Függetlenség, 1908. február (21. évfolyam, 26-50. szám)

1908-02-01 / 26. szám

2. oldal FÜGGETLENSEG 25. szám munkás, aki itthon vágja a fát, vagy szántja a földet: azok is magyar mun­kások, akiket az itthon mostohasága az idegenbe vitt. És a mi kétfejüsasos és fekete-sárga gyászzászlós konzulátusa­inknál — tisztelet a csekély kivételnek — igazságaikat ezek az emberek nem kapják meg, vagy csak nehezen bírják megkapni, mert a legtöbb helyen a sült osztrák konzulátus már eredendőleg bi­zonyos előítélettel van irántuk, mivel hogy magyarok. Nagyon, de igen nagyon kívánatos volna, ha ezekre, a külföldet járó ke­nyérkereső magyar emberek dolgára is, a nagy politika csinálása közben némi ügyet vetne a képviselőház. t OCCASIO § t\i előre haladt idény miatt az összes téli árúk rendkívül leszállított árban kerül­nek eladásra. Megkezdődött a farsangi OCCflSIO DU[)OQH ISTVÁN Árúházában. (Refor­mátus bazár.) • OCCASIO • NAPI HÍREK. — Herceg Ferenc ünnepléseSzegedemCsü­töríökön este zajlott le a Szanatórium Egylet estélye a szegedi színházban, Herceg Ferenc és Nádáy Ilonka művésznő közreműködésével. Szeged közönsége felhasználta az alkalmat, a kitűnő magyár iró ünneplésére. Ragyogó képet nyújtott a nézőtér. Hölgyek és férfiak nagy ré­sze estély öltözetben jelent meg a kivételes al­kalomra és a páholyok, földszint közönsége a felsőbb légiók látogatóival együttesen ünnepelte a kiváló magyar irót, Herceg Ferencet, a ki csodaszép elbeszéléseivel, regényeivel, szivet léiket gyönyörködtető szinjátékaival gazdagította a magyar litteraturát. Előadásra került a Déryné ifjasszony: ezenkívül pedig „néhány nagyon igénytelen modern mesét“ — mint maga mondta olvasott fel Herceg, melyekben feltalálható, mint mindén írásában az ő irásmüvészete, ötletes­sége. kedvessége varázsa és pompás humora Nagy tetszéssel találkozott Náday Ilonka éneke is. — Gyászmise Mészáros Eteléért. Ma dél­előtt 8 órakor ment végbe a szent Erzsébei- templomban az a gyászmise, melyet dr. Mé­száros Etele honvéd-ezredorvos lelki üdvéért szolgáltatott Petter Géza r. k. plébános. A gyász- misén az oly korán tragikus véget ért ezred- orvos barátai, ismerősei és tisztelői nagy szám­mal jelentek meg, hogy lerójják az emlékezés adóját a jobb sorsot érdemelt korán elhunyt daliás ezredorvos iránt. — Emlékeztető. Elérkezett a Gazdasági Egyesület báljának a napja. A rendezőség Ke­néz Zoltánnal az élén, mindent megtett a siker érdekében s az előjelek azt mutatják, hogy a gazd'abál az idén a farsang egyik legsikerültebb mulatsága lesz. — Betiltott kivándorlás. A belügyminisz­ter ma körrendeletben hívta fel a törvényható­ságok figyelmét azon körülményre, hogy az amerikai Kanada állam megtiltotta a bevándor­lást. Így azután kellemetlenségek elkerülése vé­gett a belügyminiszter eltiltotta az oda való út­levelek kiállítását, illetve az oda való kiván- dortást. — A földmivelésügyi miniszter leirata. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a következő leiratot küldte törvényhatóságunknak: Tudomás­vétel és közzététel végett értesítem a törvény- hatóságot, hogy a Svájccal 1906 évi március hó 9-én kötött és az 1906. évi VII. tövény- cikkbe iktatott kereskedelmi szerződés a) mel­lékletének „Vámok a Svájcba való bevitelnél 117. számához tartozó 3 jegyzet végrehajtása tekintetében a svájci szövetségtanácscsal léte­sített megállapodás értelmében a svájci vámhi­vatalok 1908. évi január hó 1 -töl kezdve a Svájcba való bevitelre szánt természetes ma­gyar borokra nézve az országos magyar kir. chemiai intézet és központi vegykisérleti állo­más (Budapest), a debreceni, kassai, keszthe­lyi és magyaróvári m. kir. mezőgazdasági vegy­kisérleti állomások és a fiumei kolozsvári és pozsonyi m. kir. vegykisérleti állomások által kiállítandó bizonyítványok hitelességét el fogják ismerni. Oly borküldemények ellenben, melyek kisérő bizonyitványnyal nincsenek ellátva vagy melyek kisérő bizonyítványai nem érvényesek, természetes voltuk kiderítése érdekében a svájci vámhivatalok által chemiai vizsgálat alá vétet­nek. A fentiekhez képest egyidejűleg utasítot­tam a fent megjelölt állami intézeteket, hogy a Svájcba való kivitelre szánt borküldemények vizsgálatát megfelelően eszközöljék és az ér­dekeltséget a hozzájuk intézendő kérdésekre megfelelő felvilágosítással lássák el, arra az j esetre is, ha a borok kivitele oly helyekről tör­ténnék, melyek a vegykisérleti állomásoktól tá- í vol esnek. Budapest 1907 december 30-án. Darányi sk. — Részeg az utcán. Tegnap este 8 óra­kor Kádár János napszámos részegen dülön- gött a Szolnoki utcán végig. Feljelentették a rendőrségen. — Tombola est az Otthonban. Jól sikerült tombola estélyt rendezett csütörtökön este az Otthonban Földváry Ferenc, a , szálló vendég­lőse. A szép nyeremény tárgyajr közmegelége­déssel találkoztak s az egybegyült közönség ki­tünően szórakozott. Ez alkalommal Földváry 10 koronát adott át szerkesztőségünknek a siket­némák részére, mint a tombola est tiszta jöve­delmét. Rendeltetése helyére juttatjuk. — A vetések állása. A m. kir. füldmive- lésügyi miniszterhez a gazdasági tudósítóktól eddig beérkezett jelentések alapján a vetések állása a következő volt: December hónap má­sodik felében eléggé enyhe és többnyire szép napos, itf-ott esős és helyenkint havazással párosult nedves időjárás uralkodott, amelynek hasznát vette a gazdaközönség utómunkájának befejezésében. De jó hatással volt az enyhe időjárás a kelőfélben volt zsénge és különösen a bokrosodásban állott vetésekre, amelyek ugyan most a január hónap eleje óta bekövetkezett erős hideg időjárás következtében — mivel a vetések nagyobbára hótakaró nélkül állanak — itt-ott már szenvednek is. Egyedül azok a ve­tések, amelyek jól megerősödve kerültek a télbe, bírják és tűrhetően viselik a zord időt. Ezek a vetések néhol-néhol legelésekre is al­kalmasak voltak. A zord időjárás következté­ben országszelte hótakarót kívánnak a vetések. Ennek hiánya különös aggodalommal tölti el a gazdákat azon vetések sorsa miatt, amelyek a tél bekövetkezte előtt csirázásb n voltak. Ilyen vetés pedig az idén nagyon sok helyen volt és éppen ez okozza azt, hogy az aggo­dalom nemhogy csökkent volna, hanem tovább is fokozódott. Francia kultúrharc. Jenlenet egy helybeli kávéházban. Két helyiérdekű „frahczia“ be­szélget : — Tud maga franciául? — Hát nem tudok ? — No mondjon egy francia szót. — Egy francia szót ? Mondok én többet is. Egalité! Fraternité! Kiberté! — Nagyszerű. De fogadjunk, hogy töb­bet nem tud. — Mag i tud ? — Akár ötöl is. — No mondjon. — Lavoár. — Ez csak egy. — Szamovár. — Kettő. — Trotoár. — Három. — Kaviár. — Négy. — No? Nem elég? — Még egyet. — Azeszponem. — Megvadult lovak. Ma délután 2 órakor egy kocsi őrült vágtatással száguldott végig a Rákócy utón. A zsidó tempi .mnál aztán az egyik ló a sima kövön elcsúszott s földre es­vén, magával rántotta a másik lovat is. Na­gyobb szerenesétlenség szerencsére nem történt. — Szabadságkérés. Id. Dr. Kecskeméti Lajos tiszti főorvos mai napon 2 havi szabad­ságot kért, megrongált egészségének helyreállí­tása végett. — Részeg az utcán. Tegnap este a Gaz­dasági gőzmalom mögötti téren részegen tén- fergett egy Nagy Sándor nevű munkáski nézésű fiatalember. Közbe-közbe nagyokat ordított. — Feljelentették a rendőrségen. — A cserebogarak irtása. Ez év tavaszán a cserebogár nagyobb mértékű rajzására kell elkészülnünk és ez évben különösen nagy ér­dek az, hogy a cserebogár hathatósan pusztí­tassák s a mezőgazdaság, de főleg a kertes gazdák a cserebogár nagyobb kártételeitől meg­mentessenek. Darányi Ignác földmivelésügyi miniszter erre való tekintettel utasította a ha­tóságokat a mezörendőri törvény vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtására és megkereste az összes gazdasági egyesületeket is, hogjf az irtásnak hathatósabb foganatosítása iránt társa­dalmi téren szintén közreműködjenek. A ren­deletben egy részletesen kidolgozott irtási uta­sítás van csatolva, amely röviden összefoglalja a legcélszerűbb teendőket. — A hadsereg uj előléptetési szabályzata. Az uj előléptetési szabályzatot, a melyet a had­ügyminisztériumban már kidolgoztak, most jó­váhagyás végett a király elé terjesztették. Az uj szabályzat legfontosabb ujitása, hogy megszün­tetik a törzstiszti vizsgát. A kapitány örnagygyá való kinevezése nem függ többé vizsgától, ha­nem csakis a százados minősítési táblázatból. A rangsoron kivül való előléptetésre uj szabályt alkottak. Hadnagyot nem neveznek ki rangso­ron kivül. főhadnagygyá a rangsoron kivül ki­nevezik a hadiskolát jól végzett hadnagyot. A ; vezérkarhoz beosztott főhadnagyot néhány évi szolgálat után rangsoron kivül kinevezik vezér­kari századossá s ily módon meggyorsítják a csapattiszt századossá való előléptetését. Az uj szabály a tartalékos tisztek kinevezését is uj alapra fekteti. A német hadsereg rendszeréhez hasonlóan, a kitünően vizsgázott önkéntest nem nevezik ki tartalékos hadnagygyá: valamennyi önkéntesből az önkéntesi év végeztével tarta­lékos hadapród lesz és csak az első fegyver- gyakorlat utált'ha újra vizsgát tett és a fegy- vefgyakorlatnál megfélelt, nevezik ki tartalékos hadnagygyá. Az uj szabályzatot valószínűleg már tavasszal életbe léptetik. — Elharapta a nyelvet. A Kis-Küküllő ; című lapban a következő napihir látott napvi­lágot : „Ne örvendj úgy nyájas olvasó, mert nem anyósod harapta el, hanem egy szelíd, jámbor, kétéves fiúcska. Pedig, hiszem, ragyogna a szemed, örülne a szived, ujjongana a lelked, ha bibliai oldalbordádnak szaporanyelvfi anyja, kit második anyádnak csúfol a világ, harapta volna el undok, fekete nyelvét. De ne busulj! örülj! Jobban jársz, ha egész anyósodat meg­üti a guta!“ — Megvadult lovak. Tegnap délután őrült vágtatással száguldott egy koc.-i az Ösz-utcán végig. A járókelők rémükén menekültek a meg­vadult lovak elől. A vizsgálatod megindí­tották. — Másnapos hangulatban. Egy kis költői nagyzássál mondva, Noé óta annyi bort nem fogyasztottak a borissza emberek, mint az a fiatalember, akiről ez a kis hir szól. Az eset hőse tegnap este egy pikkoló árnyékában kezdte a szórakozást. Az útja 'aztán egyik bormérésbe vezette, ahol vig társaságba keveredett és min­den kiilönöi-ebb meteorológia jóslat nélkül úgy elázott, hogy hajnal felé már az édesanyját sem ismerte volna meg. Korcsmazárás után a má­moros emberek szokása szer.nt kornknd vesztve

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék