Független Ujság, 1948. október-december (2. évfolyam, 225-301. szám)

1948-10-01 / 225. szám

Berlin lést kitelepítését jmselji a nyaiati iirmiokik? A kútvölgyi szanatóriumot átvette a városi kórház ИИЯВИВИЯИИИНЯИВДЯИДИВИЯИВВЭВИНИНВя**Жй{ЕйИИМ№ шуМЦЦ0ЯЯШ1Т11ЩШ1ЬУЯЕДВИИНЯВ38ВЛ 'MWIIimiüMBSKW Ш ДН^й!5Ш1НИИВИВЗЗйяИНИЯЯМЖаН»Шй1И|ННН Áz őszi munkaversenyről Október 4: A berlini kérdés vitája Tárgyalják az atombizotteág jelentését Párisból jelentik: Az Egye­sült Nemzetek titkárságának közleménye szerint a Bizton­sági Tanács hétfőn délután ösz- szeült a berlini kérdés ügyében. Londonból jelentik : A Times párisi tudósítója hangsúlyozta, hogy a három jjnyugati hata­lom lépése igen nagy nyugta­lanságot váltott ki az UNO közgyűlésén résztvevő kikül­döttek között. Nagyon sokan felteszik a kérdést, miért kel lett most a berlini ellentéteket az UNO elé vinni? A tudó­sító megjegyzi: nagyon sokan azt hiszik, hogy az Egyesült Államok szándékosan élére kí­vánja állítani a helyzetet. Csőd előtt a A Magyar Nap berlini íu dósítást közöl, amely szerint bármely pillanatban esedékes időváltozás teljes csőddel fe­nyegeti a berlini légi hidat és ezen keresztül a német fővá­ros nyugati övezeteinek élel­mezését. Szorongatott helyze­tükben a katonai parancsno­kok azt tanácsolták a londoni és washingtoni kormánynak, hogy amennyiben a légi híd összeomlása elkerülhetetlen, úgy kíséreljék meg a nyugat­berlini lakosság légi utón való elszállítását az angol és ame­rikai övezetbe. Ez a hír súlyos pánikot idé­zett elő Berlin nyugati negye­deiben. A légi kitelepítés hí- ! rére minden eddigit meghaladó1 Párisból jelentik: Az Egye­sült Nemzetek közgyűlésének általános vitája szerdán végét­ért. A napirenden szereplő kérdések sorrendjét megália pították, eszerint a napirend első helyén az atombizottság jelentése áll, a második helyen a fegyverkezés csökkentésére vonatkozó szovjet javaslat, majd a palesztinai, a görög, a koreai kérdések és az olasz gyarmatok problémái követ­keznek. Az USA terjeszti a háborús hangulatot Szovjetukrajna kiküldöttje, Maniulszki, az vita végén arról beszélt, hogy az Egye­sült Államok háborús politi­kusai terjesztik a háborús pszi- hózist. Leleplezte Bevint, aki­nek rágalmai csupán azt a célt szolgálják, hogy eltereljék a Párisból jelentik: A francia sajtó nem lelkesedik a berlini kérdésnek az UNO elé vite­léért. A Combat szerint egy általán nem biztos, hogy a nyu­gatiak mesterkedése sikerül. A kisállamok magatartása kelle mellen helyzetbe hozhatja a nyugatiakat. A Franc Tíreur azt írja, hogy a berlini kér désről a nyugatiak által köz zétett okmányok távolról sem terhelő bizonyítékok. Még a szocialista Populaire is kény­telen megállapítani, hogy mély homály fedi, milyen körűimé nyék származhatnak a nyuga­tiak számára ebből az eljá­rásból, légi hid... kínálat árasztotta el a berlini feketepiacot. J egyzék vállás Koirea miatt A moszkvai rádió jelentése szerint a szovjet külügyminisz térium jegyzéket nyújtott át az Egyesült Államoknak azzal, "hogy teljesítsék a koreai nem­zetgyűlés kérését és a Szov jetunió és az Egyesült Álla­mok egyidejűleg és haladékta­lanul vonják ki csapataikat Koreából. A Szovjetunió mi- nisziertanácsa él is rendelte, hogy csapatai 1948 december 31 ig hagyják el Északkoreát, Az Egyesült Államok válasza az, hogy nézeteit az amerikai ' megbízott fogja kifejteni az 1 UNO közgyűlésén. közgyűlés figyelmét a lényeg­bevágó szovjet , javaslatokról. Megemlítette a keleteurópai népek békés építő munkáját, amely gyorsabb és eredmé­nyesebb, mint a Marshall-terv országainak újjáépítése. Meg­bélyegezte a nyugati imperi­alistáknak más országok bel- ügyeibe történő nyilt beavat­kozását. Az UNO-nak most választania kell: vagy elfő gadja az USA reakciós körei által folytatott háborús politi kát, vagy megvédi a békét a Szovjetunió javaslatai szerint. Márfolyik az atomerő vitája Párisból jelentik: Az UNO politikai bizottsága csütörtökön megkezdte az atomerő ellen­őrzés vitáját annak a tervnek alapján, amit az atomerő bi­zottság tagjainak többségi aján­lott és amely ellen a Szovjet­unió az UNO ban vétói emelt. A tervet a kanadai és az USA kiküldött igyekezett védel­mezni. A szovjet álláspontot Visinszkij egy későbbi ülésen fogja kifejteni. Atombomba és reakció New Yprkból jelentik: Az Egyesült Államokban az atom bomba készítő telepekről ki zárják minden olyan szakszer vezet, vagy egyéb alakulat tag jait, akik nem hajlandók a kommunizmust visszautasítani. Mit mondanak a kiutasított amerikaiak ? Budapesti tudósítónk Menti: Puedeman” é* Bannerúi 'e, г» jVíaort volt amerikai vezetői, akiket beismerő vallomásuk után a magyar hatóságok sza­badon bocsátottak és kiutasí­tottak az országból, Bécsben és Londonban nyilatkozatot tettek közé és azt állítják, hogy vallomásukat „erőszak hatása alatt“ írták alá. Illetékes he­lyen megállapítják, hogy az erőszak alkalmazásáról szóló mese természetesen szemen szedett hazugság és egyébként is Ruedemann és Bannentine bűnösségét nemcsak saját ke­zűleg írt, tehát nemcsak alá­írt beismerő vallomásaik bizo­nyítják, hanem az olajtelepe­ken folytatott műszaki vizsgá­lat minden egyes adata .is. Jellemző, hogy a két amerikai a sajtónak adott nyilatkozatá­ban a szabotázs vádja ellen nem is tiltakozik, Cxapik érsek a pipánál . Rómából jelenük: A pápa szerdán kihallgatáson fogadta C z a p i к Gyula egri érseket. Czapik érsek néhány nappal ezelőtt utazott el Rómába. A szlovákiai magyarok egyenjogúsága A szlovák megbízottak tes­tületének elnöke kijelentette, Szlovákiának elsőrendű érde­ke, hogy a demokratikus poli­tika számára megnyerjek a magyar dolgozókat. A Cseh­szlovákia területén maradd magyar nemzetiségűek meg­kapják a csehszlovák állam- polgárságot és teljes jogú ál­lampolgárok lesznek. Majd a magyar-csehszlpvák baráti és szövetségi kapcsolatok kiépí­tését sürgette. van inostmár szó, erről kell beszélni az országban minr denfelé a sok-sok értekezle­ten, a gyűléseken, a pártna­pokon, — az a fontos, hogy ennek a jelentőségét megért- tesse minden arra hivatott szónok és előadó a magyar föld termelő népével. írunk és még fogunk erről írni igen sokat a Független Újságba is, —■ fontosabb ez most talán minden egyéb programpont­nál: ezzel indul el az új élet a mezőgazdasági évben, hi­szen az őszi munkákkal vesz új lendületet a mezőgazdasági inunka s most a mezőgazda- sági munkaverseny. A városok, községek, járá­sok és megyék versenyében' 12 versenypontot írta ki, ezek között első helyen sze­repel: minét'ojbb il&frevó pa­raszt bekapcsolása az egyéni versenybe. Fölösleges hangsúlyoznunk, mennyire fontos célkitűzés az, hogy nőpmozgalommá széle­sedjék a termelési verseny. Végső eredményében azt is meg lehet állapítani, hogy a dolgozók életszínvonalának emelését jelenti minden egyes csatlakozás. A Független Kisgazda Párt gyűlésein is az most az ismé­telten elhangzó kívánalom, hogy tagjaink minél nagyobb számban jelentkezzenek a meginduló őszi versenyre és eredményes munkával vegyék ki részüket belőle, nemcsak önmaguk, .hanem természete­sen az egész orsziág érdekéi­ben. Az most nálunk is a pdrtjelszó, hogy előre az őszi mezőgazdasági munkaver- senyben! Budapestről jelentik: Rad- vánszky Albert egyházi főfel­ügyelő a szerdai tárgyaláson rosszul lett. A fogházparancs­nokság azonnal orvosi segítsé get hívott. A törvényszéki or­vosszakértők megvizsgálták és megállapították, hogy szívro­hamot kapott és célszerű, hogy kórházba szállítsák. Tegnap délután Radvánszkyt a Rókus- kórházba szállították és ott ápolás alá vették. Az Ordas­ügyben péntekre tűzött tár­gyalását elhalasztotta munkás bíróság, mert Radvánszky be­tegsége miatt a tárgyaláson A fontős versenypontok a földművelők részére egyebek között a következők: A vető­szántásnak a földművelésügyi minisziérhim üzemterve sze­rint való elvégzése, illetve az üzemterv előírásánál gyor­sabb elvégzése. Műtrágyázás, mégpedig nem-szűkös mérték­ben, hanem a felhasznált műi- tr ágy ámen ny iség növelésével! A vetőmag tisztítása és csá,- inlzása. Az őszi mélyszántás túlteljesítése. A . kukoricaszár minél előbbi levágása és be­takarítása. Silózott takarmány készítése, stb. Vannak tehát a földműve­lésben versenytér ületek bősé­gesen. Mindenki versenyezhet akár mindenben is, — sőt az az igazi jó versenyző, aki minden versenypontban in­dul. halad és győz. Mindé" gazda előtt megnyílt a leh tőség, bőgj- figyelő szem' előtt mutassa be szorgaln és szaktudását. Most itt i különösen felhívjuk a ré; gazdák figyelmét a mezőgaz dasági munkaversenyekre: sa ját magúk becsületéért, pár­tunk minél magasabb értéké­ért, s végül, de elsősorban az egész ország nagy érdekeiért versenyezzenek az újgazdák­kal és egymással, — az új gaz­dák pedig versenyezzenek a régi gazdákkal, csakúgy mint egymással, s ha ez az általá­nos paraszti munkaverseny ezen az őszön még sokkal job­ban sikerül, mint az elmúlt hónapokban, akkor a paraszti munka becsülete még maga­sabb értékcsúcsokig juthat el. Előre tehát az őszi munkát versenyre!-----«о»-----­nem vehet részt és a perrend­tartás szerint a másodrendű vádlottnak is jelen kell lenni a tárgyaláson. A tárgyalások új időpontjáról nem történt in­tézkedés. Radvánszkyt egyéb­ként betegsége miatt szabad- lábrahelyezte. Csodálatos világrekord A brüsszeli atlétikai versenyen Gaston Reiff, az ötezer méteres sík­futás olimpiai győztese a kétezer méteres síkfutással 5.7 perccel cso­dálatos új világrekordot futott. Rz atomkérdés és a szovjet békejavaslatok Elhalasztották az Ordas-ügy tárgyalását, mert a másodrendű vádlott rosszul lett

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék