Függetlenség, 1906. március (19. évfolyam, 48-73. szám)

1906-03-01 / 48. szám

48. szám. FÜGGETLENSßG 3. oldal. nak II. tized, 50. szám alatti lakásán a nap bármely órájában. — Házasságtörésen ért asszonyka. Keddi számunkban ily cim alatt közölt hírünkre reflektálva T. F. állomási tisz- viselő ma megjelent szerkesztőségünkben és hitelt érdemlő adatokkal igazolta, hogy az ő személye csak elvált feleségének bosszújából és a férj oktalan féltékeny­kedéséből került abba a kellemetlen ügybe. A váló asszony a tisztviselő ház­tartását vezető házaspárral állt jó barát­ságban azokhoz járt látogatóba és ezt a véletlent felhasználta a tisztviselő elvált felesége, hogy névtelen levelet irt az őrmesternek, aki erre elkergette feleségét. Az állítólag méltatlanul meghurcolt asz- szony különben dr. Mészáros Ferenc ügyvéd útján keresetet indított férje ellen. — Tüz. Tegnap délután 4 órakor is­meretlen okból kigyuladt Beke János bu- gacmonostori gazda tanyaépülete és tövig leégett. A tüzet a gazda 14 éves leánya vetto észre, de már későn, mert a nád­fedelű ház teljesen lángbaborult. A kár mintegy 1200 korona, melynek javarésze megtérül, mert tűzkár ellen biztosítva volt. A vizsgálatot holnap fogják meg­ejteni. — Megakadályozott verekedés. Ma dél­után Wolf Henrik részeg állapotban ha­zafelé ballagva rátámadt egy vele szembe jövő kőmivesre. Mielőtt azonban konmly verekedés fejlődött volna ki közöttülq a rendőr közbelépett és bekísérte Volfot. — Koldus. Biró Sándor 75 éves öreg embert, aki a szegénymenházban már volt, ma kolduláson érte a rendőr­ségi 8 kilo szeletelt kenyeret és egyéb adományt találtak nála. Megbüntetik. — Vakmerő tolvaj. Ma reggel a ba­romfi piacon Mészáros Teréz kofától egy pár pulykát emeltek el. A tettest a Kö­rösi-utcán nyakon fogták. — Szülés a rendőrszobán. Tegnap délután, mint megírtuk, egy cigánykara­vánt kisértek a rendőrségre, amelyet lopás gyanúja miatt fogtak el.' Tudvalevő dolog, hogy a kevésbbé gyanúsítottakat ilyenkor a külső területen lévő rendőr­szobákban szokták elhelyezni. Ma haj­nalban az egyik ilyen rendőrszoba lakói arra ébredtek, hogy egy társaságbeli fiatal leány egy egészséges purdénak adott életet. Az anyát és gyermekét a városi kórházba szállították. Az eset a rendőr­ségen derültséget keltett. — Feltört kamra. MadariPálné szent- királyi pusztai lakos tanyájáról az éjjel zárt kamrából elloptak 300 kor- értékű élelmiszert. Nagyobbrészt husnemü. — A bitangakolba egy darab 1 éves vadas szőrű kansertést hoztak Szentki­rályból. , — Elütötte a vonat. A lajosmizsei motoros vonat a máriavárosi állomáson túl elütötte Csiznyák Mihály újpesti la­kost. Eszméletlen állapotban vitték Bu­dapestre a szerkocsi betegágyán. — Véres verekedés. A maga nemé­ben páratlan eset történt az éjjel úgy három óra közül a város kellő közepén, a mely nem válik épen dicséretére a rendőrség éberségének. A jelzett időben a festő utca lakói segélykiáltásra ébred­tek fel. Amint kitekintenek az ablakon látják, hogy két munkásformáju ember, egy úriembert a nyakánál fogva vonszol az utca közepén, majd bottal meg tégla­darabokkal ütlegelni kezdik. Hasztalan volt a lakók ablakzörgetése meg több­szöri revolver lövése, a két bestia annál jobban ütötte áldozatát, mindaddig mig a vér patakokban nem ömlött belőle s el nem áléit. Ez történt 300 lépésnyire a rendőrségi központtól. De hogy is volna máskép, mikor az egyik rendőr fényes nappal, hintón boros üveggel a kezében végigkurjantja az utcákat . . . — Kóbor cigányok. Ma délután há­rom cigányasszonyt vittek be kocsin a városházára. A cigányasszonyok valószí­nűleg valamelyik kóborló karaván tagjai j és valamiképen elszakadtak a többiektől, jj A városi téglatelepen fogták el őket és j a városházán szállásolták el. Butoreladás. J Csak rövid ideig, mig a készlet tart, MESÉS OLCSÓ ÁRAKON kapható díván, ot- tomán. egy teljes ebédlő, egyes salongar- niturák, a volt LÉVAY-féle butorraktárból, a nagykőrösi-utca 233. sz. alatti udvari helyiségekben. Iroda a Frank-féle úri ruha­üzletben. Ugyanott egy 2-ös számú tüz- mentes pénzszekrény és egy varrógép eladó. A nagyérdemű közönség pártfogását kéri tisztelettel BRETT MIKSA. zői hivatalban a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Kecskemét. 1906. évi február h& 26,-án. KADA ENDRE árvaszéki jegyző. > CSORBA GYÖRGY gyám. KERESEK egy egyszerű, de jobb családból való fiatal lányt, ki két kis lánykámmal foglalkozva, a háztartási teendőkben segédkeznék. Azonkívül gépelés, Hiba­javítás és stoppolásban segítségemre lenne. Az illetőt feltétlenül családtag­nak tekinteném. — Szives megkere­séseket kérek a reggeli órákban 10 óráig. — H., III. t. Dellö-u. 115. sz. Férfi-öltöny. Tavaszi, divatos kelmékből férfi­öltönyöket 38 koronáért készitek. Továbbá múlt évről kimaradt kelméket a bevásárlási árnál 30 szá­zalékkal olcsóbb árban árusítok, igen alkalmasak női ruha-schősoknak és gyermekruháknak is. Kiváló tisztelettel Augner Fülöp férfi-szabó, Kőrösi-utca. ad. 994./1906. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött részéről ezen­nel közhírré tétetik, miszerint a néhai Csorba Mihály hagyatékánál érdekelve lető kiskorú Csorba Mihály tulajdo­nához tartozó ágasegyházi és kisfái dülöbeli földbirtokai a 994/906. sz. árvaszéki végzés értelmében nyilvános j árverés utján haszonbérbe adandó j lévén, árverési határidőül 1906. évi március hó 3 napjának délelőtti 9 i órája az árvaszék jegyzői hivatalába 1 kitűzetik; az árverési feltételek a jegy I ' Üzlet megnyitási Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Kecskeméten, a Beretvás-féle szálloda átellenében a mai kor igényeinek megfelelő férfi és női divatüzletemet március hő 1-én megnyitottam. Mivel összeköttetéseimnél fogva olyan forrásokat kerestem fel, hogy árúimat a legmérsékellebb árakon szerezhettem be, azon kellemes helyzetben vagyok, hogy áruimat legalább 30—40 százalékkal olcsóbban adhatom, mint az eddig ismert árak. Főcélom a hazai ipar fejlesztése. Raktáron tartok: valódi magyar gyártmányú kalapokát, nyakkendőket, in­geket, gallérokat és kézelőket. Hazai cipőket. Fekete férfi és női eső- és napernyő­ket, fegyházban kötött férfi- és nőiharisnyákat, zsebkendő különlegességek egye­düli raktára. Ne mulassza el tehát senki saját érdekében raktárom megtekintését. Vé­telkényszer kizárva. Mérték utáni megrendeléseket is elfogadok. Minthogy üzletemnek az a célja, hogy jó árút és lelkiismeretes kiszolgá­lást biztosítsak. Kérem a nagyérdemű közönség szives pártfogását. Tisztelettel Dudogh István. BÜRKÖN Y- vetőmag kiosztás. A helybeli Gazdasági Egyesület­ben a kaposvári uradalomból rendelt jó vetőmag bükköny az előjegyzések szerint f. bó 28-án és március 1-én kerül kiosztásra az Egyesület helyisé­gében. Vételár mázsánkint 26 K. 40 fillér. Azonkívül kisgazdák és egyesü­leti tagok az állami telepről 50 kilót meg nem, haladó mennyiséget jegyez­hetnek 22 korona kedvezményes árban-A.Z Elnökség*. Szeiffi Károly Kossuth - kávéháza Kecskemét, Nagykörösi-utcza 16. szám egész éjjel nyitva. —— Reggeli és uzsonna kávé 10 kr. ------

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék