Budapest és környékének betürendes távbeszélő névsora 1936. május (Budapest)

A budapesti és Budapest környékén lévő m. kir. távbeszélő-hálózatok előfizetői és nyilvános állomásainak betűrendes névsora - A

Államvasutak fontoljon a Távbeszélő Propaganda Irodához! Tel.: *1-226-22 Alfa csokoládé és cukrász- üzem cégiül. Sehwarcz Simon, Vili. Práter-u. 69/d. 1-416-86 Alfa cyanozó váll., cégtulajdo­nosok: Faragó Lajos és Gyarmathy Elemér oki. vegyészmérnök, XIV. Gizella-út 69. 02-968-44 Alfa építő szövetkezet, lg. Varsa Lajos László oki. építészmér­nök, V. Zrinyi-n. l. 1-823-12 Alfa Mérnök Garage és Autó­javító vezető Zaymus illés, XI. Bertalan-u. 10. 02-599-28 Alfa paplrüzem r.-t., Vll. Kis­diófa-n i. 1-340-51 Alfa Romeo automobilok magyarországi vezérképv. Rácz László, VI. Liszt Ferenc-tér 11. 01- 103-90 AUa-Separator r.-t. tejgazd gép- és bádogárugyár. Gyár és iroda, XI. Csurgói-út 15. #2-588-24 Városi üzlet, IX. Ráday-u. 14. 1-861-21 Magánlakások: Exler Ferenc ig., XI. Budafoki-út 9. 02- 597-65 Hajtó Frigyes dr. cégv., XI. Csend­n. 6. 01-579-47 Alfa vegyipar, Nádas és Róna. V. Újpesti-rkp. 7. 01-248-97 Aller szerszám- és lakatos­árugyár, Almás! Szabó László, Újpest, Tisza-n. 45. 2-953-50 Alföldi ágytollgyár k. f. t., VIII Futó-u. 8. 1-400-20 Alföldi Béla mérnök lakása, XIV. Ida-u. 3 2-965-86 Alföldi Béla dr., az országgyűlés főorvosa. V. Vadász-n. 26. 1-289-26 Alföldi cukorgyár r.-t.(Magyar főid r.-t.) V. József-tér 1. #1-828-70 Alföldi Emil papirkeresk., a Geo. W. Hnghes birminghami tollgyár magyarorsz. képv., VII. Peterdy­n. 4. 1-326-15 Alföldi Géza dr. szülész-nöorvos, VII. Erzsébet-krt 15. 1-341-62 Alföldi Károly, V. Sas-n. 25. 1-178-01 Alföldi magyar közművelő­dési egyesület. A. M. K. E. fö­titk. Gönczi Elemér dr. kormányfő- tan., Vili. 8ándor-n. 26. 1-315-83 Alföldi Pál vatta- és vattelin- nagykeresk., VI. Király-n. 8. 1-162-46 Alföldi Salamon sapkakészitő- mester, VI. Király-n. 14. 1-282-41 Alföldi szövőgyár r.-t. Mező- berény, budapesti lerakata, V Vilmos császár-ót 14. 1-816-91 Alföldi zöldmező szövetség, IX. ÜUői-út 31. 1-879-00 Alföldy Béla dr. országgyül. képv., egészségügyi főtanácsos, XI. Lágymányosi-u. 17/b. 2-692-82 Alföldy Dezső dr., a bpestl kir. Ítélőtábla alelnöke, X. Orczy-üt 41 1- 334-56 Alföldy Ede ny. Ítélőtáblái tanács­elnök, XI. Magyarádi-út 72. 2- 587-50 Alföldy Ferenc hentesmester, EL Olasz-fasor 29. 1-532-81 Alföldy Jenő dr. v. kiin. tanár­segéd, fül-, orr-, torok- és gégeszak­orvos, IV. Ferenciek-tere 3 1-830-56 Alföldy László gépészmérnök, gyárig., V. Visegrádi-u 9. 1-240-98 Algal József dr. ügyvéd, V Szé­ni élynök-n. 21/23. 1-164-73 Lakása, V. Klotild-u. 10/a. 1-163-00 Álgya-Pap Sándor alsókománai, altábornagy, ny. államtitkár, VIII. Báross-u. 16. 1-360-41 Algyay Hubert Pál dr. techn., a Közmunkatanács alelnöke (György L dr.) VH1. József-krt 86. 1-328-30 Alkaloida vegyészetigyár r.-t.,IV. Irányi-u. 27. 1-816-84 1-860-48 Alkatrész Ford autóhoz Ford- ■on traktorhoz, Wittenberger István, VL Vilmos osászár-út 65. 01-154-59 Alkér Kálm in dr. kir. kúriai biró, I. Fery Oszkár-u. 54. 1-510-22 Alkér Sándor dr., ny. posta- főigazgató, XI. Csend-u. 22. 1-530-95 Alkoholmentes étterem, túl. Általános közjótékonysági egyesü­let, IV. Irányi-u. 20. 1-833-72 Alkotás mozi, túl. Sasse Béla, I Alkotás-u. 11 1-553-74 Alkotás-utca 13. számú bér­ház, a Magyar orsz. közp. takptár nyugdíjintézetének tulajdona, I. Alkotás-u. 13. 01-570-29 Alkotmány étterem és söröző k. f. t., V. Alkotmány­u. Sí. 1-233-09 Állam és Polgár folyóirat, szerk. és kiadóhiv. für. Pikier J. Gynla), II. Eszter-u. 9/b. 01-526-62 Államépitészetl hivatal, m. kir. bpesti, V. Mária v/alória-u. 15. #1-879-50 Állami gépgyár vezérügy- nöksége, Nemzetközi gépkeres­kedelmi r.-t., közp, V Vilmos csá- szár-út 32 O#1-273-40 Autószalonja, V. Vörösmarty-tér 4. 01-830-88 01-813-34 Gépgyári kirendeltsége (Alkatrész oszt.) X. Kőbányai-üt 38. 01- 490-88 Állami kisegítő-iskola értelmi ] fejlődésükben korlátozott gyermekek számára, VIH. Mosonyi-u. 6 1-300-56 Állami közpincék felügyelő­sége és pincegazdaság, m. kir., Bu­dafok, Kossuth L.-u 83/84. 02- 699-54 Állami lakótelepek gond­noksága : aj A m. kir. belügyminisz­térium hatásköre alatt: Az állami kis- és szükséglakótelepek központi tatarozásl felügyelősége, IX. Mária Valéria állami lakótelep 1- 409-85 Auguszta állami lakótelep, X Pong- rácz-út 7. 1-326-83 Lenke-üti állami lakótelep,XI.Lenke­it 2-686-50 Madarász-úti állami lakótelep, VI. Madarász-út 2-927-71 Mária Valéria állami lakótelep, IX. Mária Valéria telep 1-364-61 Pestszentlőrinci állami lakótelep. Pestszentlőrino 1-471-59 Sashalmi állami lakótelep, Sashalom 2- 960-24 Ujpest-Vonatszertár állami lakóte­lep, Újpesti vonatszertár 2-940-19 Zita állami lakótelep, EX Zita telep 1- 351-14 b) A m. kir. ipar ügyi mi­nisztérium hatásköre alatt: Juranics-úti állami lakótelep, X. Strobl Alajos-u. 7. 1-352-26 Pongrác-úti állami lakótelep, X. Pongrác-út 17. 1-490-61 Állami munkástelep, Kis­pesti, 1. Wekerle állami munkás­telep. Állami nyomda, m. kir., l. Kapisztrán-tér 1. 1-807-76 Állami pénzverő, 1. Pénzverő, m. kir. áll. Állami Pincegazdaság, m. kir. központi irodája. Borrendelés : V. Kossuth Lajos-tér 11. 01-175-46 01-198-65 Állami Pincegazdaság és Áll. Pincemesteri Szakiskola, m kir. Budafok, Kossuth Lajos-u. 83/84. 2- 699-54 Állami számvevőszék, m. kir. legfőbb, 1. Számvevőszék. Állami szénbányák közp ig, I. Pénzügymin. XV/b. főoszt Állami vas-, acél- és gépgyá­rak m. kir. Központja. Este 7 órától az 1-343-08 az állami gépgyár lakó­telepére átkapcsolva, X Kőbányai­ét 21/23. #1-460-29 1-343-08 1-334-32 Eladási osztályfőnök 1-311-39 Beszerzési osztályfőnök, X. Kőbá- nyai-út 21/23. 1-420-83 Sporttelep, X Köbányai-út 45. 1-352-67 Államilag engedélyezett magánzeneiskolák orszá­gos szövetsége, Gráber Lajos üv. elnök, V Lipot-krt 23. 1-239-79 Államtudományi Intézet, a Magyar Statisztikai Társaság Állam­tudományi Intézete, 11. Keleti Ká- roly-u. 5/7. 1-612-61 Államvasutak betegségi bizt. int. Nagybányai vitéz Horthy Miklós kórháza és közp rend. Be­tegfelvétel éjjel, este 6 órától reg­gel 8 óráig, valamint vasárnap- és ünnepnapokon nappal is, VI. Pod- maniczky-u. 111. #1-235-05 Betegfelvétel (interurban is) hétköz­napokon reggel 8 órától este 6 óráig 1-240-54 Államvasutak, m. kir. igazga­tóság. Központja, VE Andrássy- út 73/75. #1-206-60 #1-264-60 F. r. oszt. hivatalos telefonok vé­tele és adása 1-224-33 A. I. oszt. öregségi és rokkant­ügyek, VL Andrássy-út 83. 1-282-89 A n. oszt. adó- és illetékügyek, VI Andrássy-út 88. 1-292-85 C. IV oszt. főnöke. Szállítmányozás és közúti gépkocsi forgalmi ügyek, VI. Andrássy-út 73/75. 1-222-71 C. (V oszt. Közúti fuvarozás ellen­őrzése, I. Mészáros-n. 19 .1-507-03 F. n. oszt. Kocsi leszámolási cso­port, VI. Andrássy-út 88. 1-233-41 Leszámolási iroda: Központja, VE Teréz-krt 54/62. 1-133-31 1-144-55 1-245-22 Li. IV Nyomda, VI Podmaniczky- a. 34. 1-209-83 Közúti gépkocsi üzem (ezelőtt M. A. V. A. K. T.) köz­pontja és garage, VI. Lőportár-u. 1 #2-923-80 Autóbusz állomás és Jegyiroda. Ok­togon-téri várócsarnok, VI Andrássy­út 61. 1-105-64 Budapesti üzletvezetőség: VIEL Kerepesi-út 3. Telefon szoba 1-310-96 1-350-98 Koren Emil üzletigazgatóhelyettes 1-330-00 Lakása, EL Fillér-u. 11. 1-574-07 1. Általános oszt. 1-310-85 I/d. Anyagbeszerzési osztály 1-438-06 I. Főorvosi hiv , VI. Nyugati p. u. érk. oldal 1-116-54 U. Pályafenntartási oszt. 1-310-94 Dl. oszt. főnők, I. helyettese 1- 368-13 III/4Forgalmi ellenőrség 1-384-67 111/5 Koosiintézöség 1-452-18 Menetjegykedvezm. ügyek, VU. Ke­leti p. u. Tanácsterem 1-351-17 IV Vontatási osztály 1-31CV98 Horváth István EV. oszt. főn lakása, XlV.Ajtósi Dürer-sor 27. 2-970-11 V. Számosztály 1-310-95 Kerényi J. V. oszt főnök lakása, IL Zsigmond-u 9. 1-541-62 Állomások: Budafok főnőks., Budafok 2- 697-62 Bndapest-Angyalfőldi főnőks., VL Angyalföld p. u. 2-925-38 Budapest-Angyalfőldl árufeladási pénztár, VI. tsalzsam-u. 1. 2-982-00 Bndapest-Angyalfőldi árnpénztár, VL Balzsam-u 1. 2-914-99 Budapest Déli p. u. forgalmi iroda, I. Mészáros-u. 19. 1-533-81 1-507-13 Budapest-Dunapart főnök, IX. Duna- parti teher p. u. 1-350-32 Budapest-Dunapart raktárfőnök, IX. Soroksári-út 15. 1-343-25 Budapest-Ferencváros főnök, IX. Marktisovszky-út 1. 1-344-54 Budapest-Ferencváros távirdahiv. 1-351-90 Budapest-Ferencváros vámközvetitő hivatal, EX. Ferencvárosi p. n. 1-314-42 (1. a kör. hasábon.) (1. az előző hasábon.) Budapest-Józsefváros főnők, X 8algótarjáni-út 1-311-07 Bndapest-Kelenföld főnökség, XI. Ke­lenföld 2-598-77 Budapest-keleti p u. főnökség, Vn. Keleti p. u., érkezési oldal 1-341-61 Budapest-keleti p u. raktárfőnökség 1-430-67 Budapest-Lipótváros p. u. főnök, V Esztergomi-út 2-921-99 Budapest-nyugati p. a. főnökség, VI. Teréz-krt .47. 1-225-12 Budapesti-nyugati p.u raktárfőnök­ség, VE Váci-út 1-185-73 Budapest-8oroksári-út állomás, IX. Beöthy-u. 1. 1-358-86 Kőbánya alsó p. u. főnök, X. Kő­bánya 1-488-60 Kőbánya felső p. a távirda, X Kő­bánya 1-480-44 Kőbánya hizlaló forg. iroda, X. Schuszter János-tér 1. 1-488-82 Óbuda forg. iroda, LU. Óbuda p. u. 1-623-19 Rákos rendező p u vámközvetitő hivatal, XIV. 8zegedi-út 2-974-83 Rákospalota-Ujpest főnők: Rákos- palota-ujpesti vasúti áll 2-943-08 Fütőházak. Budapest-keleti p. u., VII. Kerepesi út 14. 1-394-66 Budapest-keleti p. u. villamos-moz- donyszin, VEI. Kerepesi-út 14. 1-349-89 Budapest-keleti p. u. fütöház motor- kocsiszin, VII. Verseny-u. 1. 1-369-94 Budapest-keleti p. u. villamos mü­kely 1-453-35 Budapest-északi t. p. u., VI. Angyal­föld 2-914-53 Budapest-Ferencváros 1-330-67 Osztálymérnökségek: Budapest-Józsefvárosi, Vili. Fiumei­ül. 1-350-38 Budapest-Ferencvárosi, IX. Marku- sovszky-út 8. 1-310-78 Budapest-Terézvárosi, VI. Podma- niczky-u. 24. 1-217-36 Budapest-Angyalfőldl, VE Podma- niczky-u. 24. 1-132-80 Budapest-Keienföldi, XI Kelenföld régi iskola épület 2-598-67 Budapest-Krisztina városi és déli fütőház, L Mészáros-u. 19. 1-513-03 M ü h e 1 y ek . Északi főműhely főnökség, X. Kő- bányai-út 30. 1-311-52 Főm űhely főnök 1-311-56 111/a motorkocsi javítóműhely 1-425-92 IV oszt. mozdony szereide 1- 311-53 V oszt. kocsiszerelés 1-311-22 Ill/c., EX oszt. mintaraktár és szerk. iroda 1-338-53 Istvántelki főműhely Rákospalota. Főműhely főnökség 2-952-75 Főműhely főnök lakása, Rákospa­lota, Máv telep, 8zentkorona-u. 11. 2- 945-31 Villamoserő központ 2-952-36 Eszterga- és kovácsműhely 2-952-58 Mozdonyszerelés 2-952-73 Kocsijavitómühely 2-952-67 Istvántelki lakótelep gondnoki iroda 2-946-63 Dunakeszi főműhely-telep, Duna­keszi-Alag főműhely 2-958-02 Szertárak: Központi, IX. Ferencvárosi p. u. #1-462-24 Keleti p. u.-i főnökség, Vll. Ver­seny-u. 1-378-41 Nyugati p. u.-i, VL Podmaniczky- U. 24. 1-112-80 Rákospalota-Ujpestl főnökség: Rá­kospalota, Pázmány-u. 69. 2-952-42 Északi főn lhelyi szertár, X Kö- bányai-út 8 ). 1-311-24 (1. » köv. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék