Függetlenség, 1906. december (19. évfolyam, 272-294. szám)

246. szám. fuggetlensEg. 3. oldal. fogása lenno a cikk állításai ellen, tessék tárgyilagosan kifejteni ellenkező vélemé­nyét, annak is szívesen helyet adunk De a szabad véleménynyilvánításnak ok­talan terrorismusaal, aenzurával, vagy illetéktelen gyámkodással való akadályo­zását a legerélyesebben visszautasítjuk. Országos ügyekben ki-ki beszél­jen, vagy hallgasson, ahogy neki tet­szik. De helyi közügyekben minden tárgyi­lagos szónak cenzúra nélkül helyet adunk és követelünk. Mert ez a lap nem az „enyém, tiéd, *vé“,- hanem mindenkié: a nagy kö­zönségé . . . Keaskemét, 1906. nov. 30. Kecskeméti Vilmos a „Függetlenség“ szerkesztője. 38 év a Takarékpénztnr- Egyösület életéből. (Vége.) 4. III. 1. A „Kecskeméti Tál arékpénztár Egyesület“ bejegyzett részvénytársaság 600,000 korona alaptőkéjét 1 500,000 ko­ronára fölemeli, amely alaptőke 1-től 3000-ig folyószámmal ellátott, névre szóló, teljesen befizetendő, 500 korona névér­tékű részvényekből fog állam. 2. Ezen művelet keresztülvitelére a takarékpénztár 1000 darab részvényt bor csát ki, mely uj kibocsátású részvénye­ket a övetkező föltételek mellett engedi át a részvényeseknek : a) Az átvételi ár 1200 koronában állapittatik meg, melyből 900 korona az alaptőkéhez, 300 korona pedig a tartalék­tőkéhez esatoltatik. b) Minden két (2) darab régi rész­vény után egy (1) darab uj Kibocsátású részvény biztosittatik a régi részvénye­seknek. c) Egy (1) darab régi részvény után csak igazolvány bocsáttaúk ki; amint azonban két (2) igazolvány együttes bir­tokába jut a részvényes: a két (2) iga­zolvány egy (1) darab uj kibocsátású részvénnyel cseréltetik be. Az igazolványok az 1908. évi dec. 31. napjáig érvényesek ; aki ez időig két (2) igazolványt nem szerez, az uj kibo­csátású részvényhez való jogát elveszti; igazolványa a takarékpénztár által elada- tik s a befolyandó összeír, mint betét, ja­vára könyveltetik. d) Az elővételi jogot az 1907. évi január hó 15. napjáig lehet gyakorolni. Az elővételi jog gyakorlásának el­mulasztása miatt visszamaradt uj rész­vényeket az igazgatóság szabadkézből adja el. e) Az 1200 korona elővételi ár a kö­vetkező négy részletben fizetendő: A) 300 korona a régi részvény le­bélyegzésekor, vagyis az 1907. évi január 20. napjától kezdve — ugyanaz évi febr. 15. napjáig; B) 300 korona 1907. május 1-ig; C) 800 korona 1907. augusztus 1-ig; D) 300 korona az 1907. év nov- hó 1. napjáig. Minden befizetett részösszeg után az 1907. évi január hó 1. napjától kezdve a befizetés napjáig járó 5 százalékos kamat számittatik. Szabadságában áll azonban minden részvényesnek a részvényösszegeket a ki­tűzött határidő előtt is befizetni. 8. Aki az uj kibocsátású részvények átvételi árát az 1907. évi r.ov. hó első (1) napjáig teljesen be nem fizeti: az elővé­teli jogát és a befizetett összeget elveszti, amely összeg a tartaléktőhöz esatoltatik. 4. A régi, 300 koronás névértékű részvényok 500 korona névértékű, uj rész­vényekkel cseréltetnek ki úgy, hogy ezek az 500 Koronás uj részvények a részvény­könyvbe beirt régi tulajdonosok nevére állíttatnak ki. Ha azonban a részvénybirtokos a nevén nem álló régi részvények után járó uj részvényeket saját nevére kívánná kicserélni: ez esetben regi részvenyenkint öt (5) korona illeték és négy (4) korona átíratás! dij fizetendő. Az 1000 darab uj kibocsátású rész­vény a jelentkező részvényes kívánsága és tetszése szerinti névre illeték és díj­mentesen állittatik ki. 5. Az uj részvények és az igazolvá­nyok kiadása, illetőleg a régiek kicseré­lése az 1907. évi nov. hó 1-ső napjától kezdődik. k. Mind a 3000 drb részvény után az 1907. évre már osztalék jár. IV. Egyidejűleg javasoljuk, hogy alap­szabályaink az alaptőke fölemelésnek megfelelőleg módosíttassanak; úgy azon­ban, hogy a módosított alapszabályok törvényszéki bejegyzése csak akkor fo­ganatosíttassák, midőn az 1000 drb uj ki­bocsátású részvény 1.200,000 korona át­vételi ára teljesen befizettetett. Tisztelt Közgyűlés 1 A mai pénz­ügyi viszonyok kényszerítő hatása alatt s felelősségünk teljes tudatában érezzük, hogy alaptőkénknek az előterjesztett ja­vaslat szerint fölemelése nem csak köte lességünk, hanem intézetünk további fej­lődésére és felvirágzására való tekintettel olyan követelmény, mely kizár minden ellenmondást, hacsan nem akarunk az ósdi maradiság megszégyenítő bélyegével az intézet élén állaui; minélfogva a fel­sorolt indokok alapján tisztelettel kérjük, hogy javaslataink elfogadása mellett az alaptőkét 600,000 koronáról 1.500,000 ko rónára fölemelni, alapszabályainkat mó­dosítani s minket ezeknek a keresztül­vitelére felhatalmazni méltóztassék Kecskeméten, 1906. évi nov. hó 23. Az Igazgatóság. íí J ll ü i*i S A ti U k. — Adventi felolvasások. Épen teg­napi számunkban adtunk hirt arról az örvendetes tényről, hogy a Kecskeméti Katholikus Segélyegylet, élén ügybuzgó vezető-elnökóvél, Petter Géza hittanárral, feladatának oly magaslatára emelkedett, mely szinte páratlan bármely egyesület életében is. Moh, hogy véget értek a tássasestélyek s beköszöntött az advent, az egyesület adventi felolvasások rende­zése által igyekezik betölteni szép hiva- tátát. A Katholikus Legényegylet ugyan­is december hóban minden vasárnap d. u. 5 órakor felolvasást fog rendezni Mezei- utcai saját helyiségében. A felolvasások sorrendje a következő lesz : dfec'mber 2-án felolvas Petter Géza hiúanár, 8-án Váry István, lapunk dolgozótársa, 9 én Steidl József főreáliskolai tanár, 16 án Sztankay Lajos rajztanár, 23-án pedig Gregor Géza r. k. segédlelkész. Mint ebből a szép névsorból is látható, a Kat­holikus Legényegylet mindent elkövet, hogy adventi felolvnsásainak a legna­gyobb erkölcsi sikere legyen. — A Katholikus Egyesület felolvasásai. A Kecskeméti Katholikus Egyesület de­cember hóban minden vasárnap d. u. 4 órákor felolvasást fog tartani a r. k. egyház bérházában levő saját helyiségei­ben. A felolvasások sorrendje a követ­kező : dec. 2 án felolvas Hornyik József főreáliskolai tar ár, 8-án Hanusz István főreáliskolai igazgató, 9-én Iványosi Szabó László ügyvéd, 16-án Geday Sán­dor tanitó, 23-án Petter Géza hittanár. A felolvasások iránt már is általános érdeklődés mutatkozik. — A karácsonyi bazár az árvaházban ma reggel 8 órakor megnyílt és decem­ber 10-éig lesz nyitva. Belépő dij nincs. — Társasestély. A kecskeméti keres­kedő ifjak Egyesülete 1906. december 2-án saját helyiségeiben zártkörű társas- estélyi rendez. Belcpti díj személyenként 60 filiér. Kezdete este 8 órakor. Az es­télyen Balogh Bandi zenekara fog közre­működni. Az ujoncbál elnökei es rendezősége. A dec. 8-an tartandó kereskedői ujoncbál most megjelent meghívóján a követke­í zők szerepeinek a 8 védnok^mellett, mint diszelnökök : Aszódi Béla, Aszódi József, Aszódi Zsigmond, Barna Sándor, Bóka Zsigmond, Csáki István, Dudogh István, Dragolovich László, Dragolovich Mikló7, Feldmeier Ignác, Fispán Mór, Franki Lajos, Francsek József, Gárdi Imre, Grosz Kálmán, Grosz Lipót, Goitein Jó­nás, Grosz Adolf, Giohner Jenő, Gonda Izidor, Heiler Jakab, llochmann Béla. dr. Holcer Zsigmond, Kovács Jenő, Ko­vács Ferenc, Kocsis Gyula, D. Kovács Nándor, Ladányi Károly, Ladányi László, Littauer Mór, Lengyel Mihály, Ludvigh Mihály, Lobi Andor, Nagy Sándor, Rét- hey FerexiC. Szűcs Sándor, Szomor Sán­dor, Stein Lajos, Spieler Adoif, Szél Nándor, Spinger Samu, Tóth László, Weisz Miksa, Vitéz Gusztáv, Zilzer Li­pót. Az ifjúsági elnökség névsorát már leközöltük. Most itt adjuk a rendezőség névsorát: Barna Mihály, Domián Balázs, Deutsch Ferenc, Erdei László, Friedent- hál Gábor, Goitein Leö, Zs. Kovács Imre, Kovács Jenő, Reimann Ernő, Rét- hey Gyula, Szombathy Vilmos, Szabó Imre, Schubert Pál, Székely Gyula, Szé­kely Soma, Teszáry József, Schvartz A: dor, Till Sándor, Várady István, Altrich Zajac Márton. — Köszönet. Mindazon hölgyek és uraknak, kik a Kath. Legenyegylet őszi estéjein szereplésükkel közreműködni szí­vesek volt. k és az est sikereit biztosí­tották és mindazon szülőknek, kik leá­nyaikat közreműködni megengedték, há­lás köszönetét mond az Égylet vezető­sége. Itt említjük még meg. hogy az adventi felolvasások 2 án, vasárnap, d. u. 5 órakor a Mezei-utcán levő helyiség­ben megkezdődnek, amelyekre igen szép és változatos műsor van összeállítva, — Á Nöegylet teazsurja. A jótékony Nőegylet december 2-án, vasárnap d. u. tartja első tea-zsurját a Milleker szálló nagytermében, A tea felszolgálásánál 30 urléáDy fog segédkezni, Az egyiet külön meghívókat nem oocsájtott ki a tea- zsurra, de örömmel lát azon mindenkit, A belépő dij különben 40 fillér. — Karácsonyi vásár. Ma szombaton d. e. 9 órakor nyilik meg a Nőegylet karácsonyi vásárja a női ipariskola he­lyiségeiben A vásár három napig tart és délelőtt 9— 12-ig, dé'után'pedig 3—6-ig tekinthető meg. Belépő dij 20 fillér. — Főispánok ismerkedési estélye. Az uj rendszer alatt kinevezett főispánok­nak, tehát kevés kivétellel az egész fő- ispáni karnak nem volt ez ideig módjá­ban, hogy egymást megismerjék. Most, mint értesülünk, Gulner ®yula Pest- Pilis Solt és Kecskemét th. város főis­pánjának kezdeményezésére a főispáni kar december 1-én szombaton esti fél 9 órakor ismerkedési estélyre jön össze a fővárosi Hungária szálló külön termében. — Mikor kell barukkolni ? Ez a kér­dés bizonyára a legutóbb besorozott újon­cukat érdekli mindenekelőtt. Hiteles ér­tesülésünk szerint a most besorozott ujonejutulék bevonulásának határidejét i 1907. január 15 ikére 1üzte ki a hadveze­I tőség. A most kiszolgált katonák egyré- szét december elsején szabadságolják. — A Rákóczi kor története. Kecske­mét város törvényhatósága a nagy feje­delem szent hamvainak hazahozatala alkalmával tudvalevőleg 2000 koronát ajánlott föl arra a célra, hogy irassék meg Rákóczi Ferenc fejedelem korának dicsőséges története. Egyben elhatározta, hogy tekintettel a hatalmas műnek drága előállítási érája, adakozásra szóllitja fel az ország összes törvónyhatéságát. Mint

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék