Függetlenség, 1907. március (20. évfolyam, 50-75. szám)

1907-03-01 / 50. szám

2. oldal FÜGGETLENSÉG 50. szám Nekünk olyan irányítás kell az államha­talom részéről, amely a mi bel- és külföldi kereskedelmünkel, szemben a tőke gazdag Ausztria kereskedelmével megvédelmezi; s olyan, amely a kézmü-iparunkat, ipartelepeinket, gyár­iparunkat nem teszi ki a tőke gazdag osztrákok, valamint a gyakorlottabb osztrák ipari munká­sok terményeiben a vegetálásnak. Ma a külföldi kereskedelmet még a mi terményünkben is az osztrákok monopolizálják. Ma a magyar piac el van árasztva osztrák származású ipari terményekkel. Még a népies ruházkodás tárgyai is az osztrák gyárakból kerülnek ki. Mi kerül ki tőllünk? Egyedül a nyers anyag, vagy talán a fél gyártmány, de ez is tisztán azért, hogy Ausz­triába szállíttassák kikészítés végett, hogy majd ezután mint készáru általunk megvásároltassák, de már a munkabérek s vállalkozói nyereség, szállítási és a többi kölcsegekkel megdrágítva. Így mi a vám- és kereskedelmi szövettség hatálya alatt öntudatlanul fizetjük az osztrák munkást, a mi véreink pedig a munka alkal­mak hiányában évenként száz ezrenként vándo­rolnak Amerikába s fizetjük az osztrák szállí­tási viteldijakat valamint tömjük az osztrák ipa­rosokat. Ezeket elkeli kerülni, ha lehet minél elébb ; de megkell szüntetni a vám és kereskedelmi közösséget legkésőbb 1915-ben. Mind a két lehetőséget megadja a törvény, de az utóbbit látszik javasolni az állami raison. Dr. Szigethy Lehel. A hirös városból. 7- szer A’ VÁRNAI NAGY ÖSSZEÜTKÖZET. 8- szor Turbillonok, gyöngy, és kígyó röppentyűk. 9- szer Több színű Chinai lapta játék, melly mindenütt elragadó bámulást, és megelégedést nyert. 10- szer Egy öröm-láng feltűnése, homlok diszmetszés­sel a’ nagy érdemű nézők tiszteletére — egy­szerre fénytengerként hullámozva a’ láthatáron. 11- szer Egy nyolcszegű csillag’ nemzeti szinekbeni játéka. 12- szer Számtalan tűzpukkantók magosbani reptük, ’s szét villanásuk villámlángjai ostábla játékot képzőleg végzik be az egész mutatványt. E’ fáradságos műkészitmény’ előadása által továbbra is figyelmet kíván nyerni a’ műkészitő; a’ társaság pedig költséget nem kiméivé, örömmel tesz mindent, csakhogy t. ez. pártolóinak megelégedett estidőtöltést szerezhessen. Felvonásközti szünetkor a’ helybeli hangász-kar kitűnő darabokkal fog kedveskedni. A’ pénztár’ kitételét délutáni 4 órakor 3 ágyúlövés fogja jelenteni; a’ játékhoz való készületet 2, mint szintén a’ játék’ kezdetét is. Nemkülönben minden felvonás’ kez­detét és végét ágyűiövések fogják hirdetni. — Továbbá a’ helyek elrekesztve, ’s a’ múltkorinál jobban rendezve lesznek', úgy hogy 600 személy kényelmes ülést foglal­hat a’ nézőhelyen. — Ha pedig az idő gátolná a’ sza- badég-alatti előadást, ezen esetre ugyan ezen fennezim- zett vitézi dráma „NAGY HUNYADY JÁNOS“ a’ szín­házban szokott renddel adatik elő. A’ városon kitűzött nemzeti zászlók az Arénát jelentik: hapedip az idő al­kalmatlan lenne, akkor a’ leszedett zászlók a’ szinház- bani előadást fogják jelenteni. Bemeneti dij: Első hely 30 kr. — Második hely 25 kr. — Állóhely 15 kr. v. ez. Játék kezdete pontban 6 órakor leend, — és úgy alkal­mazva, hogy a’ játék végével tüstént a’ tüzi-iáték gyö­nyörködtesse a’ nézőket. A másik finom selyemre nyomva 1848. február 13- iki előadásáról számol be következőképen: EGRY JÁNOS JUTALOMJÁTÉKA. Kecskemét, Vasárnap, február 13-kán 1848. EGRI JÁNOS JUTALMÁUL először: FÉRJEM KÓSZÁL. Űj vígjáték 3 szakaszban; Cormon és Grange után ford. Csepregi L. (Színészeit a régi Kecskeméten.) Két érdekes emlék jutott kezeinkhez Kada Elek polgármester, fáradhatatlan buzgalmu, nagy tudásu ku­tatójának szívességéből. Két régi szinlap, mindkettő jel­lemző világot vet a 40-es évek szinpártolására. Az egyik 1842. augusztus 20-áró! szól. Íme: ARENA. Szabadég-alatti előadás, és Tűzijáték a’ Fürdő­háznál. Kecskemét, Szombaton, Augustus 20-dikán 1848. kitűnő iparral adatik: Nagy Hunyaely János VAGY a’ haza’ szabaditásáért lett áldozat. Eredeti vitézi dráma, 3felvonásban. Irta Kisfaludy Károly. SZEMÉLYEK: Hunyady János, erdélyi vajda . , Házi Öreg Kemény, fő nemes.....................................Kovács Simon, a’ fia alvezér ...........................................Fejér Ida, a’ neje .....................................................................Szilágyiné Ida, 1 , , .....................................F. Lilla Lajos j a gyermekeik.....................................v. Pali Kereszti 1 , . ....................................................Erős Mohai | alvezérek...................................................Lossovj 1- ső i naraS7t ..................................................Horváth 2- ik / paraszt . . ,................................Nagy „ , i .......................................................Kovácsné Parasztnok } ^ .................................................Házyné Ezt követi Mészáros István által készített — kitűnő szorgalommal rendezett — és közmegelégedést Ígérő légi nagy tűztünemény (Feuerwerk) következő szakaszokban: 1- ször Római gyertyák brilliant-fénytjátszó csillagzati. 2- szor Két magán mozgó tűzkerék mechanicai műerő általi kilobbanása — változó színekben, mellyen egy kígyó forog. 3- szor Több mint száz tüzes kígyók, ’s békák fantom­ként szétlobbanásuk. 4- szer Számithatlan tűzcsillagok harcvihara az. ele­mekkel. 5- ször Tűzi nap, veres, fehér, brilliant tüzből, • melly­nek közepén a’ bőség’ dúzs szarujából a’ virá­gok özöne ömlik. 6- szor Többféle röppentyűk’ csillagokká, s’ nefelej­csekké változásuk. Személyzet: Durosel Móricz, váltóüzér ...... Egri. Amália, neje ..............................................................H. Nina. Bertolin, orvos .......................................................Kovács. Anais, neje ................................................................... K. Mimi. Beaugalliard Sosthenes, Amália’ unoka testvére .......................................................Farkas. Beuchampus Marquis . . ... . . . Baranyi. Lucenai, váltó üzér .................................................Nagy. Mortgiron Vieomte............................... Ifj. Körösi Baptiste, pincér .......................................................Körmendi. József, inas .............................................................Szalai. Szobaleány .............................................................K. Ágnes. Jean ) ninezérek ..........................................Fejérvári. Georges ) Pinczerek ....................Marton. Történetinely Páris, idő 1846-iki farsang. Játék végivel a’ jutalmazandó Nemzeti magyart lejtend, ’s egyszersmind kegyes hazafiui pártfogásba ajánlja magát hálás tisztelő szolgájuk Egry János. Bemenet ár: Földszinti hely kegyességre bizatik. — Karzat 15 kr. v. Kezdete 7- edfél óra. Szinte nehéz lenne eldönteni, mikor volt Kecs­keméten műveltebb érzék a színészet kulturhivatása iránt: 1842-ben-e, vagy ma, 65 évvel később ? 1 Vin kee.ske. NAPI HÍREK. Vízvezeték. Kecskemét, február 28. Alig nehány hét választ el a tavasztól, melyet oly sóvárogva várunk. Nem sokáig örülhetünk a tavaszi levegőnek, a gyümölcs­fák kábító virág illatának, mert gyorsan me­gyünk át a forró, perzselő nyárba, mely ellen oly nehéz a védekezés itt, a fátlan, kietlen homokon, hol még iható tiszta vizet sem talál­hatunk szomjunk enyhítésére. Évek óta megváltásként várjuk a vízveze­ték létesítését, mely a szaharai sivatagból, a járványfészekből, a tüdövész otthonából, virágzó, egészséges levegőjű, kristálytiszta, üdítő vizén oázist várázsol, hol nem kell mindennap attól tariani, hogy halálthozó italt, mérget, undorító sárga mocsaras izü ivóvíznek csúfolt folyadékot veszünk magunkhoz. Nem fognak oly gyorsan népesülni a temetők, kevesebb fejfára és ko­porsóra lesz szükség, mert az élet legelső kel­léke biztosítva lesz számunkra — az egészséges ivóvíz. Semmi féle más intézkedés nem képez oly fontos és égető szükségletet, mint épen a vizvezetés létesítése, mely nélkül életet el sem lehet képzelni. Valósággal könnyelműség lenne tovább odázni, halasztani a vízvezeték kérdésé­nek megoldását. Elég élet áldozatta! járt az eddigi halogatás, mentsük meg legalább a megmentendöket. Tavasz küszöbén állunk, most kell hozzálátni a munkálatokhoz teljes erővel, nem szabad visszariadni semmiféle áldozattól, költségektől, fáradságtól, mert ezrek életéről van szó. Viz nélkül nem vagyunk képesek véde­kezni afullasztó por ellen, nem lehet az utcá­kat locsoltatni, a járványos betegségek réme állandóan fenyeget és pusztít közöttünk. Ha most nem is, de idővel megtérül mindaz, amit a vízvezetékbe a város befektett de eltekintve ettől itt olyan szükséglet kielégítéséről van szó, mely a lakosság jogos követelményét képezi és a város jövendő kultúrájában pedig a leg­nagyobb szerepet fogja játszani. (Sz.—s.) — Március idusa. Közeledik a magyar szabadság megszületésének tavaszi ünnepe. A kecskeméti függetlenségi körök a különböző közép- és népiskolák, mint eddig, úgy az idén is nagyszabású ünnepségeket rendeznek ez alkalommal. — Halálozás. Dr. Krasznay Ferenc orsz. gyűlési képviselő, mint értesülünk, tegnap meg­halt. Az elhunyt mindig tántoríthatatlan tagja volt a függetlenségi eszméknek s a nemzeti küzde­lemben is odaadó buzgalmat fejtett ki a béke és a kibontakozás érdekében. Az élete delén elhunyt képviselőt kiterjedt rokonság gyászolja. Legutóbb a dunapataji kerületet képviselte. — Jogakadémiáról. A Jogászkor választ­mánya március 1-én délután 1 órakor ülést tart, melyen a könyvbeli segélyosztást tár­gyalják. 5 órakor pedig közgyűlést tartanak, amely elé beterjeszti az elnök Révész Bence, a választmány által elfogadott költségvetést. — Népies előadás. Vasárnap délután a városi vigadóban nagyszámú hallgatóság előtt, dr. íványosi Szabó László ügyvéd tartott sza­bad előadást a nemzetgazdaságtanról és a szo­ciológiáról. Most vasárnep pedig H. Sztankay Lajos ipariskolai tanár fog előadást tartani a házi-iparról. — Gyilkos kocsis. Lapunk mai számában megemlékeztünk arról a szerencsétlenségről, mely Fazekas Sándor V. tized 63. szám alatt lakó földbirtokost érte. Ugyanis kocsisa, Pocsár Sándor, a tanyán egy vasviliával úgy fejbe vágta, hogy eszméletét vesztette. Mint újabban értesülünk Fazekas Sándor sebeibe belehalt. Ma délután boncolják fel. A gyilkos fogva van. — A vasutasok megjutaimazása. A kor­mány tudvalevőleg fél millió koronás jutalmat engedélyezett a vasutasoknak a téli tulerős forgalom sikeres lebonyolításáért. Mint illeté­kes helyről értesülünk, e jutalmazásokat a ke­reskedelmi miniszter sürgős intézkedése folytán már legközelebb megkapják a vasutasok. — Sok a beteg. A statisztikusok már rég megállapították, hogy a februári hónap, amely­től hála Istennek a mai nappal megszabadul­tunk, az esztendőnek legegészségtelenebb hó­napja. Aránylag egyetlen más hónapban sem betegednek úgy halomra az emberek, mint februárban, a télvégnek és a tavasz közeledé­sének idejében. A fagyokra következik az olva- dásos sáros idő. A fűtött szobából jövet elég, ha még csak egy kis légáramlat, s mi is azon betegek ezrei közé tartozunk, kik az időszaki változás kellemetlen hatása alatt nyögünk. Feb- ruárius hónapja tehát ebben a tekintetben igen rossz hirü* hiszen a beteg statisztikában felül­múlta még a novembert is, amely pedig szin­tén nem a legjobb hírnek örvend. Az ilyen beteg világban, mikor minden harmadik ember beteg, köhög, prüszköl, trüsszent, bizony, mit kívánhatunk mást: a megváltó jó meleg tavaszi napoknál. — Elkeseredett fiú. Folyó hó 25-én Búzás János 13 éves fiú elkeseredésében ma­rólúgot ivott, a gyilkos méreg azonban nem ölte meg, ekkor a kútba ugrott. Aggódó apja a kutból is ki húzta és súlyos sérüléseivel a kórházba vitette ki és most ott ápolják. — Törvény a íegelögazdaságról. Legelő- gazdálkodásunkról ez ideig még külön törvény nem intézkedett, csupán a mezőgazdasági tör­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék