Független Ujság, 1948. január-június (2. évfolyam, 1-146. szám)

1948-01-01 / 1. szám

Hóárn'eaőv ásói hely, 1948 '.annál Д., csütörtök. II A Független Kisgazda, Földmunkás és Folgári Párt napilapja évfolyam, 1. szám. ÁRA 40 PILLÉR Boldog új esztendőt! Irta: Vaía Ernő országgyűlési képviselő Apáink, öregapáink, minden magyar ő£ünk hosszú évszáza­dok óta ezzel a két szóval szok­ta köszönteni egymást, minden ijesztendő első napján. Boldog­ságot kívánunk ilyenkor egy­másnak, családtagjainknak épp úgy, mint minden embertár­sunknak, édes hazánknak ép­pen úgy, mint az egész világ­nak. A magyar ember mosoly­gó arccal, de könnytől meg­csillanó szemmel szokta kimon­dani ezt a két meleg szót s a siaemek könnyes fénye azt mu­tatja, hogy a jókívánság szív­ből fakad, de mutatja azt is, hogy az elmúlt esztendőben — minden elmúlt esztendőkben a a történelem folyamán — ren­geteg reménytelenségen estünk at, sokat szenvedtünk, sok Hi­tünk szertefoszlott, sok elteme­tett álmunkat siratjuk és vajmi kérés reménnyel tekintettünk a jövőbe. Bizony, magyar test­véreim, a mi qj esztendőink csak a legritkább esetben lo­bogtattak olyan pásztortüzeket в jövendő éjszaká jában, - ame­lyek felé biztos léptekkel in­dulhattunk volna. Ezer eszten­dő óta a magyar nép hozzá volt szokva a reménytelenségekhez, mindig úgy voltunk, mintha újévkor egy nagy sötét szobád ha nyitottunk volna be s most sem vagy up к másképpen. Nem látunk előre, nem tudjuk hirte­len megvilágítani a sötét szo­bát, de az a természetünk, hogyha remegő szívvel is, de bátor lélekkel nézünk mindert elé, ■— megtanított erre ben­nünket a magyar sors, ppeg bi­zony, különösen ebben a mi kegyetlen veszedelmeket tápláló évszázadunkban. Reménységünk természetesen nem hervadt el, megvan a hi­tünk, a mi ezeréves hitünk, atr be®, hogy a magyar nemzet, a magyar nép Istentől rendelt hivatást tölt be itt Európa dél­keletén s történhet bármi a vi­lág és a nagyhatalmak ijesztő eRentéteiben: a magyarság sor­sa mégis csak a megmaradás, в megtartatáe, az élet. Nem számit az a népek életében, ha egyének elbuknak, ha társadal­mi és politikai rendszerek vál­toznak, nem számit az sem, ha generációk irtózatosan szenved­nek, a történelem előtt csak az számit, hogy egy nép, egy olyan nép, amely Istentől hiva­tásszerűen küldetett, megma­rad, megtarttatik és hivatását az életben, az emberiség törtór netében betölti. Ismétlem, ren­dületlenül hiszünk ebben a hi- . vatásban 6 ezzel a bittel lépünk ibe ezer év óta minden uj esz­tendőbe. A magyar nép törzse ma is az a csaknem hatmillió lélek és test, amely a földdel, a föld! jkörül él, vagy! családilag a föld­művelő réteghez tartozik. Ki­lenc millióból hat millió. Ag­rárország vagyunk, az agrár né­pesség majdnem kétharmadát teszi ki az ország lakosságának. Elsősorban ez a mi parasztsá­gunk jelenti az ország legfon­tosabb éleílehetőségéit. Elsősor-, bon ettől a parasztságtól függ az ország puszin léte is. Elkép­zelhetetlenek jó eredmények olyan törekvésektől, legyenek azok gazdaságiak, vagy politi­kaiak, amelyek nem vennék leg­elsősorban számításba ennek a hatmilliós, földhöz tartozó ma­gyarságnak a legfontosabb ér­dekeit. Történhet 1948-ban bár­milyen alakulása p magyaror­szági politikai és társadalmi helyzetnek, a parasztság nagy többsége politikai és társadalmi vonaikozásolcbrm a mi póriunk felé, tekint s a Független Kis- gazdu, Földmunkás és Polgári Párt — hisszük — nagyobb mértékben mint valaha, magá­hoz fogja vonzani a m-dgyor földművelő népesség gondola­tait, lelkitletét. Hisszük ezt azért is, mert az ellenzéki pró­bálkozások nem bizonyultak ér­tékeseknek, nem bizonyultak eredmények elérésére képterek­nek, de hisszük azért is, mert a Független Kisgazda Párt 17 esztendős , programja az igpzi demokrácia jegyében született s ez a demokratikus jelleg min- denekfölött vezérelv ma is a Kisgazda Pártban. Már pedig az bizonyos, hogy az egész vi­lág belépett a demokrácia kor­szakformáló hatalmas körébe s igy Magyarországon is csak ilyen irányban képzelhető el a politikai, társadalmi és gazda­sági formálódás. Az elmúlt legutóbbi esztendő sok reményünk valóra válását is jelentette a szörnyű összeom- lottságból, de meg keU monda­nunk, hogy, még több csalódást jelentett a termelő parasztság­ra. Érdekképviseletünk hiánya miatt uj törvényeink sokszor bizony egészen mellőzték a pa­raszti érdekeket, ,sok mellőzés, nem egyszer kigúnyolás ért bennünket. Ezt különösen érez­tük itt a mi városunkban nem egyszer, ojyanok részéről, akik nem értették meg Vásárhély ősi paraszti lakosságának és a vá­sárhelyi nagy tanyavilág né­pének lelkét, vágyait és. jogos igényeit. S nemcsak a politiká­ban, nemcsak a testvériségben kellett csalatkoznunk olyan sokszor, bánom a természet erői is éppen a mi társadalmi réte­günk ellen feszültek legvesze­delmesebben. Három elmúlt gazdasági esztendőnk aszállyal, jéggel, elemi csapással sújtott bennünket, az agrárolló soha nem tapasztalt mértékben ki­nyílt e már-már úgy látszott, hogy a sors elviselhetetlen meg­próbáltatásoknak teszi ki a pa­rasztot. De mi nép csügged­tünk. Erőinken felül vetettük bele magunkat a szinte ember- fölötti munkába s ha nem dús­gazdagon is, de Дигора népei között nem a legutolsóképpen terítettük meg az ország aszta­lát. A Független Kisgazda Párt ezidőszerint az ország legna­gyobb polgári pártja. Hisszük, hogy az is maradunk. Hisszük, hogy 1948-ban a mi komoly, magyar szavunk értéke a de­mokratikus országvezetésben emelkedni fog. Hisszük, hogy a polgárság, a dolgozó iparo­sok, kereskedők és értelmisé­giek megértése még sokkal na­gyobb mértékben fog felénk fordulni mint eddig, mert egy józan, becsületes koalíció kere­tein belül, a becsületes demo­krácia szellemében, csakis a Kisgazda Párt lehet azv amely 1948-ban is kiharcolja a pol­gárság részére az elképzelhető maximumot. Mi kisgazda kép­viselők, közöttük talán legelső- sorban a csizmások, ügyi a par­lamentben, mint a különböző politikai és gazdasági bizottsá­gokban azt érezzük, hogy nél­külözhetetlenek vagyunk az or­szágvezetés uj korszakában, a törvényalkotásban s úgy látjuk, hogy meg tudjuk értetni ma­gunkat s a mi szavunkon és mi lelkűnkön keresztül a dol­gozó magyar parasztság és pol­gárság lelkét is. 1Hiszünk a bekében. Hisszük, hogy a nagyhatalmak még többször is össze fognak ülni és ezerszer is -meggondolják, hogy a zöld asztal fölött folyó szellemi csatározást felcserél­jék-e a tűz- és a yór szörnyű újabb háborújával. Minden jó­zan elme előtt kizárt dolognak látszik ez az utóbbi borzalmas lehetőség. Meg kell egyemiök a ШЩтакпак s ennek a meg­egyezésnek csakis az igazság szellemében kell megtörténnie, mert másként az szinte elkép- zelhétetlen. Már pedig, ha az igazság érvényesül a világpoli­tikában, akkor érvényesülnie kell az egyes népek helyzetét iRetőleg is. Ez az igazság az, ami után buzgó imádság epe- dez százezrek ajakén. Eltipra- tásunk, meggy ötörtetésünk, anyagi és lelki romjaink fölött egy uj élet felé emelkedve hi­szünk az igazságban, sőt me­rünk hinni abban is, hogy a magyar szabadságharc százesz­tendős évforduló] át jelentő 1948 hozza meg a világ népei­nek, igy minekünk is ezt az igazságot. Vásárhelyi magyar testvére­im, gazdák, munkások, polgá­rok, — mi itt az elmúlt leg­utóbbi roppant nehéz eszten­dőkben is meg tudtuk őrizni nyugalmunkat, nem törtünk oly vadul egymás ellen, mint sok­felé az országban, a vásárhelyi fajba ősi bölcseségével viseltük sorsunk csapásait s nagyon jól tudjuk egymásról, hógy min­denkinek megvan a maga nagy gondja, súlyos terhe, — de tudjuk azt is, hogy éppen ősi bölcseségünknól fogva nagyob­bak a képességeink a hitre, a reményre. Előttünk a három­éves terv megvalósításának kö­telessége, előttünk a demokrá­cia feladatainak rtagy tömege, megvan az erőnk a munkára s megun lelkűnkben a hajlam az egymás iránt való szeretette. Lépjük át az ujesztendő küszö­bét ilyen gondolatokkal s ak­kor Isten is meg fog segíteni bennünket. Boldog uj évet kívánok Vá­sárhely jóaharatu népének! 1848-1948 Újév hajnalán szabadság tüzek gyulladtak ki a hegycsúcsokon Mint budapesti tudósítónk írja, Szilveszter éjszakáján éj­fél után, a Szabadság«év кш szobán a Magyar Vándor Sport Szövetség a budapesti hegyek« ben, a menedékházaknál és a hegycsúcsokon szabadság tű« zeket gyújtott. így köszöntött be a ma megkezdődött jufeí« leumí évforduló a magyar sza« fcagságharc százéves évfordu* lójának ünneplése. Ugyancsak az éjszaka, a Szabadség’év első órájában Tildy Zoltán köztársasági eb nők rádiószózattal nyitotta meg az újévet. A mai napon az ország összes Nemzeti Bízott« ságai diszgyúlés keretében em« lékeznek meg a centenárium« ról, így a hódmezővásárhelyi Nemzeti Bizottság is. A vásárhelyi Független Kis­gazda Párt Szilveszter éjsza« kaján női szervezetünk rende« zésében nagysikerű mulatsá­got rendezett s éjfélkor el« hangzott acentenáris év meg» nyitó napjának üdvözlése és felzendült a jelenlevők szívé» bői a Himnusz. 1848 január 1 A mai naptól fogva száz» éves kalendáriumot adunk: feljegyezzük 1848 érdekesebb napi eseményeit. Ezek a jegy« zetek egykorú lapok és ok» mányok alapján készülnek. La« punk szűk terjedelme miatt persze csak néhány mondat lesz a napi kalendárium, de ez a néhány mondat olyan lesz, hogy rajta keresztül bele le* hét pillantani az akkor volt napokba. Január 1-én indult Kassán az első modern magyar ké« peslap, az Ábrázolt Folyóirat. Ez a lap igyekezett visszatük« rözní az időszerű eseménye« két Írásban és fametszetekben. A lap kiadója a lapengedély« lyel egyidóben szigorú utasí« tást kapott arranézve, hogy tartózkodjék mindennemű fel« forgató reformeszme terjesz­tésétől. így alaposan megcen» zuráziék a lap beköszöntő elöl« járó beszédét is, amely ere« detiíeg a2t ígérte volna, hogy az új eszmékről és tervekről, rendszerről rendszeresen be» számolni kíván. 1848 január 2 Titkos kémjelentés érkezik Bécsbe, amelyet a pesti han« gúlátokról írtak. — „Az óla« szók törekvése a maguk nemzeti egységére olyan nagy visszhangra talált a pesti el« lenzék körében, hogy az or« szággyűlésen még csapatok küldése ellen is tiltakoznak, ha azokat az olasz mozgalom leküzdésére szánnák. Biztosra veszik, hogy Olaszország egy« sége maga után fogja vonni Németország egységét is. Most minden értelmes ember lát* hatja, hogy a nemzeteket az abszolutizmus rendszerével nem lehet megnyerni, — ilyen nézeteket terjesztenek Pesten minden tartózkodás nélkül.“ Januárban is 24 órás less a villanyáram A vásárhelyi villamostelep mennyiségű szénellátást bíz« vezetősége az utóbbi időben tosííaní Mint a vezetőség most már néhány ünnepnap kivé» értesít bennünket, január hó- telével biztosította a 24 órás napra a szénellálás biztosítva áramszolgáltatást. Ennek a jő* van s igy a 24 órás őramszol- vöben való teljesítése termé* gdltatás egész január hóra szetesen attól függ, hogy med« meg lesz. dig tud a telep megfelelő —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék