Függetlenség, 1933. október (1. évfolyam, 186-211. szám)

1933-10-01 / 186. szám

J3ff^Oem0g VasdrnaPt 1933 oKíóber 1 Igmándi Néba-nap/án hasznos félpohár Tisztít gyomrot-belet, vérnyomást mérsékli! »zért nem írnak a lesitimizmnsról, mert egy njsáenak azt kell tartal­maznia, ami az olvasókat érdekli. A legitimizmus pedig senkit sem érdekel. Hogy Dollfuss, vagy Fey mit mondott, annak nem szabad hiányoznia a lapból, de hogy mi újság a legitimista fronton, az igazán nem fontos. Ezért erősen túl­zás a külföldi sajtónak az a szenzációs beállítása is, hogy a haini ünnepségek Ottó levelének szövegét és az ott elhang­zott beszédeket azért nem közölték volna az osztrák lapok, mert a kormány kül­politikai érdekekre való hivatkozással erre felkérte őket. Nem nagyon foglalkoztak volna vele még akkor sem, ha külpolitikai érde­kekre vaió hivatkozássai erre felkér­ték volna őket. — Nem kell az ilyesmi senkinek. Alig­hanem Kolléga úr az egj'cdüli ember ma Bécsben, aki a legitimizmus után érdek­lődik!... — mondta ma délután nekünk az Opern Caffe terraszán az egyik leg­nagyobb bécsi lap munkatársa. M. F. Mag^yarországf a leg^nagyobb érdeklődés­sel tekint a leszerelési kötelezettség általános érvényesítése elé ^ mondotta Kánya Kálmán külügyminiszter Géniből való elutazása előtt Genf, szeptember 30. Kánya Kálmán külügyminiszter szom­baton délelőtt látogatást tett Bec/e len­gyel külügyminiszternél. Később Musa- nov bolgár miniszterelnököt látogatta meg. Délután sir John Simon angol külügy­miniszter kereste fel őt szállójában. A Függetlenség munkatársának alkalma volt beszélgetést folytatni Kónj/a Kálmán külügyminiszterrel, aki elutazása előtt genfi benyomásairól a következőképpen nyilatkozott: — Súlyt vettem rá — mondotta a kül­ügyminiszter —, hogy személyesen képvi­seljem Magyarországot a Népszövetség közgyűlésén és felhasználjam az alkalmat arra is, hogy a Genfben összegyűlt állam­férfiak körében tájékozódjak a bennünket is érintő nemzetközi kérdésekről. A nép- szövetségi idei ülésszakának súlypontját nem annyira a közgyűlés hivatalos napi­rendjén szereplő inkább technikai jel­legű kérdések alkották, az érdeklődés még az előző éveknél is nagyobb mértékben azokra a kulissza mögötti megbe­szélésekre terelődött. amelyeket az egyes hatalmak képviselői egymás között folytattak. B megbeszélé­sek homlokterében a leszerelési kérdés áll. Ismertek azok a nehézségek, ame­lyek arra indították a főbb európai kor­mányokat, hogy a négyhatalmi paktum szellemében igyekezzenek előbb egymás között közös megállapodásra jutni és így kiküszöbölni azokat a vélemény- eltéréseket, amelyek e kérdésben fenn- állanak. Nyilvánvaló, hogy Magyarország, minthogy a békeszer­ződés követelményének régóta eleget tett, a legnagyobb érdeklődéssel te­kint a népszövetségi alapokmányban lefektetet leszerelési kötelezettség ál­talános érvényesítése elé. Magyarországra nézve o kérdés rende­zése annál nagyobb fontossággal bír, minthogy egy valóságos katonai állam­szövetség fenyegető ggűrü.jétől körül­véve, egészen védtelenül áll Európa kö­zepén. A magyar kormány célja nem a fegyverkezés, hanem oly igazságos egyensúlyi helyzet elérése, amely a tar­tós békének szerves előfeltétele. Ilyen állapot teremtése nemcsak nekünk, ma­gyaroknak, hanem az eurónai biztonság­nak is érdeke. — Sajnos, a leszerelésnek önmagában vi­lágos kérdését az elmúlt évtizedek fejlődése folyamán különböző más problé>nákkal kap­csolták össze, mint amilyen az ellenőrzés, biztonság, szankciók, amelyeknek kielégitő megoldása a jelen megbeszélések magva. A különböző érdekek összeegyeztetése termé­ÓRA ««iS; ROZGONYI és ÚUl , UmtSiBII KOSSUTH LAJOS-U. 0> szetesen roppant bonyolult és hosszas tár­gyalásokat igénylő feladat. E tárgyalások ki­menetele ezidőszerint még bizonytalan. Vég­leges formulák eddig még nem bontakoztak ki. Mindazonáltal, amint Sir John Simon angol külügyminiszter a közgyűlésen tar­tott nagy beszédében kifejtette, a leszerelés mielőbbi dűlőre juttatása az egész emberiség szempontjából oly nagy fontossággal bír, hogy nem szabad feladni a reményt, hogy végre sikerülni fog oly megoldást találni, amely áthidalja a még fennálló nagy ellentéteket és bennünket is kielégít. A genfi összejövetelek legnagyobb gya­korlati jelentőségét éppen abban látom, hogy a vezető európai államférfiak szemé­lyes és fesztelen eszmecseréjét lehetővé teszik és ilyenmódon alkalmat ad, hogy az az egyes nemzetközi kérdések a bürokra­tikus formaságokból kiemelve, az érdekelt államférfiak közvetlen megbeszélésének tárgyai lehetnek. A magam részéről teljes mértékben éltem ezekkel a lehetőségekkel és esz­mecseréket folytattam úgy a népszö­vetségi vezetőkörökkel, mint a Genf­ben időző egyes külföldi államférfiak­kal. azokról a kérdésekről, amelyek Magyaror­szágot közvetlenül érdeklik. Meggyőződé­sem, hogyha azok az eszmék, amelyek a Népszövetség alapját alkotják, valamennyi résztvevőnél őszintén elfogadásra találnak, a Népszövetség az igazságra és jogegyenlő­ségre irányuló európai fejlődésnek hasznos tényezője lehet. Kánya Kálmán külügyminiszter különben .szombaton este 6 óra 2 perckor Máriássy Zoltán és Balássy Antal követség! tanácso­sok kíséretében elhagyta Genfet. A pálya­udvarra kikísérték Belényi János rend­kívüli követ, a delegátus tisztikara és a genfi magyar kiküldöttek. Mengele Ferenc külügyi sajtófőnököt szaktárgyalásai még egy-két napig Genfben tartják. Kasszafúró betörök kifosztották a nagykőrösi városházát Nagykörös, szeptember 30. A nagykőrösi rendőrkapitányság érte­sítette a budapesti főkapitányságot, hogy az éjszaka folyamán a nagykőrösi városházán ismeretlen tettesek behatol­tak a pénztárhelyiségbe, ott a pénz­szekrényt megfúrták, s 37.000 pengőt és az árvák letétjéből 30.000 pengő értékű ékszert elvittek. A betörők kötcihágcsón távoztak el a városházáról. A nagykő­rösi kapitányság daktiloszkopusok ki­küldését kérte a főkapitányságtól. A nyomozást a két kapitányság együttesen végzi. 20-35 Hilérrel szállílotta le a kormány a szán és brikett árál Fabínyí Tihamér kereskedelmi miniszter nyilatkozata a szén­csökkentéséről vásárlásánál nyílt fuvaron 4.44 pengő, illetve 4.48 pengőért vásárolhatja meg ezeket a sze­neket. Jelentette a Függetlenség, hogy a pénteW minisztertanács döntött a szénárak leszállítá­sának kérdésében. Fabinyi Tihamér kereske­delmi miniszter a szénárcsökkentéssel kapcso­latban a következőket mondta: — A fűtési időszak közeledtére és a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel szükséges­nek tartottuk, hogy az idén újabb árleszállí­tással könnyítsünk a fogyasztóközönség hely­zetén. — Az ezirányú intézkedések megtételénél a tavaly bevált módszert követten és miután a közönség téli szénellátása főleg Budapesten tudvalevőleg elsősorban a brikettre van utal­va, mindenekelőtt a fővárosi brikettárak csökkentésére he­lyeztem a súlyt. Most pedig a tatai és dorogi brikett irányárát október elsejétől kezdődőleg további 35 fillér­rel csökkentettem, úgyhogy e brikettek ára aemmlesetro sem lehet több 5.M pengőnél, ami a két év előtti állapottal szemben 1.14 pengő árcsökken­tést jelent. Ez az ár a kiskereskedő eladási ára, amely­ben o házhoz azállitás és at emeletre való fel­hordás is bennefoglaltatik. — Ami a fővárosi szénárakat illeti, a dorogfi darabos szén kiskereskedői maximális ára a múlt évben 6.65 pengő volt, a tatai darabos széné 6.57 pengő. Ezeknek ai árát egyformán 5.S8 pengőre szállitottam le, azaz S9. Illetve 21 filléres árcaőkkentést vittem keresztül, sőt a fogyasztó az említett nagyobb tételek A két év előtti árakkal összehasonlítva, amikor a tatai darabosszén maximális ára 6.1* pengő, a dorogi daiabosszéaé pedig «.17 pengő volt, azt látjuk, hogy két év alatt az ár 74, illetve 81 fillérrel csökkent. — A baglyasaljai darabosszén irányára a tavalyi 5.99 pengő és a tavalyelőtti 6.50 pengő helyett ezidén 5.64 pengő lesz, ami 36 fillér, illetve 86 fillér árcsökkenést jelent, n^t fu­varban pedig az idei említett kétféle ár még alacsonyabb, nevezetesen 4.70, illetve 4.75 P lesz. Még lényegesebb az árleszállítás a többi szénfajtáknál. A közönségnek az a része, amely nyílt fuvartételekben vásárol, természe­tesen még olcsóban juthat ezekhez a szenek­hez. A pálfalvai szenet 3.96 peng^rt, a mi- zserfait 3.96 pengőért, a kisterenyeit 3.28 pen­gőért szerezhetik be nagyobb tételekben, s 20 mázsánál kisebb nyílt fuvarban is csak négy fillérrel drágábban. Mindezek az árak maximális Irányárak, amelyeknél magasabbak nem követeibe- tők, de alacsonyabb árak a viszonyok ala­kulásához képest lehetségesek. — Kiterjed az ármegállapítás a hazai és á külföldi eredetű koksz árára is. Bár a hazai koksztermelés és a külföldi kokszbeszerzés költségei a múlt évihez képest emelkedtek, a hazai zsákolt diókokszok a fogyasztó a nagy- és középkereskedőné! a tavalyi S.iO pengővel szemben ezidén maximálisan 7.90 pengőért, a gázgyártól pedig 7.75 pengő helyett 7.55 pen­gőért szerezheti be. Flitélték vitéz Kálazy Máv titkárt, aki bojkottot szervezett Wahl Frig^yes lömérnök ellen Izgalmas és rendkívül érdekes hátterű rágalmazásl pert tárgyalt szombaton délelőtt a büntetőjárásbíróságon Szűcs járásbíró. A per előzményei visszanyúl­nak az Imperial olajpanamájának lelep­lezésére és Szentiványi Fepenc MAV- igazgató öngyilkosságára. Mint ismeretes, Szentiványi Ferenc az /mpm’oí-botrány nyomozása idejében főbelőtte magát és egy búcsúlevelet ha­gyott hátra, amelyben egy W. nevű MÁV főtisztviselőt vádolt meg azzal, hogy a sajtót informálta a MÁV szálli- tdai visszaélések kérdésében. Mindenki tudta a MÁV-nál, hogy ez a W.: Wahl Frigyes MÁV főfel­ügyelő, főmérnök nevével azonos, aki elsőnek leplezte le annak idején az Imperial visszaéléseit, aki mint korona­tanú, szerepel ma is az ügyben. Szent­iványi öngyilkossága után titkára, vitéz Kálazy Sándor egy nyilatkozatot gépel- tetett le, amelyben felszólította a MÁV tisztviselőit, hogy Wahl Frigyessel minden tár­sadalmi érintkezést szűntessenek be és jelentsék ki becsületszavukra, hogy csak hivatalosan érintkeznek Wahllal. E nyilatkozat miatt a főfelügyelő rágal­mazásért és becsületsértésért feljelen­tette vitéz Kálazyt, A szombati tárgya­láson Kálazy beismerte, hogy a kérdéses nyilatkozatot ö gépelteite le és aláirás végett ő köröztette, de azzal védekezett, hogy mindezt felháborodásá­ban tette, mert állítólag, amikor Wahl rrigyesnek jelentették Szentiványi ön- gyilkosságát, Wahl Frigyes telefonon azt válaszolta, hála Isten, csakhogy végre észretért. Wahl különben nem ment el Szentiványi temetésére sem, ami őt, aki Szentiványinak titkára és bizalmasa volt, annjjira felháborította, hogy a kérdéses bojkott-nyilatkozatot clkészitette, Wahl Frigyes kihallgatása során el­mondotta, hogy a neki imputált telefon- kijelentést nem tette meg, ellenben igaz, hogy Szentiványi temetésére nem ment cl, mert az igazgató hátrahagyott leve­lében súlyosan sértő kifejezéseket hasz­nált vele szemben. A bizonyítás le­folytatása során kihallgatták Spokner Mihály altisztet, aki azt állította, hogy Wahl megtette az említett kijelenést te­lefonon keresztül, de azt is vallotta, hogy Kálazy őt szólította fel először a bojkotnyilatkozat aláírására, amit 6 megtagadott, mert nagy há­lával tartozott és tartozik Wahlnak. Krand Kornél MÁV tisztviselő kihall­gatása után a bíróság elutasította a bi- zonyításkiegészítési indítványokat, ítéle­tében száz pengő pénzbüntetésre ítélte vitéz Kálazy Sándort, az ítélet végre­hajtását azonban felfüggesztette. Érdekes, hogy a tárgyalás megkezdése előtt vitéz Kálazy ügyvédje zárt tárgya­lást kért, arra való tekintettél, hogy ma­gasrangú állami tisztviselőkről van szó es nem közérdek, hogy peres ügyük fog­lalkoztassa a nyilvánosságot. A bíróság természotesen elutasította ezt az indít- '’fnyt és nyilvános tárgyaláson ítélt vitéz Kálazy felett. Svábhegyi Szanatoriuni subalpin (430 m) diétás gyógyintézet már napi 16.— pengőért legtökélete­sebb szanatóriumi ellátást nyújt 5— 6-szori étkezéssel, vízkárával együtt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék