Függetlenség, 1906. március (19. évfolyam, 48-73. szám)

1906-03-01 / 48. szám

2. oldal FÜGGETLENSÉG 48. szám. törvények mást, mint alkotmányos fel­ségjogot nem ismernek, tehát a felség­jogok is csak alkotmányosan, a törvények értelmében a nemzettel egyetértőleg gya­korolhatók. Ezek az igazságok nemcsak a mos­tani többség véleményét képezik, hanem a magyar közjog sarkalatos és senki ál­tal kétségbe nem vont tételei. A magyar alkotmány az abszolút felségjogot nem ismeri; ennek elismerését tehát mint kormányzási programmot a képviselőház többsége nem fogadhatta el. Tényleg szemben áll ennek folytán a király és nemzet felfogása a felségjogok miben- voltára vonatkozólag, vagyis az abszolút felségjog és az alkotmányos felségjog fogalma. Az előbbinek hátterében^ az összbirodalomra való osztrák birodalmi törekvés, az utóbbina . a magyar állam önállóságának védelme áll. hogy osztrák árukat ne közvetítsenek, mert különben nem vásárol náluk a hazafias közönség. Az esküdtszékek felfüggesztése. A kor­mány állítólag azzal a tervvel foglalko­zik, hogy az esküdtszékek hatásköréből kivonja azon sajtópörök tárgyalását, a melyek felségsértés vagy hatóságok elleni izgatás címen indíttattak. E porokét ezentúl a rendes bíróságokkal akarják letárgyaltatok Csak abban tévednek Fe- jérváryék, hogy akadna Magyarországon olyan biró, a ki esküjét megszegve, túl­lépné a törvényszabta bírói hatáskört. ÚJDONSÁGOK. * — A helyőrség it> hon. Ma reggel az utolsó katonai kirendeltség szállítmánya is megérkezett Abonyból és Kalocsáról. Huszárok voltak és a távolság miatt vonaton hozták haza őket. — Külföldiek jelentkezése. A külföl­dieknek magyar területen való lakhatá­sáról szóló törvény március 1-én lép életbe, melynek rendelkezéséből az alábbi tudnivalókat közöljük: A város területére érkezett minden külföldi egyént a szál­lásadója köteles 24 óra alatt a rendőrka­pitányi hivatalnál 200 koronáig terjed­hető pénzbüntetés terhe alat bejelenteni, Az érkezés és távozás, valamint a lakási szándék bejelentésének kötelessége min­den külföldire kiterjed. A szállodák tu­lajdonosai elláttatnak bejelentő lapokkal és nyilvántartási könyvekkel, amelyet pontosan tartoznak vezetni. Azon külföl­diek, akik 1890 év január 1 után teleped­tek le városunkban, március 1-től számí­tott 8 nap alatt kötelesek szállásadóik által bejelentetni a rendőrségnél; ellen­ben azok, kik 1896 év jan. hó 1 előtt telepedtek le Kecskeméten, a jelentkezés kötelezettsége alól felmentetnek. — Első nap rikkancs nélkül. Mintha valami mélységesen szomorú gyász bo­rult volna a városra már a reggeli órák­ban, oly nyommasztó csendes volt a főtér és mellékutcái. A piacnak reggeli ka­kasai nem rikácsolták az ismert hango­kat, az újságok kínálását. Menykőcsapás- ként jött a rendelet s Így idő sem en­gedtetett a lapkiadóknak az intézkedések megtételére. A cél az ügyvivőnek részé­rőt mára eléretett, de lesz ez még más­ként is. Lehet, hogy maradtak ma sokan lap nélkül, de az események iránt még inkább felbuzdult lakosság előfizet. — Halálozás. Kubányi József ma hajnalban 51 éves korában elhunyt Lajosmizsén. — Hirdetmény. Az 51201—1887. sz. belügyminiszteri rendelet értelmében mind­azok, akik gyermekeiket, gyámoltjaikat, vagy a felügyeletük alatti személyeket a vasúti szerencsétlenség okozásától a házi fegyelem gyakorlásával vissza nem tart­ják, 200 koronáig terjedő pénzbüntetéssel büntetendűk. Ezen rendelet betartására a a lakosság ezennel felhivatik. Kecske­mét, 1906. február hó 20. Rendőrkapi­tányság. — Kaszinó estély. A kecskeméti Ka­szinó Egyesület tegnap, húshagyó kedden, családias jellegű estélyt rendezett. Az es­télyen legnagyobbrészt az egyesület tag­jai és azok hozzátartozói vettek részt, de vendégeket is szivesen láttak. Az estély vacsorával kezdődött, majd táncra per­dült a fiatalság és a mulatságnak csak a haj na vetett véget. — Tánctanitás. Bodnár Sándor tánc- tanitó az évente szokásos' tánc és- test­képző tanfolyamát f. évi március hó 7-én kezdi meg az ev. ref. főgimnázium torna­csarnokában. Tandii egész idényre 16 korona, melynek fele a beiratkozásnál, a másik fele pedig egy hó elteltével fizetendő. Reiratkozni lehet a tánctanitó­POLITIKA. Kiáltvány a nemzethez. A szövetkezett ellenzék országos vezérlőbizottsága teg­nap este tartott ülésében állapította meg a nemzethez intézendő kiáltványát, melyet lapunk mai számának vezető helyén közlünk. Á kiáltványt az ellen­zéki pártokhoz tartozó összes országgyű­lési képviselők aláírták Kossuth Ferenc­cel, Apponyi Albert gróffal. Andrássy Gyula gróffal, Darányi Ignáccal, Bánffy Dezső báróval, Zichy Aladár gróffal és Yázsonyi Vilmossal élükön. A választások függőben. Fejérváryék jövendő terveiről legújabban az szivár­gott ki, hogy első feladatuknak tekintik az elientálló tisztviselők kicserélését. Erőszakos ujoncozásra egyelőre nem gon­dolnak, mert remélik, hogy a hadköte­lesek önként fognak újoncokul jelentkezni. Ami az uj választásokat illeti, Fejér­váryék azt hirdetik, hogy április 11-éig lehetséges lesz olyan helyzetet terem- teniök, hogy kiírhatják az általános vá­lasztásokat. Fejórváry tegnap ezen tervei­ről tett jelentést a koronának. A pestmegyei tisztviselők. Rudnay Béla királyi biztos most puhitgatja Pest vármegye tisztviselőit, hogy.vonják visz- sza lemondásukat. A tisztviselők azon­ban egytől-egyik ragaszkodnak lemon­dásukhoz. Csak magyar iparcikkeket vásároljunk. A szövetkezett ellenzék vezérlőbizottságá- nak tegnap este tartott ülésén Károlyi István gróf bejelentette a nagykárolyi összes iparosoknak azon országszerte kö­vetésre méltó elhatározását, hogy iparuk­hoz ezentúl kizárólag magyarországi ter­mékeket fognak beszerezni és felhasz­nálni. Felszólították a megye kereskedőit, — Kristóffy távirata. Kristóffy bel­ügyminiszteri ügyvivő ma táviratott in­tézett Kada Elek polgármesterhez, mely­ben a Kecskemét városi th. bizottság m. hó 22-én tartott közgyűlése jegyző­könyvének azon részét, amely Kolosváry Gyula kormánybiztosi lqnevezése ellen tiltakozott, az erre vonatkozólag elfoga­dott határozati javaslattal együtt hiteles másolatban felterjeszteni rendeli. Ezzel kapcsolatosán az a hir terjedt el illetékes körökben, hogy Kristóffy táviratának célja a Kecskeméti törvényhatósági bizott­ság megrendszuhálijozása, esetleg felosz­latása. — A számtanácsos újra vizsgál. Ko­losváry kormánybiztos még nem jött vissza Budapestöl, ellenben Beke belügy­miniszteri számtanácsos ma délben újból visszaérkezett városunkba és délutá foly­tatta a házipénztár vizsgálatát. — Bentartják a póttartalékosokat. Most két hónapja sújtott harminc-negyvenezer emberre a „végtelen nyomor és szenve­dés“ el ő ökölcsapása. Akkor szakitot­! ták el családjaiktól a póttartalékosokat, j hogy a hadsereg látszómában támadt hé- 1 zagokat ők töltsék be. A törvény szavai­nak erőszakos kicsavarásával s a nemzeti akarat kijátszásával behívott .póttarta­lékosok azóta a legterhesebb katonai szolgálatot teljesítik. Csaknem állandóan j hadi készenlétben tartják a kaszárnyák­ban, őket is, elhurcolták az installációkra, tüntetések elfojtására, népgyülések szét- zavarására, különböző biztosok életbizton­ságának megvédelmezésére. Egyetlen re­ményük volt e szerencsétleneknek, hogy különféle méltánylást érdemlő családi okokra való tekintettel szabadságolni fog­ják. Most ez a reményük is széjjelfosz- lott. Pittreich közös hadügyminiszter ugyanis most szigorúan meghagyta a magyarországi hadtest- és hadkiegészítő parancsnokságoknak, hogy póttartalékoso­kat semmi körülmények között sem sza­badságoljanak. Az abszolutizmus igy csinál fegyenceket a póttartalékosokból s még a fegyveres erőt is megmételyezi dögletes leheletével. UJ FÉRFI RUHA ÜZLET! Élfc Értesítem a t. c. vevőközönségei, hogy Kecskeméten, Nagykörösi-utca, volt Lévai-féle bútorüzlethelyiségben, már a tavaszi idényre egy = férfi-szabó és kész férfi-, fiú- és gyermekruha áruházát létesítettem. Minthogy ezzel a helyi piacon mint egy hiányzó űrt véltem betölteni, áruházamat szolid elvek mellett a fővárosi mintára rendeztem be. Árúim túlnyomó része legjobb minőségű bel- és külföldi szövetből készültek, amiért is tarlós kelméből, kitűnő sza­bású és legújabb divat szerint készült férfi--és gyermeköltönyöket, felöltő és nadrágokat stb. bámulatos olcsó árért bocsátók a t. vevőközönség rendelkezésére. Külön mérték szerinti osztály! Nagy választék bel és külföldi gyapjúszövetekben! Egyszeri próbavásárlás mindenkit meggyőz az árúk minőségéről és olcsóságáról! Szolid, el^r I Pontos Isiszols'áláts I Tió.lÄzetes Isizáar^a, I A t. c. vevöközönség szives támogatását kéri, kiváló tisztelettel FRANK LAJOS. % * t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék