Függetlenség, 1906. január (19. évfolyam, 1-24. szám)

1906-01-03 / 1. szám

I %i) ?o~M ^Kecskemét, 1906. jannár i ________Szerda XIX. évfolyam, I. szám. ELŐFIZETÉSI AR |g m Szerkesztőség és 2Kelvben }\cethCx mb BBBBEä BSHflBBUU Hl HMBHB HB BB ^dBBhk BHM Kiadóhivatal, fcorära H 0P*Sh Bpn '«BP» ■ JP« ill If §PR| lÉ®®* jP^8| Kef. egyház nyom­ÄKf is O II l|it rí C llvirn rflr I UUfUt, I LtllÖtiU ^HSKT*“ PCLITIK^I Fiókkiadóhivatal: ÄTvrere 760 S. A kecskeméti függetlenségi és 48-as párt hivatalos közlönye. ksfyvLÜSL Felelős szerkesztő ! Főszerkesztő Társszerkesztő TÖMÖRI JENŐ I SZAPPANOS ISTVÁN j KECSKEMÉTI VILMOS V I A haladó betyárok. Irta: Tömöri Jenő. Kecskemét, 1906. jan. 2. Egyik vármegyében »haladó be- tyár«-nak nevezték el az installáló megyei főnököt. Találóbban nem is nevezheiték volna el ezeket a szánal­mas politikai prostituált egyéneket. Míg olvasom a lapokban a sóiét, kétes e«zisztenciáju neveket az uj megye főnökökről, agyamban Lázas lüktetéssel kavarognak a gondolatok, vaion, — honnét teremnek gomba módra ezek a sok, lelkesen haza- arulők ? Ennyi duivát, salakot, piszkot egyrakáson látni, csak a szemétdom- t on lehet. Vajon menniybe fog kerülni az oiszágnak, amig ezt a szemétdom­bot » dtakaritja, az Istén a megmond­hatója. Amüg szemléljük az eseményeket, látjuk, he &y a történelem csodálatos módon megi pótlódik. Voltak /múltban is szédelgő gazemberek >a maihoz hasonlóak, aiök.a nemzet letörésére vállalkoztak. A negyvennyolcas dicső félisteneknek ina is vannak képmásai, ép úgy, mint ahogy akadnak politikai gazemberek is. De amig a nemzeti küzdelem minden harcosának lépését az ország igaz hálája kiséri, addig a Laszbergek, Pongrácok, Kubinyi Gézák, Szöts Pálok. kis és nagy miskák csúfos sze­repléseit közmegvetéssel nézi a nem­zet. Fölvan jegyezve a történelem lapjain, hogy azokkal a gazemberek­kel, akik a maihoz hasonló föladatokra vállalkoztak a múlt század elein — éppen úgy elbánt velük az igazságos sorsnak bosszúálló keze, mint ahogy elfog bánni ezekkel fs. Hiába a darabont kormány min­den intrikája, hazaáruló gonosz akna­munkája, az öniudatra ébredt nemzeti erő viharzó hullámait elfojtani többé nem lehel. Lélekemelő fenséggel nyilvánul meg az ellentállás országszerte. Nincs olyan párt ebben az országban, amely az abszolút császári akaratnak érvényt, vagy tekintélyt tudni sztrezni. ldeig- óraig akad még t gy pár kétesjellemü, gyönge agyú ember, aki erre a hitvány munkára vállalkozik, de rövid idő muíva ezeket a haladó betyárokat is eltogja seperni az egységes nemzeti erő vihara. Szomorúan tapasztaljuk, bogy a királyi eskübe vetett ősi hitünket meg­rendítik a vármegyei és törvényható­sági székhazakban kivillant zsandár- szuronyok, mert ezekben a kivillant zsandár szuronyokban látjuk az ab­szolút császári hatalomnak minden erőszakosságát, törvénytelenségét s a nemzet megfélemlítésére iiányuló tö­rekvését. De ezt a büszke, magyar fajt megedzette már a „kimondhatatlan nyomor és szenvedés“ a lovábbi küzdelemre. Ez a hatalmas, egységes, erős magyar nép nem riad vissza ezektől a kivillant zsandár szuronyoktól sem, mert ezeknek a nyomán sarjad ki újra '<íontott drága véreinkből a ma­gyar szabadság gyönyörű virága, amely teljes pompájában ismét be­illatozza a nemzet friss vetéseit. Azt az országot pedig, amelyrek ilyen fiai vannak — akik ily hősiesen megtudják védeni alkotmányukat, — császári abszolutizmussal letiporni nem lehet. Az abszolút császári akart Ital, amely a nemzet letörésére irányul, számolnunk kell, mert ne felejtsük el, hogy idegen dinasztia uralkodik raj­tunk. Hallói tűk azt is, hogy az osztrák császár a maga abszolút akaratát minden körülmények között keresz­tül hajtja. Szomorú tények ezek. A nemzet legyen mindeme elkészülve, mert az igazi, nagy, nemzeti küzdelem csak most kezdődik. Acélozza meg a sziveket az a gondolat, hogy a nemzetnek győznie kell. Erő a kaiban, kitartás a jövő küzdelmeire. POLITIKA. Wekerle Sándor békeakciója. Lukács László békéltetési kísérletei csődöt mond­tak, ami nem csupán az udvari körök makacsságának és őszinteség-hiányának tulajdonitandók, de nagy 'észe van benne a szövetkezett pántok részéről megnyilvá­nult indokolt bizalmatlanságnak is. Most Wekerle Sándor dr. vette kezébe a békeakció fonalát s a bázis, amelyre tervezetét alapítja, ilőbb tekintettel van a koalíció törekvéseinek becsületes értel­mezésére is.Wekerle Kossuthtal, Andrássy- val, Banffyval és még több ellenzéki ve- zérférfiuval állandó kontaktust tart fönn akciójában. így hát tisztességesebb békére Dyilik kilátás, olyanra, amely nemcsak a képviselőket, de az országot is kielégít­heti. Erre különben az idő lesz a legjobb bizonyiték. Felhívás előfizetésre. A nyílt abszolutizmus ránkszakadásá val immár döntő stádiumba jutott a nem­zetnek az állami önnállóságért kezdett ne­mes harcra, mely Magyarorszák újjászüle­tését fogja eredményezni, A végső küzde­lemben a nemzetellenes kormány a leg­vakmerőbb lépésre is rászánta magát: a magyar sajtónak erőszakkal és megvásár­lással való megkeritésére. A politikai lélekvásárlás fölbáboritó tényei közt százszoros fontossága van a szeplőtlen tisztaságában megmaradt füg­getlenségi sajtónak, melynek eddig is oroszlánrésze van a nemzet' önérzet föl­ébresztésében, a nemzeti önbizalom meg­szilárdításában s a jogos nemzeti köve­teléseknek a köztudatban való elterjesz­tésében. Mostantól fogva föladata kettős: egyrészt stigmatizálni a nemzetkisértő törekvéseket s a hazug jalszavakkal dol­gozó ál-messiásokat lehetetlenné tenni, másrészt az eddigi tiszta lelkesedéssel,, buzgalommal és odaadással diadalmas végre segíteni a nemzeti küzdelmet. A „Függetlenség" a vidéki sajtó­orgánumok közt az elsők sorában tölti be a fentebb vázolt missiót, olyan ered­ménynyel, mely nagyban meggyarapitotta a tizennyolc éves múltban szerzett er­kölcsi tőkéjét. Olvasóközönségünk egyre növekedő tábora rá a tanúbizonyság, hogy egy percre sem tántorodtunk meg az ideális sajtó nyílegyenes utján, ami kétszeresen érdem épen aa Alföld szivé­ben, Kecskemét városában. Politikai missiónkon kívül program- műnk sarkalatos pontját épen közéleti viszonyainknak tárgyilagos kritikával, minden személyeskedést mellőző igazsá­gossággal való megorvoslása teszi, ami­ben segítségünk van a társadalmunk iránt való tisztelet és a város érdekeinek min­den személyi érdek nélkül való szeretete~ Semmi áldozatot nem kímélünk, hogy a „Függetlenség“-et e tekintetben is a vi­dék egyik első, a fővárosi sajtóval egy színvonalon álló lapjává tegyük — de szelleme nem változott. A szerkesztőség erős és munkás gárdájának egy ambíciója van : a tárgyilagosság, a tiszta Ízlés és becsülettudás hármas egységében napról- napra szerkeszteni a lapot s bizonyára ez a hitvallás szeretteti meg az újságot a közönséggel, nem a szenzáció hajhászás,. nem a politikai elvekkel való játék, nem az ultramodernkedő hadjárat minden ellen, ami a közfelfogásban tisztelt és becsült. ♦ A megtisztelő állandó támogatásért. * amelyben t. olvzsóink a „Függetlenség't

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék