Függetlenség, 1934. július (2. évfolyam, 146-171. szám)

1934-07-01 / 146. szám

MA S «MAEAS KEVIS MEUEEIEI Vasárnapi ssám Ált A lO FICCÉU B. évfWyasi >46. szán Hirdetés« 'snUYf 291-38. Pestatskerélcpénrtári csekkszámla 49 J2T POLITIKAI NAPI Előfizetési éra egy hónapra 1 P 20 flIU negyedévre 3 P 80 tllL Egyes száai ára: Hétköznap 4 fillér, vasárnap 10 fillér. Szerkesztőség: VI, Rőzsa-n. 111. Kiadóhivatal VW, József-kit 5 HITLEREK LEUERTÉK A HEHIET FORRADAURATI Schieichept 6s ROhmot agvoniottRli, a uezetfik fogsaghan, felles a véna a nemet Dipodaiomban Vutr és v«res aseméiiyek jitsaódtak le Bzombaton u effésa Német Birodalom tertUetén. MeaismétlődStt a történelem: bekövetkeztek azok az események, ame­lyek minden forradalmi átalaknlásnál éa minden forradalomnál a világtörténelem során mindenkor bekövetkeztek. A forra­dalmak második garnitúrája, amely a lesrtúlzóbb, a legazélsOségesebb és a leg. nyngrtalanabb elemeket tOmOriti magába, egy bizonyos idő maivá mindig megkí­sérli — éa mindig erőszakos eszközökkel kísérli meg — magáhozragadnl a hatal. mat és a forradalmak győzelme, vagy bukása sohasem azon múlott, miként tudtak elbánni külső ellenfeleikkel, ha­nem azon, hogyan tudtak megbirkózni az örök második garnitúrával. A francia, forradalomban Bobespierre elsöpörte Dantont és minden forradalom, nak meg vannak a maga Robespierrejei. §emmi sem bizonyítja jobban a német nemzeti szocialista forradalom erejét és Hitler korlátlan hatalmát, mint az a tény, hogy szinte órák alatt tudta el­seperni az ő Robespierrejeit, Pillanatok alatt tudott orrá lenni a felforduláson és csírájában fojtotta el a túlzók lázadását. Szombaton délelőtt kezdett hozzá Hitler a tisztogatáshoz és még szombaton be is fejezte a nagytakarítást. Szinte példa nélkül áll a történelemben az az erély, amivel a német kancellár a lázadást le­törte. Így fellépni csak az mer, aki érzi, hogy valóban mögötte áll nemzetének abszolút többsége. Hitler forradalma is esst Aiérf iadta klilliil m tfizpróbát, mert tényleg vezérét látja kanéellárbaa a német nemzet Berlinben ée egész Németországban nyugalom és rend van és Hitler pozi­olőja volt saflárdabb, mint valaha Is A berlini eseményekről ezeket jelenti a Függetlenség berlini tudósítója: szombat: a válság tetbpontla Berlin, júnioB 30. — A FbggetleDség berlini tudőidtójának telefonjelentése — Már hetek éta igen izgalmáé hírekkel telített a német ^politika hangulata. Válságról beszélnek ét arról, hogy egy igen erős radikális irányzat akar egy máso- dik forradalmat csinálni és a hatalmat magához ra- g a d n 1. A szombati napon a válság tetőpontját G 0­ér^ el és Hitler megbízásiból ring porosz miniszterelnök leszámolt az 5sszceskfr> vőkkeL Az OaszesküvSk vezére ROhm kapitány, a barna rohamosztagosok parancsnoka volt, Ernst GruppenfUhrerrel, a bran- denbur^ és berlini S. A. parancsnoká­val együtt. A hetek óta tartó nyomozások után a politikai rendőrség és az S. B. parancsnoka Himmler, a Goring speciális rohamosztagosával egryetértésben és a Reichswehr mozgósított csapataival a mai napon döntő csapást mért az ösz- szeesküvőkre. Hiner szemáiyesen laptáztatta le Rbhm kapitányt Már a déli órákban a Barna Ház és az S. A. parancsnokság épületéhez vezető utcákat lezárták gépfegyveres csapatok és S. S. csapatok szállták meg a város különböző részeit és a kaszárnyákat. Az előkészületek után nekifogtak a résztvevő S. A. összeesküvők elfogdosásához. Mün­chenben Hitler személyesen tartóz­tatta le Rohm kapitányt, az S. A. eddigi parancsnokát, Potsdam- ban Goring csapatai Schleicher generálist, a volt miniszterelnököt, aki szintén résztvett ebben az összeskUvés- ben, le akarták tartóztatni, de Schlei chert fegyverrel ál­lott ellen és ezért lelőt- ték. A S. A. legénység a vezetők összeesküvé­séről igen keveset tudott, őket csak esz­köznek akarták terveik kiviteléhez fel­használni. Göring a mai napon délután 3 óráig hírszolgálati zárlatot ren­delt el egész Németország­ra, amelyet csak 3 óra után oldottak fel. Ezt, mint Göring a Függetlenség mun­katársának mondotta, azért rendelte el, hogy megakadályozza, hogy ellenőrizhe­tetlen hírek és kombinációk kerüijenek a külföldre, ezért inkább ő maga jelentette be ma délután félnégy órakor néhány külföldi Sajtóvállalat képviselőinek a helyzetet. Göring bejelentése szerint az államhatalom már hetek óta figyelte ezeket az előkészületeket és csak arra várt Hitler, hogy minden adat birtoká­ban legyen. Ebben a pillanatban Hitler el van szánva arra, hogy teljes erővel, minden kímélet nélkül megbüntesse a lázadókat és példát statuáljon. Az elfogatásoknál Igen sok öngyilkosság történt, a megtévedt S. A. vezetők, akik, amikor látták, _ hogy ügyük elveszett, inkább agyonlőtték magukat, semhogy letartóz­tassák Őket. A letartóztatásoknál töb­beket, akik ellenálltak, agyon kellett lőni. Ernst , az S. A. berlini és branden­burgi parancsnoka Brémába szökött, ahol sikerült őt a délután folyamán elfogni. Göring bejelentése szerint a tisztogatási akciót kíméletlen szigorral és minden szentimentálizmus nélkül fogják végre­hajtani. A kormányhű S. S.-nél, (ezek az úgynevezett feketeruhás rohamcsapatok) és a Reichswehrrel a szituációt a porosz miniszterelnök teljesen kézben tartja. Az egész birodalomban rend és nyugalom van és remélik, hogy ma este a teljes tisztogatási akciót befejezhetik.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék