Függetlenség, 1933. március (1. évfolyam, 12-36. szám)

1933-03-01 / 12. szám

JUl AnA 4 FiccÉn Budapest, 1933 március 1, szerda. 1. évf, 12. sz. Telefonsziinok: Szerkesztőség 238—08, kiadóhivatal 245—83. Előfizetési éra egy hónapra 1 P 20 filj., negyedévre 3 Egyes szám ara: Hétköznap kiadóhivatal: . 4 fillér, vasérnap 10 fillér Budapest, Vl„ Rózsa'-utca 111 GYÚJTOGATOK Tűz, hamu, pernye... romhalmaz és pusztulás... Szakadt kupola... az ülésterem elpusztult... tűz, láng, füst... utolsó Farsangra a német bolsevizmus rendezett olyan karnevált, hogy egy vi­lág idegei táncolnak belé. új korsztűc kezdődik — mondja Hitler kancellár, — hát ez a korszak igazán jól kezdődik. A Németországban szinte állandósult választási harcok után s az új választá­sok előestéjén a bolsevizmus kimutatta a birodalomban a foga fehérjét. És egy- hen ízelítőt is adott a jövőre: körülbelül így képzeli az államigazgatás művésze­tét arra az esetre, ha esetleg Németor­szágban valamikor uralomra jutna. Allamművészetének eszközei a petróleu- mos kanócok, kátránnyal átitatott tűz- csóvák, égő fáklyák és gyűjtőtől tények. Machiavelli mestere volt a politikai akcióknak és nála jobban talán senki nem ismerte a politika eszközeit. Am Machiavelli még nem ismerte a bolse- vizmust. Hitler mindenesetre örülhet és nyil­ván örül még akkor is, ha a bolsevisták elleni akcióira ekkora áldozatok, ilyen szörn5TŰ pusztulás és ilyen vészes figyel­meztetés árán kapott szabadkezet. Egy pillanatig sem lehetett kétséges, hogy Hitler Adolf, törvényes és alkotmányos úton, puccs nélkül — ez egyik legna­gyobb erőssége — megszerezvén a kan­cellári hatalmat, minden erővel, vas­ököllel csap rá a német kommunizmusra és megkezdi a vörös front felgöngyölí­tését. Ám aligha merte volna maga is gondolni, hogy erre a brutális, német erővel meginduló offenzívára, a német- országi marxizmus letaglózására pont a németországi bolsevizmus ad neki jog­címet. Mert eggyel legünk tisztában: lehet bárkinek bármilyen véleménye Hitlerről, kiálthat kígyót-békát a nem­zeti szocialista vezér mozgalmára és rendszerére, hirdetheti Hitlert zavaros­fejűnek, mázolósegédnek, zupás őrmes­ternek, egyet mindenki el kell, hogy is­merjen: az erkölcsi alap ma Hitler lába alatt van. A német rend kérdése nem pártkérdés, nem Hitler-kérdés, nem vi­lágnézeti kérdés többé, hanem hetven- millió ember nyugalmának, jövőjének, biztonságának, kenyerének, mindennapi betevő falatjának a kérdése. Hetven- millió német követeli nem Hitlertől, a náci-vezértől, nem Hitlertől, a népszó nőktől, hanem Hitlertől, a birodalmi kancellártól, Hitlertől, a német állam- hatalom tényleges birtokosától, hogy teS' sék rendet teremteni és tessék meg­védeni a német népet attól, hogy a biro­dalmi gyűlés palotája után magát a bi­rodalmat gyújtsák fel négy sarkán a bolsevizmus mindenre elszánt bigottjai, Mi, akik egy jászberényi rendőri köz­belépésről oldalakat olvasunk, akik egy mezőkeresztesi csendőri házkutatásró három hétig interpellálunk a képviselő' házban s mi, akik egy el nem csattani; pofonból a magyar közállapotok balkán: nívóra való lesüllyedésére következte­tünk, riadtan és kissé tétován állunk meg a birodalmi gyűlés palotájának be- roskadt kupolája, kormos falai, elpusz­tult ülésterme előtt. Ez, — igen, ez a forradalom jele. Ez, — igen, ez már pol gárháború. Számunkra a legaggasztóbb, hogy ez a polgárháború a tőszomszédsá­gunkban van kitörőben: iám proximus ardet Ucalegon. És ha Ucalegon szom széd háza ég, akkor mi, nagyraVecsül magyar politikus urak, ne veszekedjünc idebenn egymás között, hanem egyesül': erővel rakjuk a vizesponyyákat a ház­tetőnkre, mielőtt még a mi zsupfedelünk is szikrát fogna. Hitler letöri a kommunista forradalmat A kormány ébersége csírájában elfojtotta az általános kommunista fölkelés tervét — Ezerszámra tartóztatják le a birodalmi gyű­lés palotájában elfogott holland gyújtogató bűntársait -7 A vörös vezérek a rendőrség foglyai — Általános riadókészültség a birodalomban Rend-ostromállapot nélkül Kedd reggelre az egész európai közvéle­ményt megdöbbentette a hír, hogy a n é- met birodalmi gyűlés épüle­tét felgyújtották és ezzel olyan politikai merényletet követtek el, amely még a sok vihart látott német főváros tör­ténetében is példa nélkül áll. A Füg­getlenség berlini tudósítója is beszá­molt arról, hogy a birodalmi gyűlés épü­lete már az esti órákban lángokban állott és hogy a német hatóságok a legerélye­sebben kezdték meg a nyomozás^ és meg­torlás munkáját. Ma már világosabb képet lehet alkotni történetről. G ő r í n g birodalmi mi­niszter, aki a porosz belügyminisztérium vezetésével van megbízva, már hétfőn este erélyes intézkedéseket tett. A rendőri nyomozás megállapította, hogy a birodal­mi gyűlés épületében, az ülésteremben, de még fenn a kupolában is, minde­nütt tűzcsóvák voltak elhe­lyezve, kátrányos és egyéb gyúlékony anyagból. A gyújto­gatás tervszerűen történt, függönyökön, az ülésterem székeiben, iratszekrényei­ben, ablakokon és másutt megtalálták az elhelyezett tűzcsóvák nyomát. Megállapí­totta a nyomozás azt is, hogy a tűz felfe­dezése előtt égő fáklyával rohanó embe­reket láttak az épületben. Egy rendőr­tisztviselő, el is fogott egyet a fáklyás emberek közül. Hamarosan megállapították, hogy az el­fogott gyújtogató Van der Lübbe 24 éves hollandiai kőműves, áld a vallatásnál kijelentette, hogy tagja a hollandiai kommunista pártnak. A tűzvész pusztítása borzalmas. A kár többmilliós, mert a birodalmi gyű­lés épületének középső traktusa és a b- ban az ülésterem is, teljesen elpusztult. Van der Lübbe-ről kiderült, hogy már az amszterdami rendőrség is mint felfor­gató kommunistát tartotta őt számon. Zsebében egyébként Oroszországba szóló érvényes útlevelet találtak. A kormány rendkívül szigorú megtorló intézkedései Berlin és az egész német birodalom lakossága a legnagyobb felháborodással értesült a történtekről és mindenki egy­hangúan megtorlást követel. A kormány a legszigorúbb intézkedéseket tette a kommunista pártirodák és bűntanyák lehetetlenné tételére. A hivatalos jelentés szerint a Liebknecht ház rendőri átkutatására métermázsa számra talál­tak bolsevista röpirato- k at. Itt találták meg azt a kommunista utasí­tást is, amely szerint a felforgatást középületek fe1gyujtásáva 1 kell kezdeni. A kommunisták hadi­terve szerint az összeütkö2:éseknél asszo­nyokat és gyermekeket kellett volna a kommunista csapatok sorfala elé vezetni, főleg rendőrök családtagjait. A jeladás a felfordulás megkezdésére a birodalmi gyűlés palotájának felgyujtása volt. Az általános fölkelést a kommunisták kedden délután négy órára tervezték és ekkor kellett volna megindulnia a fosztogatásnak is. Különféle közéleti vezető egyéniségek ellen is ter­veztek merényletet. Általános riadó Érthető, hogy Goring miniszter és a hatóságok a legáltalánosabb riadókészült­séget és a legkivételesebb védelmi intéz­kedéseket rendelték el. A középületeket és fontos közüzemeket a rendőri csapatok őrzik. Poroszország egész rend­őrsége fegyverben álL Behívták a kisegítő rendőrcsapatokat is, amelyeknek tagjai közé néhány nappal ezelőtt a nemzeti szociális ta rohamosztagokból osz*^ottak be legénységet, A kommunista lapok meg­jelenését, röpiratok és pia. kátok nyomását négy hétre, a szociáldemokratákét pe- dig ti zennégy napra betil­tották. A szocialdemokratapárt ellen — a hivata- talos jelentés szerint — azért kellett el­járni, mert a gyújtogató azt állította, hogy a szocialistákkal is összeköttetésben állott. Két kommunista birodalmigyűlési kép­viselő ellen is súlyos gyanuokok merültek fel, és ezért őket éjszaka elfog­ták és a rendőrségre vitték. A németországi szocialdemokratapárt vezetősége nyUatkozatban tiltakozott az intézkedések ellen, kijelentette, hogy a birod^mí gyűlés gyűjtógátólval a párt semmiféle összeköttetésben sem állott. Több mint exer letartóztatás történt Az éjszaka körülbelül száz letartózta­tás történt. Ezek között Lechm ann- Nussbüldt, Barbach, Apfel és Litten ügyvéd, Halle Felix eg^yetemi tanár, Renn Lajos és E m m e 1 e kom­munista képviselők is a rendőrségen vannak. Egy taxisoffőr azt vallotta, hogy a g3^jtogatás éjjelén egy hollandi rend­számú autó állott hosszabb ideig a biro­dalmi gs^ulés egyik kapuja előtt. Letartóz­tatták Ausländer dr. tartományi kép­viselőt a kommunista tanítói szervezet vezetőjét is. H a n no v e r b e n — ottani jelentés szerint a kommunistapárt száznegyven tagját tar- tóztattákle. Van der Lübbe-t egész délelőtt vallatták a rendőrségen. Állandóan azt állítja, hogy tettestársa nem volt. Ezt a vallomást a rendőrség teljesen elfogad­hatatlannak tartja. Kedden délig a birodalom különböző városaiban már több mint ezer kommunista

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék