány iát' nélkül befdstVniÖk. Av Iíltl'kapu-Az Újpesti Cipőgyár nagy munka­terme a felbolygatott méhkashoz hason­lít. Üzemi munkások, a minisztérium, szakszervezet képviselői, újságírók vár­ják azt a pillanatot, amikor Magyar­­országon először indul el cipőgyárban a futószalag. A futószalag átadási ün­nepségén Szél György, a könnyűipari minisztérium kiküldöttje beszél a futó­szalag megszületéséről. Megtudjuk, hogy az Újpesti Cipőgyár a régi tulajdono­sok nemtörődömsége miatt korszerűtlen és szervezetlen volt. 24 nap helyett 3 Az államosítás után sok változás tör­tént, de minden hibát mégsem tudtak kiküszöbölni. 24 nap telt el addig, míg a nyersbőrből kész bakancs lelt. Nem is csoda, hogy így történt, hiszen az árut kocsikkal tolták a munkások és ez a tologatás vette el a munkaidő nagy ré­szét. A futószalaggal egy-egy bakancs három nap alatt készül el. Szabó Ferenc vállalatvezető és Erdős Ferenc élmunkás a dolgozók nevében átveszik a futószalagot. Az ünnepség végétért, megkezdődik a termelés. A motorok felberregnek, a munkagé­tartóláncait, illetve a horgonyláncok Kö­zötti merevítő szélrácsokat festették be 162 méter hosszúságban. A munkálato­kat 14—52 méteres magasságban egy­­egy biztonsági övvel felszerelve végez­ték. A Vörös brigád azzal, hogy állvány­zat nélkül dolgozott, nagy idő-, munka- és anyagmegtakaritást ért el. A bri­gád teljesítménye a hídfestési munkála­toknál 129:5 Százalék Volt. pék csattogva megindulnak és lassan megcsuszamlik a futószalag. Erdős Fe­renc élmunkás a evikkológépen dolgo­zik. Leveszi a futószalagról a bakan­csot, megmunkálja, majd újból vissza­helyezi. — Nem is tudom elmondani — mondja — mennyire örülünk a futósza­lag bevezetésének. Nagyon megkönnyí­tette és meggyorsította munkánkat. Ed­dig, ha elkészítettem egy cipőt, kis ko­csira raktam, mikor 25 összegyűlt, to­vább toltam. Sokszor'felborult a kocsi, vagy más baj történt. Ezalatt nem ter­meltünk. Látja, most a kezembe jön a cipő és ha végeztem vele, a szalag viszi tovább, Nagypál Pál és Rehák József is se­rényen dolgozik a futószalag mellett. Sámfára erősítik a cipőkét. Nem nyugszunk ezerig — Tegnap próbáltunk először dol­gozni a futószalaggal — mondja Nagy­pál. — Még tanultunk, egy kicsit szo­katlan volt. Ma már lassúnak találtuk a futószalag menetét. Szóltunk is, hogy állítsák gyorsabbra. Régen 650 párt csináltunk naponta, most rövidesen Futószalag az Újpesti Cipőgyárban ADRIA (Post­­szentiőrínc): Krisztina had* nagy. 6, 8, v.ü. 4. ATRIUM (160—955): Krisztina hadnagy. Vs5. 'Isi, Vs9. ADY (220—230): A papa bogaras. 4, 6, 8. ALFA (183—046): Krisztina hadnagy 6, 8, vas. és ü. 4. CORSO (182—818): Krisztina hadnagy. %5, «/27 és Ví9. BECSI (121—343): Mandzsu bestiák. %5» »Zs7 és Vt9. FÓRUM (189—707): Csibészek. 5. 7, 9. KÖRÚTI HÍRADÓ (222—490): Magyar Filmhíradó. Zvenyigorod (gyönyörű kultúr­­film a szovjet művészek paradicsomáról). Magyar Világhiradó. Mackó-Nyuszi derby (művészi színes szovjet fajzfilm repríz). Szovjet Híradó. A föld mélyén (francia kultúrfilm). Minden nap reggel 9-től este 11 ói'áig'. KORZÓ (Újpest, 292-754): Krisztina had­nagy. 6, 8, vas. és ü. 4. LLOYD (123-043); Mandzsu bestiák. 5, I BUDAPESTI mozik MŰSORA 7 és 9-kor. OMNIA (139—6931: Janik*. Ví5, */s7, </,9. KOVÁI. APOLLO (222-656): Krisztina hadnagy. 5. 7 és 9. ROYAL (Kispest): Krisztina hadnagy, 'hl. Vi9, vas. és ü. •/*5. . TATRA (Pesterzsébet): Krisztina hadnagy. 7. 9, vas. és ti. 5. TÁNCSICS (Csepel): Heten a hé ellen. 6, 8 vas. és ti. 4. . CAPITOL (135—820): Óceán vándora. 11, I 3 5 7 9. — CITY (128—1291: Heten a hó éllen. 4, 6. 8. - HOMÉROS (496-178): A papa bogaras. %6. i/S, ‘/dO (az ntolso előadás a kertben!) — KAMARA (423— 901). Heten a lió ellen. V«5, — KOSSUTH (126—204): Óceán vándora. V,5. %7, 'h9. — PALACK (222-436): Óceán vándora. 11, 1,; 3, 5, 7, 9. — PÁTRIA (221-043): A híd. -1. 6, 8. — SAVOY (138 .—125): Heten a hó ellen. '/», 19, — STUDIO; Utolsó állomás. 4. 6. 8. — SZABADSÁG (259—505): A papa bogaras. Vt5, W, V«9. , , fc, PESTERZSÉBET I PtSUOiMWKl sgx: “i: vas. és U. 4-kor. VILÁGOSSÁG: Fehér homály. H6. "/=S, vas. és ü. ‘/sí. — CSEPEL. RÁKÓCZI: Gyó'zhetetlen brigád, 'hl. \Í9, V. és ü. VsS. SZIGET: 15 éves kapitány. VA. i/«S. v. és U. ‘/,5. - RÁKOSPALOTA. BEKE: Fehér homály. l/s6, V>8, V. és íl. V*4. JÓZSEF ATTILA: Fehér homály. 6, 8. V. éa ü. 4. KISPEST. STEFÁNIA: Vj utakon, 'hl V>9, v. és ü. »/tő. WEKERLE: Fény hull az útra. 6, 8. v. és 11. 4. ■— ÚJPEST. APOLLO: Egy igaz ember. 1 «7, Vi9, v. és ti. >/i5. SZABADSÁG: Fehér homály, 'hl, '■ -9 v. és ü. V«5. TÜNDÉR: Egy igaz cm­­her. 6. 8. vas. és ü. 4. — PESTSZENT­LÖRINC. Ff RUM: Fél,ér homály. 6, 8, v. és U. 4. - PESTÚJHELY. SZÉCHÉNYI A arázskristáiy. 'hit, ,Vs9. v. és ü. 'h5. elérjük a 800-at, de nem nyugszunk ezerig. — Láttam éh már futószalagot, sőt dolgoztam is rajta — mondja Takács József 60 éves bőrmunkás, aki 1900 óta dolgozik a szakmában. — Londonban, Zürichben, dolgoztam. Ott a futószalag hajszolt bennünket. A mi futószalagunk megkönnyítette, kényelmesebbé tette a munkánkat. Több, olcsóbb, jobb cipő Orbán Katalin tüzőnő keze alatt se­besen dolgozik a gép. ■— Mi női munkások is nagyon, örü­lünk a futószalagnak, mert látjuk, hogy valóban a mi javunkat szolgálja. Több, olcsóbb és jobb lesz az a cipó, amit így készítünk. Az Újpesti Cipőgyár dolgozói új mód­szerrel, futószalaggal végzik munkáju­kat. A népi demokrácia megkönnyítette munkafeltételeiket. A dolgozók egyön­tetűen a termelés emelésével, a munka jobb elvégzésével válaszolnak erre. Az Újpesti Cipőgyárban a futószalag beve­zetése csak kezdet. Uj gépeket, új fel­szerelést állítanak be az ötéves tervben. A futószalag pedig kikísérletezése után bevezetésre kerül Magyarország legna­gyobb cipőgyárában, a Wolfnerben és az ország többi cipőgyáraiban is. Tjapkina és Krjucskov DECSI LLOYD Főszereplők URANIA Bátor kutatók életveszélyes expedi. ciója az Északi-sarkon HETEN A HÓ ELLEN Tamara Makarova és Bo^oljubov CITY KAMARA SAVOY TÁNCSICS 3 a z ro

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék