Függetlenség, 1933. május (1. évfolyam, 61-85. szám)

1933-05-02 / 61. szám

JSg0lem^ Kedd, 1933 máfus S Amerre ^ szem e!14íott, mindenütt ember­ember hátán, egyenruhás alakulatok és pol­gáriruhás cso/portok, zenekarok, transzpa­rensek, zásziók voltak. A tér fölött repülő­gépek keringtek s a nemzeti szocigMsta párt repülöosztagai különböző gyakorlatokat mu- tattaic he. üdét, a világhjíbprú hires kato­nai repülője Í(ulönböz5 ükrobatamutatványg­kat végzett gépével. A későesti órákban a Graf Zeppelin is megjelent a tempelhofi mező fölött. Az óriás léghajó éjfélkor star­tolt Friedrichshafénből s egész Németor­szágot' berepülte. A hajnali órákban a Rajnavidék fölött járt, azután Hamburgba ment és innen ment Berlinbe, hogy szin­tén résztvegyen a tempelhofi ünnepségeken. a munHásság tisztMgíse a Kancellárnál A munkásság képviselőinek fogadásá­nál, amely a régi kancellári palotában ment végbe, Hindenburg elnök is jelen volt. Az elnök sorra kezelt a hetvenegy német és nyolc osztrák munkdfsal, mele­gen üdvözölte őket, mindegyikükhöz volt néhány barátságos szdva. 'A munkások festői munkaruhájukban jöttek el. Bá­nyászok, tengerészek, favágók stb. mind a niagnk ittunkazubbonyában voltak. Hitler kancellár a fogadáson tarlóit be­szédében a nemzeti kormány legfőbb cél­ját abban jelölte meg, hogy be akarják illeszteni a német nép közösségéhe a né­met munkások milliáit. A kormány a munkásság képviselőinek ezzel a fogadá­sával a leghathatósabban megcáfolta azokat az állításokat, hogy a nemzeti szo­cialista forradalom éle a német munkás­ság ellen irányult. Az egyik Saar-vidéki munkásnak arra a kérdésére, hogy mikor csatolják vissza a Saar-vidéket a német anyaországhoz, Hitler kancellár azt vála­szolta: a kormány mindent megtesz, hogy ez a kívánság minél előbb teljesülésbe menjen. a német népét nem lehet tsnee magaiízni Berlin, május 1. A tempelhofi ünnep,ségen Hitler több mint egy órás beszédet intézett az. össze­gyűlt óriási tömeglicz. — A világ üldöz bennünket — mon­dotta többek közt — és nem akarja elismerni, hogy jogunk van hazánk védelméhez és az élethez. De a világ sohasem fogja elérni azt, bor jármot vegyünk a nyakunkba. A német nép nem a becstelenség, a szégyen és kishitűség népe többé. Ezt a népet nem lehet többé meg- , alázni. A kancellár beszédét viharos Heil! — kiáltás fogadta és percekig zúgott a ha­talmas térség a tömeg szűnni nem akaró éljenzésétől. A beszéd után a horogkeresz­tes ifjúsági szervezetek fiatal tölgyet ül­tettek Hindenburg tiszteletére, majd kán rázatos tűzijátékot mutattak be. A mil­liós tömeg szétoszlása az éjszakai órák­ban minden rendzavarás nélkül ment végbe. B6csben a mupkassag tiinieissitáián száz letarláztatás türtant Becs, május 1. A szocialista munkásság tűntető sé­tája a déli órákig tartott. Reggel kilenc órától déli tizenkét óráig kereken száz letartóztatás tör­tént. Kisebb rendzavarásokra csak a Ring egyes pontjain kérült sor, ott, ahol a külső kerületekből jövő , sügárutak a Körútba torkolnak. Ezeken a pontokon időnként nagyobb tömegek torlódtak ösz- sze. Főleg a Sehottcnthornál. a Bellariá- nál és az Operánál gyűltek ösSze na. gyobb munkástömegek, amelyek a külvárosokból jöttek és a Ringre akartak jutni, a rendőrség azon­ban a legtöbb esetben minden erőszak al­kalmazása nélkül rá tudta venni a töme­geket, hogy forduljanak vissza. A vidékről érkező jelentések szerint a déli órákig a tartományi fővárosokban sem voltak említésreméltó rendzavarások. A Szocialista munkásság mindenütt csair gyűléseket tartott, felvonulásokat azon­ban nem rendezett. iattlchben as Esblergben letaptaK a horogberesztes lobogat Brüsszel, május 1. Egy szocialistákból álló csoport a má­jus elsejei felvonulás alkalmával letépte a lüttichi német konzulátus épületéről a horogkeresztes zászlót és a rendőröket, akik az épület őrzésére voltak kirendelve, kövekkel dobálta meg. Eközben több ab­laktábla bezúzódott. A német konzul ha­ladéktalanul új lobogót vönatött fel. A lüttichi rendőrség nyomoz a tettesek ntán. A belga kormány sajnálkozását fo- jezté ki a történtek felett és kilátásba helyezte, hogy a tüntetők ellen megtesz! a szükséges hitézkedéseket. Az esbjergi német kónzulátus épületére kitűzött horogkeresztes lobogót hc-l délelőtt ismeretlen tettes ellopta. A tol vaj a lobogó tartókötelét vágta el. A vizsgálatot megindították. Ellepték Budapestet a bútoros kocsik Huszonötezer lakás cserélt g^azdái Budapesten talán sohasem volt olyan népvándorlás, mint az idén május 1-én. A májusi negyedben a nagy szállítócégek sta­tisztikája szerint körülbelül 25.000 lakás cserél gazdát, Budapesten több mint 250.000 főbérleti lakás van,, tehát körül­belül a főbérleti lakók 10%-a hurcolkodik május első napjaiban. A legnagyobb forga­lom természetesen az' első költözködés! napra, május l-6re esett. Nem lehetett végigmenni egyetlen egy utcán sem, hogy legalább két-három ház előtt ne vesztegel­tek volna a hatalmas bútorszállító kocsik. A gyalogjárókat elállták a kapuk elé kii'a- kott bútorok és g járókelőknek, cikázva kellett közlekedni egyik oldalról a, másikra a bútortorlaszok elöl Sok helyen a villa- mos- és autóforgalmat is megakasztották a lassan döcögő lófogatú bútoros kocsik. A költözködés iránya: a nagylakásból a kislakásókba volt. Mire lezajlanak a tömeges hurcolkodások. Pesten többezer három és négyszabás lakás marad üresen. A háztu­lajdonosok majd hozzáláthatnak, hogy ezek­ből is kisebb lakásokat csináljanak. A leg­jobban jártaV azok az ügyes és élelmes házi­urak, akik már most elvégezték házukban ezt az átcsoportosítást és így a mai viszo­nyoknak megfelelő kétszobls, egyszobás és garszőniakásokat ki tudták'adni. A bútorszáliítók panaszolják, hogy alig tudják a forgalmat lebonyolítani. Megnehe­zíti a munkájukat az is, hogy a publikum — szerintük — csak a legutolsó napokban rendelte meg a kocsikat és így alig lehetett az egyes szállításokat, összeegyeztetni, Sú­lyosbítja a helyzetet az is, hogy a régi és az új lakó „felváltása” a legtöbb helyen nem ment símán. Az egyik rendszerint még nem akart kiköltözni, amikor a másik már be szeretett volna hurcolkodni és ezekből igen sok vita és összeütközés keletkezett. A szállítók számítása szerint még leg­alább 8—’lO nap fog eltelni, amikorra vala­mennyi költözködést lebonyolítják. A német védőrendőrség ügye a leszerelési konferencián Genf, május 1. A leszerelési értekezletnek a tényleges állományokról tárgyaló bizottsága rend­kívül mozgalmas, többnapos vita után hétfőn szavazott a német védőrendőrség ügyében. A bizottság Olaszország, Magyar- ország és az Egyesült Államok szava­zataival szemben 12 szavazattal a védőrendőrség készültségét katonai célokra alkalmazhatónak jelentette kj, a rendőriskolákat pedig hadicélokra használhatóknak minősítette. Schönheinz tábornok, német kiküldött a szavazás ellen formai tiltakozást jelen­tett be. Strong ezredes, az Egyesült Ál­lamok képviselője, határozottan tiltako­zott az ellen, hogy a bizottság a német védörendőrség viszonyainak vizsgálatá­nál más módszert követett, mint eddig. Tény az, hogy a franciák és a tőlük függő állam­csoportok e tanácskozások alkalmával nem teljesen hiteles adatokra támasz­kodtak. A tanácskozások során a német képvise­lő többször is sikertelenül tiltakozott ez ellen. A német rendőrségi viszonyokról folyó tanácskozásokat még tovább folytatják. Revolverét használta a rendőr két iámadófa ellen Vasárnap éjjel Pestszentlőrincen Metkó László 17 éves napszámos és 24 éves Rudolf nevű lakatossegéd bátyja énekelve, lármázva ment végig a Bethlen-utcán. Egyszerre csak szembe találták magukat Simon VII. János rendőrrel, akivel előzőnap már incidensük volt. A rendőr csendre intette a Metkó fiúkat, akik erre a rendőrre támadtak. A rendőr gumíbotjával védekezett, amelyet az egyik Metkó-fiú kiszakított a kezéből. A rendőr most kardot rántott. A garázda fiatal­emberek azonban ezt is elvették tőle és a karddal és gumibottal ütlegelték. Erre a rendőr szorongatott helyzetében előrántotta szolgálati revolverét és támadóira három lövést adott le. Mind a három talált. lövés Két golyó Metkó László hasába fúródott, a harmadik Metkó Rudolfot a mellén sebesí- tette meg. A két fiatalember véresen, eszmé­letlenül rogyott össze. A rendőr mentőkért telefonált, akik a Metkó-fiúkat a Szent István kórházba vitték. Metkó László haldoklik, Metkó Rudolf sebesülése is nagyon súlyos. A rendörföparancsnokság megindította a vizs­gálatot Simon VII. János rendőr ellen. A* eddigi vallomások szerint a rendőr jogos ön­védelemből használta fegyverét, a Metkó- fivérek ellen. TÍZ gyermek meghalt a himlőoltástól RÓMA, május 1. Olaszország egyes kerületeiben himlőoltás következtében több gyermek megbetegedett és közülük 10 meghalt. A hatóságok azonnal megszüntették az oltá­sokat és a legmesszebbmenő intézkedéseket tették a betegek gyógykezelésére, úgy hogy újabb haláleset nem fordult elő. A szérumot előállító intézet igazgatóját és egyik alkalma- zottját letartóztatták. Botrányos áJlapoíoU as egyilt. újpesti elemi iskolában Újpest, május 1. Újpest város képviselőtestületének leg­utóbbi közgyűlésén az egyik városatya inter­pelláció keretében szóvátette az újpesti Béla- utcai állami elemi iskolában uralkodó állapo­tokat. Semsey Aladár dr. iwlgármester az elhangzott interpellációra nem adott meg­nyugtató választ, kijelentette, hogy az ügy érdekében megtette a szükséges lépéseket, de eredményt nem tudott elérni. A Függetlenség munkatársa az interpel­láció után többek jelenlétében megtekintette a szóbanforgó iskolát. Megdöbbentő és szinte hihetetlen, hogy a főváro.stól alig néhány percnyi távolságra lévő városban — amely számtalan modern közintézményt vallhat magáénak — istállók céljaira sem megfelelő szűk szo­bákban, sötét, dohos, felszakadt padló- zatú, nedves pincehelyiségben folyik a ammm ^ mm Váoi-u. 34. költözködésnél átSZai*8|BSalietO iCSÚn vállalunk DP X csillárok, világítótestek, diszoiíláruk m mOiaimnagyapieszáiiffás! Jiusxíria nem a'k.ar csaílaRoszni NémeíorsszúgQox Botltuss kancellár erőteljes nyilatkosata /Inscßluss ellen as Bécs, május 1. A koresztényszocialista párt hétf'ii alsóausztriai pártgyülésén Dollfuss ch\ követségi kancellár hosszabb beszédet mondott AfUsztria bel- és külpolitikájáról Külpolitikai vonatkozásban a többi kö­zött ezeket mondotta: — Az osztrák külügyminiszternek egyetlen célja csak az lehet, hogy Ausztria függetlenségét minden irányban biztosítsa. Meg vagyunk győződve arrólj hogy a né­met kérdés nem oldódik meg azzal, ha a né­met birodalmat néhányezer négyzetkilomé­ternyi területtel megnövelik.. — A birodalmi német nép teremtsen a maga számára olyan viszonyokat, aminö- ket akar. Mi fenntartás nélkül és teljes ba­rátságban együtt akarunk dolgozni a né­met kormánnyal. Mint a második német államnak, különös nemzeti hivatásunk van, amelyet teljes szabadságban és füg­getlenségben akarunk teljesíteni. tanitás. A város külső perifériáján lakó, egyébként sem a legjobb viszonyok kö­zött élő mintegy 45—50 gyermek szűk padokban naponta 3—4 órát tölt el ezek­ben az összezsúfolt, az egészségre tel­jesen ártalmas kia szobákban. A tanítási idő alatt gyakran egy-tgij gyer-> meksikoltozás jelzi az egerek menekülését. Fadgyas Gyula dr. tisztifőorvos munka­társunk előtt kijelentette, hogy az iskola, mely eredetileg lakóház volt, tényleg olyan botrányos állapotban van, hogy azon a kul­tuszkormánynak a lehető legrövidebb időn belül segíteni kell, mert az épület közegész­ségügyileg annyi kívánnivalót hagy maga után, melyért, mint tisztifőorvos, a felelőssé­get tovább nem vállalhatja. Borzalmas vérfürdő egy rossz bizonyiWéoy miatt Newyork, május 1. Holton városában, Indianapolis állam­ban borzalmas vérfürdőt rendezett egy ötvenöt éves cipészmestor. Amikor kisfia hazahozta az áprilisvégi bizonyítványt és közölte atyjával, hogy több tárgyból meg­bukott. A cipészmesteren oly izgalom vett erőt, hogy berohant az iskolába és a taúári szo­bába érve, vaktában lövöldözni kez­dett. Az iskola igazgatóját és egy ta­nárt megöltek a golyók, három má.sik tanár súlyosan megsebe­sült. Mielőtt a lövöldöző cipészmestert ártalmatlanná tehették volna, öngyilkos­ságot követett el.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék