Függetlenség, 1933. december (1. évfolyam, 236-259. szám)

1933-12-01 / 236. szám

ÁRJl 4 FICCÉR Budapest. 1933 december 1, péntek, I. évf. 236. sz. Teletonszámok Szerkesztőség 238 - 08. kiadóhivatal 245—33. R UNALMAS! Kezd már unalmas lenni, kezd már tengerikí^’ó lenni ez az egész politikai Trettina-ügy. Mint ahogy szokatlan lenne, ha az elnök egy ülésen nem tenne napirendi indítványt, éppen úgy kezd már szokatlan lenni, ha a napirenden nem_ szerepel valamilyen formában ez a história. Most interpellációban ígérnek szenzációs leleplezéseket. Az interpel­láció elhangzik, a szenzáció elmarad. Esetleg elmarad a bekonferált interpel­láció is. Azután mint napirendi indít­vány, vagy mint személyes kérdés buk­kan fel megint az eset. ígéretek nagy kiterítésekről, kétvállra-fektetésekről, le­velek nyilvánosságrahozataláról. És mind csak fenyegetés, csak sejtetés, arra min­denesetre alkalmas, hogy az ügyben megindult korrekt hatósági eljárást el­ködösítse, arra azonban mindenesetre alkalmatlan, hogy az ügyet csak egyet­len lépéssel is előbbre vigye. Nem be­szélve a kriminális részről, amely más lapra tartozik és pártatlan vizsgálatot és a pártatlan vizsgálat után pártatlan ítéletet követel, az eset politikai része kezd nagyon egy parlamenti párt és a pártból kilépett egyik országgyűlési kép­viselő haragszomrádjához hasonlítani. Kezd nagyon úgy festeni, mintha itt a lényegnél is fontosabb lenne, hogy vala­kinek. vagy valakiknek borsot törjenek az orra alá. De — engedőimet — arra való a magyar törvényhozás háza, hogy bosszantásra menő tyúkszem-politikának legyen a színhelye? ^ A magyar hatóságok lelkiismeretesen és részletesen vizsgálják, hogy hol van az ügyben a krimen és mi az a krimen. Van egy rakás feljelentés és ellenfel­jelentés. Az ügyész és a bíró minden bizonnyal tudni fogja kötelességét. Sen­kinek sem érdeke, nem is lehet érdeke, hogy a botrány bármelyik részlete ho­mályban maradjon. Ha valaki erkölcs­telen juttatásokban részesült, az a vád­lottak padjára való. Majd ki fog derülni, hogy mire adták és mire vették föl a pénzeket, kapott-e a pénzből valaki, és mennyit kapott és miért kapott belőle. De a parlament igazán nem nyomozat' fórum, nem ítélőbíróság, legkevésbbé a szenzációhajhászásnak mentelmi jogok­kal körülhatárolt színtere. A parlament­től a választóközönség intézkedéseket vár az egyetemes nyomorúság levezeté­sére, útmutatást vár a magyar jövő to­vábbi kiépítésére, ötleteket vár a gazda­sági válság átvészeltetésére. A parla­ment és a parlamenti kormányrendszer lebecsülése és hivatásának félreismerése az, ha a képviselőházat bárki is össze­téveszti a pietykasarokkal, ahol politikai kávénénikék háborítatlanul rágcsálhat­ják egymás becsületét. Sokkal nehezebb és sokkal komolyabb időket élünk, sem­hogy valaki mindennap elővehessen a zsebéből egy töltött revolvert, megmuto­gassa, elmagyarázhassa, hogy milyen borzalmas golyókkal van megtöltve a fegyvere és milyen nagyot szólna az a puska, ha ő most hirtelen elsütné, — aztán a fegyvert szén csendesen újra be­csomagolja. visszateszi s tovább sétál a töltött revolver fenyegető tudatával. Az Isten szerelmére, vagv süssék már el egvs-^er azt a fegyvert, vacv tegyék be a fiókba, mert így lassanként mindenki azt kénytelen hinni, hogv a félelmetes jószág ártatlan riasztópisztoly. És — főkénnen — ne a kénviselő- házat basználiák föl ilyen céllövészeti mutatványokra. Ott a sajtó, tessék ab­ban kiállni. Ott a rendőrség, ügimszség: tessék oda eljuttatni, a bizonyítékokat. Ha tisztázni akarja akármelyik képviselő is a maga vagy képviselőtársa üizyét. tegve ezt ott. ahol arra mód. alkalom és lehetőség van. Tewe azt a bírósáv előtt, de ne haszTtáliuk fel a képviselőhéz ide­jét ezeknek az ütrveknek táryvalására A bírósá-r előt+ az ütrv lehet é->-d(»kes. A kénviselőhíz előtt azonban már határo­zottan unalmas! VxEIöflretési ára egy hónapra 1 P 20 fill., negyedévre 3 P 60 filL tjE’gyes szám éra: Hétköznap 4 fillér, vasárnap 10 fillér. ■^Szerkesztőség és. kiadóhivatal: Budapest VI., Rózsa-utca 111 Robbanás és tűz a gyűri Grab-gyárban A Gellért-szálló 462. számú szobájában csütörtökön reggel holtan találták Bá­rány Oszkárt, a Kőbányai Szövőgyár Részvénytársaság tulajdonosát' A halott mellett kiürített méregfiolák hevertek az éjjeliszekrényen és tizenhat búcsúlevél. Bárány Oszkár öngyilkos lett Négyféle méregből kevert gyilkos Hallal Ölte meg magát Nagy uagyon a héborű alatt Bárány Oszkár a magyar textiles kö- lltott le és a neve fogalom 'lett a szak­főkben jól ismert név volt A háború előtt nagy külföldi gyárakat képviselt Budapesten és a háború alatt a szállítási konjunktúrát kihasználva jelentékeny vagyonra tett szert A Szent István-téren nyitott nagykeres­kedést, amely hatalmas üzleteket bonyo­múban, A dúsgazdag Bárány Oszkár kivette részét a jótékonyságból is. Igen sok jó- tékofnyoélú intézményt segélyezett és a budai hitközségnek adományaival lehe­tővé tette, hogy orvosi ambnlatórinmot állítson fel. GOiVibuä GfULA ÉS KALLAY MIKLÓS. HAZAÉRKEZTEK ■amely „Bárány Oszkár és felesége alapít­vány“ elnevezéssel nyílt meg, e deuoniunktűra kikezdi a gyárat Bárány Oszkár nagykereskedőből tex­tilgyárossá lett. Hatszázezer pengő alap­tőkével megalapította a Kőbányai Szövőgyár Részvénytársa­ságot.' A gyár eleinte kitünően prosperált, ké sőbb azonban súlyos veszteségek érték azon a réven, hogy megrendelői közül többen lettek fizetésképtelenek. Ezek kö­vetkeztében a gyár erősen redukálta üze­mét, de még ma is működik és száznál •több munkást foglalkoztat. A nehéz üzleti küzdelmek mellett az utóbbi években más súlyos csapások is érték Bárány Oszkárt. Volt egy súlyosan szívbeteg fiatal leánya, akit a rajongásig szeretett és akinek megmentésére vagyonokat költött, da a leány pár évvel ezelőtt meghalt. A leány elvesztése megrendítette Bárány feleségének egészségi állapotát is és sú lyos betegség után néhány hónappal ezelőtt ö Is meg­halt Ezek a tragédiák rendkívül lesújtották Bárány Oszkárt. Nem volt már maradása régi lakásban sora, ahol minden bútordarab feleségére emlékeztette és a temetése ntán a Gellért-szállóba köl­tözött. Azóta csak itt. a Deák Ferenc- utcai irodájában és a kőbányai gyárban tartózkodott. d ndggszepes mireg j Néhány nappal ezelőtt Bárány Oszkár­nak üzleti ügyei elintézésére Bécsbe kel­lett utaznia. Szerdán este érkezett vissza Becsből. A pályaudvar előtt az autója várta és a Gellért-sznllóbell lakására vitte. A soffőrt utasította, hogy csütörtö­Gomb&s Gyula és Kállay Miklós fiassaérkexíGh HMyMie méregből Heuert Itallal megone magát BáPáng Oszkár egyher dús­gazdag textiigyáres II KObáliiyai SzSuOgyäPtulaldonosOnak tragitllála A milliós uagyontűi a mopegpohäpig nzanhai bűcsaieueiet irt OngyiiKos­séga eiOtt a gyáros

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék