Függetlenség, 1906. június (19. évfolyam, 122-143. szám)

122. szám. FÜGGETLENSÉG 8, oldal. ségeket tanulmányozza. Téglás csaknem két évtizedet szentelt t tanulmányának s Erdélyből kiinduva, az Alföldön keresz­tül kiséri nyomról-nyomra a három égj mással csaknem párhuzamosan futó római sáncokat, eddig már körülbelül 1600 km. hosszúságban. F. hó 24-én útjában, melynek célja a szőlősi, földvári és a vásárhely-puaztai tatársáncok tudo­mányos felderítése, megállapittatott, hogy e sáncok csakugyan római építmények a második századból, mint azt a talált Antonius Pius korabeli pénz mutatja. A sáncokon most vetések vannak, melyek azok pontosaké megvizsgálását lehetet­lenné teszik, azonban a kutató az ősz folyamán újra lerándul s addig is felkérte egyik orosházi pelgári iskolai tanárt, hogy a környéken található történelmi emlékeket, mondákat gyűjtse össze. — A leleplezés programmja. Laptár­sunk, a „K. L.“ a Kossuth-szobor lelep­lezésről Írván, a leleplezési ünnepélyről kész programmot közöl. Konstatálnunk kell, hogy az a programm, amelyről kü­lönben mi is megemlékeztünk, ez idő szerint még csak egyoldalú kombináció, de korántsem véglegesen megállapított programm. — Halálozás. Őszinte részvéttel vet­tük a k.övatkezé gyászjelentést: László- falvi Eördög Gyula és neje Muraközy Teréz mint szülők, úgy a maguk, vala­mint gyermekeik : Oyuia, Angyal, Jóska, Juszti, Feri és a nagyszámú rokonság nevében is mélyen megszomorodolt szív­vel j 'lentik szeretett kis leányuknak, Terikének fo yó hé 29-én este 7 órakor, életének 10-ik évében, rövid betegség után történt csendes eihunytát. A meg boldoguit kis halott hült teteme folyó hó 31-én délmán 5 órakor fog az ev. ref. egyház gyászszertartása szerint a III. ti zed, Jókai-utca 186. sz. alatli háztól a felső tüntetőbe örök nyudaiomra tétetni. Kecskemét, 1906. május 30 án. Áldás és béke lengjen porai lelett 1 — Palyanyertes munka. Tegnap dél­után 5 óra or a ref. jogakadémia irodalmi szakosztálya ülést tartott, mely alkalóm- mal a folyó félévre kitűzött pályaművek fölött dömött. A 25 korona pályadijjal jutalmazott tétel a választói jog kiterjesz­tése volt, melyre bárom pályamunka ér­kezett be. A három pályamű közül az irodalmi szakosztály egyhangúlag a „XX. század“ jeligéjű terjedelmes, tartalmas és alapos munkát tüntette ki a jutalom­mal. A nyertes pályamű szerzője Vary István, lapunk belmunkalársa, ki ezzel egyik legszebb irodalmi sikerét érte el. — A Polgári Dalkör szinielöadásának próbái Kiss Fisla népszínházi tag buzgó rendezése s kitűnő vezetése mellett seré­nyen folynak. A jelekből Ítélve bátran elmondhatjuk, hogy az előadás kitűnő lesz. A szerepek avatott kezekben vannak. Csak aztán az anyagi siker is biztosítva lenne! Megérdemlik derék dalosaink, hogy törekvésük a dalkör barátai s a mélyen tisztelt közönség részéről méltányoltassék. * Úgy értesülünk, hogy a Lichtner Dávid és fia fakereskedésében az uj tu­lajdonos, az építéshez szükséges anyagok árát tetemesen leszállította Felhívjuk erre a közönség figyelmét. — Elveszett fülbevalók. F. Gy. teg nap este a Körösi utcán, esetleg a Ko- hári- és Jókai-ulca belső szakaszán el­vesztett egy pár arany fülbevalót. A megtaláló jelentkezzék Gy örff^ kapitány hivatalában. — Gyújtogatás. Bajáki Antal szent- királyi gazda tanyáján tegnap éjjel eddig ismeretlen tettes felgyújtott egy 20 méter hosszú és 6 méter széles szalmakazalt, mely ennek következtében teljesen le­égett. A gyújtogató személyét illetőleg erélyes nyomozás van folyamatban. — Betöréses lopás. Mészáros János urréli tanyájának falát az éjjel eddig is­meretlen tettesek kiásták és a kamrá­ból 25 liter zsírt, több oldal szalonnát és sonkát elloptak. A rendőrség erélyesen nyomoz. INGATLANOK FORGALMA. Május ‘ 1. Biró József megvette Bátori Isiván és neje 9 tiz. 234 sz. házát 1400 kor. NYiLT-TÉR Eaen rovatban foglaltakért a felelősség a beküldőt terheli. A szerk. Ügyvédi iroda áthelyezés. Van szerencsém (értesíteni a I. jogkereső közönséget, hogy ügyvédi irodámat a ref. templommal szembe, IV. tized, FöisKola-iér 120 sz. alá, a régi Pap Ferenc-íéle házba helyez­tem át„ Tisztelettel dr. Balásfalvi Kiss Kálmán ügyvéd. 3975J906. Ikv. .Lzám. Árverési hirdetmény. A kecskeméti kir. törvényszék, mint telekkönyvi halóság közhírré te­szi, hogy dr. I Szabó László végre­hajtat ónak 490 koroaa, továbbá a kövelkező csatlakozóknak, nevezetesen: a Kecskeméti Takarékpénztárnak 64 korona és 200 korona, Árva Tóth Míhálynénak 159 korona, özv. Balázs Istvánnénak 100 kor., a Kec-keméli Központi Takarékpénziának 300 kor. és 320 kor., Leitner Iguácnak 29 kor. 56 fillér, a Kecskeméti Leszámito’ó és Pénzváltóbank 200 kor. és jár. iránti özv. Földi .Tó/sefné szül. Domokos Mária ellVni kielégítési vé.’rebajlási ügyében a kecskeméti 8732. számú llkvi betétben A. 1. 1—5. sorsz. a. felvett és yégrekajlást szenvedett ne­vén ál ó 2291 korona becsértékü jó­szágtest Leiiner Ignác előterjeszted kérelem folytán dr. I Szabó László ügyvéd árverési vevő költségére és veszélyére a végrebajlási törvény 185. §-a érleimében: az 1906. évi június hó 16-ik napján délelőtt 9 órakor a kir. tszék leekkönyvi helyiségében megtartandó nyilvános árverésen, az egyidejü’eg megállapított és a hivatalos órák alatt a telekkönyvi hatóságnál, valamint Kecskemét városházánál meg­tekinthető feltételek mellett a kikiáltási áron alul is eladatni fog. Venni szándékozók tartoznak a becsár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadékl épes értékpapírban a ki­küldött kezéhez bánatpénzül előre le­tenni. Kecskemét, 1906. május 5 én. A kir. törvényszék telekkönyvi hatóság. (P h.) Házeladás. A IV. tized 114. számú ház, mely áll 4 szoba, éléskamra, konyha, isiálló, kocsiszín, kamrából és melyhez nagv gazdasági udvar is tartozik s a Sutu- és Kaszap-utcára nyílik, 438 -öl te­rületiek kedvező feltételek mellett el­adó. Értekezhetni dr. B. Kiss Kálmán ügyvédnél V. t., Föiskola-tér 120. sz. Meglepő olcsóság. Tisztelettel értesítem a kalapvásárló közönséget, hogy abban a szerencsés helyzetben vágyó1 , hogy KALAPOKAT minden divatszinben cs a legújabb divatformákban krajcárért árusítom. Nagyon kérném az érdeklődő közönséget, hogy kalapszükségle.ét jóval ünnep előtt fedezze. Kovács Jeaő Kecskémé*, Rákóczy-út 189. sz. (a városi bérpalotában.) ♦ ó ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ A CSIKAY LÁSZLÓ tőle üzlethelyiség azonnal kiadó* Értekezni lehet LÖWY SOMÁNÁL. l!j gyártelep! Van szerencsém a nagyérdemű vevő­közönség becses tudomására hozni, hogy V. tized 298. számú házamban egy a legújabb szerkezetű gépekkel felszerelt gránit-feldolgozó gyárat állítottam fel. Ezúttal bátorkodom megjegyezni, hogy hazánkban ez teljesen uj iparág, mert a kereskedők által árusított fekete (svéd) gránit- és szyenitkövek mind ausztriai termékek. Mint gyáros, azon kellemes helyzet­ben vagyok, hogy köveimet a legszebb kivitelben, a legolcsóbb árakért adhatom, s azok fényének valódiságáért és tartós­ságáért 15 évi jótállást vállalhatok. Legjutányosabb árak mellett készítek sírköveket méret után is, épület-munkát, úti-kereszte cet és emlékszobrokat bármely kőből. A nagyérdemű közönség.becses bi­zalmát továbbra is kérve, maradtam kiváló tisztelettel liothfeld Ignác sírkő-gyáros. Meghívó. Tisztelettel értesítem a n. é. közön­séget és növendékeimet, hogy folyó évi junius 3-án, azaz pünkösd első napján a kisnyirí erdőben MAJÁLIST fogok rendezni, melyre a t. címet és b. családját tisztelettel meghívom: Szabó László oki. tánctanitó. A majális-jegyek személyenkint 40 fillér. A jegy minden rendezőnél kapható. Kint a majális szín­helyén az egész közönség le fog fény­képezhetni ; kérem növendékeimet, hogy minél nagyobb számban szíveskedjenek megjelenni. Bor, sör és hideg felvágottak és jő zenéről gondoskodva lesz. MENETREND: Indulás Kecskemétről j reggel 6 óra 36 p., délelőtt 10 óra, dél- ■ ben 12 óra 38 p. Vissza este 5 ó 57 p.^, este 7 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék