Függetlenség, 1906. május (19. évfolyam, 97-121. szám)

1906-05-01 / 97. szám

Győzelem után. Kecskemét, ápr. 30. A mint előre hirdettük, tényleg úgy is történt. Kecskemét város mind­két választókerületében győzelemre ju­tó t a függetlenségi zászló. Flock Jánost es Szappanos Istvánt egyhangú lel­kesedéssel országgyűlési képviselőkké választotta a két kejület válaszlópoi­garsága. Á múlt év januárjában kezdett politikai harc, amidőn erőszakkal kel­lett kicsavarni, nálunk is — miként az ország legtöbb részén — a szabad- elvüpárt karmaiból a politikai veze­tést, -- ez a harc tegnap a teijes béke jegyében végződött. A régi szabadéivü- pári is beletörődött immár a változ­hat tanba. Nem is erő.ködólt ezúttal, hanem egyetlen kard csap ás nélkül át­engedte mindkét kerületet a függet­lenségi pártnak, melynek óriási nép­szerűsége mellett úgy is elenyésző por­szemmé lörpü t volna az agyontizedelt, szabott elvű gárda. Mert nemcsak hivatalosan szűnt meg a „szabadéi vüpárl“ létezni, de a pártnak régi hi vei is ellenkező meggyőződésre jutottak. A szabadelvű- párti rezsim utoisó éveiben is inkább csak a megszokás, erős személyi kö­telékek és kiválóképen az a balhiedelem, hogy a szabadelvüparl bukása egyet jelentene a libera izmus és az érteleii- . g fölényének bukásává1, valamint az a mumus, hogy a 48-as közjogi alap többségre jutasa beláthatatlan vesze­delembe döntené az országöt, — tö­mörítetté őket zárt kartellbe a Tiszá­éi ynaszíia védjegye alatt. A múlt januári nagy földrengés azonban kiszabadította őket a meg­szokás rabláncaiból, a csinált nagy­ságok dicsfényé is szertefoszlott a halai onmélkü iség sötétségébe, a hoz­zájuk vezető személyes kötelékek las­san Iont meglazultak; látniok kellet t, bogy a szabadelvüpárt „loyáiis“ politi­kája csak nagy szabású politikai ha- zusag, szemlényves/.lés volt, amelynek tarka köpönyege csak aira volt jó, j hogy elbolondiisa, íélrevezes e a jó- j hiszemüeket és rövidlátókat; tapasz- i tilthatták, hogy a szabadelvüpárli hi- j rességek csak számitó üzérek voltak, í a kik nem elveik dicsőségére, hanem j önérdekük minél zsírosabb kielégité- j sere használták fel szerzett nagy po- t zicióikal s érdekeik legelső kockázatos j pillanatában odasz.egödtek az abszolu­tizmus készséges szolgáivá, hogy meg- | tarthassák a politikai hatalmat, poli­tikai befektetéseik, szolgáltatásaik u'án továbbra is szedhessék az uzsorakama­tokat. Ezt látván, természetesen, meg­undorodott és elfordult tőlük a sza- badelvűpárti polgárok zöme, akik nem érdekből, de meggyőződésből tartózlak a párt kőtelkébe És látván, hogy a szabadelvűséiben, de az alkotmány­tiszteletben és a magyar állam nem­zeti jellegének becsületes vedel meze­sében is épen a sokat ócsárolt ma­gyar ellenzék produkált félre nem magyarázható példákat, — erős pha- Enxban sorakozott az ellenzék s kü lönösen a legradikálisabb szellemű függetlenségi pari táborába. És végezetül, mikor már a király is megbarátkozott azzal a gondolattal, hogy 48-as politikusokkal is lehet olyan dynasztikus magyar politikát es ná ni, sőt a kibontakozás nagy munkáját épen a Kossuth Ferenc \ ezérlete alatt á> ó pártra bizta, — összeomlott a legriasztóbb mumus is, hogy t. i „a 48-as párt soha nem lehel lu r-. mányképes“ és hogy a függetlenségi páll többsége jutása c-atasorba áldaná kát, melyek a szabadelvüpárt romjain kivirult győzelemből beszélnek hozzá. S hogy e tanulságok megszivle ésével Magyarország politikai, gazda-ági, er­kölcsi és szellemi nagyságának rég óhajtott íényes korszaka köszönt reánk! Kecskeméti Vilmes. Egyhangú választás. — Hock János és Szappanos István országgyűlési képviselőink. — Emelkedett, gyönyörű polgári ün­nepet ült vasárnap Kecskemét város alsó- és felsökerüietéaek választóközön- sége. Régen tapaaztalt lelke» egyértelmű­séggel juttatta győzelemhez miadkét ke­rületben . a függet en»égi lobogót, a mi­dőn Hock Jánost és szappanos Istvánt országgyűlési képviselőivé választotta. Már kora hajnalban talpon volt a város. Dacára annak, hogy mindenki tudta, miszeiInt mindjét kerületben egy­hangú lesz a vála»ztá*, — a polgárság mégis nagy számban özönlött a párt­körökbe. sőt a pusztai választók is töme­gesen .jenek be a városba, hogy meg­lepetések esetére is biztosítsák a függet­lenségi zászló győzelmét. i. Az alsóktriiietben. egymás ellen a kind t é-< nemzetei. íme: soha nem volt o-zintébb megértés király és nemzet között, mint mióta a nemzet hivatod küldöttei kezére bizta a. fels‘g kormányának vezetéséi. S hogy az ország tudatára jutott ennek, —- bizony itj i az a ha­talma-', a parlamentek történeiében eddig páratlanul álló nagy többség, melylyel a szövetkezeit el < nzéki partok s különösen a íüygetienségipárt keiül ki a most folyó választási küzdelemből. Ebben a nagy majoritásban a régi szabadelvüpárti választók szava zata is a függetlenségi párt mell- ti döntött. S a legtöbb helyütt, mint nálunk is: egyhangú lelkesedés­sel állód a függetlenségi párt zász lója alá. A szabadelvüpártnak ez a tra- g kuma intőjelü! szolgál a függetlenségi partnak arra, hogy hatalomra julva okuljon elődjének hibáiból s ne legyen előtte más szempont: csak a nemzet igaz érdekeinek érvényre juitatása. A győzelem ne vegye el a sze műnk becsületes, liszla látása1, hogy cselekvéshez jutva 'ne feledkezzék meg poriunk egy pillanatra sem elveiről, progrummjuról s azon kö­veteléseiről, melyeket mint ellenzék hangoztatott a korrupt uralkodó párttal szentben. Hisszük, hogy a függetlenségi párt k-pv.se!öi tisztán ,alják a tanulságo­H«ck János válasziói a kiatemplom- téri 48 as kör elölt gyülekeztek. Impozáns, nasy csapatban zászlók alatt indultak el S óra után a régi Obesier-laktanya épü Jetben levő valasziási helyiség felé. A menetet dr. Iváuyosi Szabó L szló párt­elnök, Gótnöry Sándor és Csősz József vezették. A merre a menet elhaladt, mindenütt rokonszenves üdvözléssel fo­gad ák. A választási helyiség elé érve, pél­dás rendben helyezkedett el a tömeg a a Kossuth-nóla éneklésével töltötte ki a válasziási aktus megkezdéséig terjedő időt. Fél kilenckor a helyiség kapujában megjelent Kovács Sándor választási el­nök s messze hallható, harsány hangon hirdette ki, hogy a törvényes határidőben egy ajánlat érkezeti, amelyben Hock Jánost ajánlották a kerület képviselőjéül, akit ezennel a kecskeméti alsó választó kerübt meg választolt képviselőiéül jelen­teit ki. Lelkes eljenzés volt rá a felelet, mire a menet a Kálvária és piactéren keresztül Hock Jánosnak Fork** Ignác gyógyszerész vendégszerető házában tevő lakása elé vonult, a hol dr. Iváuyost Szab László pártelnök őszinte szeretet­től teli lelkes beszédben köszöntötte Hock János képviselő'. Hook János meghatottságtól elfogó- dott hangon válaszoló Szerényen jegyezte meg, hogy nem az ő személyének, ha­nem a függetlenségi zászlónak, amelyre ezultal az ő nevét Írták, szólt a nagy diadal. Emelkedett szellemű besz-'dben, magával ragadó szónoki hévvel vázolta azután az elvek jövendő diadaiutjáü Végül megköszönve a bizalmat, késznek nyilatkozott a mandátum elfogadására. Ezután Hock János csatlakozott a Kecskemét, 1906. íu-jiis 1. Kedd XIX. éti ELŐFIZETÉSI ÁR B ■ jpr iniairiiri r8&if®é cla-yes szám 2 fill. JJ !~|É jj® flgjflj p|| BS||fl ff| É|| Íp3Íl |g||j||J| fjS | iisárnapi és ün- Kj jgK sjffl _____ |p lj|j api Kg vhdékre postán küldve -b-’OI_iI'J-lX^HlA.I ÜST*IILi-A. tF -•»«••vatal: f4£rere 7-60 mi. A kecskeméti függetlenségi és 48-as párt hivatalos közlönye. kJyíLSSéL Felelős szerkesztő Főszerkesztő Társszerkesztő TÖMÖRI JÉNŐ SZAPPANOS ISTVÁN KECSKEMÉTI VILMOS

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék