Függetlenség, 1906. január (19. évfolyam, 1-24. szám)

1906-01-03 / 1. szám

részesítik, a jövőben fokozottan és min­den lehelő áldozatot meghozva, iparko­dunk azon, hogy a közönség ezentúl is a .,FüggeUeníséy“-et tartsa Kecskemét vá­ros legmegbízhatóbb napilapjának. A Függetlenség előfizetési ára • Negyedévre 2 korona Félévre 4 „ Egész évre 8 „ Vidékre : Negyedévre 3 K 80 fillér Félévre 7 „ 60 „ Egész évre 15 „ — A „Függetlenség' szerkesztősége és kiadóhivatala. 2. oldal. I J IMI Sitid k — Ajánlat a vízvezeték tárgyában. A A „Hazai városok vízzel és csatornázás­sal való ellátására alakult részvénytár­saság“ ma ajánlatott nyújtott be a ta­nácshoz a vízvezeték létesítése tárgyában. Az ajánlat a legapróbb részletekig foglal­kozik a vízvezeték létesítésével. Mindenek­előtt kimondja, hogy a vízvezetéket a város tartsa üzemben még az esetre is, ha a létesítésnél magánválalkozók mű­ködtek közre, helajánlja a tervezetnek és a költségvetésnek az elkészítését. Ha azonban a város nem hajlandó a vízveze­téket létesíteni és azt üzemben tartani, ez esetre hajlandó a részvénytársaság erre vállalkozni. Végül felemlíti, hogy hazánk több városában eredményesen vállalkozott és hogy jelenleg is több várostól van megbízása tervezet és vizvezetők elkészí­tésére. A városi tanács legközel« bb fog ezzel a tárgygyal foglalkozni. — A kecskeméti rabsegélyzö egylet. Évi rendes közgyűlését december 31-én tartotta meg a kecskeméti rabsegélyzö egy­let, mely a múlt év folyamán is igen je­lentékeny gyámoiitásban részesítette a ki­szabadult rabokat és azok családiad. A mostani közgyűlés tárgya a tisztviselők választása voit, mely szerint az egylet védnökévé nagy lelkesedéssel dr. Székelj Ferenc kir. koronaügyészt valasztottáü, elnökéül pedig sikerült Mészáros János ref. lelkészt újból megnyerni. — Kozma János halála. Kozma János rendőrfogalmazó, tb. városi rendőrkapitány vasárnap reggel 9 órakor 59 éves korában, hosszas szenvedés után meghalt. Az el­hunyt közkedvelt alakja volt helyi társas életünknek, e város falai között sokan siratják meg őszinte gyásszal. — Képkiállitás. Szabó Antal festő­művész képkiáilitása az ünnepek alatt is élénk érdeklődés tárgya volt. Az Ipar­testület, Gazdakör testületileg jelent meg, továbbá helyi társas életünk vezetőit is szép számmal ott láttuk, kik örömmel üdvözölték eddig ólig ismert művészünket. A kiállítás szerdán este 7 órakor záródik. Legutóbb Zaboretzky Ferenc, Katona Zsigmod, Ka'tona József, Gárdi Imre vá­sároltak több szép képét. — A Gazdasági Egyesület oalja. A Gazdasági Egyesület ez idei farsangi mu­latságát 1906. évi február hó 3-án fogja tartani. A nagyszámú rendezőség most fáradozik azon, hogy a bál minél fénye­sebben sikerüljön. Eddigi megállapodás szerint a Kereskedelmi Kaszinó termeit fogják kibérelni a mulatság céljaira. A tiszta jövedelmet egyharmad részben a siketnémákat gyámolitó egylet, kétharmad részben pedig a Gazdasági Egyesület .könyvtára javára fogják fordítani. — Az ipariskola világítása. Hírlapi polémiáknak nem vagyok ugyan barátja, de Pásztor Annin ur legutóbbi nyilatko­zatait szó nélkül nem hagyhatom. Tilta­koznom kell, hogy az ipariskola villany­világításáról irt közleményem célja az volt, hogy alaptalanul és tájékozatlanul hurcoljak meg egy iparost, ki abban a tévhitben él. hogv ekszisztenciáját tönkre akarom tenni. Ha az én állításaimat alaptalannak tartja a vállalkozó ur, tes­sék megkérdezni 16 kartársamat, hogy csupán nekem volt-e kifogásom a világí­tás ellen? Tessék megkérdezni 600 ta­nulót, miért panaszkodnak állandóan, hogy képtelenek munkájukat tisztessége­sen elvégezni ? Ha a felszerelés oly kitűnő volt a vállalkozó ur szerint, miért hulltak ki az égők a lámpákból, miért forogtak egyes csavarok anélkül, hogy zártak volna, miért maradt sötétségben nem egy ízben az egész épület? (Egy alkalommal épen bizottsági ülés Volt, mikor sötét éj borult ránk ; az összes jeíenvolt bizottsági tagok és a tantestület azt hiszem, elég bizonyíték minderre.) Pásztor ur kifogá­solja, hogy rámutattam a világítás fogyat­kozásaira, ahelyett hogy kérvényt szer­kesztettem volna a városhoz ez irányban. Erre nézve az igazgaló illetékes, ki fel is szólalt több ízben a mérnöki osztálynál a brjok orvoslását kérve, minthogy azon­ban intézkedés ez irányban nem lörtént, tanítani pedig szemeink legnagyobb meg­erőltetésével voltunk képesek, igy léptünk a sajtó terére, anélkül azonban, hogy Pásztor ur állítása szerint, az ö ekzisz- tenciáját tönkre akartuk volna tenni alap­talan vádaskodással Egyet azonban én is ajánlhatok a vállalkozó urnák. Tessék szigorú és lelkiismeretes bírálatot tartani, ha munkát kiad s ne várja azt, hogy mások figyelmeztessék és unszolják hete­ken keresztül a felszerelés hiányaira, ha­nem ha hibát vesz észre, igyekezzék azt kijavíttatni s akkor nem fogja senki „tönkre tenni ekzisztencióját alaptalan vádaskodásaival“, hanem elismeréssel adó­zik munkájának. De viszont azt sem kí­vánhatja tőlünk Pásztor ur, hogy ipar­iskolánk eddigi jó hírnevét a világítás fogyatékossága miatt néhány hét alatt kockára tegyük, mert a lanulók csak si­lány munkát képesek beadni, nem is szá­mítva azt, hogy látóképességük mennyit szenved. H. Sztankay Lajos. — Felolvasó-estély. A Rongyos Egye­sület pénztára javára a ref. főgymnázíum tornacsarnokában január 6-án, szombaton d. u. 6 órakor felolvasó-estét rendez, mely­nek műsora a következő : 1. Képek Vö­rösmarty életéből, irta dr. Gyulai Ágost, felolvassa Pásthy Mariska urhölgy, köz­ben szaval Lauka Sarolta urhölgy. 2. Énekel Novák Ernő ur, zongorán kiséri Csornák Elemér ur. 3. Zongorázik Bogsch Elza urhölgy. A felolvasást az „Uránia“ által szolgáltatott számos magyarázó kép fogja kísérni. Belépődíj: ülőhely 1 kor. állóhely 50 fillér. Jegyek előre válthatók Kerekes József pénztárnok urnái a pol­gári leányiskolában, továbbá a felolvasás előtt a pénztárnál. — Szilveszteri mulatságok. A haldokló év utolsó óráinak vig mulatozásai bizony­bizony kiveszőben vannak már nálunk Kecskeméten. A hagyományos Szilveszter- • esti összejövetelek oly szánalmas képet nyújtanak, mintha csak paródiáját akar­nák mutatni a régi jö idők hires szil­veszteri báljának, amelynek rendes láto­gatói méltán sóhajtanak föl a kaszinói és egyleti termek ürességeiben : oh tem­póra 1 Oh mérés! Hol vannak két napig tartó évi i csuztató dáridók ? Hol az arany- ifjuság. méh táncol estétől reggelig? Ki­veszett már a régi jókedv is! Az ifjúság nem táncol, hanem adja a ’oJazirtat és iszik nyilvánosság előtt, ha máskülönben te nem lúd is nyelni egy korty italt. A lányos házak lávolmaradnak, mert hát a tánc kiveszőben van már a báltermeink­ből és Terpsichore a tánc múzsájából a flört védnökévé modernizálódik. — Hangverseny. A Jótékony Nőegy­let február 11-én nagyszabású hangver­senyt rendez, melynek műsorát most ál- litje össze a rendezőség. A hangverseny, melynek műsorát már a napokban hozzuk, a vái’osi székápület közgyűlési termében lesz. ____________FÜGGETLENSÉG___________ — A siketnémákat gyámolitó egylet mulatsága. Hirt adtunk a midikor arról, hogy a siketnémákat gyámolitó egylet 1906. évi február hó elsején bangverseny- nvel egybekötött táncmulalságot rendez. Mint értesülünk, dr. Tegze Gyula, az egy­let elnöke, most fáradozik a hangverseny műsorának összeállításával. A mulatság iránt, mely a Royal szálló nagytermében lesz megtartva, már is városszerte nagy az érdeklődés. — Halálozás. Schweiger Márton föl­din k az Orsz. magyar izr. iroda, a VI. községkerület, valamint több más feleke­zeti intézmény elnöke és vezetője f. hó 1-ón Budapesten meghalt. Az elhunyt a főváros kereskedelmi életében is nagy szerepet játszott. A Budapesti Kereskedelmi Akadémia igazgatótanácsának másod­elnöke, a Kereskedelmi Bank egyik igaz­gatója volt. Halálát Kecskeméten, ahon­nan ifjú korában elszármazott, kiterjedt rokonság és sok tisztelője gyászolja. Ma délután 3 órakor temették óriási részvét mellett. — A siketnéma tanulók felvétele. A siketnémák bpe.sii áll. intézetének első osztályaiba az uj tanévben 45 növendéket fognak felvenni. Ezenfelül a felsőbb osz­tályokba is felvétetnek azon tanulók, akiknek, bár vidéki intézetben tanultak, szülői a fővárosba költöztek. Azon tanu­lók, kik valamely vidéki 6 osztályú inté­zetet végeztek, a 7 és 8 osztályokban folytathatják tanulmányaikat. Azok pedig, akik népiskolai tanulmányaik közben si­ketültek meg, elemi ismereteik kiegészí­tése céljából a megfelelő felső osztályokba vétetnek fi*!. A felvétel vallásra, nemre és nemzetiségre való tekintet nélkül történik az intézet igazgatóságánál Budapest VIII Mosonyi-utca 8 sz. — Halántékon szúrt rendőrtiszt. ' Nagy Béla városi rendőrtisztviselőt hfi vatalos eljárása közben súlyos Szerencs étlenség érte. Szombaton este felé Úgy*; kispolgári ruhába öltözött és razziát tarüTtt a város­széli csapszékekben. A vártéren.' ép mikor egy hírhedt lebujba ikart belépni három parasztlegény min Jen előzetes szóváltás nélkül rátámadt. Kettő lefogta— két karját, majd földre dobták, a hármaT dik pedig bicskát rántott és halántékon szúrta a túl erőtől moccanni sem biró szerencsétlen embert. A verekedés zajára aztán csakhamar két rendőr sietett elő, kik kiszabadították Nagy Bélát támadói hatalmából és beszállították a városházán levő rendőrszobába, ahová megérkeztek Damó Zoltán és Molnár Károly tiszti orvosok is, kik kimosták sebét és gondos ápolás alá vették a sebesültet. A szúrás, bár az ütő-erén keresztülhatolt, nem élet- veszélyes, de legaiább 20 napig eltart, mig felépül sebéből. A tetteseket letar­tóztatták, de nevüket a nyomozás érde­kében titokban tartják. Valószínű azonban, hogy a támadás bosszú műve volt. — Gyászlap. Laezi Pál és neje szül. Kálmán Julianna mint szülők, Laczi Ist­ván és neje szül. Kiss Judith és gyerme­kei, továbbá Laczi Rózsa és Laczi Pál mint testvérek úgy a maguk, valamint az összes rokonság nevében fájdalomtól meg­tört szivvel tudatják, hogy a jó fiú, sze­retet testvér, illetve rokon Laczy Mihály f. hó 31-én reggeli 4 órakor, életének 20-ik évében, hosszas és kínos szenvedés után elhalálozott. A megboldogult hült tetemei 1906. évi január hó 2-án délután 3 órakor fognak az ev. ref. egyház szer­tartásai szerint a felső temetőben örök nyugalomra tétetni. Kecskemét, 1905. december 31-én. Áldás és kéke poraira! — Gyilkosság vagy öngyilkosság? Ma délután 5 óra tájban mintegy százfőnyi tömeg állt a városi rendőrkapitanyi hiva­tal előtt, fél Urrét bevonult tanúvallo­másra egy bonyolult ügyben. Sámtha Mi­hály urréti lakos ugyanis, mig ő és neje a hetipiacra a városba jöttek, 8 éves Ju- cika nevű lánykájukat Somodi József szomszédjukhoz küldték át. kinek 6 éves ■A- ! . ' -1. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék