Függetlenség, 1908. augusztus (21. évfolyam, 174-175. szám)

1908-08-01 / 174. szám

174. szám FÜGGETLENSÉG 3. oldal két farka. így tehát teljesült a csehek régi álma. Az osztrák és magyar címer mellé mindig oda- kivánták a pénzre a saját címerüket is. Most, kissé elrejtve és nehezen megtalálható módon bár, de rajta van a cseh oroszlán, még pedig ugyanabban a poziturában, ahogy a hivatalos címeren szerepel. Ezt a ravasz dolgot egy né­met képeslap rajzolója sütötte ki s állítólag ez az oka annak, hogy ezeket a koronákat be­vonják. — A dánosi tárgyalás jegyzőkönyve. A dánosi tárgyalás jegyzőkönyve tegnap készült. Ez a jegyzékönyv, amely 765 oldalt lesz ki, a leghosszabb esküdtszéki protokollum, amely eddig az országban készült. Hogy pedig a jegyzőkönyv ilyen hosszúra nyúlt, azt köny- nyen érthetővé teszi az a körülmény, hogy a ' bíróság 109 tanút hallgatott ki és 5 szakértőt, ez utóbbiakat több Ízben is. A főtárgyalás fo­lyamán a bíróság 38 közbeszóló végzést ho­zott s a védők 27 semmiségi panaszt jelentet­tek be. A tárgyalás költségei, az esküdtek napidiján kívül 6652 koronát tesznek, a napi­lapokkal együtt pedig közel 9000 koronára rúgnak. — Anya- és testvórgyilkos fiú. Borzal­mas bűntény történt tegnap Tiszaladány köz­ségben. Nngy Sándor főbíró hasonnevű fia késsel meggyilkolta mostohaanyját és ennek leányát, ezután pedig öngyilkosságot akart el­követni. de ebben meggátolták, A szörnyű tettet szerelmi bánatában és a mostoha anyja iránti boszuból követte el ifjabb Nagy Sándor. Szerelmes volt a mostoha testvérhugába, akit azonban az anya nem akart hozzáadni. Nö­velte még a legény elkeseredését, hogy a leány sem viszonozta a szereimét és máshoz akart menni feleségül. Ma délután újból kér­lelte a leányt, hogy gondolja meg a dolgot és legyen a felesége, az azonban megint csak el­utasította a szerelmes embert, aki erre kést rántott s a leány szivébe döfte, ekkor rohant be az anya, akire szintén rávetette magát Nagy Sándor és több halálos késszurást ejtett rajta. Mikor látta, hogy az anya is holtan esik össze, magára emelte a kést, de ebben már a segély­kiáltásokra berohant szomszédok megakadá­lyozták. Lefogták a legényt, megkötözték és átadták a csendőrségnek. — Megmérgezett kisgyermek. Sebestyén Mihály 20 hónapos fiú folyó hó 22-én lugkő- oldatot ivott véletlenségből. Beszállították a j kórhkzba, hol tegnap kiszenvedeít. Bűnszövetkezet a pusztán. Tolvaj yazdalegények. — Julius 29. Nagyszabású bűnszövetkezetről rántotta la a leplet a napokban a csendőrség. Egy or­gazda tanyás valóságos bűnszövetkezetet alakí­tott a pusztán, a melyben tekintélyes gazdák fiai is részt vettek. Rengeteg azoknak a lopá­soknak a száma, mely a szövetkezet működé­séhez fűződik. Egyes lopásokról régebben nap- ról-napra érkeztek feljelentések, de a tetteseket ezideig hiába keresték. A csendőrség erélyes nyomozása azonban tegnap eredményhez jutott s ártalmatlanná tette a bűnszövetkezetet, mely­nek felderítéséről alábbi tudósításunk számol be. Szűcs János pusztai gazdálkodó jeléntést tett, hogy f. hó 20-án ismeretlen tettesek el­lopták 1 kas mellét A csendőrség a nyomozás során megállapította, hogy a tettesek Buzi Mi­hály és Kormány Antal tanyások voltak. Vallatóra fogták őket, a mely meglepő eredménynyel járt. Rögtön megállapíthatták, hogy itt szervezett tolvajbandával állanak szemben. A szövetkezethez tartozott Farkas Pál bé­res is, ki gazdájától, Kovács Lajos pusztai gaz­dálkodótól ellopott 75 tojást, fél oldalt szalon­nát, 3 és fél véka búzát, 3 véka kukoricát s egy sereg tyúkot. A lopott dolgokat Buzi Mi­hály vette meg tőle, ki azutun orgazda társá­val, Kormány Antallal értékesítette azokat a piacon. Ruzinak azonban más bűne is volt. Rábeszélt 15 gazdalegényt, hogy apjuktól lopjanak s ő megveszi tőlük a lopott dolgokat. Ekkor kezdődött meg csak igazán a tolvajlás. A pusztán a lopások napirendre jöttek ; né­mely helyütt a kamrát törték fel, másutt a hom­bárt fúrták ki. A megkárosított gazdák minden­kire gyanakodtak, csak a saját fiaikra nem. Most, mikor a nyomozás során napfényre jutott a dolog, a megrémült gazdák könyörög­tek, hogy inkább visszavonják a feljelentést, csak fiaikat ne büntessék meg. Buzi beismerte azt is, hogy ő volt az, aki Kovács Lajos gazdálkodóhoz Vas Imre gazdálkodóhoz Vas Imre nevű társával bemá­szott s onnan 2 véka gyümölcsöt ellopott. Nem lehet tudni, hogy a bevallottakon kívül még hány lopást és betörést követhetett el az elve­temedett ember. Az egész tolvajbanda működésének fel­derítése Bauer Ádám csendőrmesíer nevéhez fűződik, ki heteken át folytatta kitartóan és óvatosan a nyomozást. Nyílt-tér. E rovatban közüliekért felelősséget nem vállal a szerk Köszönetnyilvánítás. Mindazon ismerősöknek és jóbará­toknak, kik felejthetetlen leányunk, Bende Mariska végtiszíességén oly nagyszámmal jelen voltak s ezáltal mérhetetlen fáj­dalmunkban osztoztak — ezúton mon­dunk hálás köszönetét. A gyászoló család. 3 Misrí vegyünk síremléket S Róthfeld Ignác mert Magyarország ezen egyedüli gránitfeldol­gozó gyáránál, a hazai ipar pártolását saját hasznunkra fordíthatjuk, mivel szebb, jobb, tar­tósat)!) fényű köveket olcsóbban szerezhetünk be, mint bárhol. Temetések rendezése a legegyszerűb- től a legdíszesebbig, méiyen leszál­­.....: litott árakban, '•••••..............• t Nagy választékban mindennemű síremlék és úti keresztekben. — Épületmunkák terv szerint készíttetnek. — Költségvetések díjtalanul. Jó házból való tanuló fizetés­sel felvétetik Politzer Sándor füszer-üzletében, Nagykőrösi-u. Eladó szölőhiríok. wmmm Úr-rét 30. szám alatt, Katonatelep állo­más cözelében 13 hold 781 négyszögöl jókarban levő csemege és borszőlő, gyü­mölcsös, veteményes, rajta nagy lakóház, borház, pince és melléképületek, idei terméssel, vagy anélkül eladó. Értekezni lehet ugyanott, vagy IV. tized, Fürj-utca 95. szám alatt. Szép világos üzlethelyiség azonnal kiadó. Értekezni lehet BÓDOG EERENC gyógy- _____szerészszel, Csongrádi-utca. I 1T11111 L ‘7 7 —-ÖV— KiOÉjlÉ rH két egymásba nyíló bútoro­zott utcai szoba a piac kö- J zeláben azonnal kiadó. _ I Bővebbet a kiadóhivatalban. | m m l/A| faniilrí ]ó házbó! va,ók íYci icuiLuu rendes hetifize. téssel nyomdánk részére felvé­tetnek. Jelentkezhetni lehet kia­dóhivatalunkban — Piac-tér. wr iOQ glarais 1 Litografált névjegy egy soros | 2 kor. — Minden további | « ® © sor 40 fillér. ® ® « g fl| Megrendelhető kiadóhivataunkban. Ila Ocuiárium I ! Budapest, 11/., Slossuth Laj s-utca IS. féléin. 1 Kien, I. HärtnerstFflssB 33. Megfelelő szemüvegek, ingyenes 1 orvosi rendelés naponta 9 órától B 7 óráig Márkus dr. vezetése alatt. 1 Szemüvegek és orrcsipfetők 3 koronától |j feljebb. Színházi látcsövek minden kivi- $1 leiben dús választékban. ZEiS-TSt!ESS£^ LÁTCSÖVEK. Gazdák figyelmébe! & Kölcsön zsákok, teljesen újak a legjutáyosabban kaphatók I Rogy Lászlónál j ICÉS-PIAC, LUTH. EGYHÁZ ÉPÜLETÉBEN. Eladó, ház, szöllő, föld, és erdő birtok. A 4 tized 66 számú ház nagyudvarra!, a czoiier-közön 6 holdnyi föld, félhold szöllővel, a borbási-köz elején három negyed holdnyi szöllő, és a kisfái állo­másnál 11 holdnyi erdő örök áron eiadó. Felvilágosítást ácl Hyirády László (itcés- piac) és Nyirádi Imre 4 tized 82 sz. alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék