Függetlenség, 1933. február (1. évfolyam, 1-11. szám)

1933-02-16 / 1. szám

MA KIffif MiEEiKAETT Fugfg^etlenségf órák kérdése talán és Romániában kihirdetik az ostromállapotot Amerikában pénzügyi pánik tört ki a detroiti bankzárlat miatt s számolni kell a betevők olyan rohamával, ami szükségessé teheti az összes bankpénztá­rak bezárását A sanghaji tőzsdén leírha­tatlan a pánik a kínai—japán háború miatt, Németországban a lapok már szinte állandó rovatot nyitnak a politi­kai gyilkosságoknak s a német olvasó maholnap unottan fog tudomást venni arról a politikai gyilkosságról, amely­nek az áldozata mindössze egy, vagy két halott. Szerbiában egy minden háj­jal megkent diktatórikus gépezet fojt el minden ellenvéleményt. Oláhország­ban tisztviselők lesznek öngyilkosok, mert hónapok, ha nem félesztendők óta nem kapnak fizetést. A világválság tükre egyetlen nap ri­portanyagában. Irtózatos csigákkal húz­zák merevre a válságban fetrengő né­pek testét és e világnak, ennek a kárho­zatra ítélt delikvensnek egyetlen emberi hangja van ma: egy szörnyű, mélyről felszakadt sikoltás. Lehet-e várni, hogy Ma.gyarország függetleníteni tudja magát a világvál­ságtól? Lehet-e kívánni ma, a rakéta­autó, a rádió és repülőgép korszakában, amikor Ford, vagy Rockefeller gondjai megérződnek a szentesi kubikos munka- nélküliségében, vagy a kistisztviselő fel- szaporult kenyérgondjaiban, — lehet-e kívánni ma, hogy egy csonka ország duzzadó izmokkal, hiánytalan életerő­vel, vérbő erekkel fittyet hányjon az egyetemes nyomorúságnak? Bajos lenne még csak feltételezni is, hogy mi, aki­ket történelmi elhelyezkedésünk ezer év óta a népek ütközőpontjába állított, akiket itt, a Duna völgyében elsősorban tépnek Nyugatról jövő szelek és Kele­ten támadt viharok, pont mi tudjunk a politikai és gazdasági elhelyezkedésnek olyan ormára lendülni, ahová már nem érnek fel a hullámok s ahonnan mindig felülről nézhetjük az egyre feketébb felhőket. Egyet azonban a magyar dolgozó nép jövőjébe vetett hittel lehet leszögezni: ha a magyarság nem is tudta függetle­níteni magát a világ nagy válságától, de eddig függetleníteni tudta magát ennek a válságnak romboló következményei­től. Nálunk a polgár mégis nyugodtan végigmehet a sötét mellékutcán: politi­kai meggj’őződéséért senkinek sem szúrnak bicskát a bordái közé. Nálunk — ha csökkentetten is — mégis elsején pontosan kapnak fizetést a tisztviselők, nálunk mégsem rohamoznak meg gép­gyárakat és műhelyeket, nálunk az utca zajába mégsem ropog belé a gépfegy­verkattogás. Ha negatív eredmények is ezek, mégis: eredmények és mégis: egy nemzet határtalan, szívós életerejének a bizonyságai. Ez a függetlenség mégis csak zálog a jövöre, mégis csak indok a bizakodásra, mégis csak hitet ad arra, hogy felülről jövő kényszerű nyomások és alulról jövő felelőtlen izgatások da­cára ez a nép hősi erőfeszítéssel mégis csak ki fogja vívni a maga függetlensé­gét világhatalmakkal éppen úgy, mint a szervezett gazdasági erőkkel szemben. És amikor mi. Függetlenség címmel, első ízben jelenünk meg a pesti utcán, tesszük ezt azzal a tudattal, hogy ennek a lapnak minden sorával szolgálni akar­juk és szolgálni tudjuk a magyar dol­gozó tömegeknek minden irányban füg­getlenségre törekvő hősi erőfeszítéseit. f Éjfélig tartó viharos ülés a képviselőházban Kommunista suhancok garázdálkodtak Pesterzsébeten Megtámadták egy villamos utasait — Összerombolták a kocsikat, mire a rendőrség megérkezett, a támadók elmenekültek Szerdán délután vakmerő és a maga ne­mében páratlan kommunista tüntetés volt Pestszenterzsébeten, amelynek során egy elvetemült, szervezett, társaság valóságos amerikai Ízű támadást intézett egy Budapest felé haladó helyiérdekű vasúti villamoskocsi és utasai ellen. Délután 4 óra körül egy vezető- és pót­kocsiból álló villamos, mely Budapest felé haladt, Pestszenterzsébeten A Károlyi-utcai megállót elhagyva, a Vörösmarty-utca ke­resztezéséhez közeledett, amikor mintegy 30—40 föbö álló tömeg, bo­tokkal felfegyverkezve, fenyegető magatartással ^ áUta útját a villa­mosnak, majd a tömegből kivált egy ismeretlen em­ber, aki rákiáltott a villamos vezetőjére: — Állj meg, mert Mlönben leütünk! A vezető nem tudta mire vélni a dolgot és már az utat elálló tömeg miatt is kény­telen volt lassítani, majd megállította a kocsit. A következő pillanatban a támadók felugráltak a kocsikra, elállták a perronokat, közülök hárman a bocsi tetejére másztak és kikapcsolták az áramszedőt. így használhatlanná téve a kocsikat, be­kiáltottak a mintegy 30—40 főnyi utasok­hoz: — Büdös burzsujok, takarodjatok ki azonnal, mert különben rátok borítjuk a kocsiját. A megrémült utasok, akik rablótámadás­tól tartottak, hanyatthomlok és a nők jaj- veszékelve menekültek a támadók elől. A támadók ezután nekivetették (magúikat a kocsiknak, hogy felborítsák. Mintegy ti­zenöten erőlködtek a kocsiknak a sínekből való kiemelésén, azonban ez a tervük. hogy a kocsikat felborítsák, nem si­került. Csupán a pótkocsit siklatták ki. Tehetetlen dühükben, hogy tervük nem sikerült, most valóságos kőzáport zúdítottak a kocsikra, azok­nak összes ablakait beverték. A botrányos támadás zajára nagy cső­dület támadt az utcán. A környácbeliek csakhamar értesítették a közelben szolgála­tot teljesítő rendőrfelügyelőt, aki több társával csakhamar az eset színhelyére ■'letett,. Amikor a támadók meglátták a rendőrök közeledését, futásnak eredtek. A rendőr­felügyelő egy arrahaladó gépkocsin üldö­zőbe vette ^et, ám ez nem járt sikerrel, mert a támadók a közeli földeken át úgyszólván nyomtalanul eltűntek. Az esetről értesítették a pesterzsébeti tűzoltókat is, akik egyórai megfeszített munka után a sínekből kiemelt kocsit újra beemelték és az ablaktalan kocsik folytat­hatták útjokat. A vakmerő támadás miatt budapesti irányban egy óráig szünetelt a villamos for­galom. A rögtön megejtett rendőri vizsgálat szerint ennek a támadásnak különös előz­ményei vannak. Megállapítást nyert, hogy at ámadást egy szervezett kommunista társaság hajotta végre. Szerdán délután temették el a pestszent- erzsébeti temető halottasházából Pittels- berger Antal 35 éves kőművest, aki a múlt hét csütörtökjén tragikus körülmények kö­zött hunyt el. Pittelsberger Antal ugyanis a kispesti Cséry-szeméttelep rendezési mun­ÚJ SZÍNNBL GAZDAGODOTT A FESTI UTCA kálatainál egy beomlott aknában szerzett sérülései következtében húnyt el. Pittelsberger szerdai temetésén feltűnő nagy számban_^ jelent meg a közönség. Mint­egy 8—900 főnyi közönség vette körül a sírt. A tömeg néma csendben hallgatta vé­gig a szertartást. Amint azonban a szertar­tást végző pap befejezte imáját, a tömeg­ből kivált egy férfi és beszédet intézett a Közönséghez. A legvadabb kommunista frázisok hangzottak el az ismeretlen férfi ajkáról. Lázító beszédében többek között ezeket hangoztatta: — Legközelebb megfordul a kocím és regyilkoljuk az összes burzsujokat! Alig hangzott el a lázító beszéd, mintegy adott jelre a tömeg a gyászoló közönség legnagyobb megbotránkozására elénekelte a kommunista internacioriMét. A kegyeletsértő esetről a közönség köré­ből értesítették a ^ rendőrséget, ahonnan csakhamar nagyobb kirendeltség robogott a temetőbe. Amikor azonban a tüntetők a rendőrök közeledéséről értesültek, a szél­rózsa minden irányában szertefutottak. Ennek a tüntető tömegnek egy kisébb' csoportja gyülekezett a pesterzsébeti Ká­rolyi- és Vörösmarty-utcák között és haj­totta végre a villamos elleni támadást A főkapitányság államrendészeti osztá­lyán Hetényi Imre főkapitányhelyettes sze­mélyes irányításával a legszigorúbb és legerélyesebb vizsgálat indult meg a tá­madás tetteseinek kinyomozására. Imrédy Béla vasárnap mondja el programbeszé­dét Jászberényben Jászberény, tebrnár 15. Az Apponyi Albert halálával megüresedett jászberényi kerületnek Imrédy Béla pénzügymniiezter less a hí- vataloB jelöltje. Imrédy Bélát csütörtökön délelőtt keresi fél a jászberényiek küldöttsége és akkor kiérik fel a Jelölés elvállalására. Ideérkezett előze­tes hírek szerint Imrédy Béla elvállalja a je­löltséget és vasárnap mondja el progranibeesidit. A pénzügyminisztert jászberényi útjára minisztertársai közül is többen lekísérik, ugyancsak vele érkezik a várod» a nemzeti egység pártjának számos kép-viselőtagja is. A független kisgazdapárt jászberényi vá­lasztmánya szerdán délután tart értekezletet, amelyen Eckhardt Tibor is megjelenik. Ér­dekes hírként járja végig a várost, hogy Eckhardt Tibor lép fel Imrédy Béla el­lenjelöltjéül, ez a kombináció azonban elesett, amennyiben a választmány úgy határozott, hogy Barát Endre helybeli kisgazdát lépteti fel a párt programi ávaL

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék