Függetlenség, 1906. szeptember (19. évfolyam, 196-220. szám)

1906-09-01 / 196. szám

A radikális pártalaknlás. A radikálizmus cégére alatt kó­dorgó letört gyászvitézek szégyenük kudarcaikat. Először a demokraták utasították el maguktól a közgyülölet- nek örvendő haladókkal való szolida­ritás dicsőségét. Azután 'a független­ségi radikálisok tiltakoztak nagy in- dignáeióval a sértő föltevés ellen, hogy ők bármiféle formában részt vennének Kristóffyék manőverében. Csak a nemzetköziek és a nemzetisé­giek hallgatnak mélységesen, akiket régi szerelem és régi közös emléke köt a „jókedvű adakozódhoz, még abból az alig múlt korszakból, amikor közköltségen és hatósági védelem alatt rendeztek tüntetéseket a nemzeti követelések eben s a meg nem sza­vazott újoncokat önkéntes belépésre buzdították a nemzetiségi vidékeken. De bármilyen benső barátság áll fenn egyfelől a nemzetköziek és a nemzeti­ségiek, másfelöl a haladópárti „tör­vénytelen atyák“ között, a radikális pártalakulás már embriójában meghalt­alak tekinthető. Mert a nemzetköziek a parla­mentben csak egy felemás mandátum­mal vannak képviselve, a haladók pedig még annyival sem és sem a demokratákra, sem a „függetlenségi disszidensek“-re nem számíthatnak; nincs tehát más táboruk, mint a nem­zetiségi csoport; az pedig hiába ne­vezné magát radikális pártnak, mégis csak nemzetiségi csoport maradna, mert Floridor az Coelesztin és Goe- lesztin az Floridor. Különben szinte »7 ember azon a bizarr gon­dolaton, amely olyan heterogen ele­meket próbált egyesíteni, mint ami­lyenekből a radikális pártot szerették volna összetákolni. S valóban kár, hogy nem sike­rült a kísérlet, mert két hét múlva biztosan részesültünk volna abban az infemális látványban, hogy ez az igazi habarékpárt a szó szoros értelmében egymás haján búcsúzott volna. Csak egyetlen egy természeten és lehetséges módja lenne a radikális pártalakulás­nak: az t. i., ha a függetlenségi párt­ból kiválnának mindazok az elége­detlenkedők, akiket vagy a ki nem elégített ambíció, vagy a zabolázatlan temperamentum, a mostani kormány­nyal és az általa képviselt koalícióval szemben gyorsabb lempóban haladó és markánsabb nemzeti és szociális politika követelésére ösztönöz. Igaz, hogy ezeknek az uraknak, a politikai tisztesség legelemibb szabálya szerint, uj választásnak keilen« magukat alá­vetniük, miután mandátumaikat a mostani koalíciós politika jegyében kérték és kapták a választóktól. De reméljük, lenne annyi önbizalom ezekben a bátor férfiakban, hogy uj programmjukat félelem és habozás nélkül terjesztenék kerületeik bírálata alá. Ha igy cselekedvén, mandátum­mal jönnének vissza, bízvást megala­kíthatnák a radikális pártot Bizonyára úgy a függetlenségi párt, mint a kor­mány teljes lojalitással fogadná őket. A függetlenségi párt megörülhetne s örülne is, hogy megszabadult a fe­gyelmezetlen elemektől, a melyek a maguk extrém törekvéseikkel és foly­ton ágaskedó szereplési viszketegsé- gükkel csak fölösleges ballasztját ké­pezik egy komoly, céltudatos politikát kővető guvernementális pártnak, amely- nek úgyszólván létföltétele a teljes akcióképességet biztositó tömör egység és szigorú fegyelmezettség. A kormány pedig szívesen fogadná a hazafias szellemű kritikai ellenőr­zést, mert egy nemzeti kormánynak, éppen a mi viszonyaink között, nem lenyűgözője és gyengítője, hanem in­kább támassza és erősítője egy tiszta szándékú és emelkedett szellemű nemzeti ellenzék. Csakhogy — őszin­tén megvallva — erre nagyon kevés a kilátás. Az úgynevezett elégedetlen­kedők — ők tudják miért — kényel­mesebbnek találják a pártköteléken belül való lármát és yirtuskodást a fórumon való ayilt zászlóbontásnál. Például egyikük, akiben sokan a radikális párt egyik zászlóvivőjét iiitték, éppen most intézett nyílt fel­hívást, hogy < minden hazafias párt és ember egyesüljön egy pártban.» Talán a radikális pártban ? Oh, nem : a függetlenségi pártban, amelyet ugyanis a föld poráig lecsöpül a ra­dikális hírben álló honatya, de azért kitűnő fészeknek talál, cmely ápol s eltakar.» Nos ily körülmények között nagy képzelőtehetség kell ahhoz, hogy az ember komolyan higyjen a sokat emlegetett radikális pártalakulásban. Nem csalódtunk, midőn azt hit­tük, hogy ez a nagy lármával meg­indult szervezkedés oda lyukad ki, ahova Aesopus meséje: — Panturiunt montes et nascitur ridikulus mus — sok vajúdás után a hegyek egeret szültek. UJDONSiGOI. Csikés legény . . . Csikó« legény, csikós legény Be irigylem sorsodat, Úgy röpülhetsz a lovaddal, Akár osak a gondolat . . . Egy pillanat ... — sárkány lovad Hegyet-völgyet hátra hagy, S ha kedvesebb megóhajtod Egy-kettőre nála vagy . . . Széchenyi N Jánas. — Katonai felülvizsgálatok. A honvé­delmi miniszter körrendeletét bocsátott ki Kecskemét törvénzhatóságához, melylyel a vegyes felülvizsgáló bizottságoknak a folyó évre való szervezése tárgyában múlt évi körrendeletétől eltérőleg azonnal elrendelő, hogy a vegyes felülvizsgáló bizottságnak a folyó évi szeptember ha­vában is éa pedig szeptember 27-én, ok­tóber havában pedig az október 16-iki működés mellőzése mellett október 29-én s illetőleg a szükséghez képest az ezen napokat-követő napokon üljenek össze. — Az iparpártolás apostola. Szegeden nagyszabású iparpártoló kongresszus volt, amelyen lángolva lobogott a lelkesedés. Különösen zajos hatást aratott az egyik szónok, aki finom szabású orosz lakk cipőkben lépett a dobogóra. Á szónok an- gelCssövett ruhát viselt, mellén valódi belga aranylánc csillogott; letette divatos kubai panamakalapját, majd lehúzta elő­kelő svéd kextyüjét és beszélt. Érvelés közben idegesen izgatta vakító fehér man­ffl T Í7 Ä TT TT TI YT az 088288 iskolák részére a. leg-u.ja'b'b kiadásokban T A N K II N Y l/r lí ,":~7 iró- ás rajzszerek, rajzeszközök •— xi i 1 V 11 X 1 iJ Ijl a legnagyobb választékban és legolcsóbban kaphatók Fekete (Schwartz) Soma W' ....... ..= könyvkereskedésében Kecskeméten, az Itczés piacon. Ugyanitt a tankönyvek díszes angol vászonba és tartósan be is köttetnek. iecÉemét 1906. szeptember 1. Sióm bal XIX. évfolyam, 196. mm. ELŐFIZETÉSI AR B ■ m Storkoozttoog ét ^ p iprcTi niccp w W* r Uuut \ LtNotu “ küldve -kr’OT i.i'./&.X HST“,I— XT i A ~E^ Telefon: IKÍ6 70S Síi: A kecskeméti függetlenségi és 48-as párt hivatalos közlönye. 145. szán. FeU15* Markwwti Fő«ark»8ztó Sz»rk»»rt6 TÖMÖRI JENŐ SZAPPANOS ISTVÁN KECSKEMÉTI VILMOS

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék