Függetlenség, 1908. június (21. évfolyam, 126-147. szám)

1908-06-02 / 126. szám

2. oldal. FÜGGETLENSÉG 126. szám. többen már azon gondolkoznak, hogy kivándorolnak Amerikába, ami tisztára csak szerencse volna a városra nézve, mert legalább analfabétaságukat repe- rálnák egy kissé, Mi igazán mosolyogva térünk el még az olyan nyilatkozatok mellett is, mint amilyennel egy komoly hatóságot beugratnak egy munkatársunk mókázása miatt, hogy a város elsülye- dése alkalmával megfogják huzni a vész­harangot. Az Istenért! tisztelt hatóság, hát már mókázni sem lehet? Tessék elhinni nekünk, hogy az ilyen nyilatko­zatok igazán alkalmasak arra, hogy meg­húzzák a vészharangot. „Rettenetes járása az időknek“ hogy a „Kecskeméti Lapok“ nem tud bele­nyugodni abba, hogy mi is nem három nappal később irtuk meg a földrengést, hanem rendkívüli kiadást^engedtünk meg magunknak s az a „pár fillér“, a mi hasznunk volt belőle, rettenetes fáj­dalmat okoz nekik. Mi már több Ízben megizentük laptársunknak, hogy seper­jen csak a maga ajtaja előtt, mert mi, amint látja, csak akkor veszünk róluk tudomást, ha piszkolódásait visszautasít­juk. A fillérekre ők jobban rávannak utalva, mint mi, mert hiszen rólunk tud­ják, hogy nem a fillérekért csinálunk újságot, hanem a saját úri passziónkból. Diákmajális. Hagyományos szokásaihoz híven fényesen sikerült szombaton a kecskeméti diákság ma­jálisa. A sok ifjú szívnek álma valóra vált, el­érkezett a várva-várt nap. 5 óra s már robog­nak kifelé a fogatok a Mükertbe. Az ügybuzgó rendezőség fáradhatatlanul igyekszik megfelelni feladatának, készenlétben várja és fogadja a mind nagyobb és nagyobb számmal erkező vendégeket. A kis bakfisok kiknek ez az első belépőjük a nagyvilági életbe, örömrepesö, de egyszersmind szorongó szívvel lépnek be ifjú lovagjaik karján a terembe. Nem csoda, hiszen legtöbben itt alapítják meg karriérjüket, itt kötik meg ismeretségeiket, itt válik el, hogy milyen kilátásaik vannak a jövőre, hogy nem árulják-e a petrezselymet, ha majd mint nagy lányok a fényes bálok parket­jeire lépnek. Félnyolcat jelez az óramutató és Géza cigány rázendít a csárdásra. Fölvonulnak a párok, kigyulnak az arcaik és járják tűzzel a ropogós csárdást, majd az álomba ringató kerin­gőbe csapnak át. Amerre a szem néz, min­denütt boldogságtól sugárzó arcokat lát. Má­moros, izzó a levegő, telve rózsaillattal, mely- lyel gazdagon föl voltak ékesítve a jelenlevő hölgyek, kik maguk is úgy néztek ki, mint va­lami élő, mozgó rózsabokor. Mindjobban és jobban belemelegednek a táncba és a kisbakfi- sok is kezdik otthonosan érezni magukat. El­érkezik a választottak tánca: a négyes, majd következik a szünóra, mikor is a kis bakfisok szeretettel hízelegve simulnak mamuskájukhoz, hogy kitárják szivök örömét és egyszersmind kapa citálják ókét a jövő mulatságokra. Majd újra bevonulnak a terembe s kezdik ott, ahol elhagyták. A nap már kibuk­kant az ég pereme alól, aranysugárözön borítja az ég krápitját, melyek áttörve a fák lombjain bekukucskálnak a terembe, a hol még mindig forgó párokra találnak. De négy az óra, követ­kezik a finálé ; a mamák mozgolódnak, éles hivó hangjuk kizökkenti álmodozásukból a me­rengő párokat. Legtöbben azonban nem igen akarnak tudomást venni erről, hálátlanná teszik a hívogató szózatot és tovább lejtenek úgy, hogy valósággal erővel kell a mamáknak lá­nyaikat kiszakítani lovagjaik karjaiból. Végre is duzzogva engednek és ábrán­dozva nagy reményekkel hagyják el boldogsá­guk tanyáját és otthon tovább álmodják a folytatását. Az ifjak azonban visszatérnek a sörös pohárhoz és vig kurjongatások között szopogatják az árpa levét és köszöntik az «miékezetes napot, mig a hordóban tart, azután „haza mennek a legények“ már t. i. aki tud, mert sokan ott a hűvösben alusszák ki az éj­szaka mámorát. Hiába szép, rózsás ez az élet, mig az ember ifjú és bohó! A majálison megjelent leányok névsora a következő: Aág Duncika, Ballus Ilonka, Bagi Ró- zsika, Domokos Mariska, Falta Irénke és Gi­ziké, Fazekas Margitka, Iluska és Giziké, För- dős Mariska, Füredi Mariska, Gyenes nővérek (Izsák), Holosnyay Vikiké, Héjjas nővérek (Ha- lasi-n.-u.,), Héjjas nővérek (Budai-hegy), Het- tesheimer Lottika, Kiss nővérek, Király nővérek Katona Irénke, Katona Klárika, Sikari Kovács Ilonka és Micike, Mészáros nővérek (Szarvas), Mészáros nővérek, Mészáros Flórika, Muraközy Giziké, Milekker Annuska, Niedzivulszky Jo- lánka, H. Nagy nővérek, Sántha Ilonka, Szabó Mariska és Piroska, Szigethy Rózsika és Pi­roska, Somogyi nővérek, Száva nővérek, Sár- közy Ilonka, Sárközy Mariska, Zana nővérek. bj. — Szappanos István országgyűlési képvi­selőnk egészségi állapota nap-nap után jobbra fordul. Az ősz képviselőnk már napközben pár órára elhagya betegágyát.. — Negyven éves jubileum. Nyiry Károly m. kir. posta és távirda felügyelő a kecskeméti postahivatal főnöke, ma ünnepeli hivatalos mű­ködésének 40 éves évfordulóját. A tisztikar ez alkalomból óvációban részesíti szeretett főnö­két, este pedig a Royal szállodában bankettet rendez tiszteletére. A szorgalmas derék főtiszt­viselő jubileumán mi is őszintén gratulálunk. — Szent-Gály uj darabja. |Szent-Gály Gyula, a városi zeneiskola kitűnő igazgatója, a tél folyamán egy uj színdarab zenéjét szerzetté meg. A darabot Krecsányi fogja bemutatni Budapesten. — Temetés. Tegnap délután 4 órakor he­lyezték őrük nyugalomra Szemerey Károly volt adóvégrehajtót nagy közönség részvételével. A tisztviselői kartestületileg vett részt a teme­tésen. — Mennyibe került a dánosi tárgyalás? A pestvidéki törvényszéken szombaton állították össze a dánosi pör költségjegyzékét. Ebből ki­derül, mennyibe került az államnak a harminc­két napig tartó főtárgyalás. A költségjegyzék szerint az esküdtek 300 korona útiköltséget és a tizennégy esküdt naponta hat koronát kapott. Ez összesen 3108 koronát tesz. A tárgyalási tanuk 4587 korouát kaptak, ágybérletért 48 ko­ronát fizettek ki. A vizsgálat 25.000 koronába került. Az egész bünpör tehát harminckétezer hétszáznegyvenhárom koronájába került az át- lamnak. A bíróság az ítéleten kilenc és félóra hosszáig tanácskozott. Dr. Bieber Gyula jegyző hozzáfogott a körülbelül ezerötszáz oldai terje­delmű jegyzőkönyv megszerkesztéséhez. Az íté­let szövege, a kérdésekkel együtt, külön száz oldal. — Alapszabályok felterjesztése. A Kecs­keméti Öröklő és Tőkétalapitó Temetkezési Egyesület módosított alapszabályait felterjesz­tették a belügyminisztériumhoz. — Részeg őrmester, Tegnap este a Coll- ner-téren egy részeg őrmester garázdálkodott. Kihúzta kardját és vagdalkozni kezdett a pol­gárok között. Épen arra járt azonban Füvessy Imre h. főkapitány, ki a részeg őrmestert kard­jának átadására szólította fel és a rendőrségen előállította. Majd az ügyeletes rendőrbiztos, az őrmestert a kaszárnyába kisérte és az ügyeletes tisztnek további intézkedés végett átadta. — Majális. A helybeli polgári .eányiskola növendékei ma tartják kirándulásukat a szikrai erdőbe, ahova a reggeli vonattal mentek ki. Bizonyára hangos most az erdő a vig nevetés­től és élénk mulatozástól. — A föreáilskola tornaversenye junius 4-én a Talfája erdő tisztásán. 1. Délután 2 és egyketted órakor fölvo­nulás, fölállás a szabadgyakorlatokhoz. 2. A nemzeti himnusz eléneklése. 3. Szabadgyakorlatok. 4. Elvonulás előtt a szózat eléneklése, 5. Versenyfutás I—VIII. oszt. 6. Versenyugrás IV—VIII. oszt. 7. Kötélhúzás I—II. osztály. 8. Füleslabda verseny. Kivonulás az erdőbe reggel 6 és fél óra­kor gyalog, hazafelé este 7 óra 38 perces vo­nattal. — A vadházasság vége. Tegnap este tu­domására jutott a rendőrség bűnügyi osztá­lyának, hogy Varga Ferenc cserepező össze­veszvén Vezsenyi Mária mosónéval, ki vele közös háztartásban él, ez utóbbit úgy meg- szurta, hogy Vezsenyi Mária most súlyos seb­bel fekszik a városi közkórházban. Varga azzal gyanúsította balkezes oldalbordáját, hogy sze­retőt tart. Az asszony megsejtvén, hogy a do­log komoly fordulatot vehet, menekülni akart, de Varga utolérte s bicskáját a bordái közé szúrta. A sebesült asszonyt dr. Damó Zoltán tiszti orvos vette kezelés alá s jelentése sze­rint Vezsenyi Mária sebesülése oly súlyos, hogy felépüléséhez kevés remény fűződik. Varga Ferencet Füredi Lajos rendőrfogalmazó hall­gatta ki. — A lourdesi kegyhely ötvenéves jubileu­mát a katholikus közönség hazánkban is any- nyira felkarolta, hogy már eddig is több za­rándok csapat fordult meg Lourdesba. Legér­dekesebbnek ígérkezik azonban a szeptember 8-iki Mária ünnepre tervezett nagyobb zarán­doklat, amelynek prospektusát a rendező bi­zottság lapunkhoz is beküldőbe. Szeptember 4-én indulnak Velencén keresztül a Rivireán át Lourdesba, ahonnan Rómába mennek, hogy résztvegyenek a pápai fogadtatáson és innen szeptember 18-án térnek vissza Budapestre. A kiváló gonddal és kényelemmel rendezett za­rándoklat lelkivezetésére Hock János országgyű­lési képviselő és kőbányai plébánost nyerte meg a szeptemberi lourdesi zarándoklat rendező bizottsága, Budapest IV., Galamb-utca 4. I. emelet 3-a alatt. — Kirándulás. A kecskeméti Kereskedő Ifjak Egyesülete tegnap tartotta meg kirándu­lását a talfáji erdőbe. A nagyszámban megje­lent, előkelő közönség kitünően mulatott a zöldben. — Pénz őfelsége. Kifogástalan, teljesen preciz előadásban mutatta be az Uránia szín­ház szombaton este Pékár Gyula hírneves és nagysikerű darabját a Pénz őfelségét. Nagy közönség élvezte Hajnal Dezső kitűnő felolva­sását, valamint a szebbnél szebb színes képe­ket és mozgófényképeket. A vasárnap esti mű­sor is általános érdeklődéssel találkozott. Kedden és szerdán közkívánatra a „Jézus“ élete kerül színre. — Uj járásbirósági jegyző. Pásthy Sán­dor lugosi joggyakornokot a kecskeméti kir. járásbírósághoz nevezték ki jegyzőnek. — Kabaré. Vasárnap este volt a legfénye­sebb kabaré előadás az összes eddigi előadá­sok között. Két fővárosi vendég volt jelen. Kálmán Ödön hírlapíró, ki a konferencier sze­repét vállalta el és Erdős Richárd, az Opera­ház művésze, ki valósággal elragadta a közön­séget. Óriási derültséget keltettek Erdélyi Emil pompás számai, de sokat tapsolta a közönség két kedvencét Solti Stefiit és Vidor Ferit is. Gara még szellemesebb volt, mint máskor. A közönség teljesan megelégedetten távozott a pompás előadás után. — A hivatalos órák. Mától, junius hó 1-től egészen október 1-ig a hivatalos órák a városházán délelőtt 7 órától 12-ig tartatnak meg. Megjegyezzük, hogy azokban a hivata­lokban, ahol feltétlenül szükséges, minden dél­után egy inspekciós tisztviselő fog a közönség rendelkezésére állani. — Esküdtszéki tárgyalás. A júniusi es­küdtszéki ciklus ma vette kezdetét. Ez alkalom­mal Gazsó András volt gyilkossággal vádolva, a tanuk kihallgatása után az esküdtek vissza­vonultak, tizenkettőkor hirdették ki a verdiktet, melynek alapján Gazsó Andrást 15 évi fegy- házra Ítélték. — Halálozás. Részvéttel értesítjük, hogy özv. Fekete Istvánné szül. K. Kovács Eszter asszony folyó hó 30-án éjjel 11 órakor életének 71-ik évében rövid szenvedés és a halotti szent­ségek ájtatos felvétele után elhunyt. A boldo­gult hült tetemei junius 1-én d. u. 1 órakor té­tettek örök nyugalomra a Szentháromságteme­tőben nagy részvét melletl.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék