Függetlenség, 1905. február (18. évfolyam, 21-24. szám)

1905-02-05 / 21. szám

K(?c*k©fiiét, Február 5. Vasárnap. Will, évf, 21-ik s/;ím. Előfizetési ár: rtslyaea ,iazn»z hfrav* liftra 70 fillér. Negyedévre . L’-— K. Pt-lörre . . 4-— K Egy szám 2 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: II. tized, Lejtő- nteza. 324- szám­■ ■ y Felelős szerkesztő : Tömöri Jenő. Fömunkatars: Fritz Imre. Főszerkesztő : Szappanos István Eiőfizetéti ár: Vidékre pestén küldve Eg.v hóra . V Ki Negyedévre í"1 , Félévre Egy szám 2 fillér, Fiók-kiadóhiv'» tál: I. tized, Kéttem- plomkoz, reform, bazárépület 10. sz. Elleniéin szövetkezés. Irta: Kecskeméti Vilmos. A folyó év első napjaiban felosz­latott országgyűlés szövetkezett ; ellen­zéke a hazafias szándéktól sugallt és becsületesen teljesített munka elégedett önérzetével ülhet össze kedden, hogy számot adjon a nagy nyilvánosságnak politikai sáfárkodásáról. A szólásszabadság veszedelme és a benne veszélyeztetett magyar alkot­mányos szabadság védelme tömöritette egy táborba az eladdig különböző párt­állásokban, különböző elvekért küzdött ellenzéki képviselőket. Az ellenzéki pártok: a függetlenségi párt, az ujpárt, néppárt s a dissidensek ideiglenesen kikapcsolták politikai tevékenységükből az ellentétes párt-dogmákat s a szövet­kezés által halványozódotl egész erejü­ket egyetlen közös feladatra öszpontosi- tották, — arra a feladatra, amely min­den hazafias párt programmjában kö­zös : az alkotmány megmentésére. A szövetkezett ellenzéki pártok első kézzelfogható sikere abban mutat­kozott, hogy lehetetlenné tették a régi országgyűlésen a lex-Dániel alapján és szellemében való tárgyalásokat. S mi­dőn a Tisza-kormány inkább belement az országgyűlés törvénytelen feloszlatá­sába, sen hogy visszahelyezze a szó­T Á RCA. Ne hervadozzál . . . Ne hervadozzál, kis virágom, Hogy lesz tavasz, ha te beteg vagy ?... Selymét a pázsit minek hajtja, Ha te nem futkározhatsz rajta? — Ne hervadozzál, kis virágom 1 Szép szemedet ha te lehunynád: Sötétség lenne a világon ... Akkor a nap'minek nevetne: S minek hinnék én az egekbe? — Szép szemedet ha te lehunynád! Mosolyogj hát, édes virágom, Rügyeznek még az orgonabokrok ... Fán, füvön Isten ujja Játszik, Minket se hágy ő el sokáig!... — Mosolyogj rám, édes virágom I Szabolcskt Mihály. Kegyes pártfogás. Irta: Révész Ernő. Nagykereszthyné .akkor már özvegy volt és a „Felebaráti Szeretet“ cimű jóte­vő nőegyesületnek az elnöke. Azóta — úgy hallom nem rég — diszelnöke lett. A nők személyválogatás nélkül gyakorolják az 6 példaadásának a lábanyomában a jót. Az lásszabadságot megillető alkotmányos j jogaiba, akkor az ellenzék — a szövet- J kezés jegyében — odajárult a minden j törvények ereded jogforrásához: a nép- - hez és tőle kéri példás jogorvoslatot a kormányon garázdálkodók jog- és tör­vény-bontása ellen. A nemzet. Ítélt. S ez az Ítélet ki­mondotta, hogy nem a darabantok ki­verése becstelenilette meg az ősi ma­gyar alkotmányt, hanem a szabadelvű­párt által rendezett 1904. novemberi képviselőházi komédia, amely önös párlbatalmi célból csúffá akarta tenni a parlamenti szólásszabadság alkotmá­nyos biztosítékait. A nemzet ítélt. S ez az ítélet a választópolgárok politikai meggyőződé­sének minden illetéktelen kormányha- i talmi befolyásolása dacára is: marasz­taló lelt a Tisza-kormányra s egyben fényes erkölcsi elégtételt szolgáltatott a Tisza-kormány megbuktatására szövet­kezeit ellenzéknek, — igazolván eljárá­sának hazafias, jogos és szükséges voltát. A lefolyt képviselőválasztások fé­nyes eredményeiben megnyilatkozott népakarat: tiszta, értelmes magyarság­gal beszél. Azt mondja, hogy az ország 413 választókerületéből mindössze 134 választott szabadelvűpárti képviselőt Más szóval: a népakarat leszűri1 otta a cselekvés teréről a 35 év óta haiha­alapszabályok szerint — ámbár ott sokkal szebben van megmondva — az Isten előtt mindnyájan egyenlők lévén: magunk se különböztessük az embereket. Csak azt vizsgáljuk, hogy ki szorul istápolásra: ne firtassa a könyörületes szív, hogy ki mi­fajta imádságos könyvből dicséri a min­denek Urát. Két csemetéje került akkortájt a gym- násiumba ugyenegyszerre. Az idősebb fiú sokat betegeskedett, azért érte utal a tanu­lásban az öcscse. aki másfél évvel lehetett nálánál fiatalabb. A nagyságos asszony nevelőfélét keresett a fiuk mellé: nagyobb diákot, hetedik-nyolcadik osztályosat. A hetedik osztály főnöke, Balás Imre, járatos volt a házhoz. A tisztelendő atya különben a legnépszerűbb piarista, aki már sok szegény, jó diáknak szerzett nevelősé- get és ugyancsak ő a rendház egyházi szó­noka is. Ámbár bizony rág nem hallottam felőle; meglehet, hogy az ő ékes beszédű szája örökre elnémult azóta. Elég az ahhoz: Nagykereszthyné a ház kitűnő barátjához fordult diákért. Ez az iskolai esztendő elején történt. Pár nap­pal azután, hogy Balás tisztelendő ur az első szónoklatát mondotta el nekünk, fel­sőbb osztályosoknak. Buzdított bennünket szorgalomra és számtalan példázással tanította, hogy sze­retnünk kell egymást nekünk, embereknek. tatlannak kürtőit szabadelvüpártot és ezzel egyúttal világos kifejezést adott azon óhajának is, hogy helyette a szövetkezett ellenzék vegye kezébe a kormányzás gyeplőjét. Annál is inkább, mert arra való hivatottságát bebizonyí­totta a szövetkezett ellenzék már a fel­oszlatott parlament végső nehéz napjai­ban is, amidőn egy pillanatig sem ha­bozol t rálépni a legradikálisabb ellent- állás útjára. A szövetkezeit ellenzéknek tehát nincs oka, de joga sem lehet kitérnie az események parancsoló fordulala elöl, amely öt helyezte a politikai cselekvő­ség homlokterébe. Aki rombol, arra hárul az újraépítés kötelessége is. Mi­kor a szövetkezett ellenzék régi kép­viselő-tagjai s azok is, akik mint új emberek a szövetkezeit ellenzék zász­lója alatt küzdöttek és győztek a válasz­tásokon, — többséget kértek a néptől Tisza István kormányrendszerének meg- buktathatására, ugyanakkor hallgatólag magukra vállalták azt a kötelezettséget is, hogy ha sikerül elbuktatniok a Tisza- kormánvt, úgy a régi züllött rendszer helyébe egészséges, becsületes kormány­zatot építenek. Nos hát a választópolgárok bizalma löbbséghez juttatta a szövetkezett ellen­zéket : lessék ebből a képviselőknek levonni a becsületes politikai consequen- ciákat. A szövetkezett ellenzéket képező Mivel mindnyájan testvérek vagyunk, egy atyának a fiai. Ne keresgéljük a nemzeti­séget: akkor már sok aradmegyei oláh fiú járt a szegedi gymnasiumba és nagyon sok torontáli német gyerek. Szóval: ne keresgéljük a nemzetiséget és ne bolygassuk a valláskülömbséget. Em­lékszem, hogy az ő népies beszédje szerint azt mondotta: az Istennek módja lett vol­na egy akolba terelni az egész emberisé­get, de — lám — az ő kifürkészhetetlen bölcsessége így Ítéli jónak, nekünk embe­reknek hát nem szabad birálgatni az ő mindenhatóságát. Az ige akként szól: Sze­resd felebarátodat, mint ön magadat szere­ted. És nincs oda téve, hogy szeresd a ve­led egy vallást követő felebarátodat. Test­vérek vagyunk : legyünk is. Amen. Nagyon épületes szónoklat volt. Utána épen az ő órája következett. Azon kezdte, hogy Nagykereszthyné diákot keres a fiai mellé, akik odakivánkozuak, álljanak föl. Azt már tudta az osztály korábban, hogy a két Nagykereszthy fiúhoz instruk­tor kerül, mert ezek is beszéltek előbb a dolog felöl s ami osztályunkban meghány­ták-vetetették, nem a nyolcadikból keres-e inkább diákot Balás tisztelendő úr; már tudniillik olyan előkelő és gazdag helyre. Hogy oda inkább nyolcadikos illendő. Az egész városban a legkívánatosabb instruk- torság volt az. Ámbár a nyolcadikban tiszta küntő POLITIKAI LAP. A FÜGGETLENSEGI 48-AS PÁRT HIVATALOS LAPJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék